Anı Sunum - Hisar School Blogs

Report
ANI
Dil ve Anlatım Performans
Ödevi
Ela Başaran
Gülden Karademir
GENEL ÖZELLİKLERİ






Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu
anlatır.
İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır.
Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için
tarihçilere ışık tutar.
Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının
yaşamlarını çalışma ve araştırmalarını anlatır.
Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı
kılar.
Geçmiş birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve
yorumlarla verilir.
Anı Yazma Sebepleri
 Kaybolup
gitmesine razı olunmayan bir
gerçeği ortaya koymak.
 Birlikte yaşanılan kişilere karşı duyulan
hayranlığı dile getirmek.
 Tarih ve toplumla hesaplaşmak
 Siyasi rakipleri kötülemek, kendini
savunmak.
 Gelecek kuşaklara ders vermek.
 Unutulmak korkusundan kurtulmak.
Anı Türünün Tarihsel Gelişimi
 Batıda
çok yaygın bir tür olup ilk örneğini
eski Yunan sanatçısı Ksenophon’un
“Anabasis” adlı eseriyle vermiştir. Yunan
filozofu Eflatun’un birçok eseri bu
türdendir.
 18. yüzyılda J. J. Rousseau’nun “ İtiraflar”,
Goldoni’nin “İyilik Sever Somurtkan”,
Goethe’nin “Şiir ve Gerçek”, Andre
Gide’nin “Jurnaller” adlı eseri bu alanda
önemli eserlerdir.
Anı Türünün Tarihsel Gelişimi



19. yüzyılda Fransız edebiyatında Victor
Hugo’nun ”Gördüklerim”, Stendhal'ın “Bencillik
Anıları, Verlaine’nin “ Rus yazar Tolstoy’un
İtiraflarım” adlı eseri bu alanda önemli
eserlerdir.
21. yüzyılda dünyanın her ülkesinde çok
sayıda edebiyatçı bu türde eserler vermeye
devam etmektedir.
Bizde, 7. yüzyıla ait “Göktürk Yazıtları” bu türün
ilk örneği sayılmaktadır. 16. yüzyılda
Hindistan’da bir imparatorluk kurmuş olan
Babür Şah’ın yazdığı “Babürname” , 17.
yüzyılda Ebul Gazi Bahadır Han’ın yazdığı
“Şecere-i Türk” , Katip Çelebi ve Naima’nın
birçok eseri bu türün örneklerindendir.
Anı Türünün Tarihsel Gelişimi
 Eski
edebiyatta anı özelliği taşıyan
“Vakayinameler, Gazavatnameler,
Sefaretnameler bu türün örnekleri
sayılmaktadır. Edebi tür anlamında anı ise
bizde Tanzimat Dönemi'nde başlamıştir.
Önceleri Ebuziya Tevfik ve Ali Suavi
çıkardıkları gazetelerde anılarını
yayınlarlar.
Türk Edebiyatında Anının
Tarihsel Gelişimi
 Türk
edebiyatında, 7. yüzyıla ait “Göktürk
Yazıtları” bu türün ilk örneği sayılmaktadır.
16. yüzyılda Hindistan’da bir imparatorluk
kurmuş olan Babür Şah’ın yazdığı
“Babürname” , 17. yüzyılda Ebul Gazi
Bahadır Han’ın yazdığı “Şecere-i Türk” ,
Katip Çelebi ve Naima’nın bir çok eseri bu
türün örneklerindendir.
ANI İLE GÜNLÜĞÜN BENZER VE
FARKLI YANLARI

Anı da günlük gibi bir kişinin başından geçen gerçek
yaşantılardan kaynaklanan yazı türüdür .

Günlük yaşanırken anı ise yaşandıktan sonra yazılır

Anılar, yazarların yaşlılık çağlarında yazdıkları ve yaşamları
boyunca karşılaştıkları olayları nesnel bir şekilde ortaya
koyan yazılardır Günlükler ise daha öznel, derin, içten ve
ruhun derinliklerinden kopup gelen Anlık duygu ve
düşünceler hakimdir.

Anı yazılarının anlatım açısından kurgusal niteliklere sahip
olduğunu da söyleyebiliriz Günlükler ise kurgudan uzak
yoğun düşüncelerin toplamıdır.
Dünya Edebiyatından Örnekler
 Sain-Simon
 Rousseau
- "Hatıralar"
- "İtiraflar"
Türk Edebiyatından Örnekler

Ziya Paşa - "Defter-i A'mâl"

Muallim Naci - "Ömer'in Çocukluğu"

Ahmet Rasim - "Falaka" ve "Muharrir, Şair, Edip"

Halit Ziya UŞAKLIGİL - "Kırk Yıl" ve "Saray ve Ötesi"

Hüseyin Cahit YALÇIN -"Edebî Hatıralar"

Falih Rıfkı ATAY - "Çankaya" ve "Zeytindağı"
İncelenen Metin
 Adı:
Bir Dinazorun Gezileri
 Yazarı: Mina Urgan
 Yararlanılan Kaynağın Adı: Kitap
Bibliografi
 http://www.xn--edebiyatgretmeni-
twb.net/ani.htm
 http://sanalbilgideryasi.blogspot.com.tr/2
012/12/turk-ve-dunya-edebiyatinda-aniturunun.html
 http://tr.wikipedia.org/wiki/An%C4%B
 http://www.cokbilgi.com/yazi/ani-hatiraturunun-ozellikleri-tarihi-gelisimi-vetemsilcileri/

similar documents