đính kèm. 3 © TRUNG TÂM TIN H*C KINH T* Hàm và công thức

Report
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
http://www.thkt.ueh.edu.vn
TIN HỌC B
MICROSOFT EXCEL 2010 ADVANCED
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
1
Nội dung
Giới thiệu chung
 Các thao tác trên bảng tính
 Hàm và công thức
 Định dạng dữ liệu
 Quản lý cơ sở dữ liệu
 Biểu đồ
 Các chức năng nâng cao khác
 Ứng dụng Excel để giải quyết các bài toán
quản lý

© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
2
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung và các thao tác cơ bản
trên Excel, xem tài liệu đính kèm.
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
3
Hàm và công thức
Dạng tổng quát : tên hàm(các tham số)
 Tham số có thể là công thức, địa chỉ ô,
địa chỉ vùng, hoặc giá trị hằng; tuy vậy
bao giờ cũng phải thỏa mãn kiểu của
từng tham số. Có tham số bắt buộc và
có tham số tùy chọn.
 Hàm luôn trả về một giá trị.

© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
4
Hàm và công thức

Nhóm hàm xử lý chuỗi:
◦ LEFT(btchuỗi, n)
◦ RIGHT(btchuỗi, n)
◦ MID(btchuỗi, m, n): trả về n ký tự kể từ ký tự
thứ m của btchuỗi
◦ TRIM(btchuỗi)
◦ LOWER(btchuỗi)
◦ UPPER(btchuỗi)
◦ PROPER(btchuỗi)
◦ LEN(btchuỗi)
◦ VALUE(chuỗi-số)
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
5
Hàm và công thức

Bài tập cho biết kết quả của:
Tại A1
=left(upper(right(“Truong DH Kinh
Te”,6),4))
Tại A2
=len(A1)
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
6
Hàm và công thức

Nhóm hàm ngày, giờ:
◦ NOW(): trả về ngày-tháng-năm và giờ hiện hành
mà máy đang lưu giữ
◦ TODAY(): trả về ngày-tháng-năm hiện hành mà
máy đang lưu giữ
◦ DAY(ngày-tháng-năm): trả về một con số (1-31)
chỉ ngày tương ứng với tham số ngày-thángnăm
◦ MONTH(ngày-tháng-năm): trả về một số (1-12)
chỉ tháng tương ứng với tham số ngày-thángnăm
◦ YEAR(ngày-tháng-năm): trả về một con số (gồm
4 chữ số) chỉ năm tương ứng với tham số
ngày-tháng-năm
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
7
Hàm và công thức

Nhóm hàm ngày, giờ:
◦ WEEKDAY(ngày-tháng-năm): trả về số thứ tự
(nghĩa là Thứ) của ngày-tháng-năm trong tuần,
như 2 là thứ hai, 7 là thứ bảy, 1 là chủ nhật.
◦ DATE(năm, tháng, ngày): trả về ngày-tháng-năm
tương ứng.
◦ TIME(giờ, phút, giây): trả về thời gian tương
ứng với 3 tham số: giờ, phút, giây đã cho.
◦ HOUR(btgiờ)
◦ MINUTE(btgiờ)
◦ SECOND(btgiờ)
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
8
Hàm và công thức

Nhóm hàm ngày, giờ:
◦ Bài tập:
- Lấy ngày hiện tại cho ô A1.
- Lấy ngày này sau 20 năm.
- Tính số ngày giữa 2 ô có dữ liệu ngày
tháng.
- Tính số phút giữa 2 ô có dữ liệu giờ.
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
9
Hàm và công thức

Nhóm hàm số học
◦ ABS(x): trả về giá trị tuyệt đối (ABSolute)
◦ INT(x): trả về số nguyên (INTeger) lớn nhất
còn nhỏ hơn hoặc bằng x
◦ MOD(n, d): trả về số dư của phép chia
nguyên n cho d theo qui tắc sau:
MOD(n, d) = n - d * INT(n/d)
◦ ROUND(x, n): làm tròn số x tùy theo n với
n > 0: làm tròn với n vị trí thập phân, n = 0:
làm tròn đến hàng đơn vị, n = -1 : làm tròn
đến hàng chục, n = -2: làm tròn đến hàng
trăm, ...
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
10
Hàm và công thức

Nhóm hàm số học
◦ Bài tập:
 INT (-3.7) = ?
 MOD(-4,9) = ?
 Làm tròn một số N đến 0.5 (tổng quát làm tròn
một số N đến M)
 Nếu làm tròn N đến 1, thì N= 5.5->6, 5.4->5, 5.7->6…
 Nếu làm tròn N đến 0.5, thì N=5.5->5.5, N=5.6->5.5,
N=5.7->5.5, N=5.8->6, N=5.75->6, N=5.24->5…
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
11
Hàm và công thức

Nhóm hàm số học
◦ PRODUCT(x1 , x2 , … , xn): trả về tích các số
x1 , x2 , … , xn
◦ SUM(x1 , x2 , … , xn): trả về tổng các số x1 , x2 ,
… , xn
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
12
Hàm và công thức

Nhóm hàm số học
◦ SUMIF(vùng, điều-kiện): trả về tổng các ô trong vùng
thỏa điều-kiện
◦ SUMIF(vùng1, điều-kiện, vùng2): trả về tổng các ô trong
vùng2 tương ứng theo thứ tự với các ô trong vùng1 thỏa
điều-kiện
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
13
Hàm và công thức

Nhóm hàm số học
◦ SUMPRODUCT(vùng1, vùng2, …): trả về tổng của
tích các ô tương ứng trong vùng1, vùng2, …
◦ LN(x): trả về logarith cơ số e của x (hàm logarit
nêpe lnx)
◦ EXP(x): trả về giá trị ex (hàm mũ EXPonent)
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
14
Hàm và công thức

Nhóm hàm số học
◦ RAND() tạo một số thập phân ngẫu nhiên từ
0 đến 1.
◦ Ví dụ: Tạo số nguyên ngẫu nhiên từ n đến m
(m>n)
 Cụ thể: 5 đến 17
 =round(rand()*12+5,0)
◦ Ví dụ vui: Tạo 5000 số ngẫu nhiên từ 0-1,
sau đó tính trung bình các số vừa tạo.
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
15
Hàm và công thức

Nhóm hàm thống kê
◦ MIN(danh-sách) : trả về giá trị nhỏ nhất của các
số trong danh-sách
◦ MAX(danh-sách) : trả về giá trị lớn nhất của các
số trong danh-sách
◦ AVERAGE(danh-sách) : trả về giá trị trung bình
của các số trong danh-sách
◦ COUNT(danh-sách) : trả về số lượng các ô có
kiểu số trong danh-sách
◦ COUNTA(danh-sách) : trả về số lượng các ô có
nội dung khác rỗng trong danh-sách.
◦ COUNTBLANK(danh-sách) : trả về số lượng
các ô trống trong danh-sách.
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
16
Hàm và công thức

Nhóm hàm thống kê
◦ COUNTIF(vùng, điều-kiện) : trả về số lượng
các ô trong vùng thỏa điều-kiện
◦ Chú ý: điều kiện có thể là so sánh
>,>=,<,<=,=.
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
17
Hàm và công thức

Nhóm hàm thống kê
◦ RANK(ô, vùng, kiểu) : trả về thứ tự xếp hạng
của ô trong vùng; kiểu = 1: xếp hạng tăng
dần, kiểu = 0 hoặc lờ đi: xếp hạng giảm dần
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
18
Hàm và công thức

Nhóm hàm dò tìm
◦ HLOOKUP(giá-trị-dò, bảng-dò, dòng, kiểudò): dùng giá-trị-dò để dò tìm trên dòng đầu
tiên của bảng-dò. Có 2 trường hợp:
◦ Kiểu-dò là False hay 0: dò tìm chính xác.
◦ Kiểu-dò là True, hoặc 1, hoặc lờ đi: nghĩa là
dò tìm xấp xỉ. Excel dò đến một giá trị lớn
nhất còn nhỏ hơn hay bằng giá-trị-dò.
◦ Dòng đầu tiên của bảng-dò nên được sắp
tăng dần.
◦ Không tìm thấy trả về #N/A (Not Available)
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
19
Hàm và công thức

Nhóm hàm dò tìm
◦ VLOOKUP(giá-trị-dò, bảng-dò, cột, kiểu-dò):
dùng giá-trị-dò để dò tìm trên cột đầu tiên của
bảng-dò. Có 2 trường hợp:
◦ Kiểu dò là False hay 0: nghĩa là dò tìm chính
xác.
◦ Kiểu dò là True, hoặc 1, hoặc lờ đi: nghĩa là dò
tìm xấp xỉ. Excel dò đến một giá trị lớn nhất còn
nhỏ hơn hay bằng giá-trị-dò.
◦ Cột đầu tiên của bảng-dò nên được sắp xếp
tăng dần.
◦ Không tìm thấy trả về #N/A (Not Available)
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
20
Hàm và công thức

Nhóm hàm dò tìm
◦ Ví dụ:
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
21
Hàm và công thức

Nhóm hàm dò tìm
◦ MATCH(giá-trị-dò, bảng-dò, kiểu-dò): Trả về
thứ tự vị trí của giá-trị-dò trong bảng-dò (chỉ
là 1 dòng hoặc 1 cột)
◦ Kiểu-dò là 0 (dò chính xác và bảng-dò
không cần sắp xếp)
◦ Kiểu-dò là 1 hoặc lờ đi (MATCH tìm đến giá
trị lớn nhất còn nhỏ hơn hay bằng giá-trị-dò
và bảng-dò phải được sắp xếp tăng dần)
◦ Kiểu-dò là -1 (MATCH tìm đến giá trị nhỏ
nhất còn lớn hơn hay bằng giá-trị-dò và
bảng-dò phải được sắp xếp giảm dần).
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
22
Hàm và công thức

Nhóm hàm dò tìm
◦ MATCH(giá-trị-dò, bảng-dò, kiểu-dò): Trả về
thứ tự vị trí của giá-trị-dò trong bảng-dò (chỉ
là 1 dòng hoặc 1 cột)
◦ Kiểu-dò là 0 (dò chính xác và bảng-dò
không cần sắp xếp)
◦ Kiểu-dò là 1 hoặc lờ đi (MATCH tìm đến giá
trị lớn nhất còn nhỏ hơn hay bằng giá-trị-dò
và bảng-dò phải được sắp xếp tăng dần)
◦ Kiểu-dò là -1 (MATCH tìm đến giá trị nhỏ
nhất còn lớn hơn hay bằng giá-trị-dò và
bảng-dò phải được sắp xếp giảm dần).
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
23
Hàm và công thức

Nhóm hàm dò tìm
◦ Ví dụ về hàm Match
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
24
Hàm và công thức

Nhóm hàm dò tìm
◦ CHOOSE(thứ-tự, giá trị 1, giá trị 2, ...): trả về
một giá trị trong một danh sách các giá trị;
giá trị đó tương ứng với thứ-tự chỉ ra.
◦ Nếu thứ-tự nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số giá
trị trong danh sách thì CHOOSE trả về
#VALUE!
◦ Ví dụ:
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
25
Hàm và công thức

Nhóm hàm dò tìm
◦ INDEX(bảng-dò, dòng, cột): trả về giá trị trong
bảng-dò tương ứng với tọa độ dòng, cột.
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
26
Hàm và công thức

Nhóm hàm dò tìm
◦ Bài tập 1:Ta có giá trị địa chỉ trên nội dung bảng (ví
dụ b3) hãy lấy ra giá trị tại cột b dòng 3 (lưu ý địa chỉ
trên nội dung bảng chứ không phải địa chỉ dòng, cột
của excel) trong ví dụ này kết quả là 3
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
27
Hàm và công thức

Nhóm hàm dò tìm
◦
◦
◦
◦
Bài tập 1 Hướng dẫn:
Áp dụng VLOOKUP và MATCH
Áp dụng HLOOKUP và MATCH
Áp dụng INDEX và MATCH
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
28
Hàm và công thức

Nhóm hàm dò tìm
◦ Bài tập 2
◦ Tính giá trị ở
ô F5
◦ HD: Áp dụng
2 hàm vlookup
lồng nhau
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
29
Hàm và công thức

Nhóm hàm luận lý
◦ AND(btLogic1, btLogic2, …): trả về True nếu tất
cả các btLogic đều có giá trị True, trả về False nếu
có ít nhất một btLogic có giá trị False
◦ OR(btLogic1, btLogic2, …): trả về False nếu tất
cả các btLogic đều có giá trị False, trả về True nếu
có ít nhất một btLogic có giá trị True
◦ NOT(btLogic): trả về giá trị phủ định của btLogic
◦ IF(btLogic1, bt1, bt2): Nếu btLogic có giá trị True
thì trả về bt1, ngược lại btLogic có giá trị False thì
trả về bt2
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
30
Hàm và công thức

Nhóm hàm luận lý
◦ Bài tập: Giải và biện luận phương trình bậc
nhất với 2 hệ số a, b từ ô A1, B1; kết quả hiện ở
ô C1
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
31
Hàm và công thức

Nhóm hàm luận lý
◦ Bài tập: Tại A1 chứa SL hàng hóa X, tính tiền
phần trăm giảm giá biết nếu X có SL hơn 1000
thì giảm 10%, hơn 2000 thì giảm 15%, hơn 3000
thì giảm 20%, còn nếu SL nhỏ hơn 1000 mà
chia hết cho 100 thì giảm 5% còn lại không
giảm.
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
32
Quản lý cơ sở dữ liệu

Khái niệm
◦ Thế nào là 1 CSDL?
◦ Các tiêu chuẩn thỏa một bảng tính ở dạng
CSDL?
◦ Field, Field Name, Record…
◦ Tổ chức CSDL thế nào cho tốt?
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
33
Quản lý cơ sở dữ liệu

Sort
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
34
Quản lý cơ sở dữ liệu

Filter
◦ AutoFilter (lọc tự động): ngay trên bảng
◦ Advanced Filter (lọc nâng cao): viết điều kiện
lọc
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
35
Quản lý cơ sở dữ liệu

Filter
◦ Cách xây dựng điều kiện
 Tạo vùng tiêu chuẩn: ta sao chép các tên trường
chứa tiêu chuẩn vào vùng tiêu chuẩn.
 Nhập tiêu chuẩn vào dưới tên trường tương ứng
của vùng tiêu chuẩn.
 Các tiêu chuẩn trên cùng một dòng thuộc các
trường khác nhau nghĩa là “và”
 Các tiêu chuẩn trên các dòng khác nhau nghĩa là
“hay”, “hoặc”
 Nếu tiêu chuẩn là ô trống thì nghĩa là “tất cả các
mẩu tin đều thỏa”
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
36
Quản lý cơ sở dữ liệu

Filter
◦ Cách xây dựng điều kiện(tiếp)
 Nếu tiêu chuẩn thuộc loại tính toán – điều kiện sẽ là
một mệnh đề logic (computed criteria) – nghĩa là kết
quả sau khi ban hành công thức là TRUE hoặc
FALSE – thì sử dụng địa chỉ ô của mẩu tin đầu tiên
trong vùng chứa các mẩu tin cần lọc; đồng thời xóa
hay thay tên trường tương ứng của vùng tiêu chuẩn
bằng một từ nào đó.
 Nếu tiêu chuẩn thuộc loại so sánh (comparision
criteria) thì không xóa tên trường trong vùng tiêu
chuẩn.
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
37
Quản lý cơ sở dữ liệu

Filter
◦ Ví dụ vùng tiêu chuẩn: Lọc ra những Nhân
viên thuộc phòng A hoặc B hoặc C
PHÒN
G
A
B
C
◦ Tương đương với lệnh sau
=OR(D6=“A”,D6=“B”,D6=“C
”)
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
38
Quản lý cơ sở dữ liệu

Filter
◦ Ví dụ vùng tiêu chuẩn: Lọc ra những nhân viên
thuộc phòng A, B, P và có lương cơ bản > 500
PHÒNG
LCB
A
>500
B
>500
P
>500
DK
LCB
=OR(D6=“A”,D6=“B”,D6=“P >500
”)
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
39
Quản lý cơ sở dữ liệu

Filter – Bài tập: giả sử có 1 DSSV
◦
◦
◦
◦
Lọc ra những SV sinh trước 1985
Lọc ra những SV sinh từ 1985-1990
Lọc ra những SV không sinh từ 1985-1990
Lọc ra những SV sinh trước 1985 hoặc có
điểm thi >7
◦ Lọc ra những SV không sinh từ 1987-1990
hoặc điểm từ 6->9
◦ Lọc ra những SV có họ Nguyễn
◦ Lọc ra những SV sinh trước tháng 8
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
40
Quản lý cơ sở dữ liệu

Filter – Bài tập: giả sử có 1 DSSV
◦ Lọc ra những SV sinh năm lẻ và có điểm
không nằm trong khoảng từ 7-9
◦ Lọc ra những SV có điểm lớn hơn điểm
trung bình của cả danh sách
◦ Giả sử có 1 DSSV khác là tập con của DS
này (DSSV đã đóng học phí), lọc ra những
SV chưa đóng học phí (tồn tại trong bảng
ban đầu, không tồn tại trong bảng thứ 2)
◦ Lọc ra những SV có điểm cao nhất
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
41
Quản lý cơ sở dữ liệu

Filter – Bài tập: giả sử có 1 DSSV
◦ Giả sử có một số SV bị lặp (trùng MSSV)
những trong DS có quá nhiều SV, bây giờ
muốn biết những SV nào bị lặp lại, trích ra
những SV này.
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
42
Ứng dụng giải quyết các bài toán quản lý
Bài toán quản lý điểm của một lớp học
theo Tín chỉ tại trường UEH.
 Bài toán tính lương (có giảm trừ gia
cảnh và thuế TNCN).
 Bài toán quản lý điểm của một trường
THPT.
 Quản lý các hoạt động trong trường.
 Quản lý khách sạn.

© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
43
Ứng dụng giải quyết các bài toán quản lý

Đối với từng bài toán:
◦
◦
◦
◦
Xác định yêu cầu
Tổ chức quản lý dữ liệu, các bảng
Bố trí và dò tìm như thế nào
Giả sử có phát sinh nhu cầu; thử tìm kiếm,
tính toán thông tin theo yêu cầu của người
dùng từ cách tổ chức dữ liệu như trên.
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
44

similar documents