Kartellgyanús közbeszerzés

Report
Kartellgyanús közbeszerzés?
Füzesi Géza
irodavezető-helyettes
GVH – Felderítő Iroda
A „legfőbb gonosz”
A Tpvt. 11.§-a alá eső] „magatartás versenyjogi megítélésének kiinduló
pontja azon követelmény, hogy a vállalkozások piaci döntéseiket
önállóan hozzák meg, mellőzve a versenytársaikkal akarategységben
tanúsított piaci magatartást, mivel a gazdasági szereplőknek a piacon
önállóan kell kialakítaniuk az általuk alkalmazott politikát és követett
magatartást. Ezen elvárás meggátol minden közvetlen vagy közvetett
kapcsolatot az egymástól független piaci szereplők között, amelynek
célja vagy hatása egy versenytárs, vagy potenciális versenytárs piaci
magatartásának befolyásolása, avagy olyan versenykörülmények
kialakulásához vezet, amelyek nem felelnek meg a hagyományos piaci
feltételeknek. Kizárt a vállalkozás által követendő piaci magatartás
versenytársak tudomására hozása is.”
(Főv. Ítélőtábla 2.Kf. 27.052/2007/22., Vj-138/2002.Bartók Béla út felújítása)
"kőkemény" (hardcore) kartell
• Olyan, versenytársak közötti megállapodás, amely közvetlenül vagy közvetve
a termék vagy szolgáltatás vételi vagy eladási árának rögzítésére irányul
• Olyan, versenytársak közti megállapodás, amely a piac felosztására irányul
• Olyan, versenytársak közti megállapodás, amely a termelési, eladási kvóták
meghatározására irányul.
• A versenytársak versenytárgyaláson való összejátszása
egymással.
Nem „kőkemény”, de fontos
• Információs kartell
Előkészítés = üzleti hírszerzés
• Adat-, információgyűjtés, piacelemzés,
• Önkéntesek,Panaszosok, Bejelentők
• Informátorok (informátori díj)
• Önfeljelentők (engedékenységi politika)
• Nemzetközi ügyek (EU hálózat)
Közbeszerzés és versenyjog
A közbeszerzési jog és a versenyjog között a főkapcsolódási pontot a
kartelljog területe jelenti. A kartellek súlyosan érintik a közbeszerzéseket,
mivel hatásuk megszünteti, csökkenti vagy korlátozza a Kbt. 1.§-ában
megfogalmazott azon célokat, hogy a közpénzek ésszerűen és hatékonyan
kerüljenek felhasználásra.
A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény a Kbt. 28.§-ának (2)
bekezdésében helyezte el a jelentési kötelezettségre vonatkozó
rendelkezést.
Kbt.28.§
Kbt.28.§ (2) bekezdés
Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az
Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti
rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal
feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó
szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.
Gyakran előforduló közbeszerzési
kartell típusok
• Színlelt ajánlattétel
• Ajánlat elfojtás/visszatartás
• Körbenyerés
• Piacfelosztás
• A konzorciumok
Milyen formai jelek árulkodhatnak a
kartellről?
•
•
•
•
•
•
•
Az ajánlatok formája, külalakja hasonló.
Hasonló helyesírási hibák, számítási hibák, elütések találhatóak.
Hasonló kézírást tartalmaznak vagy azonos irodai eszközök használatára
utalnak.
Adott kifejezetten hivatkozik a versenytárs ajánlatára vagy egy másik
ajánlattevő levelezési cégjelzését, faxszámát tartalmazza.
Egyes ajánlattevők teljesen egyforma, részleteiben is azonos árakat jelölnek
meg, illetve jelentős számban tartalmaz egyes tételek költségével
kapcsolatosan hasonló becsléseket.
Ugyanazok a kellékek, mellékletek, igazolások hiányoznak az ajánlatokból.
Különböző ajánlatok tartalmaznak utolsó pillanatban végrehajtott
módosításokat, törléseket vagy egyéb fizikai módosításokat.
Milyen tartalmi jelek árulkodhatnak
a kartellről?
•
•
•
•
•
•
Ajánlattevő visszavonja az ajánlatát (vagy a döntés felülvizsgálatára
vonatkozó kérelmét), majd a győztes alvállalkozóként bevonja őt a
teljesítésbe.
Számottevő különbség van a legalacsonyabb ár és a többi árajánlat között.
Az ajánlattévő bizonyos ismereteket árul el a tenderbontás előtt
versenytársa(i) pályázatáról.
Majdnem ugyanazok a szereplők vesznek részt több versenytárgyaláson, és
mintha mindig más nyerne. (Ez tulajdonképpen a körbenyerés.)
A nyertes ajánlattevő bevonja a sikertelen ajánlatot adó indulókat vagy egy
részüket alvállalkozóként.
A nyertes ajánlattevő hirtelen eláll a szerződéskötéstől, arra kényszerítve a
kiírót, hogy a második legjobbal szerződjön.
A kartellek kockázatának
csökkentése
• Tájékozódjon alaposan a beszerzési eljárás tervezését megelőzően
• Alakítsa úgy a beszerzési eljárást, hogy az mindinkább ösztönözze
az érdemben versenyző ajánlattetők részvételét
• Növelje munkatársainak tudatosságát a beszerzésekkel kapcsolatos
kartell-kockázatokat illetően
Kartellgyanús Közbeszerzés
A Gazdasági Versenyhivatal kiadványa
amelyben ajánlásokat fogalmazunk meg
a közbeszerzési eljárásokban előforduló
kartellek kiszűrésére és megelőzésére.
Keressen minket
A döntés meghozatala előtt javasoljuk, hogy az ajánlatkérő konzultáljon
a GVH-val, mert ha az érintett ajánlattevők értesülnek a gyanúról, az a
bizonyítékok eltüntetésére ösztönözheti őket, meghiúsítva ezzel
esetlegesen a GVH eljárásának sikerét.
Gazdasági Versenyhivatal
Felderítő Iroda
E-mail: [email protected], [email protected]
Telefon: (061) 472-8872, (061) 472-8876
Köszönöm a figyelmet!
A témához kapcsolódóan további információk:
www.gvh.hu

similar documents