دانلود اسلاید بسط شانون

Report
A :F(x1,x2,…xn)=f(0,x2,…,xn).x1’+f(1,x2,…,xn).x1
B :F(x1,x2…,xn)=[f(1,x2,…,xn)+x1’].[f(0,x2,…,)+x1]
:‫کمی در رابطه باال دقت کنید‬
‫نکته‪:‬‬
‫دهد ‪.‬‬
‫قضیه شانون چگونگی بسط یک تابع را نسبت به یک متغییر خاص را نشان می ‪‬‬
‫‪A :F(x1,x2,…xn)=f(0,x2,…,xn).x1’+f(1,x2,…,xn).x1‬‬
‫‪‬‬
‫]‪B :F(x1,x2…,xn)=[f(1,x2,…,xn)+x1’].[f(0,x2,…,)+x1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫توابع فرعی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪A :F(x1,x2,…xn)=f(0,x2,…,xn).x1’+f(1,x2,…,xn).x1‬‬
‫در مثال فوق نسبت به یک متغییرخاص تابع را بسط می‬
‫دهیم‬
‫‪‬‬
‫در نتیجه تابع ‪ n-1‬متغییره است‬
‫فرعی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در مثال زیر تابع‪ f‬را نسبت به دو متغییر‪b‬و ‪ a‬طبق شانون بسط می دهیم‪:‬‬
‫‪‬‬
‫’‪F(a,b,c)= a + b.c‬‬
‫‪‬‬
‫‪F(a,b,c)=f(0,0,c).a’.b’ + f(0,1,c).a’.b + f(1,0,c)a.b’ + f(1,1,c)a.b‬‬
‫‪‬‬
‫‪f(0,0,c)=0 + 0.c’=0‬‬
‫’‪f(0,1,c)=0+1.c’=c‬‬
‫‪f(1,0,c)=1+0.c’=1‬‬
‫‪f(1,1,c)=1+1.c’=1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در این مثال ‪b‬و ‪ a‬خطوط انتخاب مالتی پلکسر هستند‬
‫‪‬‬
‫در اینجا توابع فر عی ورودی ‪ I0‬تا ‪ I3‬را تولید می کنند(ورودی های مالتی پلکسر)‬
‫‪‬‬






0
c’
1
1
0
1
2
3
F(OUT)
10
A B
‫همینطور اگه نسبت به متغییر خاص تابع را بسط دهیم توابع فرعی ‪n-2‬‬
‫دارای متغیرمی باشدو الی اخر‪....‬‬
‫‪‬‬
‫نکته‪:‬‬
‫در واقع توابع فرعی همان سیگنال ها ورودی یک مالتی پلکسر را تولید می کند‬
‫نکته‪:‬‬
‫به طور کلی اگردر یک تابع چند متغییره نسبت به‪n‬‬
‫متغییرخاص تابع را بسط می دهیم ورودی های مالتی پلکسر برابر ‪ 2‬به توان‬
‫‪n‬می باشد‬
‫تابع )‪F(A,B,C,D)=m(4,5,6,7,10,14‬را با مالتی پلکسر های ‪ 16*1‬و ‪ 8*1‬و ‪ 4*1‬و نیم نگه هی به شانون پیاده سازی کنید‬
‫‪‬‬

similar documents