elektronový obal - podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na

Report
Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA
CH4-Stavba atomu – OBAL ATOMU
Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o.
Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo:
CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
Atom
• částice chemické látky, která se skládá z jádra a obalu
1
Model atomu
Jádro
Protony s kladným
nábojem
Neutrony bez náboje
Slupky se zápornými
elektrony
Elektronový obal
PAMATUJ SI:
Počet protonů v jádře je shodný s počtem
elektronů v obalu
 atom je elektroneutrální !
Elektronový obal
• stavba obalu podmiňuje chemické vlastnosti prvku
• elektron je částice se záporným nábojem (e-)
a minimální hmotností
(pokud je p+ = 1 pak e- = 1/1840)
elektron
• klidová hmotnost m = 9,10910-31 kg
• náboj Q = -1,60210-19 C
2
Bohrův model atomu
(I. kvantově mechanický model atomu):
• elektrony obíhají atomové
jádro jen na některých
dovolených drahách,
vyzařování energie není
spojité, mohou pouze
za určitých podmínek
jednorázovými změnami
„přeskočit“ z jedné
energetické hladiny do jiné.
3
Niels Bohr
definoval 3 principy (postuláty):
• elektrony se pohybují po
stacionárních drahách (kružnicích)
= orbitách
4
• pohyb elektronů na těchto drahách není spojen
s vyzařováním elektromagnetického záření,
tzn. elektron v atomu může existovat jen ve stavech
s určitou energií
• přemístění elektronu z jedné dráhy na druhou je
spojeno s vyzářením n. pohlcením této energie ve
formě kvant (fotonů)
Arnold Sommerfeld
• II. kvantově mechanický model = zpřesňuje první
model – elektrony se pohybují po drahách kruhových
i eliptických, které jsou různě orientovány v prostoru
• Vlnově mechanický model atomu
5
Vlnově mechanický model atomu
(III. kvantově mechanický model atomu, 1925-26)
• vychází ze dvou principů:
• dualismus částic (francouzský fyzik Louis-Victor
de Broglie, 1924) = mikročástice má povahu jak
korpuskulární (hmotnou – chová se jako
kulička), tak i vlnovou
• princip neurčitosti (německý fyzik Werner
Heisenberg, 1927) = pro pohyb elektronu nelze
stanovit bod dráhy, kde se v daném čase
nachází (pouze pravděpodobnost výskytu)
Vlnově mechanický model atomu
Louis de Broglie
Werner Heisenberg
6
7
Kvantově mechanický model
atomu
• Pohyb elektronu je vyjádřen pomocí veličiny vlnové
funkce  a je možné je vypočítat podle
Schrödingerovy rovnice, jejíž druhá mocnina
charakterizuje pravděpodobnost výskytu elektronu.
• Oblast, kde je nejvyšší
pravděpodobnost výskytu elektronu
orbital.
–
• Orbital a vlastnosti vlnové funkce charakterizují
kvantová čísla.
8
Orbital
• oblast nejpravděpodobnějšího výskytu (asi 95%)
elektronu (el. oblaku) v okolí jádra
• orbitaly sede liší velikostí, tvarem a prostorovou
orientací a popisujeme je tzv. kvantovými čísly
• elektrony se nacházejí
v hladinách
(slupkách,vrstvách)
9
Elektron
• neostře ohraničený oblak záporného náboje,
rozprostřený kolem jádra a mající v různých místech
různou hustotu náboje
• Dříve: pohyb elektronů po kruhových či eliptických
drahách
• Orbita = dráha!
10
Hlavní kvantové číslo n
• hodnota od 1, 2, 3,… ,7,8
• udává energii elektronu
(energie elektronu se vzdáleností od jádra roste
s rostoucím n)
• největší energii mají valenční elektrony – určují
chemické a optické vlastnosti atomů (max. počet
těchto elektronů je 8 = tzv. elektronový oktet)
Valenční elektrony
• způsobují vodivost
•
•
•
•
1 až 3 elektrony 4 až 5 elektronů 6 až 7 elektronů 8 elektronů -
kovy-vodiče (Na, Cu, Al, Fe).
polovodiče (C,Si, Ge).
nekovy- nevodiče (S, Br, Cl).
netečné plyny (Ar,Ne,Xe).
Hlavní kvantové číslo n
• zároveň určuje pořadí slupky od jádra
(slupka = systém elektronů se stejným kvantovým
číslem n – označují se písmeny n = 1…K, n = 2…L,
n = 3…M, n = 4…)
• odpovídá číslu
periody v níž se
prvek nachází
11
Vedlejší kvantové číslo l
• hodnota O až n – 1
př. n = 2  l = 0,1
• společně s n určuje energii elektronu
• rozhoduje o tvaru orbitalu
• udává typ podslupky (podslupka = systém elektronů
se stejnou hodnotou n a l )
Magnetické kvantové číslo ml
• hodnota od – l přes 0 až + l
př. l = 2  ml = -2,-1,0,1,2
• určuje počet orbitalů na dané podslupce
(odpovídající určitému l)
• udává prostorovou orientaci (podle osy x,y,z)
• orbitaly mají stejnou energii (stejné n a l), jsou i
stejného typu jsou degenerované, liší se
v magnetickém čísle
Vedlejší kvantové číslo l
• l=0
m=0
• orbital typu s
• tvar koule
(poloměr se zvětšuje s rostoucím n)
12
Vedlejší kvantové číslo l
• l=1
m = -1,0,1
(3× degenerovaný)
• orbital typu p
• tvar dvojkapky (prostorová 8)
(podle osy x,y,z)
13
Vedlejší kvantové číslo l
• l = 2 m = -2,-1,0,1,2 (5× degenerovaný)
• orbital typu d
složité tvary (dvojitá 8. .)
14
Vedlejší kvantové číslo l
• l=3
m = -3,-2,-1,0,1,2,3
• orbital typu f
(7× degenerovaný)
15
• l=4
m = -4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4
• orbital g
(9× degenerovaný)
Orbital typu f
19
Magnetické kvantové číslo ml
• s
l=0
m=0
1 orbital s
• p
l=1
m = -1, 0, +1
3 orbitaly p
• d
l=2
m = -2, -1, 0, +1 ,+2
5 orbitalů d
• f
l=3
m = -3, -2, -1, 0, +1, +2 ,+3
7 orbitalů f
• g
l=4
m = -4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4 9 orbitalů g
Spinové kvantové číslo ms
• hodnota +½ a -½
• spin = vnitřní magnetický moment hybnosti
• charakterizuje chování (rotaci) elektronu v orbitalu
• dva elektrony
v jednom orbitalu
s různým spinovým
= elektronový pár
16
číslem
hlavní
vedlejší
typ orbitalu
magnetické
počet orbitalů
n=1
l=0
s
0
1
n=2
l=0
s
0
1
l=1
p
-1,0,1
3
l=0
s
0
1
l=1
p
-1,0,1
3
l=2
d
-2,-1,0,1,2
5
l=0
s
0
1
l=1
p
-1,0,1
3
l=2
d
-2,-1,0,1,2
5
l=3
f
-3,-2,-1,0,1,2,3
7
l=0
s
0
1
l=1
p
-1,0,1
3
l=2
d
-2,-1,0,1,2
5
l=3
f
-3,-2,-1,0,1,2,3
7
l=0
s
0
1
l=1
p
-1,0,1
3
l=2
d
-2,-1,0,1,2
5
l=3
f
-3,-2,-1,0,1,2,3
7
l=0
s
0
1
l=1
p
-1,0,1
3
l=2
d
-2,-1,0,1,2
5
l=3
f
-3,-2,-1,0,1,2,3
7
n=3
n=4
n=5
n=6
n=7
ÚKOL
Orbitaly označujeme běžně s, p, d, f.
Vyhledejte informaci, jak vzniklo toto označování?
Znázorňování orbitalů
1. Prostorovými tvary
2. Rámečky
3. Pomocí n a l
Znázornění orbitalů
počet e
1s2
n
vrstva
1s2
2p3
3d7
5f4
typ orbitalu
Znázornění elektronů
a) šipkami: ↑ nebo ↓
b) symbolem:
–1
0e
• Počet orbitalů v každé vrstvě elektronového obalu je
dán vztahem n2
• Maximální počet elektronů ve vrstvě určuje vztah 2n2
n = hlavní kvantové číslo
Elektronová konfigurace atomu
• obsazení jednotlivých stavů (orbitalů) elektrony
neboli elektronová konfigurace atomu v základním
stavu (stav atomu s nejnižší energií) se řídí třemi
pravidly
Pravidla pro zaplňování orbitalů
• Pauliho vylučovací princip (W. Pauli, 1925)
- v jednom atomu nemohou být dva elektrony, které
by měly stejnou kombinaci všech čtyř kvantových
čísel; tzn.
• v jednom orbitalu mohou být max. dva elektrony
lišící se hodnotou spinového kvantového čísla
• zápisy elektronových konfigurací
6C:
↑↓
↑↓
↑ ↑
nebo 1s22s22p2
Wolfgang Pauli
(1900 – 1958)
17
• teoretický fyzik rakouského původu, žijící v letech. V
roce 1945 obdržel Nobelovu cenu za fyziku za objev
vylučovacího principu z roku 1925.
• Pauli předvídal existenci neutrina (bylo registrováno
až v roce 1955), studoval strukturu kovů a zabýval se
i mezonovou teorií jaderných sil. Svými výzkumy patří
k nejvýznamnějším fyzikům.
Hundovo pravidlo
• v degenerovaných orbitalech
vznikají elektronové páry teprve
po obsazení každého orbitalu jedním
elektronem
18
Friedrich Hermann Hund
(1896 - 1997)
• nespárované elektrony v degenerovaných orbitalech
mají stejný spin
Výstavbový princip
• (princip minimální energie) - na základě n+l určuje
pořadí zaplňování orbitalu elektrony
• orbitaly s energií nižší se zaplňují elektrony dříve než
orbitaly s vyšší energií (energie je dána součtem n+l)
• podle rostoucí energie: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p,
5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
(pro prvky za 21Sc je energie 4s větší než 3d !!!)
pravidlo n+l
• z orbitalů, které mají stejný součet n+l, se zaplňuje
dříve ten, který má nižší n
• př. orbital 2p se zaplňuje dříve než 3s, nebo 4s dříve
než 3d
• seřaď 3s (3+0) 3p (3+1) 2p (2+1)  2p 3s 3p
Energie orbitalů
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s,
4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
Periodická tabulka
• Prvky ve stejných sloupcích mají stejnou elektronovou
konfiguraci valenční slupky.
Periodická tabulka
20
Zkrácená elektronová konfigurace
pomocí vzácného plynu
• Při tomto zápisu se uvádí pouze obsazení těch
orbitalů, které má daný atom navíc o proti atomům
předcházejícího vzácného plynu
• nezkrácený zápis - 20Ca: 1s22s22p63s23p64s2
• zkrácený zápis - 20Ca: [18Ar]4s2
Excitované stavy atomů
• jestliže atom pohltí určité množství energie, může
dojít k vybuzení jednoho n. více elektronů do
energeticky bohatších orbitalů – tzv. excitovaný stav
• když se vrací do základního stavu uvolňuje přitom
záření (fotony) – tzv. luminiscence, fluorescence
• u každého atomu může existovat velký počet
excitovaných stavů
• Síra – základní stav
• první excitovaný stav :
S* [Ne]
• druhý excitovaný stav
S**: [Ne]
S: [Ne]
Vznik kationtu
• dostatečného množství energie může dojít
k odtržení elektronu (popř. elektronů) od
atomu  vznik kationtu
Ionizační energie
• energie potřebná k odtržení valenčního elektronu od
atomu
• první ionizační energie – odtržení jednoho
valenčního elektronu
• druhá ionizační energie – odtržení druhého elektronu
• čím je hodnota ionizační energie nižší, tím je prvek
reaktivnější (např. s-prvky)
Ionizační energie
• jednotka kJ·mol-1 n. eV
• se stoupajícím Z ve skupině hodnota klesá
• v periodě stoupá (nejvyšší hodnotu v dané periodě
mají vzácné plyny) – nemusí platit vždy!
Vznik aniontu
• jestliže atom přijme jeden, popř. více elektronů,
energie se uvolňuje  vznik aniontu
Elektronová afinita
• energie, která se uvolní při přijetí jednoho, popř. více
elektronů atomem
• čím je hodnota elektronové afinity vyšší, tím je prvek
víc elektronegativní
• nejvyšší hodnotu má F, Cl, Br, I - snadněji tvoří
anionty  vyšší reaktivita
• jednotka kJ·mol-1 n. eV
• u některých prvků má hodnoty blízké nule
(He, Ne, Ar) n. dokonce záporné (Be, Mg)
Elektronové konfigurace iontů
• př. 1H-: 1s2 lze též napsat 1H-: (2He)
• př. 3Li+: 2s2 ale též 3Li+: (2He)
Nepravidelnosti elektronové
konfigurace
• způsobeny symetrií orbitalů
• větší stabilitou zcela n. napůl zaplněných
orbitalů
• výjimky:
Cr, Cu; Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag; Pt, Au
Označení orbitalů - řešení
• Označení orbitalů s, p, d, f má původ v označení
odpovídajících čar ve spektrech „sharp“ (ostrá),
„principal“ (hlavní), „diffuse“ (difuzní),
„fundamental“ (základní).
• Další orbitaly se již označují po sobě jdoucími
písmeny abecedy (g, h, …).
Použité informační zdroje
Obrázky
[1] http://www.vtaide.com/png/atom.htm
[2] http://fyzmatik.pise.cz/140205-elektron-je-superkulata-castice.html
[3] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bohr_Model.svg
[4]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Niels_Bohr.jpg
[5]
http://www.google.cz/imgres?q=Sommerfeld%C5%AFv+model+atomu&hl=cs&sa=X&rls=com.m
icrosoft:cs&biw=1680&bih=937&tbm=isch&tbnid=ZNKeB4ynBYpyM:&imgrefurl=http://3pol.cz/799/print&docid=dDN_DiXNRDdrxM&imgurl=http://3pol.cz/img/p
ic/0/2009/05/modely_atomu_06.png&w=680&h=542&ei=SNm4T6WBLMeyhAfzlrCICQ&zoom=
1&iact=hc&vpx=356&vpy=145&dur=152&hovh=200&hovw=252&tx=110&ty=105&sig=1058931
71126319632925&page=1&tbnh=135&tbnw=155&start=0&ndsp=43&ved=1t:429,r:1,s:0,i:71
[6] http://cs.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Broglie
[7] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild183R57262,_Werner_Heisenberg.jpg
[8] http://faculty.colostate-pueblo.edu/linda.wilkes/111/3c.htm
[9] http://www.ucitel.net/fyzika/atomy-a-molekuly
[10] http://www.aldebaran.cz/lab/planck/2_cteni_2.php
[11] http://astronuklfyzika.cz/JadRadFyzika.htm
[12] [13] [14] http://faculty.colostate-pueblo.edu/linda.wilkes/111/3c.htm
|
Použité informační zdroje
Obrázky
[15] http://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%BD_orbital
[16]
http://www.google.cz/imgres?q=elektron&hl=cs&sa=X&rls=com.microsoft:cs&biw=1680&bih=937&tbm=isch&pr
md=imvnsz&tbnid=vkQxyFTqSFaSMM:&imgrefurl=http://thesymbiont.blogspot.com/&docid=3wk3PZ03pq7SrM&i
mgurl=http://4.bp.blogspot.com/-fdZ7aZMIImQ/T5RwFYthXGI/AAAAAAAABUo/BMoCoKUD2uU/s1600/ElectronSpin.jpg&w=704&h=495&ei=weG7T8FKks_hBMPahK8J&zoom=1
http://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=1&ee_chapter=3.5.2
[17] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1945/pauli-bio.html
[18] http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hund
[19] http://cheminfo.chemi.muni.cz/materials/ObecnaChem_C1020/L4_electr.pdf
[20] http://www.chemikszs.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=93:elektronoveorbitaly&catid=49:chemie-ly-1&Itemid=53
Literatura
MAREČEK, A., HONZA , J. Chemie pro čtyřletá gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998.
ISBN 80-7182-055-5
VACÍK,J.a kol.Přehled středoškolské chemie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1993.
ISBN 80-04-26388-7
http://cs.wikipedia.cz
Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační
číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A
FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO
V HAVÍŘOVĚ“
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.

similar documents