دریافت فایل ارائه خانم فلاح

Report
‫سيستم هاي هوشمند ريلی در جهان‬
‫‪-1‬سيستم هاي هوشمند ريلي‬
‫‪-2‬لزوم استفاده از سیستم های هوشمند ریلی‬
‫‪-3‬اهداف سيستم هاي هوشمند ريلي‬
‫‪-4‬فوايد استفاده از سيستم هاي هوشمند ريلی‬
‫‪-5‬مراحل عملكرد سيستم هاي هوشمند‬
‫‪-6‬انواع سيستم هاي هوشمندريلي(با توجه به اهداف سیستم ها)‬
‫‪1-6‬افزایش ایمنی‬
‫‪2-6‬افزایش بهره وری و کارآیی‬
‫‪3-6‬سیستم های پیشگیرانه و تشخیص خرابی‬
‫‪4-6‬افزایش کیفیت خدمات شبکه ریلی (بار و مسافر)‬
‫‪2‬‬
‫سیستم هایی که با استفاده از تجهیزات مدرن الکترونیکی و مخابراتی و انجام‬
‫پردازش های الزم با حداقل نمودن نقش نیروی انسانی تحلیل درست از شرایط‬
‫ارائه نموده و اقدام به ارائه خدمات ‪ ،‬اعالم هشدار و یا تصحیح وضعیت‬
‫نامطلوب نماید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ ازدیاد جمعیت و نیاز روز افزون به ظرفیت باالتر حمل بار و مسافر‬‫ محدودیت منابع و سیستم های زیر ساخت به دلیل هزینه باال‬‫ زمان طوالنی جهت انجام پروژه های زیر ساخت‬‫ پیشرفت چشمگیر سیستم های الکترونیکی ‪،‬مخابراتی و پردازش ی در سالهای اخیر‬‫ لزوم ارائه خدمات ایمن و راحت جهت جلب مشتری در مقایسه با سایر روشهای حمل و‬‫نقل‬
‫‪4‬‬
‫ افزایش ایمنی‬‫ افزایش بهره وری و کارآیی‬‫افزایش کیفیت خدمات شبکه ریلی (بار و مسافر)‬‫امروز‬
‫مونيتورينك‬
‫اقدامات رفع خرابي‬
‫اقدامات نگهداري‬
‫پيشگیرانه‬
‫فردا‬
‫‪5‬‬
‫ کاهش خطای نیروی انسانی‬‫ جلوگیری از اتالف زمان و هزینه‬‫ افزایش بهره وری و قابلیت اعتماد‬‫‪ -‬قابلیت برنامه ریزی دقیق و افزایش ظرفیت‬
‫‪6‬‬
‫اعالم وضعیت (آالرم‪،‬‬
‫هشدار ‪،‬گزارش و‪).......‬‬
‫آنالیز و تحلیل‬
‫تصحیح وضعیت و اعمال‬
‫فرامین مناسب‬
‫‪7‬‬
‫مونیتورینگ و برداشت‬
‫اطالعات‬
‫افزایش ایمنی‬
‫‪ .1‬سیستم های عالئم الکتریکی ایستگاه شامل مدار خط‪ ،‬ماشین سوزن‪،‬چراغ‪،‬‬
‫اینترالکینگ و‪....‬‬
‫‪ .2‬سیستم های کنترل اتوماتیک قطار (کلیه سطوح)‬
‫‪ .3‬سيستم راهبند هوشمند‬
‫‪ .4‬سيستم تشخيص عبور از محدوده هاي تقاطع ‪(Intelligent graid‬‬
‫)‪crossing system‬‬
‫‪ .5‬سیستم تشخیص یکپارچگی قطار‬
‫‪ .6‬سيستم نظارت بر ایمنی و نجات اضطراری‬
‫‪ .7‬تست هوشياري راننده‬
‫‪ .8‬پيش بيني ريزش كوه روی ریل‬
‫‪ .9‬تشخيص وجود اشياء خارجي روي ريل‬
‫‪8‬‬
‫افزایش بهره وری و کارآیی‬
‫‪ .1‬سیستم های کنترل اتوماتیک قطار (سطوح پیشرفته)‬
‫(سيستم كنترل حركت قطار )‪)(Positive Train Control‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪9‬‬
‫تشخیص محل و دريافت اطالعات وسیله نقلیه در شبكه‬
‫مکان یابی و مدیریت ناوگان با توجه به رهیابی تجهیزات‬
‫سیستم های کنترل مرکزی قطار‬
‫سيستم ‪ GPS‬ديفرانسيلي ‪(Differential Global Positioning‬‬
‫)‪System DGPS‬‬
‫ترمز هاي پنوماتيكي كنترل شده با سيستم الكترونيكي ‪(Electronically‬‬
‫)‪Controlled Pneumatic brakes EPC‬‬
‫‪(Automatic‬‬
‫‪Equipment‬‬
‫تجهیزات‬
‫اتوماتيك‬
‫شناسايي‬
‫)‪Identification AEI‬‬
‫افزایش بهره وری و کارآیی‬
(Tactical Traffic Planner ‫ سيستم برنامه ريز تاكتيكي ترافيك‬.8
System TTP)
(Strategic Traffic Planner ‫ سيستم برنامه ريز استراتژيك ترافيك‬.9
System STP)
(Freight car reservation ‫ سيستم برنامه ريزي و رزرو حمل و نقل بار‬.10
and scheduling system)
(Energy Management System ( ‫ سيستم هاي مديريت انرژي‬.11
EMS
10
‫افزایش بهره وری و کارآیی‬
‫‪ .12‬موقعيت ياب اتوماتيك قطار‬
‫‪ .13‬مديريت حركت قطار‬
‫‪ .14‬مديريت اطالعات قطار‬
‫‪ .15‬مديريت نگهداري و تعمیرات قطار از راه دور‬
‫‪ .16‬كنترل هوشمند دماي اتاق ها (تجهیزات و پرسنل) به صورت متمركز‬
‫‪ .17‬سيستم انبارداري و اعالم نياز هوشمند (عالئم و ارتباط و‪).....‬‬
‫‪11‬‬
‫سیستم های پیشگیرانه و تشخیص خرابی‬
‫‪ .1‬تشخیص بریدگی چرخ (تغییر فرم چرخ از حالت استاندارد)‬
‫‪ .2‬داغی سرمحور‬
‫‪ .3‬خرابی ترمز‬
‫‪ .4‬اندازه گیری وزن واگن ها (جهت رعایت بار محوری مجاز)‬
‫‪ .5‬سيستم هاي اندازه گیري وزن قطار‬
‫‪ .6‬وجود اشیاء آویزان‬
‫‪ .7‬پیش بینی احتمال ماسه گیر بودن سوزن‬
‫‪ .8‬پيش بيني جهت باد‬
‫‪ .9‬پیش بینی احتمال ماسه گیر بودن سوزن‬
‫‪ .10‬سیستم نظارت بر پروفیل دقیق‬
‫‪12‬‬
‫سیستم های پیشگیرانه و تشخیص خرابی‬
‫‪ .11‬سیستم تشخیص دزدی(قطعی) کابل‬
‫‪ .12‬سیستم تشخیص و حفاظت از برف‬
‫‪ .13‬سیستمهای پیش بینی خرابی‬
‫‪ .14‬سيستم نظارت بر سالمت لوكوموتيو ‪(Locomotive health‬‬
‫)‪monitoring‬‬
‫‪ .15‬سيستم هاي نگهداري خط‬
‫‪ .16‬سيستم بازرس ي سطح خط (در سرعت باال)‬
‫‪ .17‬مونيتورينگ كليه اتصاالت خط‬
‫‪ .18‬سيستم بازرس ي خطوط باالسري (خرابي و تغيیر شكل‬
‫‪13‬‬
‫افزایش کیفیت خدمات شبکه ریلی (بار و مسافر)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪14‬‬
‫بلیط های هوشمند‬
‫شمارش هوشمند مسافران‬
‫امکان مشاهده اطالعات مسیر و مشخصات متحرک بر سیستم های شخص ی و‬
‫عمومی(موبایل‪،‬کامپیوترو سیستم های اطالع رسانی عمومی )‬
‫برقراری سرویس های اینترنت در طول سفر‬
‫راهنماي هوشمند پاركينگ در ايستگاهها جهت راهنمايي مسافران‬
‫اطالعات امكان هاي مورد استفاده جهت ادامه سفر به مسافران‬

similar documents