Statusrapport konkurranseutsetting

Report
Status konkurranseutsetting
-
Barnehager
Helse og sosial
Tekniske tjenester
Eiendomsforvaltning
Sentrale aktører i Tromsø
Vedtaket i kommunestyret 19.6.2012:
Fra saksframlegget:
Byrådet ønsker full konkurranseutsetting i
Tromsø kommune
Byrådet foreslår at hele kommunen skal
organiseres etter bestiller-utførermodellen
Samtlige enheter og de fleste oppgaver i
Tromsø kommune kan konkurranseutsettes, i
følge notatet fra Byrådet.
Byrådet ber om fullmakter som medfører at
konkurranseutsettingen ikke skal behandles i
kommunestyret, men skal skje bak lukkete
dører på rådhuset
Fra saksframlegget:
• Kommunestyret skal èn gang i året få
rapport om hvor mange kommunale
arbeidsplasser og enheter byrådet har
fjernet.
• Byrådet ønsker ikke lenger å skille ut
virksomhetene i Kommunale Foretak (KF)
• Utskilte enheter skal organiseres som AS
• Byrådet arbeider for at samtlige
kommunale barnehager fra nyttår blir
organisert i et AS
• (I et KF beholder man KS – tariffen)
• (I et AS kan KS – tariffen sies opp og
erstattes av en mye dårligere tariff – avtale)
Barnehager
• Prinsippvedtak på at det ikke skal bygges flere
kommunale barnehager i Tromsø
• Gjennom «salg» av to barnehagetomter har to
tunge kommersielle aktører fått tildelt hver sin
kontrakt på bygging og drift av fire-basers bh
• Price Waterhouse Coopers er engasjert av
byrådet for å utrede å skille 28 kommunale
barnehager ut i et AS. Frist 1.3 er utsatt inntil
videre i påvente av taksering av eiendommene
Helse og sosial
• Sentralkjøkkenet skal konkurranseutsettes.
Fagforbundet har tatt tvist med KS grunnet brudd
på avtaleverket. Uryddig prosess.
• Hjemmetjenesten skal utredes for
konkurranseutsetting av innleid konsulent.
• Gjelder både praktisk bistand i hjemmet, samt
hjemmesykepleie. Etter modell fra Oslo.
• Otium – det største utbyggingsprosjektet i
kommunens historie - utredes gjennomført som
et OPS-prosjekt (=offentlig – privat samarbeid)
Byråd Kanestrøm om konkurranseutsetting
av kommunale tjenester:
•
•
•
•
•
Kommunen har ansvaret for tjenesten
Kommunen stiller krav til kvalitet
Kommunen tildeler tjenesten
Kommunen finansierer tjenesten
Kommunen kontrollerer at tjenesten leveres i
tråd med kontrakt
Men en annen leverer tjenesten på vegne av
kommunen!
Byråd Kanestrøm om konkurranseutsetting av
kommunale tjenester:
Fordeler med bruk av konkurranse
• Pris
• Kvalitet
• Valgfrihet
Øvrig konkurranseutsetting i
byrådsavd for helse og sosial:
•
•
•
•
•
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Krisesentertilbud
12 omsorgsboliger for rusmisbrukere
Transport til dagsenter
Rammeavtale for kjøp av tjenester til
enkeltbrukere
Teknisk sektor
• Vaktmestertjenesten nedstyres gjennom naturlig
avgang, etter modell fra Drammen
• Eiendom avvikler den tradisjonelle
vaktmestertjenesten – det blir opp til hver enkelt
resultatenhet å finne praktiske løsninger
• Det er et uttalt mål å kjøpe større deler av
bygningsvedlikeholdet fra private aktører, i en
situasjon hvor allerede over 80 % er privatisert
• VA-kontoret: Ledelsen snakker mye om AS
Teknisk (forts)
• Renholderne «drukner» i m2 etter omlegging til
sonerehold og overgang til INSTA 800 – standard.
• Bydrift: Underbudsjettert og underrekruttert. Et
politisk – administrativt utvalg har i fjor jobbet
med å utrede framtida for bydrift. De ansatte ikke
med i dette arbeidet
• I fjor vår uttalte byråd Alvarstein offentlig at de
vurderte å selge eiendommen på Slottet.
• Det er nå i gang et partssammensatt utvalg som
skal utrede muligheten for å samle kommunens
tekniske tjenester på eiendommen på Slottet.
Eiendomsforvaltning
• Egen pensjonskasse fra 1.1.14– sak til k-styret i
juni – forutsetter overføring av kommunale
eiendommer til en verdi av ca 200 millioner kr.
• 28 barnehage-eiendommer takseres nå og
utredes overført til et AS.
• Arnestedet Eiendom AS (tidligere Tromsø
industribygg) – stiftet 31.5.12 - skal tilføres
kommunale eiendommer i hundremillionersklassen
• 3 styremedlemmer i Arnestedet AS. Vedtaksført
styre når 2 av disse er til stede.
Arnestedet Eiendom AS
• Styreleder Kay – Hugo Hanssen. Adm.dir i
Kræmer Maritime AS – stor eiendomsutvikler i
bl.a. Tromsø og Hammerfest. Styreleder i fire
aksjeselskap i J.M. Hansen – konsernet. Høyremann.
• Nestleder Frid Fossbakk. Sentral Høyre-politiker.
Styreleder i Tromsø Havn KF. Leder av
byutviklingskomiteen. Eget eiendomsselskap.
• Styremedlem Johnny Embrå. Ansatt i rådhuset.
Arnestedet Eiendom AS.
Formålsparagraf:
• «Selskapets formål er leie, eie eller kjøp av fast
eiendom, oppføring av næringsbygg,
• forretningsmessig eie, utleie eller salg av
næringslokaler og tomter, samt kjøp og salg
av aksjer eller andeler i andre eiendomsselskaper»
Norlandia Care Group
• Brødrende Kristian og Roger Adolfsen i
Norlandia – kjeden slo seg sammen med
barnehagegrunderne Benn Eidissen og Even
Carlsen i 2008 i ACEA Holding
• Stiftet 1.1.2012 Norlandia Care Group. De fire
grunderne eier 25 % hver.
• Antatt omsetning 2012 ca 1.2 milliarder
• Konsernsjef Hilde – Britt Mellbye
Fra: Hilde-Britt Mellbye [mailto:[email protected]]
Sendt: 23. november 2012 09:40
Til: Kanestrøm, Kristoffer
Emne: Konkurransutsetting av eldreomsorg
Hei Kristoffer,
Jeg er spent på hvordan det går med planene om konkurranseutsetting av syke hjemmene i
kommunen.
Til orientering er det nå høy aktivitet på anbud i flere kommuner etter mange år med stillstand.
Vi har hittil vunnet alle anbud som så langt er gjennomført i år i Oslo, Moss og Bærum. Vi er også
inne i mange andre anbud, hovedsakelig på Østlandet og Vestlandet foreløpig.
Det er også viktig å fremheve at vi får veldig gode skussmål og resultater på kvalitetsmålinger, noe
som er vår viktigste drivkraft! Vi har også mange nye banebrytende utviklingsprosjekter på gang,
særlig innenfor omsorg i livets siste fase.
Jeg håper at det løsner Nordpå snart også og vi er klare til konkurrere om anbudene. (Jeg har sett at
hjemmebaserte tjenester nå skal ut på anbud. Norlandia Care sin kjernekompetanse er først og
fremst drift av sykehjem.)
Si bare fra om det er noe mer vi kan hjelpe dere med. Ellers er også NHO Service positive til å bistå i
anbudsprosesser. Lykke til med den politiske prosessen.
Med ønske om en riktig god helg.
Bes t regards / vennlig hilsen,
Hilde Britt Mellbye
CEO/ Kons ernsjef
M: +47 99 71 66 17
Norlandia Care Group AS
Mecca Invest
Norlandia Care
Group AS
Edissen Consult
Klevensten AS
De nevnte 4
investeringsselskaper
eier konsernet med
25 % hver av
følgende personer:
Roger og Kristian
Adolfsen, Fam
Eidissen, Even
Carlsen
Grafo AS
Norlandia Care
AS
Acea AS
Acea
Preschools
AS
VIFO AS
Acea
Management
Acea
Eiendom
AS
Sjøstjerna
Barnehage
AS
Tromsø
Barnehagedrift
Kvittungen
BarnehageAS
Isbjørnen 1
BarnehageAS
Isbjørnen 2
BarnehageAS
Polarreven
BarnehageAS
Hvalrossen
BarnehageAS
Polarmåsen
BarnehageAS
Bodø
Barnehage
utbygging
AS
Stordalen
Barnehage
AS
Tromsø
Eiendomselskap AS
Stordalen
Barnehage
Eiendom
AS
Vestvågøy
Barnehage
BA
Kommentar:
De seks barnehagene i Tromsø ble i november i fjor avviklet som egne aksjeselskap og fusjonert inn i ACEA Preschools, en mnd
etter at Høyre og Frp og byrådet inntok rådhuset. En forberedelse til større oppkjøp i Tromsø?? Under VIFO AS ligger det 4
barnehager . Til sammen 46 barnehager i konsernet i Norge. Norlandia Care AS og Acea AS ble fusjonert inn i et nytt selskap i
januar 2012 – Norlandia Care Group AS.
Vestvågøy
Barnehage
AS
Norlandia Care
AS
Norlandia
Care Norge
Norlandia
Care Oys
Norlandia
Care
International
AS
Norlandia
Care
Properties
AS
Boganes
Omsorgs
drift AS
Norlandia
Care AB
Kommentar: Morselskapet Norlandia Care AS hadde en omsetning i 2010 på 615
mill.kr. og overskudd på 119 mill.kr.
Norlandia Care Norge hadde en omsetning i 2010 på 320 mill.kr og årsresultat på
18 mill. som ga en egenkapitalavkastning på 150 %!!
Det finnes kanskje en rekke mindre selskaper under de nevnte 6 her – men de
fremkommer ikke på proff.no. Eller at de er blitt fusjonert inn i disse 6
datterselskapene nevnt ovenfor.
Norlandia Care Group
divisjonsdirektør Gunhild Bergsaker:
Mange kommuner har god erfaring med offentligprivat samarbeid (OPS) når det gjelder
skolebygninger og sykehjemsbygg
Kommunene kan konsentrere seg om hva
innbyggerne skal tilbys, mens
samarbeidspartneren konsentrerer seg om
hvordan det skal gjøres.
Finansieringsordninger som bidrar til at private
kan bygge og drive sykehjem, bør kunne åpne for
langsiktige rammeavtaler slik regjeringen har lagt
til rette for i barnehagesektoren.
Norlandia Care Group
divisjonsdirektør Gunhild Bergsaker:
Vi oppfordrer kommunene til å
konkurranseutsette drift av eksisterende
sykehjem.
Dette vil innebære at kommunen definerer krav
til standard og kvalitet, oppnår forutsigbare
kostnader, kan konsentrere seg om bestilling og
oppfølging av tjenesten og får tilgang på erfaring
og kunnskap fra mange ulike aktører.
Vi er mange som ønsker å bidra til å løse
fellesskapets oppgaver.
Foreløpig sammendrag:
• Høyre og NHO er blitt mer aggressive ang.
privatisering og konkurranseutsetting av
off.tjenester. Høyre er blitt et rendyrket
interesseparti for investorer med stor apetitt på å
få sugerør inn i offentlige kasser.
• Disse aktørene samarbeider gjerne med Frp når
det er bisniss i lufta. Offentlig sektor i Norge er nå
et av verdens sikreste og mest risikofrie
investeringsobjekter, med stor avkastning
Foreløpig sammendrag (forts)
• Det er blitt superprofitt å hente for investorer
gjennom å få sugerør inn i offentlig sektor i
Norge.
• Organisering i konsernmodeller legger til rette
for tapping i alle ledd.
• Konkurranseutsetting er den optimale
modellen for privatisering. Finansieringen er
sikret, og risikoen minimert.
Foreløpig sammendrag (forts)
• Innovasjon og reell verdiskapning ved
konkurranseutsetting = null.
• Det skapes ikke nye arbeidsplasser gjennom
konkurranseutsetting og virksomhetsoverdragelser.
• Konkurranseutsetting medfører at skattepenger
sluses ned i investorers lommer i stedet for til
tjenester for innbyggerne.
• Konkurranseutsetting medfører sosial dumping.
De ansattes lønns- og pensjonsvilkår svekkes.
Foreløpig sammendrag (forts)
• Konkurranseutsetting rammer innbyggerne gjennom
dårligere og dyrere tjenester. Profitten og bunnlinja
har 1. prioritet.
• Konkurranseutsetting = transaksjonskostnader
• Konkurranseutsetting = lav grunnbemanning.
Konkurranseutsetting truer den norske modellen.
Konkurranseutsetting fører til dårligere offentlige
tjenester og større forskjeller mellom folk.
KONKURRANSEUTSETTING ETTER H, FRP OG NHO SIN
MODELL = ET RAN AV OFFENTLIGE MIDLER!

similar documents