SLAID FUNGSI SEKTOR

Report
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
JABATAN PELAJARAN JOHOR
ORGANISASI
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
ORGANISASI
Hj. Abdul Aziz Bin Abdullah
KETUA SEKTOR (DG52)
Mohd Azman Bin Mohd Yunos
KETUA PENOLONG PENGARAH (DG48)
Unit Pengurusan
Pendidikan Islam
Unit Pengurusan
Institusi
Pendidikan Agama
Unit Pengurusan
Dakwah dan
Kepimpinan
FUNGSI UTAMA
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
FUNGSI UTAMA
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
Fungsi 1: Pengurusan Pendidikan Islam
a) Menyelaras, mengurus dan menilai
pelaksanaan Operasi Pendidikan Islam dan
Bahasa Arab serta segala keperluan yang
berkaitan dengannya
FUNGSI UTAMA
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
Fungsi 1: Pengurusan Pendidikan Islam
b) Menyelaras, mengurus dan mengawal selia
pengurusan sumber manusia, pengurusan
kewangan dan pentadbiran serta tadbir urus
ICT SPI dan IPA.
FUNGSI UTAMA
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
Fungsi 2: Pengurusan Institusi Pendidikan Agama
a) Menyelaras dan mengurus keperluan serta
pengoperasian IPA JPN dari aspek
pentadbiran sekolah, pengurusan guru, dan
murid serta penyelarasan Kelas Aliran
Agama (KAA)
FUNGSI UTAMA
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
Fungsi 2: Pengurusan Institusi Pendidikan Agama
b) Menyelaras dan mengurus institusi bagi
pelaksanaan
program
pembangunan
Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam
aspek penyelidikan dan pendokumentasian.
FUNGSI UTAMA
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
Fungsi 2: Pengurusan Institusi Pendidikan Agama
c) Menyelaras, mengurus dan menilai bantuan
perolehan, penyediaan perkhidmatan dan
pembangunan IPA JPN dan bantuan SAR
KAFA serta Institusi Pendidikan yang
melaksanakan program Pendidikan Islam
FUNGSI UTAMA
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
Fungsi 3: Pengurusan Dakwah Dan Kepimpinan
a) Menyelaras, mengawal, mengurus dan
menilai pelaksanaan dasar dan operasi
program dakwah dan kepimpinan untuk
Murid, Guru, Pegawai dan Kakitangan JPN
FUNGSI UTAMA
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
Fungsi 3: Pengurusan Dakwah Dan Kepimpinan
b) Menyelaras, mengawal, mengurus dan
menilai
pelaksanaan
program
pengembangan syiar Islam dan pengukuhan
budaya Islam kepada Murid, Guru, Pegawai
dan Kakitangan JPN
FUNGSI UNIT-UNIT
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
ORGANISASI
Mohd Azhar Bin Tumin
KETUA UNIT
Penolong Pengarah Operasi Pendidikan Islam
Teras (Menengah) (DG44)
Norzaidi Bin
Ismail
PP Pengurusan
GPI Menengah
(DG44)
Hj. Mohd
Khahar Bin
Bachok
PP Operasi j-QAF
(DG44)
Hj. Mohd Hanafi
B. Abd Rahman
PP Operasi
Bahasa Arab
(DG41)
Hj. Mohmad
Hakim Bin Sohali
PP Operasi Pend.
Islam Elektif &
KKQ (DG41)
Mohd Nasrudin
Bin Hashim
PP Operasi
Pendidikan
Islam Teras
(Rendah) (DG41)
Penyelia
Pengurusan GPI
Rendah (DGA34)
Zamri Bin Abd
Wahab
Penyelia
Data dan
Maklumat
(DGA32)
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
2.1.1 Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan
Operasi PI (Teras & Elektif) dan BA serta segala
keperluan yang berkaitan dengannya
2.1.2 Menyelaras, mengurus dan mengawal selia
pengurusan sumber manusia, pengurusan
kewangan dan pentadbiran serta tadbir urus ICT
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
OPERASI PI DAN BA SERTA KEPERLUANNYA
1. Kurikulum
1.1 Pendidikan Islam
1.2 Bahasa Arab
1.3 Tasawwur Islam
1.4 Pengajian Syariah Islamiah
1.5 Pengajian Qur’an dan Sunnah
1.6 Program j-QAF
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
OPERASI PI DAN BA SERTA KEPERLUANNYA
2. Perhubungan dan keurusetiaan
Menyelaras
dan
mengurus
maklum
balas
berhubung perlaksanaan operasi dan mesyuaratmesyuarat yang berkaitan
3. Pengurusan Hal Ehwal Guru
Membantu SPS untuk menyelaras dan mengurus hal
ehwal perkhidmatan guru Pendidikan Islam di SMK, SK
dan SJK
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
OPERASI PI DAN BA SERTA KEPERLUANNYA
4. Pengurusan Kualiti
Menyelaras dan mengurus serta menilai peningkatan
kualiti program-program SPI dan kualiti pelaksanaan
Operasi Pendidikan Islam
5. Data dan Maklumat
Mengumpul, menganalisis dan mengurus data dan
maklumat personel serta program yang berkaitan
dengan pelaksanaan Dasar Pendidikan Islam
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, KEWANGAN,
PENTADBIRAN DAN TADBIR URUS ICT
1. Pentadbiran
Menyelaras dan mengurus hal ehwal pengurusan dan
pentadbiran SPI
2. Perkhidmatan
Menyelaras dan mengurus hal ehwal perkhidmatan
personel di SPI
3. Kewangan
Menyelaras dan mengurus hal ehwal kewangan dan
akaun SPI
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, KEWANGAN,
PENTADBIRAN DAN TADBIR URUS ICT
4. Kewangan
Menyelaras dan mengurus hal ehwal kewangan dan
akaun SPI
5. Urus Tadbir ICT
Menyelaras dan mengurus sistem aplikasi ICT / portal
FUNGSI UNIT-UNIT
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
UNIT PENGURUSAN INSTITUSI
PENDIDIKAN AGAMA
ORGANISASI
Hj. M. Lokmanul Hakim Bin Samion
KETUA UNIT
Penolong Pengarah Pembangunan & Kecemerlangan
Sekolah Agama(DG 44)
Khairil Anuar
Bin Abd Kadir
PP Pengurusan
KAA (DG41)
Hj. Mohd Khairi
Bin Mabiai
PP Pengurusan
SMKA (DG 41)
Penyelia
Pengurusan
SABK (DGA34)
Hjh. Suaebah
Bte Paidi
Penyelia
Pengurusan SAR
KAFA (DGA32)
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN INSTITUSI
PENDIDIKAN AGAMA
2.2.1 Menyelaras dan mengurus keperluan serta
pengoperasian IPA JPN dari aspek
pentadbiran sekolah, pengurusan guru,
dan murid serta penyelarasan Kelas Aliran
Agama (KAA)
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN INSTITUSI
PENDIDIKAN AGAMA
a) Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah
Menyelaras, mengurus dan menilai urusan
pentadbiran IPA JPN dan pelaksanaan dasar yang
berkaitan dengannya
b) Pengurusan Akademik
Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan
urusan kurikulum agama di IPA
c) Hal Ehwal Murid
Menyelaras dan menilai pelaksanaan urusan hal ehwal
murid, sukan dan kokurikulum di IPA JPN
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN INSTITUSI
PENDIDIKAN AGAMA
d) Pengurusan Personel
Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan
urusan hal ehwal Guru IPA
e) Kelas Aliran Agama (KAA)
Menyelaras, mengurus dan menilai perlaksanaan KAA.
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN INSTITUSI
PENDIDIKAN AGAMA
2.2.2 Menyelaras dan mengurus institusi bagi
pelaksanaan program pembangunan
Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam
aspek
penyelidikan
dan
pendokumentasian
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN INSTITUSI
PENDIDIKAN AGAMA
a) Kajian dan Penyelidikan
Menyelaras, mengurus dan menilai aktiviti
penyelidikan terhadap pelaksanaan Pendidikan Islam
dan Bahasa Arab serta menilai pencapaiannya di
pelbagai peringkat di bawah JPN
b) Pengembangan dan Inovasi Pendidikan Islam
Mengurus dan menilai aktiviti penjanaan idea,
penataran dan penyebarluasan dapatan kajian
mengenai Pendidikan Islam dan Bahasa Arab melalui
kursus, seminar, konvensyen dan bengkel
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN INSTITUSI
PENDIDIKAN AGAMA
2.2.3
Menyelaras, mengurus dan menilai
bantuan
perolehan,
penyediaan
perkhidmatan dan pembangunan IPA
JPN dan bantuan SAR KAFA serta
Institusi Pendidikan yang melaksanakan
program Pendidikan Islam
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN INSTITUSI
PENDIDIKAN AGAMA
a) Penyelarasan Bantuan Perolehan
Mengurus, menyelaras dan menilai urusan bantuan
perolehan dan penyediaan perkhidmatan di IPA JPN
dan institusi pendidikan yang melaksanakan program
Pendidikan Islam
b) Penyelarasan Bantuan Pembangunan
Menyelaras, mengurus dan menilai bantuan
pembangunan fizikal IPA JPN dan institusi pendidikan
yang melaksanakan program Pendidikan Islam
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN INSTITUSI
PENDIDIKAN AGAMA
c) Penyelarasan Bantuan SAR KAFA
Menyelaras, mengurus dan menilai bantuan kewangan
kepada SAR yang melaksanakan kurikulum KAFA
FUNGSI UNIT-UNIT
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
UNIT PENGURUSAN DAKWAH DAN
KEPIMPINAN
ORGANISASI
Hj. Mohd Hairozi Bin Muhammad
KETUA UNIT
Penolong Pengarah Pengurusan Dakwah (DG44)
Hj. Mahmood
Bin Kassim
PP Pengurusan
Kepimpinan
(DG44)
Mohd Najib B. Nadzar
PP Pengurusan
Pengembangan Syiar
Islam & Budaya
(DG41)
Hjh. Khamisiyah Binti
Pathiroon
Penyelia Pembangunan
Insan & Pemikiran
(DGA34)
Penyelia Kawalan
Akidah & Ajaran
Sesat (DGA34)
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN DAKWAH & KEPIMPINAN
2.3.1 Menyelaras, mengawal, mengurus dan
menilai pelaksanaan dasar dan operasi
program dakwah dan kepimpinan untuk
Murid, Guru, Pegawai dan Kakitangan JPN
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN DAKWAH & KEPIMPINAN
a) Dakwah
Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai
program dakwah Islamiah dan operasi Majlis Kegiatan
Dakwah Islamiah Sekolah-Sekolah Malaysia (MAKDIS).
b) Kepimpinan Islam
Menyelaras, mengawal, mengurus
program kepimpinan Islam
dan
menilai
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN DAKWAH & KEPIMPINAN
c) Kawalan Akidah dan Pemikiran
Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai
program kawalan akidah dan pemikiran Islam
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN DAKWAH & KEPIMPINAN
2.3.2 Menyelaras, mengawal, mengurus dan
menilai
pelaksanaan
program
pengembangan
syiar
Islam
dan
pengukuhan budaya Islam kepada Murid,
Guru, Pegawai dan Kakitangan JPN
2.1 FUNGSI UNIT
UNIT PENGURUSAN DAKWAH & KEPIMPINAN
a) Pengurusan dan Pengembangan Syiar Islam
Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai
program pembangunan akhlak dan pengembangan
syiar Islam.
b) Pengukuhan Budaya dan Nilai Islam
Menyelaras, mengawal, mengurus dan
program pengukuhan budaya dan nilai Islam
menilai
FUNGSI TAMBAHAN
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
Melaksanakan arahan semasa yang
dikeluarkan oleh
Pengarah Pelajaran Johor
ANGGOTA KAKITANGAN SOKONGAN
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
ORGANISASI
Rasidah Binti Sukiran
KETUA PEMBANTU TADBIR (N22)
Hamidah Binti
A. Aziz
Pemb. Tadbir
(N17)
Juliyati Binti
Sarjuni
Pemb. Tadbir
(N17)
Nur Azila Bt
Mohd Dahlan
Pemb. Tadbir
(N17)
Mohd Yusof Bin
Abdul Razak
Pemb. Tadbir
(N17)
Abdul Rahman
Bin Zainal
Pemb. Am
Pejabat (N1)
RUMUSAN
AKTIVITI
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
2012
AKTIVITI
Program Kunjung Bantu Sekolah-sekolah Pulau Daerah Mersing
(15 – 17 Mei 2012)
AKTIVITI
Program Kunjung Bantu Sekolah-sekolah Pendalaman & Dakwah Bil Hal
Daerah Kluang Bersama Timbalan Pengarah BPI (3 –7 Julai 2012)
AKTIVITI
Program Nadwah Kepemimpinan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan
Negeri Johor (6 –8 Julai 2012)
AKTIVITI
NAIB JOHAN
KATEGORI SEKOLAH
RENDAH
PERINGKAT
KEBANGSAAN
JOHAN KATEGORI
SEKOLAH
MENENGAH
PERINGKAT
KEBANGSAAN
JOHAN KESELURUHAN
PERINGKAT KEBANGSAAN
Festival Nasyid Sekolah-sekolah KPM Peringkat Kebangsaan Di Kota Bharu,
Kelantan (25 - 28 Jun 2012)
AKTIVITI
Mesyuarat Membincangkan Pra MOU Pendaftaran Sekolah-sekolah Agama
Negeri Johor sebagai SABK (21 Mei 2012)
SESI SOAL JAWAB
SEKIAN
TERIMA KASIH

similar documents