Tübitak Araştırma ve Burs Destek Programları

Report
TÜBİTAK ARAŞTIRMA
VE BURS DESTEK
PROGRAMLARI
B. Tunga YILMAZ
TÜBİTAK Araştırma Destekleri
 ARDEB
 BİDEB
 TEYDEB
 Girişimcilik ve Yenilikçilik Destekleri
TÜBİTAK Araştırma Destekleri
ARDEB:
 1001
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme
Program
 1002 Hızlı Destek Programı
 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme
Program
 1008 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
TÜBİTAK Araştırma Destekleri
 1010 Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı
 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma
Programı (UBAP)
 1301 Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları Ve Platformları
Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP)
 3501 Ulusal Genç Araştırmacı
Programı (Kariyer Programı)
Kariyer
Geliştirme
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleri
BİDEB:
 2211 Yurtiçi Doktora Burs Programı
 2214 A Yurtdışı Araştırma Burs Programı
 2214 B Müşterek Doktora Bursu
 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Etkinlikleri Destekleme
Programı
 2218 Yurtiçi Doktora Sonrası Burs Programı
 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Burs Programı
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleri
 2223 Yurtiçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı
 2224 Yurtdışı
Programı
Bilimsel
Etkinliklere
Katılma
Destek
 2228 Son Sınıf Lisans Öğrencileri Lisansüstü Burs
Programı
 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
TÜBİTAK TEYDEB
 1505 Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı
 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
 1513 Teknoloji Transferi Ofisi Destek Programı
TÜBİTAK Girişimcilik ve Yenilikçilik
Destek Programı
 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı
 2239 Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma
Faaliyetlerini Destek Programı
 2240 Girişimcilik ve Yenilikçilik Etkinliklerini Destekleme
Programı
 Girişimcilik Programları – Mini MBA Destek Programı ?
BİDEB DESTEK PROGRAMLARI
 2211 YURT İÇİ DOKTORA BURS PROGRAMI:
Üniversitelerin lisans sonrası ya da yüksek lisans sonrası
doktora programına kayıtlı öğrencilere karşılıksız burs
verilir.
Doğrudan Bursiyerlik ve Normal Bursiyerlik olarak 2 çeşidi
vardır.
Doğrudan Bursiyerlik Programı:
 TÜBİTAK Yurt İçi Lisans Burs Programı ile Yurt İçi Yüksek
Lisans Burs Programları kapsamında desteklenen
bursiyerlerden, öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun
44’üncü maddesinde belirtilen azami sürelerde bitirerek
hiç ara vermeden alanlarında doktora eğitimlerine devam
edenlerin, ilgili 2211-Yurt İçi Doktora Burs Programları için
başvuru koşullarındaki T.C. vatandaşlığı ve mezuniyet not
ortalaması hariç, mezun oldukları yıl geçerli olan diğer
başvuru koşulları aranmaksızın, doğrudan yurt içi doktora
bursiyeri olabilirler.
BAŞVURU KOŞULLARI:
 T.C. vatandaşı olmak
 Lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasında TÜBİTAK bursiyeri
olup başarısızlık, yükümlülüklerini yerine getirmeme, kural
ihlali, burstan feragat etme gibi bir nedenle bursu kesilmeksizin
(lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans
derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek
lisans programını azami üç yıl içinde) başarı ile tamamlayarak
mezun olmak
 Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere,
lisans öğrenimini en az 3.00/4 veya 76.66/100 ve yüksek lisans
öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not
ortalaması ile bitirmiş olmak (Yüksek lisansa eşdeğer diploma
veren lisans programlarından mezun olanların notları, sadece
lisans mezuniyet notu olarak değerlendirilir.)
BAŞVURU KOŞULLARI:
 Lisans / yüksek lisans öğrenimini başarı ile tamamlayıp
hiç öğretim dönemi atlamadan lisans / yüksek lisans
öğrenimi gördüğü bölümde - bilim dalında lisans sonrası /
yüksek lisans sonrası doktora öğrenimine başlamış olmak
 Doktoraya kayıt yaptırdığı dönemde bursiyerlik başvurusu
yapmış olmak.
NORMAL BURSİYERLİK BURS
PROGRAMI:
 Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi
Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri
Bilimlerde doktora yapmakta olan başarılı öğrencileri
destekleyerek genç bilim insanlarının yetişmesine ve
ülkemizde lisansüstü eğitim ve araştırma olanaklarının
gelişmesine yardımcı olmaktır.
BAŞVURU KOŞULLARI:
 Bu programa kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere
belirlenen genel ve özel koşulları sağlayan tüm doktora öğrencileri başvuru
yapabilirler.
GENEL KOŞULLAR:
Bu program kapsamında başvuru yapacak olanların aşağıdaki genel koşulları
sağlaması gerekmektedir:
 T.C. vatandaşı olmak
 Daha önce doktora yapmamış olmak
 Doktora derecesi veren bir programdan kabul almış olmak
 Daha önce bu programdan doktora bursu almamış olmak,(Daha önce burs alıp,
her hangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi
almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler.).
BAŞVURU KOŞULLARI:
ÖZEL KOŞULLAR:
 Başvuru yılının ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış
olmak
 Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere,
lisans öğrenimini en az 2,75/4 veya 70,83 /100 ve (yapmışsa)
tezli yüksek lisans öğrenimini en az 3,20/4 veya 81,33/100
ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak, (Ülke dışında
öğrenim görüp de transkriptleri dörtlük ya da yüzlük sisteme
göre düzenlenmemiş olanlar, bursiyer adayı seçilmeleri halinde
başvuru sırasındaki beyanlarını transkripti düzenleyen
üniversitece hazırlanmış her bir notun karşılığını gösteren
dönüşüm tablosunun orijinali ile ispatlamalıdırlar. Belge
alınamadığı durumlarda BİDEB Değerlendirme ve Destekleme
Kurulu tarafından kabul edilen dönüşüm tablosu esas alınır .
BAŞVURU KOŞULLARI:
 Geçerli Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavı (ALES) puanı, kayıt yaptırılan bölümün/programın
gerektirdiği puan türünde en az 80,00 olmak
 Ülkemizde I. Maddede sayılan alanlardan birindeki bir
doktora programına kayıtlı olmak, (özel öğrenci
statüsünde olanlar, eğitiminin 7. yarıyılı ve sonrasında
bulunanlar, diş hekimlikleri hariç klinik tıp bilimleri
alanlarında doktora yapanlar başvuru yapamaz.)
2213 YURT DIŞI DOKTORA BURS
PROGRAMI
2214- A YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI:
Doktora Sırası Araştırma Bursu İçin Başvuru Koşulları
 T.C. Vatandaşı Olmak
 Ülkemizde bir doktora programına kayıtlı olup yeterliliği almak
 Araştırmanın yürütüleceği üniversite/araştırma kurumu tarafından davet edilmiş
olmak
 Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili çalışmalarını yürütebilecek düzeyde
bildiğini belgelendirmek
 Programdan son üç yıl içinde yararlanmamış olmak
 Son üç yıl içinde YÖK Yurtdışı Araştırma Bursu almamış/almıyor olmak
2214-B YURTDIŞI MÜŞTEREK
DOKTORA BURS PROGRAMI:
 Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler,
Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler
alanlarında Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı Türk
öğrencilerin yurtdışındaki üniversitelerde ortak doktora
protokolleri
kapsamında
yapacakları
doktora
eğitimleri/çalışmaları için destek verilmektedir.
Başvuru Koşulları:
Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı’na, doktora programına
kayıtlı olduğu üniversitenin ortak doktora protokolü imzaladığı yurt
dışındaki üniversiteye eğitim amaçlı gidecek doktora öğrencisi adaylar
başvurabilir.
 T.C. vatandaşı olmak
 Üniversitelerimizden birinde bir doktora programına kayıtlı olmak
 Gidilecek Üniversite ile Türkiye’deki Üniversite arasında Ortak
Doktora Protokolü imzalanmış olması
 Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı
yürütebilecek düzeyde bildiğini belgelendirmek
dili,
araştırmayı
 YÖK Yurt Dışı Doktora veya Araştırma Bursu almamış/almıyor olmak.
Destek Özellikleri
 Araştırma Bursu için en fazla 12; müşterek doktora
programı için 24 ay.
 ABD için aylık en fazla 1500 $
 Avrupa Ülkeleri için aylık en fazla 1400 EURO
 Ödemeler üç ayda bir yapılır
 Gidiş – dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır.
TÜBİTAK 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve
Benzer Etkinlikleri Destekleme Programı:
 Lisansüstü öğrencilere ve genç araştırmacılara bilim ve teknolojideki güncel
gelişmelerin aktarılması ya da yaygın kullanılması gereken tekniklerin öğretilmesi
amacıyla yurt içinde kurum / kişilerce düzenlenmesi planlanan lisansüstü
düzeydeki kurslara destek sağlanır.
Başvuru Tarihleri:
 Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım
Önemli:
 Düzenleme Kurulu Başkanının Üniversite ve/veya araştırma kurumlarında görevli
etkinlik konusunda yetkin, yardımcı doçent, doçent veya profesör unvanına sahip
öğretim üyesi veya araştırma kurumlarında çalışan, en az 10 yıllık mesleki
deneyime sahip araştırmacı olması gerekmektedir.
 Düzenleme
Kurulu’nun
yetkin
bilim
insanlarından
Üniversite/Kurum/Kuruluşlardan oluşması gerekir.
ve
farklı
TÜBİTAK 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve
Benzer Etkinlikleri Destekleme Programı:
2012 yılı için etkinlik desteği üst sınırı;
 Ulusal nitelikli etkinlikler için 20.000,00 TL
 Uluslararası katılımlı nitelikli etkinlikler için 25.000,00 TL
 Uluslararası nitelikli etkinlikler için 30.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
Destek Kalemleri üst limitleri;
 Öğretim Üyesi Yol Gideri: 200 TL (kişi/gidiş-dönüş)
 Genç Araştırmacı Yol Gideri: 100 TL (kişi/gidiş-dönüş)
 Konaklama ve İaşe Gideri: 100 TL (kişi/gün)
 Ders ücreti: 65 TL (kişi/saat) brüt
2218-YURT İÇİ DOKTORA SONRASI
ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI:
 Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler,
Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını
ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış,
üniversitelerimizde / araştırma kuruluşlarımızda doktora /
uzmanlık sonrası araştırma yapacak / yapıyor olan genç
araştırmacılara karşılıksız burs verilecektir.
Başvuru Koşulları:
 T.C. Vatandaşı olmak
 Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve
Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya
uzmanlığını tamamlamış olmak ya da son başvuru tarihi itibariyle doktorasını
bitirmesine en çok 4 ay kalmış olmak
 Araştırmasını yapacağı kuruluşça kabul edilmiş olmak
 Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili araştırmayı yürütecek düzeyde
bildiğini belgelendirmek
 Ücretli olarak bir kuruluşta çalışıyorsa, doktora/uzmanlık sonrası araştırmasını,
çalışmakta olduğu kuruluşun bulunduğu ilden başka bir ilde yapacak/yapıyor
olmak
 Doktora/uzmanlık sonrası araştırmasını, doktorasını/uzmanlığını almış olduğu
üniversitenin dışında ve başka bir ilde bulunan üniversitede, başka bir danışmanla
birlikte yapacak/yapıyor olmak,
Başvuru Koşulları:
 Bu programdan toplam iki yıl yararlanılması halinde, bursun bittiği
tarihten sonra üç yıl geçmiş olması, (bursdan yararlanma süresi
toplamda iki yılı aşmamak üzere, çalışmasını farklı kurumlarda, farklı
danışmanlarla yapmak kaydıyla üç yıllık süreyi beklemeden, birden fazla
başvuru yapılabilir)
 Aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir programından bursiyer olarak
(BİDEB, proje bursiyerliği vb.) veya TÜBİTAK tarafından desteklenen
herhangi bir projeden malî olarak desteklenmiyor olmak
 Bu programdan daha önce yararlanmış adaylar için; kendisine tahsis
edilen burs süresi kadar yurt içinde ilgili bir işte çalışmış olmak.
 Burs Süresi en çok 24 aydır. Aylık burs miktarı; başka bir yerden geliri
olmayanlar için 2.250 TL/ay, başka bir yerden geliri olanlar için 1000
TL/ay'dır. Burslar, her ay sonunda bursiyerlerin banka hesaplarına
yatırılır.
2219 YURT DIŞI DOKTORA SONRASI
ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI:
 Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler,
Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını
ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış ve
yurt dışında araştırmalar yapacak olan bilim insanlarını
desteklemektedir.
Başvuru Koşulları:
 T.C. Vatandaşı olmak
 Doktora veya tıpta uzmanlık derecesini almış olmak, ya da doktora tez sınavında
başarılı olduğunu belgelendirmek
 Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili araştırmayı yürütecek düzeyde
bildiğini belgelendirmek
 Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak
 Bu programdan ve TÜBİTAK’ın yurt dışı araştırma burslarının herhangi birinden
son üç yıl içinde toplamda 12 aydan fazla süreyle yararlanmamış olmak
 Doktorasını yurt dışında yapanlar için YÖK’ten denklik belgesi almış olmak
 Son üç yıl içinde YÖK Yurt Dışı Araştırma Bursu almamış/almıyor olmak.
Başvuru Koşulları:
 TÜBİTAK’ın herhangi bir araştırma projesinde yürütücü olarak görev yapanlar
projeleri sonuçlanmadan bu programdan yararlanamaz.
 TÜBİTAK’ın herhangi bir araştırma projesinde araştırmacı olarak çalışanlar ise
proje yürütücüsünün yazılı izni olmadan programa başvuramaz.
 TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde görev yapanlar bu programa başvuramazlar.
 Burs süresi, 12 ayı aşmamak koşuluyla, adaya TÜBİTAK tarafından tahsis edildiği
bildirilen süre kadardır.
 Aylık burs miktarı Avrupa ülkeleri için en fazla 1900 Avro, Diğer ülkeler için en çok
2000 Amerikan doları olup, araştırmanın yapılacağı yöredeki yaşam giderleri göz
önünde bulundurularak saptanır. Ödemeler üçer aylık dönemlerde yurt içinde
veya yurt dışında yapılır. Gidiş-dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır.
 Araştırmacı yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde
TÜBİTAK'a bilgi vermekle yükümlüdür. Kısmi destek sağlanmış bursiyerlere
TÜBİTAK tarafından verilecek destek ayrıca belirlenir.
TÜBİTAK 2221 Konuk Bilim İnsanı
Destekleme Programı:
Yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında
çalışmakta olan bilim insanlarının üniversitelerimiz, kamu veya özel
sektör kurum ve kuruluşlarında araştırmalara katılmak, teknolojik
yenilikler getirmek, seminerler, konferanslar, dersler vermek üzere
Türkiye’ye getirilmesi, davet edilmesi için destek verilir.
Koşullar:
 Üniversitelere konuk edilecek bilim insanının doktora veya eşdeğer bir
dereceye, özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarının davet
edeceği araştırmacının doktora derecesine veya en az 5 yıllık bir iş
deneyimine sahip olması
 Konuk Bilim İnsanının Türkiye’deki programının en az bir haftalık
olması. (Sadece bir seminer vermek üzere yapılan davetler destek
kapsamı dışındadır).
TÜBİTAK 2221 Konuk Bilim İnsanı
Destekleme Programı:
DESTEK BİÇİMİ – ÖDEME ŞEKLİ
 Davet edilen bilim insanının Türkiye’ye geliş-dönüş yol masrafları karşılanabilir.
 4 haftaya kadar olan ziyaretlerde konuk bilim insanına gündelik ödenebilir.
 Uzun süreli (3–12 ay arası) ziyaretlerde konuk bilim insanının aylık yaşam
giderlerine katkıda bulunmak üzere aylık en fazla 3.000,00 ABD Doları karşılığı TL
destek verilebilir.
Destek miktarları BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenir;
uygun görülmesi ve talep edilmesi durumunda ise sağlık sigortası giderleri de kısmi
olarak ödenebilir.
Başvurular her ayın son işgünü mesai saati bitimine kadar “online” olarak yapılır ve
takip eden ilk grup toplantısında değerlendirilir.
TÜBİTAK 2223 Yurtiçi Bilimsel
Etkinlikleri Destekleme Programı
 Yılda 6 kere başvuru (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık)
 Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait SON başvuru tarihi
arasında en az 45, en çok 240 günlük bir süre olması gerekmektedir.
DESTEK KAPSAMI:
 Katılımcı desteği: Türkiye’de gerçekleştirilecek Ulusal, Uluslararası
Katılımlı ve Uluslararası Kongre, Sempozyum, vb. etkinliklere katılacak
ve etkinlikte bildiri/poster sunumu yapacak olan genç araştırmacıların (35
yaş ve altı) yol, konaklama ve iaşe giderlerine kısmi destek sağlanır.
 Organizasyon desteği: Düzenlenen etkinliğin promosyon amaçlı olmayan
poster, bildiri kitabı, özet kitabı, CD yazım basımı, web sayfası tasarımı
ve etkinlikte sunulan bildiri/posterleri içeren taşınabilir bellek çubuğu (En
fazla 4GB hafızaya sahip) giderlerine kısmi destek sağlanır.
TÜBİTAK 2223 Yurtiçi Bilimsel
Etkinlikleri Destekleme Programı
 Etkinlik desteği üst sınırı;
Ulusal nitelikteki etkinlikler için 15.000,00 TL
Uluslararası katılımlı nitelikteki etkinlikler için 20.000,00 TL
Uluslararası nitelikteki etkinlikler için 25.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
 Katılımcı Desteği üst sınırı:
Konaklama ve iaşe:100 TL(Kişi/Gün)
Yol: 125 TL(Gidiş/Dönüş)
Önemli:
 Desteklenmesi önerilen araştırmacıların; 35 yaşını aşmamış olmasına, yurt
içinden, çalıştığı il dışında bir etkinliğe katılıyor olmasına ve etkinlikte bildiri veya
poster sunumu yapacak olması
 Desteklenmesi önerilen araştırmacıların dağılımlarının üniversite veya araştırma
kuruluşlarına göre dengeli olmasına (Destek istenen araştırmacı sayının %20’ den
fazlası aynı kurumdan olmamalıdır
2224 YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE
KATILMA DESTEĞİ PROGRAMI:
 Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler,
Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını
ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış ve
yurt dışında araştırmalar yapacak olan bilim insanlarına
Türkiye’den yurt dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için
kısmi destek verilecektir.
BAŞVURU KOŞULLARI:
Kongre Konferans Desteği İçin Başvuranlar:
 T.C. vatandaşı olmak
 Katılmak istenilen etkinliğin hakemli veya son 10 yıldır düzenli yapılıyor olması
 Araştırmacının bilim alanı ile ilgili önemli kabul edilen uluslararası konferans vb.
Olması
 En az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul edilmiş olmak (Poster sunumu destek
kapsamı dışındadır)
 En az Lisansüstü eğitim görüyor/görmüş olmak
 Etkinlikte bildiriyi sunacak tek kişi olmak (ilk yazar sunmuyorsa sunacak olan diğer
yazara imzalı yazı vermesi koşuluyla destek verilebilir.)
 Bu programdan son 2 yıl içinde ( gün/ay/yıl ) yararlanmamış olmak.
BAŞVURU KOŞULLARI:
Yaz / Kış Okulu Desteği İçin Başvuranlar:
 T.C. vatandaşı olmak
 İleri düzeydeki teorik ve pratik bilgilerin öğretildiği yurt dışındaki
yaz/kış okuluna kabul edilmiş olmak (NATO-ASI ve ARW ’ler
program kapsamı dışındadır.)
 Lisansüstü eğitim görüyor olmak
 Bu programdan son 2 yıl içinde ( gün/ay/yıl ) yararlanmamış
olmak
 Tez alanı ile ilgili bir yaz /kış okuluna gidiyor olmak
BAŞVURU KOŞULLARI:
 «TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde çalışanlar projelerinde seyahat
desteği var ise proje çalışmalarının sunulabileceği yurt dışı bilimsel toplantılara
katılmak için bu programdan yararlanamazlar.»
DESTEK MİKTARI:
Kongre desteği:
 Avrupa ülkeleri için en fazla 1000.- ABD Doları karşılığı TL
 Avrupa dışındaki Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri için en fazla 1500.- ABD Doları
karşılığı TL
Yaz /Kış Okulu desteği:
 Bir aya kadar olan etkinliklerde en fazla 1500 ABD Doları karşılığı TL.
2 ay ve üzeri etkinliklerde en fazla 3000 ABD Doları karşılığı TL. ve uçak bileti ücreti
verilecektir.
TÜBİTAK 2233 Doktora Öğrencileri İçin Yurt
İçi Araştırma Burs Programı:
Başvuru Koşulları:
 T.C. Vatandaşı olmak
 Ülkemizde bir doktoraya kayıtlı olup doktora yeterliliğini almış olmak
 Araştırmanın yürütüleceği üniversite/araştırma kurumundan davet edilmiş olmak
 Araştırmasını, doktorasını yapmakta olduğu üniversitenin dışında başka ilde ve
başka bir danışmanla birlikte yapmak
 TÜBİTAK’ın başka bir programından bursiyer veya mali olarak desteklenmemek
 Programdan yararlanmamış olmak
 Doktora tezi ile ilgili bir konuda araştırma yapıyor/yapacak olmak
TÜBİTAK 2234 Bilimsel İşbirliğine Yönelik
Etkinlikleri Destekleme Programı
2234-A Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları
Kurma Girişimi Toplantılar:
 Belirli bir konuda ortak çalışma yapmak için araştırmacıların
belli zaman aralıklarıyla bir araya gelerek bilimsel ve teknolojik
gelişim sağlayacak politikaların geliştirilmesi ve yol haritalarının
oluşturulmasına yönelik bir ağ veya platform kurmasına olanak
sağlamak amacıyla yapılan toplantı ve/veya çalıştaylara destek
verilmektedir.
Bu program kapsamında yapılan başvurularda bir yıl içerisinde
en çok iki toplantı ve/veya çalıştay desteklenir. Toplantı ve/veya
çalıştay süresi 6 günü geçemez.
DESTEK MİKTARI - ÖDEME ŞEKLİ:
 Türkiye’de düzenlenecek toplantı/çalıştaylara katılacak olan
katılımcıların yol ve konaklama giderleri ile toplantıların temsil
ağırlama ve organizasyon giderleri karşılanır.
 Düzenlenen etkinliklerin promosyon amaçlı olmayan poster,
kırtasiye ve yazım-basım giderlerine kısmi destek sağlanır.
Desteğin üst sınırı tüm masraflar dâhil 50.000 TL olarak
belirlenmiştir.
Bu programa başvurular, etkinlik tarihinden en geç 1 ay önce
yapılmalıdır. Başvurular, üç aylık dönemler (Mart, Ekim, Haziran,
Aralık) halinde yapılır ve değerlendirilir. Dönemlerin son başvuru
tarihleri önceden ilan edilir.
TÜBİTAK 2234 Bilimsel İşbirliğine Yönelik
Etkinlikleri Destekleme Programı
2234-B: Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Yapılacak Bilimsel
İşbirliği Toplantıları, Çalıştaylar ve Benzeri Etkinlikler:
 Türkiye’de yerleşik Üniversiteler/Araştırma Kuruluşları tarafından Türkiye’de
düzenlenen uluslararası katılımlı, bilim insanları arasında yoğun görüşme ve bilgi
alışverişinin yapıldığı bilimsel işbirliğini artırmaya yönelik, belirli bir amacı (ortak
araştırma projeleri belirleme vb.) olan bilimsel işbirliği çalıştay/toplantı düzenleme
ve yurt dışında yapılan benzer toplantılara katılım desteği verilmektedir.
Önemli:
 Toplantılara, toplantı ve/veya çalıştayları düzenleyen Türkiye’deki Kamu
Kurum/Kuruluşlarında daha önce ortak çalışmalar yapmış olan en az üç öğretim
üyesinden/araştırmacıdan oluşan araştırma grupları tarafından başvuru
yapılması,
 Düzenlenecek / Katılınacak toplantı veya çalıştayların, bilim insanları arasında
yoğun görüşme ve bilgi alışverişinin yapıldığı bilimsel işbirliğini artırmaya yönelik
ortak araştırma projeleri belirleme vb. gibi belirli bir amacının olması gerekir.
Destek Kapsamı:
 Bu program kapsamında yapılan başvurularda bir yıl içerisinde en çok iki toplantı
ve/veya çalıştay desteklenir. Toplantı ve/veya çalıştay süresi 6 günü geçemez.
 Yurt dışında düzenlenen toplantılara katılım desteği talep edilmesi halinde bir yıl
içinde yol ve ikamet süresi dâhil olmak üzere en fazla toplam 30 kişi/günlük
katılım desteği verilir. Bir araştırmacı katılım desteği en çok 6 gün ile sınırlıdır.
 Türkiye’de düzenlenecek toplantılara/çalıştaylara katılacak olan katılımcıların yol
ve konaklama giderleri ile toplantıların temsil ağırlama ve organizasyon giderleri
karşılanır.
 Düzenlenen etkinliklerin promosyon amaçlı olmayan poster, kırtasiye ve yazımbasım giderlerine kısmi destek sağlanır.
 Bu etkinlikler için yurt dışından gelecek katılımcılara yol ve 150 TL gündelik
ödenebilir. Gündelik ödemesi yapılan katılımcıların ayrıca konaklama giderleri
karşılanmaz.
Desteğin üst sınırı tüm masraflar dâhil 50.000 TL olarak belirlenmiştir.
TÜBİTAK Girişimcilik ve Yenilikçilik
Destek Programı:
2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı:
Lise Düzeyi Yenilikçilik Yarışması
Üniversite Düzeyi Girişimcilik Düzeyi
 Genel Kategori (Tüm Sektörler)
 Teknoloji Kategorisi
 Sosyal Girişimcilik Kategorisi
Destekler:
 Özendirme Ödülü
 Rehberlik Desteği
 Yurtdışı Ziyaret Desteği
2239 Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve
Araştırma Faaliyetlerine Destek Programı:
Programın Amaçları:
 Öğrencileri girişimcilik ve yenilikçilik
çalışmalar yapmaya teşvik etmek
alanlarında
 Yurt içinde teorik ve uygulamalı kurs, sertifika ve benzer
programların düzenlenmesine destek olmak
 Öğretim üyelerinin yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik
yurt içi ve yurt dışında düzenlenen benzer programlara
katılım sağlamak;
2239 Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve
Araştırma Faaliyetlerine Destek Programı:
 Girişimciliğe yönelik eğitimciler yetiştirilmesini sağlamak
 Vaka çalışmaları ile girişimcilik örnekleri geliştirmek ve
yeni bir ders müfredatı oluşturmak
 Örgün ve uzaktan eğitime yönelik eğitici
programlarının geliştirilmesine destek sağlamak.
oyun
2239 Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve
Araştırma Faaliyetlerine Destek Programı:
Desteklenen Faaliyetler:
 Yurt içi kurs ve sertifika ve benzeri programları düzenleme
 Yurt dışı kurs ve benzeri programlara katılım
 Teknogirişim Sermaye Desteğini kazananların yurt dışı
kurs / eğitim programlarına katılımı
 Eğitim içeriklerinin tasarlanması ( Ders içeriklerinin ve
yöntemlerinin
geliştirilmesi)
ve
Eğitici
Oyun
Programlarının geliştirilmesi
2240 Girişimcilik ve Yenilikçilik
Hareketlerini Destekleme Programı:
 Girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında yurt içinden ve yurt
dışından uzmanların davet edilmesine, seminer, toplantı ve
çalıştayların düzenlenmesine ve öğrenci toplulukları ile
kulüplerin faaliyetlerine destek sağlamaktır. Bu amaçla,
program kapsamında aşağıdaki faaliyetler desteklenir.
 Yurt Dışından Uzman Daveti: Yurt dışındaki uzmanların,
girişimcilik ve yenilikçilik alanlarındaki
birikimlerinden
yararlanmak amacıyla Türkiye’ye getirilmeleri için destek
sağlanır.
 Yurt İçi Etkinliklerin Düzenlenmesi: Girişimcilik ve yenilikçilik
alanlarında yurt içindeki bilim insanları, uzmanlar veya öğrenci
toplulukları tarafından düzenlenen seminer, çalıştay ve
yarışmalar için destek sağlanır.
2240 Girişimcilik ve Yenilikçilik
Hareketlerini Destekleme Programı:
Yurt Dışından Uzman Daveti için;
 Seminer Ücreti
 Aylık Destek
 Yol Parası
 Sağlık Sigortası Giderleri
Yurt İçi Etkinliklerin Düzenlenmesi için;
 Katılımcı Desteği
 Organizasyon Desteği

similar documents