Torasik çıkış yolu sendromu-I

Report
Torasik Outlet
Sendromu
(TOS)
Dr. İhsan Alur
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli
Öğrenme hedefleri
Tanımı ve Epidemiyolojisi
 Etiyoloji
 Semptomlar

Torasik Outlet (Çıkış Yolu) Sendromu
(TOS)
 Tanım:
Subklavian arter, ven ve
brakiyal pleksusun üst torasik
çıkış
yolunda
basıya
(kompresyon) uğraması sonucu
ortaya
çıkan
semptomlar
kompleksidir.
TOS

Epidemiyoloji
3 tipi var

1. Nörojenik (%90-95)

2.Vasküler (%5-10)

3. Karma (%20)

TOS
Epidemiyoloji
*Üçüncü dekatta (30’lu
sık
Karşılaşılır.
yaşlarda) daha
•
Kadın/Erkek oranı: 9/1
•
İnsidansı kesin olmamakla beraber
kişiden 3-80’inde görülebilir.
her 1000
TOS
Etiyoloji
1. Fibromüsküler bantlar: Konjenital
anomaliler arasında %34 oranında en sık
karşılaşılanıdır.
 Fibromüsküler bantlar, üst torasik çıkış
yolunda servikal kosta, 1. kosta ve
sternum arasında değişik yönlerde
seyreden patolojik oluşumlardır.

TOS
Etiyoloji
Konjenital anatomik bozukluklar
 2. Servikal kosta : C₇ servikal vertebra ile
eklem yapan, aberan bir kemik
oluşumudur. TOS açısından asemptomatik
olan sağlıklı bireylerde %0.5-1, TOS’lu
hastalarda %10 oranında görülür.

TOS
Etiyoloji










Diğer anatomik bozukluklar
Rudimenter 1. kosta
Skalen kas hipertrofisi veya fibrozisi
C₇ servikal vertebranın uzun transvers çıkıntısı
Bifid klavikula anomalisi
Omohiyoid kas hipertrofisi
1. kosta anormal pozisyonu
Transvers servikal arterin anormal seyri
Posterior fikse Brakiyal Pleksus
Yassı klavikula anomalisi
TOS
Etiyoloji
Travmatik nedenler
 1. kosta veya klavikula kırıkları
 Humerus çıkığı
 Toraks girişi yaralanmaları
 Servikal travma veya spondilozis
 Omuz ekleminin ani hareketleri

TOS
Semptomlar




1.Nörojenik
2.Vasküler
3.Karışık
Olguların %75’inde brakiyal pleksus
tek başına veya damar basısı ile birliktedir.
basısı
 Ağrı en sık görülen nörojenik semptomdur.

Ağrının başlangıcı sinsi olup genellikle boyun,
omuz, kol ve eli tutar.
TOS
Semptomlar
Nörojenik semptomlar
 Ağrılı parestezi
 Elde motor zayıflık
 İlerleyen olgularda denervasyona bağlı
periferik kaslarda atrofi
 Tek taraflı oksipitofrontal başağrısı

TOS
Semptomlar
Nörojenik semptomlar
 Üst pleksus basısı(C₅₋₇): Ağrı ipsilateral
supraklavikuler bölge ve paraskapular
alanda belirgindir. Radiyal sinirin trasesine
uygun bir şekilde kol ve önkolun dış
yarısında yayılır, ilk üç parmakta sonlanır.
 İlk 3 parmak, önkolun ekstansör kasları,
triceps ve deltoid kaslarda güçsüzlük
görülür.

TOS
Semptomlar
Nörojenik semptomlar
 Alt Pleksus basısı (C₈₋T₁): Ağrı göğüs ön
duvarında ve skapula üzerinde
lokalizedir.Kol ve önkolun iç yarısında ve
elin hipotenar bölgesinde hissedilir.
 4.ve 5. parmaklar, dirsek ve bileğin fleksör
kaslarında güçsüzlük gelişir.
 Olguların ¼’inde alt ve üst pleksus birlikte
tutulmuş olabilir.

TOS
Semptomlar
Nörojenik semptomlar
 Elde abd. pollicis brevis kasında atrofi
gelişebilir (Gilliatt-Sumner eli).
 Ağrıdan sonra ikinci en sık görülen
semptom, parestezidir.
 Parestezi genellikle elin ve önkolun ulnar
sinir alanındadır.

TOS
Semptomlar
Nörojenik semptomlar
 Psödoanjina: Bazı hastalarda C₈₋T₁ ‘in
yüzeyel liflerinin basısına bağlı göğüs ön
duvarı ve paraskapular bölgede atipik,
anjina pektorise benzeyen göğüs ağrısı
görülür. Bu hastaların koroner
anjiogramları genellikle normal çıkar.

TOS
Semptomlar
Vasküler semptomlar
 Tek başına subklaviyan arter basısı
olguların yaklaşık %10’unda, subklaviyan
ven basısı %2’sinde görülür. Arter
basısına bağlı genellikle tek taraflı

Reynaud Fenomeni semptomları
görülür.
TOS
Semptomlar

Vasküler semptomlar
 Reynaud
Fenomeni: Vazospastik damar
hastalıklarında görülen semptomlar
kompleksidir.
 Elde soğuma ve solukluk,
 Ağrı (kladikasyo intermittans): Üst
ekstremitenin tekrarlayan hareketleri sonunda
ortaya çıkar ve dinlenme ile hafifler. Vazospazma
bağlı elin kan dolaşımının bozulmasıyla ilişklidir.
TOS
Semptomlar

Vasküler semptomlar
 Reynaud
Fenomeni:

Elde renk değişikliği, işlev bozukluğu, trofik bozukluklar

Elde parmak ucu iskemisi (kan dolaşımının
olmaması) ve gangren (doku ölümü)

Kollarda
incelme ve kuvvet kaybı
TOS
Semptomlar


Vasküler semptomlar
TOS
Uzun süre tedavisiz kalan hastalarda
’a
bağlı basının (artere) distalinde gelişen poststenotik dilate damar segmentinde oluşan
trombüslerin perifere atılması ile akut tıkayıcı
Periferik Arter Hastalığı (PAH) sık
görülür.
TOS
Vasküler Semptomlar
Venöz basıya bağlı semptomlar
 Ödem
 Venöz Staz (göllenme)
 Renk değişikliği (discolorasyon)
 Dolgunluk artışı, kollateral dolaşım varlığı

TOS
Vasküler Semptomlar

Venöz basıya bağlı semptomlar

Paget-Schroetter Sendromu: TOS’a veya başka
patoljilere (meme CA) bağlı Lenfatik-venöz bası
varlığında kolun çok sık tekrarlayıcı kullanılması
sonucu gelişir. Tipik bir şekilde profesyonel atletlerde,
linotip çalıştırıcılarında, boyacı ve güzellik uzmanlarında,
berberlerde görülür. Asıl patoloji TOS’a sekonder
aksiller ve subklaviyan vende tromboz gelişmesidir.
Tromboz kolun ani şişliğine neden olur. Derinin ödem
nedeni ile incelmesi ve nemlilik artışı sendromun önemli
bulgularıdır.
Özet
TOS, subklavian arter, ven ve brakiyal
pleksusun üst torasik çıkış yolunda basıya
(kompresyon) uğraması sonucu ortaya
çıkan semptomlar kompleksidir.
 Nörojenik, vasküler ve karma olmak üzere
3 tipi vardır.
 En sık etiyolojik 2 nedeni: Fibromüsküler
bantlar ve C₇ servikal vertebra ile eklem
yapan aberan Servikal kosta
Özet
 Ağrı en sık görülen nörojenik
semptomdur.

Olguların %75’inde brakiyal
pleksus
basısı tek başına veya damar basısı ile
birliktedir.
 Ağrının başlangıcı sinsi olup genellikle
boyun, omuz, kol ve eli tutar.
Özet
Ağrılı parestezi
 Elde motor zayıflık
 İlerleyen olgularda denervasyona bağlı
periferik kaslarda atrofi
 Tek taraflı oksipitofrontal başağrısı


Varsa TOS’un Nörojenik semptomları
olabileceğini unutmamalıyız!!!
Özet


Elde renk değişikliği, işlev bozukluğu,
trofik bozukluklar
Elde parmak ucu iskemisi (kan
dolaşımının olmaması) ve gangren
(doku ölümü)
 Kollarda incelme ve kuvvet kaybı

Varsa TOS’un arteriyel bası semptomları
olabileceğini unutmamalıyız!!!
Özet
Ödem
 Venöz Staz (göllenme)
 Renk değişikliği (discolorasyon)
 Dolgunluk artışı, kollateral dolaşım varlığı
 Veya aksiller ve subklaviyan vende
tromboz varsa TOS’un venöz bası
semptomları olabileceğini
unutmamalıyız!!!

Kaynaklar
1. Dilek Emlik, Demet Kıreşi, Kemal
Ödev, Güven Sadi Sunam. Torasik outlet
sendromu: Radyolojik bulguları (2
olguda). Toraks Dergisi 2008; 9(2): 84-6.
 2. Gül Göknel Talu. Thoracic outlet
syndrome. Ağrı 2005;17(2):5-9.

Sabırla
beni
dinlediğiniz için
teşekkürler!

similar documents