Alternatif Finansman Kaynakları

Report
Finansman Kaynaklarına
Erişim Zirvesi
Koray İNAN / Finansal Hizmetler Koordinatörü
SeedQube
 SeedQube, start-up girişimcilere özel olarak dizayn edilmiş
butik bir inkübasyon merkezidir.
 Tüm girişimciler için esnek ve terzi usulü yaklaşım sergiler.
 Başvuru süreci kolay ve anlaşılır.
 SeedQube hızlı karar alır ve alınan kararları hızlıca
uygulamaya geçirir.
 Hızlı kararlar vermek ve doğru yatırımları hayata geçirmek
bizim için çok önemlidir.
Değerlendirme Süreci
Değerlendirme Süreci
SeedQube
Ana Hizmet Alanlarımız
 Projelendirme
 Altyapı ve operasyon
 Mentorlük
 Finans kaynaklarına erişim
Alternatif Finansman Kaynakları
Alternatif Finansman Teknikleri








Faktoring
KGF
KOBİ A.Ş.
Proje Finansmanı ve Yatırım Kredileri
Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası
GİP Kosgeb Desteği
Doğrudan Yabancı Sermaye ve Türkiye Uygulamaları
Stratejik Ortaklıklar ve Finansal Ortaklıklar
Alternatif Finansman Kaynakları
Faktoring Nedir?
Firmaların yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet satışlarından
doğan vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından
devralınarak finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin bir
veya birkaçının sunulduğu finansal bir üründür.
Alternatif Finansman Kaynakları
Faktoringin Avantajları
 Vadeli alacakların vadesini beklemek zorunda kalmazlar.
 Alıcılara vade imkanı sağlayarak rekabeti artırabilir.
 Bilançonun aktif tarafında bir harekete neden olur, alacak
devir hızları yükselir böylelikle bilanço likidite oranları artar.
 İşletmeler gerekli finansmanı kendi ticari alacaklarını
kullanarak sağlamış olurlar böylelikle dış kaynak ihtiyacı
azalır.
 Banka kredi limitleri kullanılmadan finansman sağlanır.
 Yapılan istihbaratla alıcıların mali durumları öğrenilir.
 Açık hesaplarda çek veya senet yaratılmadan da finansman
sağlanması imkanı vardır.
Alternatif Finansman Kaynakları
KGF Nedir?
KGF, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle
bu işletmelere destek vermekte, yatırımlarının ve
işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını
mümkün hale getirmektedir.
Alternatif Finansman Kaynakları
KGF Ortakları
 TOBB
 KOSGEB
 TOSYÖV
 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
 Özel ve Devlet Bankaları
Alternatif Finansman Kaynakları
KGF
Kimler Yararlanabilir?
Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf ve
sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç
girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler.
Nasıl Başvurulur?
KGF teminatından yararlanabilmek için; bankanıza, KGF
kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz ve
dosyanızın KGF'na gönderilmesine muvafakat etmeniz
yeterli. Banka tarafından kredi başvurunuz uygun bulunduğu
takdirde bize iletilen kefalet talebiniz yaklaşık 2 hafta
içerisinde sonuçlandırılmaktadır.
Alternatif Finansman Kaynakları
KGF
Maliyet Nedir?
Talebin uygun bulunması ve kredinin KGF’nin kefaleti ile
kullanılması durumunda, kredi vadesi boyunca her yıl peşin
olarak, kefalet bakiyesi üzerinden, kefaletin nakdi, gayrinakdi veya diğer özelliğine göre, yıllık %1 ile %2 arasında
değişen oranlarda komisyon alınır.
Kefalet Limiti Ne kadardır?
Bir KOBİ için kefalet üst limiti 1.000.000.- TL, bu KOBİ’nin
doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu
işletmeler için ise kefalet üst limiti 1.500.000.-TL'dir.
Alternatif Finansman Kaynakları
KGF
 Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi Garanti Fonu,
kredinin en çok % 80’ine kadar kefalet vermektedir.
 KGF, Bankalar
çalışmaktadır.
ve
Finansal
Kiralama
Şirketleri
ile
Alternatif Finansman Kaynakları
Kobi A.Ş. Nedir?
 KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., şirketlere
sermaye desteği sağlayarak ortak olmaktadır.
 KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., projelerin
sermaye ihtiyacına göre başlangıç aşamasındaki projeler
için ortalama 250 bin ABD Doları, mevcut kurulu bir şirketi
olan bilişim sektörü projeleri için en az 500 bin ABD Doları,
diğer sektörler için en az 1 milyon ABD Doları ve en fazla 5
milyon ABD Doları yatırım yapmaktadır.
Alternatif Finansman Kaynakları
Kobi A.Ş. Ortaklığı
Alternatif Finansman Kaynakları
Proje Finansmanı
 Proje finansmanı, projenin hayata geçebilmesi için gereken
fon kaynaklarının bulunması sürecidir.
 Kamu ve Özel sektörde süreç farklılıkları bulunmaktadır.
Alternatif Finansman Kaynakları
Proje Finansmanı
 Bilanço yapılarını bozmadan mevcut yatırımları büyütme ve
farklı alanlarda yatırım imkanı sunar.
 Ekonomik olarak ayrıştırılabilen projelerdir.
 Şirketin değil projenin varlıkları teminat alınır.
 Projenin yaratacağı nakit akışı temlik alınır.
 Kredi değerliliğinde projenin yarattığı nakit akışı esas alınır.
 Şirketin genel kredi ihtiyacı değil, projenin kredi ihtiyacına
odaklanılır.
 Geri dönüş, proje fiziki bitimine kadar ya da kredi bitimine
kadar sürebilir.
Alternatif Finansman Kaynakları
Proje Finansmanı











Elektrik Üretim Santralleri
Doğalgaz Dağıtım Projeleri
Gayrimenkul Geliştirme Projeleri (AVM Projeleri)
Lojistik, Ulaşım (Liman ve Havaalanı Projeleri)
Çevre ve Enerji Verimliliğine Yönelik Projeler.
Altyapı Yatırımları
Madencilik
Telekomünikasyon
Petrokimya
Turizm ve Otel Yatırımları
Üretim
Alternatif Finansman Kaynakları
Proje Finansmanı
 Başvuru ve ön değerlendirme
 İstihbarat
 Teknik değerlendirme (teknik etüt, teknolojik inceleme,
fizibilite, kapasite)
 Yatırım tutarının hesaplanması (sabit yatırım tutarının ve
işletme sermayesinin hesaplanması)
 Ekonomik değerlendirme (ürün özellikleri, Talep-Arz
koşulları)
 Mali değerlendirme (Tüm Değerlemelerin Karması)
Alternatif Finansman Kaynakları
Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası
IMKB Piyasaları dört ana grupta teşkilatlanmıştır:
 Hisse Senetleri Piyasası
 Gelişen İşletmeler Piyasası
 Tahvil ve Bono Piyasası
 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası
Alternatif Finansman Kaynakları
Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası
Gelişen İşletmeler Piyasası Nedir?
Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme
potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem
görebileceği piyasadır.
Alternatif Finansman Kaynakları
Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası
GİB’in Firmalara Sağladığı Fayda ve Avantajlar
 Finansman kaynağı
 Fiyat oluşumu ve likidite sağlama
 Çıkış alternatifi sunma
 Tanınılırlık ve kredibilite sağlama
 Kurumsallaşma
Alternatif Finansman Kaynakları
SPK, KOSGEB, İMKB ve TSPAKB arasında 04.02.2011
tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, İMKB
Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere, sermaye
piyasası araçlarını halka arz edecek KOBİ’lerin halka arza
ilişkin belirlenecek maliyetlerinin finansmanının sağlaması için
KOSGEB tarafından “Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek
Programı” oluşturulmuştur.
KOSGEB, “Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek
Programı” ile üst limiti toplam 100.000TL olmak üzere geri
ödemesiz destek sağlayacaktır.
Alternatif Finansman Kaynakları
Destek Unsurları
Destek Ödemesi
Üst Limiti (TL)
Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık
hizmet bedeli (azami 2 yıl)
60.000
75
Bağımsız denetim hizmeti bedeli
20.000
75
SPK kurul kaydına alma ücreti, İMKB
Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine
10.000
kabul ücreti, Merkezi Kayıt Kuruluşu
masrafı
100
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık
komisyonu
75
10.000
Alternatif Finansman Kaynakları
Doğrudan Yabancı Sermaye ve Uygulamaları
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları firmaların durumlarına
göre finansal veya stratejik ortaklık şeklinde gerçekleşebilir.
Finansal ve stratejik ortaklık, şirket sermayesinin bir kısmının,
yatırımcıya satılması ile şirkete veya ortaklarına nakit girişi
sağlayan finansman yöntemidir.
Ortak alınan kurum aynı faaliyet kolunda ise stratejik ortaklık,
finans kurumu veya VC ise finansal ortaklık olarak
tanımlanabilir.
Teşekkürler…
Koray İNAN
Finansal Hizmetler Koordinatörü
www.kafdanismanlik.com
KAF / Etkin Proje İş Ortaklığı ile gerçekleştirilmiştir.

similar documents