2010 (kg) - REW İstanbul

Report
BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN
AYRI TOPLANMASI
VE
BİODİZEL ÜRETİLMESİ
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Günümüzde her geçen gün artan nüfus ve
sanayileşmeye paralel petrol kaynaklarının
azalması ve artan çevre bilinci ile yenilenebilir
enerji kaynaklarına olan ilgi artmıştır.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
ENERJİ
Uluslar arası Enerji Ajansı (IEA); Dünya Enerji Projeksiyonu 2010
Toplam Dünya Enerji Tüketimi
522 exaJoule in 2007
779 exaJoule in 2035
% 49 Artış
2010 yılında küresel enerji tüketimi %5,6 artmıştır.
Bu artış oranı dünya ekonomik büyüme oranından daha fazladır
2009 yılı dünya petrol üretimi 80,3 milyon varil/gün
2010 yılında 82,1 milyon varil/gün
Bununla birlikte; dünya petrol üretiminde yaşanan bu artış, tüketimdeki artışı
karşılayamamıştır
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Yıllar
Enerji İthalat Faturası ($)
2011
54.133.489.000
2010
38.497.229.000
2009
29.905.305.000
Türkiye, 2010 yılında, petrole 21 milyar $
doğalgaz ve LPG’ye 14 milyar $
taş, kok ve briket kömürüne 3 milyar $
ödemiştir.
2011 yılı için enerjinin toplam ithalattaki payı %22’dir.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Petrol türevi yakıtlar içerisinde ise en büyük kullanım miktarı motorine aittir.
Yıllar
LPG (*1000 Ton)
Benzin (*1000
Ton)
Motorin (*1000 Ton)
2011
883
1.810
7.871
2010
826
1.784
6.713
2009
861
2.007
7.353
Petrol ürünleri yaşamın birçok yerin de kullanılmakla birlikte,
özellikle taşımacılık sektöründe önemli bir yere sahiptir. 2020
yılında petrol kaynaklarından elde edilen enerjinin taşımacılık
sektöründe kullanımının 2005 yılına göre 2,0-2,5 kat artacağı
tahmin edilmektedir.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Taşımacılık sektöründe de dizel motorlu araç sayısı, benzin ve LPG’li araç sayısına
göre daha fazladır.
Yıl
Benzin
LPG
Dizel
2006
5.935.725
1.569.951
4.372.042
2007
5.980.516
1.880.023
4.850.837
2008
5.952.746
2.276.283
5.323.478
2009
5.887.559
2.592.695
5.654.350
2010
5.762.156
2.973.832
6.195.898
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Bütün bu konular dikkate alındığında, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ve daha temiz bir çevre için
yerli kaynaklarla elde edilebilen, yenilenebilir ve çevre dostu bir alternatif enerji kaynağının önemi kolayca
anlaşılmaktadır.
Alternatif enerji kaynakları içerisinde ulaşılabilirlik ve uygulama noktasında en büyük
teknik potansiyele sahip olanlardan bir tanesi de biyoyakıtlardır.
Biyoyakıt üretimi 2004 yılında 15 milyon tona ulaşmış ve
bunun 2030 yılında 147 milyon tona ulaşması beklenmektedir
Biyoyakıtların kara yolu taşımacılığında kullanım miktarı da artmaktadır.
2009 yılında yaklaşık %2’si biyoyakıtlardan karşılanırken, bu rakam 2010 yılında yaklaşık %2,7 olmuştur
Dünya biyodizel üretiminde AB-27 lider durumda bulunmakta ve
yaklaşık %59’luk bir üretimi tek başına karşılamaktadır.
Ülke
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
AB
350,24
537,90
628,43
853,05
995,06
1052,70
947,43
ABD
34,24
94,60
185,71
255,93
190,94
119,24
416,39
(milyon litre)
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
NEDEN BİYODİZEL ???
 Yenilenebilir bir alternatif yakıttır,
 Hemen her ülke kendi imkanları ile üretebilir. Bu nedenle stratejik bir yakıttır.
 Bakterilerle ayrışarak doğada kolayca bozunur,
 Toksik değildir,
 Temel olarak sülfürsüz olduğundan asit yağmurlarına neden olmaz,
 Küresel ısınmaya yol açmaz,
 NOx emisyonu hariç egzoz emisyon değerleri oldukça olumludur,
 Setan sayısı motorininkinden daha yüksek olduğundan motor daha sessiz çalışır,
 Çok üstün bir yağlayıcılık özelliği vardır.
 Motorda kayda değer bir modifikasyon gerektirmez.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Atık kızartma yağlarının doğrudan kanalizasyona dökülmesi durumunda
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Atık yağların;
Yem sanayinde kullanımı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın 2005/24 sayılı
tebliği ile
 Sabun üretiminde kullanımı Sağlık Bakanlığı’nın 15.02.2006 tarih ve 1967
sayılı yazısı ile
YASAKLANMIŞTIR!!!
Atık yağlar sadece biyodizel üretiminde hammadde olarak kullanılabilir.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İZMİT BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ATIK
KIZARTMA YAĞLARININ KARAKTERİZASYONU ve
ALTERNATİF YAKIT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İzmit Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi
TÜBİTAK’ın desteklediği ve 2+2 yılı
kapsayan «İzmit Belediyesi Sınırları
İçerisindeki Atık Kızartma Yağlarının
Karakterizasyonu Ve
Alternatif Yakıt Olarak Değerlendirilmesi»
projesine imza attılar. 2009 yılında başlayan proje
2013 Mayıs ayında tamamlanmıştır.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
AMAÇ
Atık bitkisel yağların biyodizel üretiminde
hammadde olarak değerlendirilmesi ile ilgili ve
bunların ticari olarak değerlendirilmesine ilişkin
gerekli altyapıyı oluşturmaya öncülük ederek kamu
kuruluşları - üniversite - sanayi işbirliğinin
geliştirilmesini sağlamak. Bu proje sayesinde
biyodizel kullanımının artmasının yanı sıra çevre
kirliliğini önleme ve atık kaynakların ülke
ekonomisine katma değerde bulunması noktasında
katkı sağlamasını göstermektedir.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Proje 4 aşamada yürütülmüştür.
Atık Karakterizasyonun Belirlenmesi
Pilot tesiste küçük ölçekli biyodizel üretimi
Üretilen biyodizellerin ve satın alınacak motorinin bir dizel motorda yakıt olarak kullanılması
Eğitim
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İzmit Belediyesi sınırları içindeki atık kızartma yağı toplanan firmaların
bölgelere göre dağılımı
Bölge İsmi
Firma Sayısı
Saraybahçe
383
Bekirpaşa
120
Alikahya
29
Kuruçeşme
16
Akmeşe
4
TOPLAM= 552
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2009 (kg)
4.200
5.312
5.875
5.386
5.590
8.540
8.655
5.920
5.740
6.397
7.138
11.760
2010 (kg)
10.760
8.950
12.335
11.132
8.680
8.500
6.970
7.445
6.414
7.760
9.123
7.644
2011 (kg)
6.435
8.216
7.070
9.663
14.315
10.370
10.620
9.030
8.730
10.360
12.895
11.150
2012 (kg)
10.031
9.810
10.245
10.245
10.825
8.665
8.345
10.871
7.430
11.250
11.930
11.450
TOPLAM
80.513
105.713
118.854
121.097
Belediye Araçlarında
Tüketilen Benzin
Miktarı (litre)
13.499
19.962
18.330
21.438
Belediye Araçlarında
Tüketilen Motorin
Miktarı (litre)
331.296
570.733
729.137
671.040
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Toplanan bu atık kızartma yağı numunelerinin belirlenen özellikleri;
*Toplam Polar Madde (TPM)
* Kinematik Viskozite
* Su İçeriği
* İyot Sayısı
* Isıl Değer
* Dumanlanma Noktası,
* Yoğunluk
* Serbest Yağ Asidi İçeriği
* Sabun İçeriği
* Setan İndeksi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Yakıt özellikleri Avrupa (DIN, ISO, EN) ve Amerika (ASTM) standartlarına
uygun olarak belirlenebilmektedir.
Bu tesiste belirlenebilen yakıt özellikleri aşağıdaki gibidir;
Viskozite
Yoğunluk
Isıl değer
Parlama noktası
Toplam gliserin
Bakır-Şerit Korozyon
Serbest gliserin
Mono-Di ve Trigliserid Metanol içeriği
Su içeriği
Toplam kirlilik
Distilasyon sıcaklıkları
Asit değeri
Peroksit değeri
İyot sayısı
Kül tayini
Karbon kalıntısı
Sakızlaşma
Yağ asidi dağılımı
Akma ve donma noktası Kükürt İçeriği
Oksitlenme
Soğuk filtre tıkanma noktası
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Sınırlarımız dahilinde bulunan kültürevlerinde ev hanımlarına yönelik çevre
toplantıları yapılmakta olup 8.000 ev hanımına ulaşılmıştır. Vatandaşlarımız
atık yağ biriktirmeleri halinde evlerinden alınmakta ayrıca site, alışveriş
merkezi vb. yerleri atık yağ toplama bidonları ile Baytomlardan konulmaktadır.
Hanelerden Toplanan Atık Yağ Miktarları
2009
400
2010
700
2011
1.920
2012
3.570
2013
2.300
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izin ile ilköğretim okullarında her sene sınıf
düzeyinde çevre eğitimleri verilmektedir.
Eğitimler broşür, afiş gibi materyaller ile desteklenmektedir.
Çevre eğitimlerine müdürlük personelimizin yanında başta Kocaeli Üniversitesi Çevre
Mühendisliği öğrencileri olmak üzere bir çok üniversite öğrencisi de katılmaktadır.
Her sene okullararası bitkisel atık yağ toplama yarışması düzenlenmekte ve dereceye
giren ilk 3 okul Dünya Çevre Gününde ödüllendirilmektedir.
Eğitim Yılı
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Okul Eğitimlerinde Ulaşılan Öğrenci Sayısı
18.550
9.530
18.830
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
6 Mart 2012’de İzmit Belediyesi Meclisince;
«Yeni yapılacak olan en az 3 hanesi bulunan binalar, yemek yapımı veya
dağıtımı ile hayvansal gıda satışı ve üretimi yapan işyerlerinde yağ tutucu
şartı aranacak olup; çizilen projelerde gösterilmesi, iskan aşamasında ise yağ
tutucunun çalışır halde bağlanmış olması şartı aranacaktır»
Kararı alınarak yürürlüğe girmiş ve Türkiye’de bir ilke imza atılmıştır.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Önemli olan yakıt kalitesinde biyodizel üretmek!!!
(EN 14214, ASTM D-6751)
Biyodizelin yakıt özellikleri, üretildiği hammaddeye bağlı olarak
değişmektedir.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2011 yılı bitkisel yağ tüketimi - %70 ithalat - 2,7 milyar $
Biyodizel Harmanlama Zorunluluğu İle;
2004 yılında; 193,19 bin ton
2005 yılında; 405,69 bin ton
2006 yılında; 638,98 bin ton yağa
ihtiyaç vardır.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
SONUÇ
Atık bitkisel ve hayvansal yağların biyodizel üretiminde hammadde olarak
değerlendirilmesi ile ilgili ve bunların ticari olarak değerlendirilmesine ilişkin gerekli
altyapıyı oluşturmaya öncülük edecektir. Bunun yanında, proje kapsamında atık bitkisel yağ
üreten işyerleri, hayvan kesimhaneleri ve deri sanayi işletmeleri ile kurulan ilişkiler
sayesinde kamu kuruluşları-üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu
proje sayesinde biyodizel kullanımının artmasının yanı sıra çevre kirliliğini önleme ve atık
kaynakların ülke ekonomisine katma değerde bulunması noktasında katkı sağlaması da
beklenmektedir.
Yaklaşık 200.000-TL mal olan proje kapsamında hanelerden toplanan bitksel atık
yağlardan biodisel üretilmiş ve bir belediye aracında test amaçlı kullanılmıştır.
Bitkisel atık yağ numuneleri 11 farklı kategoride analiz edilmiş ve biodisel
dönüşütürme aşamasında bu sonuçlar kullanılmıştır.
Üretilen biodiselin 22 farklı özelliği labaratuvarlarda analiz edilerek Avrupa (DIN,
ISO, EN) ve ABD (ASTM) standartlarında üretim gerçekleşmiştir.
Biodisel kullanan araç motorunun analizleri ve emisyon ölçümleri belirlenmmiştir.
Söz konusu proje MİARGED (mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Derneği)
düzenlediği Üretken Belediyeler Yarışmasında çevre dalına 2. olmuştur.
Söz konusu proje ile ilgili 4 farklı yerde bilimsel makaleler yayınlanmıştır.
İsveç’te düzenlenen “Dünya Yenilenebilir Enerji Komgresi’nde sunumu
yapılmıştır.

similar documents