Kasuistikk – limbisk encefalitt

Report
Kasuistikk
Kasuistikk
• Rundt 60 år gammel enke, 3 voksne barn, jobber som psyk.
sykepleier. I fullt arbeid.
• Tidl. sykd: tidl. depresjon, tidl HZV, retinitt. Innlagt i -07 med
brudd i kinnben etter fall i beruset tilstand. Røyker og
mistanke om alkohol/pille overforbruk
• Faste medisiner: Sobril, Cipralex og Imovane
Aktuell sykehistorie
• Pas. ble innlagt nevr.avd med bevisthetstap over 2-3 min,
ufrivillig vannavgang og munnfråde, postiktal forvirring, ingen
opplysninger om kramper. Aldri tidl. innlagt med lignende
episode. 1 uke forut for innleggelsen ble hun angrepet (på
jobb) av en pas. og slengt i veggen med bakhodet først
Primær undersøkelser
- Nevr. status med lette koordinasjonsvansker bilat men ellers u.a.
- MR cerebrum viste uspes høysignalforandringer tolket som kr.iskm
forandringer
- Normal doppler halskar
- EEG: fokale forandringer frontotemp. ve s med innslag av tethtaakt
(4-7).
- MMS : 28/30
Henvist til søvndepr. EEG og utskrivet tilbake i sin habitualtilstand.
D: Synkope og commotio
Innlegges nevr. avd på ny 19.12.08 (lørdag). Innkommer da
med sin datter som forteller at mor oppfører seg rart, nedsatt
hukommelse og økende forvirring. Klager over smerter i
nakken.
Uforandret nevr. status, bedring av kognitive symptomer over
natten. Ny cerebral CT uforandret. Rtg nakke med deg.
forandringer. Ønsker sterkt å reise hjem. Utskrives.
Innlegges ved psyk. avd 01.01.09 med økende forvirring, synes
deprimert. Tilsyn av indremedisiner hvor ekko –cor og rtg thx
er normalt. CT caput uforandret.
Det taes nevronantistoffer hvor man får pos. Anti-Hu. Cerebral
MR (avbrutt av pas), men ser høysignalforandringer i
hippocampus – amygdale region. CT thx og CT abd:
tumorsuspekt fortetning hø overlapp, forstørret lymfeknute i
øvre mediastinum. Ingen pat. funn i abd. NSE 11.
Overflyttet med. avd for videre malignitetsutredn. Nytt nevr.
tilsyn med rask kognitiv reduksjon, grad av forvirring varierte,
MMS ikke gj. førbart. Ny EEG: Uendret, fokal dysrytmi
frontotemp. ve side.
Spinal: 6 celler, normalt prot., pos. Isoel. fok. med over 10
bånd.
Biopsi av mediastinale lymfeknuter med funn av småcellet
lungecanser
Limbisk encefalitt
• Autoimmun encephalitt som rammer
temporallappens mediale deler (limb. system)
• Ofte (men ikke alltid) paraneoplastisk
• Som regel subakutt debut med ett eller flere av
følgende symptomer: Retrograd amnesi, nevropsyk.
sympt (depr, konf, agitasjon, psykose); og epileptiske
anfall ( 90%).
• Rammer hovedsakelig voksne
• Viktig diff. diagnose ved subakutte
forvirringstilstander
Diagnostikk - utredning
• MR caput : ofte signalforandringer i mediale temporallapper
(også i tidl. Fase)
• EEG: ofte uspesifikk patologi
• CSF: normal/lett pleocytose, høyt prot og oligoklonale bånd
• Serum antistoffer: (Hu –antistoffer) påvises hos ca 60 % med
paraneoplastisk etiologi
• VGKC – antistoffer: påvises hos en del ikke paraneoplastiske
limbiske encefalitter
• Malignitetsutredning hos alle, ca 50 % med småcellet
lungekreft. Ved neg. funn = gjenta etter et par måneder,
dersom neg. Bør man henvise til en PET.
Behandling
• Tumorbehandling og spesifikk kreftbehandling står selvfølgelig
sentralt
• Kan respondere på immunmodulerende behandling
(kortikosteroider, plasmaferese, i.v. IgG) spesielt de med VGKC
– antistoffer som da også i større grad ikke har underliggende
kreft
• Viktig å stille diagnose raskt da det synes som om det er et
terapeutisk vindu med tanke på imm. mod behandling – mulig
langvarig infl. øker faren for irreversible nevronskader og
nevrol. senskader
Konklusjon
• Hovedsympt er subakutt amnesi, epileptisk anfall og
konfusjon
• Autoimm tilstand og ofte paraneoplastisk
• Nevronantistoffer og VGKC i serum er viktige diagn markører
• Rask diagnose og behandling er sentralt for å redusere
senfølger
• Viktig diff diag (viral encefalitt, Werniche-Korsakoffs syndrom)
• Takk for oppmerksomheten

similar documents