enar

Report
ENERJİ SEKTÖRÜ
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ
DESTEKLEME PROGRAMI
(ENAR)
Hakan Şener AKATA
ETK Uzm. Yrd.
15/07/2013
SUNUM AKIŞI
 AMAÇ
 PROJE KONULARI
 BAZI TANIMLAR
 DESTEK ORANI VE DESTEK
SÜRESİ
 DESTEK KALEMLERİ
 Personel Giderleri
 Seyahat Giderleri
 ENAR PROJE SÜRECİ
 Başvuru
 Ön Değerlendirme
 Değerlendirme
 Karar
 Sözleşme
 İlerleme ve İzleme
 Değişiklik
 Durdurma ve İptal
 Mülkiyet Hakları
 Projenin Sonuçlandırılması
 2014 Başvuruları
AMAÇ
Mevcut üründe
ve/veya üretim
yönteminde
yenilik
yapılması
Üniversitefirma
işbirliğinin
kurumsallaştırıl
ması
Ülkemize
katma değer
yaratma
AMAÇ
Uluslararası
pazarlardaki
rekabet
gücünün
artırılması
Mevcut üründe
ve/veya üretim
yöntemi
geliştirilmesi
Yeni ürün
ve/veya üretim
yöntemi
geliştirilmesi
PROJE KONULARI
Yerli enerji
kaynaklarının
kullanımının
geliştirilmesi
Akıllı şebeke
uygulamaları
Çevrim
teknolojileri
Zararlı
emisyonları
azaltma
teknolojileri
PROJE
KONULARI
Enerji
verimliliği
teknolojileri
Yenilenebilir
enerji
teknolojileri
Temiz enerji
teknolojileri
Enerji
elektromekanik
teçhizatı
imalat
teknolojileri
BAZI TANIMLAR
KURUM
PROJE
YÜRÜTÜCÜSÜ
FİRMA
PROJE ORTAKLARI
BAZI TANIMLAR
İzleyici
Yardımcı
Araştırmacı
Akademisyen
veya konusunda
uzman kamu
çalışanı
Minimum doktora
seviyesinde
Bir projede azami
4 kişi
BAZI TANIMLAR
ENAR Proje
Yönlendirme
Heyeti
(ENAR PYH)
Genel Müdür
Yardımcısı
YEGM: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
EİGM : Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
YEGM İlgili Daire
Başkanları
EİGM İlgili Daire
Başkanları
BAZI TANIMLAR
3 Akademisyen
Proje
Değerlendirme
Heyeti (PDH)
2 Bakanlık
Çalışanı
Asgari
3 kişi
DESTEK ORANI VE DESTEK SÜRESİ
Azami Proje
Bütçesi
1.000.000 TL
(2013)
Azami 2 yıl + 2* 6 ay
DESTEK KALEMLERİ
Belirli bir ücret
karşılığında yaptırılacak
işler
Danışmanlık, nakliye …
Veri toplama,
yerinde inceleme
ve arazi çalışması
için proje ve Genel
Müdürlük
personeline verilen
harcırahlar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacı
aylık ödemeleri
Hizmet
Alım
Giderleri
Personel
Giderleri
MakineDonanım
Giderleri
Seyahat
Giderleri
Sarf
Malzemesi
Giderleri
Deney gereçleri ve malzemeleri,
küçük yedek parça
Kalıcı
cihaz/donanım/kalı
p/yazılım lisans
bedeli/malzeme
satın alma ve
kiralama gideri
DESTEK KALEMLERİ
Danışman Ücreti
Proje
Yürütücüsünün
2 katını aşamaz
Yardımcı
Araştırmascı
DR ve YL
Öğrencisi Ücret
ALAMAZ
Üst Ücret
Sınırı
(Brüt):
692,43 TL
Personel
Giderleri
Firma Personeli
Ücret ALAMAZ
En fazla 2 ENAR
Projesi
Proje
Yürütücüsü
Bir Projeden Ücret
DESTEK KALEMLERİ
Katılım
Ücretleri
Azami 3
Uluslararası
Bilimsel
Toplantı
Harcırah
Kanunu
Ödenmez
Seyahat
Gİderleri
Avrupa Azami
2500 ABD
Doları
ABD ve
Uzakdoğu
Azami 3500
ABD Doları
ENAR PROJE SÜRECİ
Proje Başvurularının YEGM’e sunulması
• En geç 31 Aralık
Ön Değerlendirme Süreci
• En geç 28 Şubat
Değerlendirme Süreci
• En geç 31 Mart
Karar Süreci
• En geç 7 Mayıs
ENAR PROJE SÜRECİ
Sözleşmenin İmzalanması
İlerleme ve İzleyici Raporları
4 ayda bir
Sözleşmenin Sonuçlandırılması
BAŞVURU
Proje başvuru formu;
 10.05.2005 tarihli 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun”
 19.02.1985 tarihli 3154 sayılı “Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”
 08.06.2010 tarihli “Enerji Sektörü Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programına (ENAR) dair Yönetmelik,”
 Proje Başvurusu Dokümanı Hazırlama Kılavuzu
 Proje Başvuru Dokümanı
 Teknik ve Mali Kılavuz
BAŞVURU
Proje Başvuru Dokümanı
ÖN DEĞERLENDİRME
Proje
Önerileri
ENAR PYH
Proje
Değerlendirme
Heyeti
Projenin;
 Temel Araştırma
Projesi
 Üretim Amaçlı
Yatırım Tesisi
 Pilot Üretim Tesisi
 Laborutuvar
altyapı
kurulmasına
DEĞERLENDİRME
Proje Puanı ≥ 70
DESTEKLENİR
ENAR
PYH
Proje
Değerlendirme
Heyeti
Proje Puanı < 70
DESTEKLEME
YAPILMAZ
PROJE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Kriterler
Puan
1 Projenin AR-GE Niteliği ve Teknolojik Yönü
15
2 Projenin Ekonomik Katkısı ve Yaygın Etkisi
13
3 İzlenecek Yöntem
12
4 Projenin Pazar Araştırması
15
5
Proje Personelinin, Üniversitenin ve Proje Ortağı Firmanın
Yeterliliği
13
6 Proje Süresi ve İş Planı
15
7 Bütçe Gerekçeleri
17
KARAR
Proje Puan
Sırası
Proje
Değerlendirme
Formları
Proje
Destek
Bütçeleri
ENAR
PYH
Bakan
Onayı
Bakanlar
Kurulu
SÖZLEŞME
Desteklenmesine karar verilen projelerin YEGM internet sitesinde
ilanı
En geç 6 ay içinde proje yürütücüsü veya firma ile sözleşme imzalanır
Sözleşme imzalandıktan sonra 4 ay içinde firma kendi katkı payını
yatırmazsa proje FESHEDİLİR.
İLERLEME VE İZLEME
1.DEĞİŞİKLİK
a. 4 ayda bir
ilerleme raporu
b. 4 ayda bir
izleyici raporu
ENAR
PYH
2.DURDURMA
3.İPTAL
DEĞİŞİKLİK
Projenin Kapsamının
Daraltılması/Genişletilmesi
Öngörülümeyen makinedonanım ve yazılım
değişiklikleri
Proje Personel Değişiklikleri
Projenin bütçe/süre/idari
yapısını
ENAR
PYH
DEĞİŞİKLİK
•
•
•
•
Bütçe Aktarma Talepleri
Seyahat Harcamaları Kalemi
Personel Harcamaları Kalemi
Ana kalem başlığı altında yer alan alt kalemler arasında
bütçe aktarması için ONAYA GEREK YOK
DURDURMA VE İPTAL
 Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak imkansız hale
gelen projeler, kurumun başvurusu üzerine ENAR projeleri
yönlendirme heyeti tarafından geçici olarak durdurulabilir
veya iptal edilebilir.
 Geçici durdurma kararında projenin ne kadar süre için
durdurulduğu belirtilir ve destek süresi proje tekrar
başladığında durdurulan süre kadar uzatılabilir.
 Geçici durdurma süresi içerisinde ENAR projeleri
yönlendirme heyetince yapılacak inceleme sonucunda
durdurma sebeplerinin, ortadan kalktığı anlaşılırsa / kalıcılık
arz ederse proje desteğine devam edilebilir / feshedilir.
DURDURMA VE İPTAL
• Genel Müdürlük ödeneğinin bitmesi halinde yeni ödenek
aktarılıncaya kadar projeler durdurulabilir. Geçen süre proje
süresine ilave edilir.
• Projenin proje ortakları veya yürütücüsünün kasıtlı kusur
veya ihmali yüzünden durdurulması veya iptali durumunda,
sorumluları hakkında hukuki işlem başlatılarak, devlet
tarafından verilen destekler yasal faizleri ile birlikte tahsil
edilir. Anlaşmazlıklarda Ankara İdari Mahkemeleri yetkilidir.
MÜLKİYET HAKLARI
• Proje yürütücüsü, Genel Müdürlük desteğini belirtmek
şartıyla, yurtiçinde veya yurtdışında proje ile ilgili makale
yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir.
• Desteklenen proje kapsamında satın alınan ve proje
sonuçlarının uygulanmasına yönelik olarak kullanılacak tüm
malzemeler, makine ve donanımların mülkiyeti projenin
tamamlanmasını müteakip, kurum ve firma arasında
yapılacak anlaşma uyarınca Genel Müdürlük onayı alınarak
proje ortaklarına devredilebilir.
PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI
• Projenin sonuç raporunun Genel Müdürlükçe kabul
edilmesi halinde Genel Müdürlüğün belirlediği formatta
hazırlanan proje sonuçlandırma tutanağının proje ortakları
ve Genel Müdür tarafından imzalanması ile proje
sonuçlandırılmış sayılır.
• Tamamlanmış proje sonuçlarının ekonomik, mali ve teknik
yönlerden değerlendirilmesi ENAR PYH tarafından yapılır.
2014 BAŞVURULARI
• Teknik ve Mali Kılavuzun ilanından sonra 31/12/2013
tarihine kadar proje başvuruları kabul edilecektir.
• www.yegm.gov.tr
• Ayrıntılı bilgi için:
Ertuğrul KALINBAÇOĞLU - 0 312 295 51 21
Hakan Şener AKATA - 0 312 295 51 23
Özlem ACAR - 0 312 295 55 97
SORULARINIZ ?

similar documents