sağlık turizminde devlet destekleri 4) belgelendirme desteği

Report
SAĞLIK TURİZMİ DEVLET DESTEKLERİ
SAİT CERİTOĞLU
SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU
A- EKONOMİ BAKANLIĞI, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET
TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR(TEBLİĞ
NO. : 2012/4).
B- MALİYE BAKANLIĞI, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ
HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN(KANUN NO. 6322 KABUL TARİH:
31/5/2012).
SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
1)PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
(madde 7- 8).
a) Rapor Desteği
b) Hasta Yol Desteği
2) YURT DIŞI TANITIM DESTEĞİ
( madde 9- 10- 11).
a) Bağımsız Tanıtım Desteği
b) Fuar, Kongre, Konferans Desteği
c) İnternet Arama Motoru Desteği
3) YURT DIŞI BİRİM DESTEĞİ
(madde 12).
4) BELGELENDİRME DESTEĞİ
(madde 13).
5) TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ DESTEKLERİ
(madde 14).
6) DANIŞMANLIK DESTEĞİ
(madde 15).
SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
1) PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ;
MADDE 7 - (1) Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya
işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya
yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara
ilişkin giderler;in desteklenmesini kapsar (karşılanma oranı: sağlık
turizmi şirketleri ve sağlık kuruluşları için %60 oranında ve yıllık
toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları
için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları
tutarındadır).
MADDE 8 - (1) Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden sağlık
kuruluşları tarafından Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına getirilen
hastaların uçuş giderlerin bir bölümünün karşılanmasını kapsar
(karşılanma oranı: hastaların uçuş giderleri %50 oranında ve
toplam tedavi masraflarının %20’sini geçmemek üzere hasta
başına en fazla 1.000 ABD Doları tutarındadır).
SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
2)YURT DIŞI TANITIM DESTEĞİ;
MADDE 9 - Sağlık kuruluşları, Sağlık turizmi şirketleri iş birliği
kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans
ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan
tanıtımlarına ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık,
katılım ve organizasyon giderlerinin ön onaylı olarak
karşılanmasını kapsar (karşılanma oranı: sağlık kuruluşları veya
sağlık turizmi şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en
fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70
oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları
tutarındadır).
SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
MADDE 10 - Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve
işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen ve genelgeyle
belirlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım
maliyetlerinin karşılanmasını kapsar (karşılanma oranı: etkinlik
başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarındadır.
MADDE 11 - Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve
işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama
ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım
giderlerinin karşılanmasını kapsar (karşılanma oranı: %50 ve
yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarındadır).
SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
3)YURT DIŞI BİRİM DESTEĞİ;
MADDE 12 - Sağlık kuruluşlarının, sağlık turizmi şirketlerinin
veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet
gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin
kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanmasını kapsar
(karşılanma oranı: ; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri
her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD
Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her birim başına %70
oranında ve yıllık 300.000 ABD Doları tutarındadır).
SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
4) BELGELENDİRME DESTEĞİ;
MADDE 13 - (1) Sağlık kuruluşlarının uluslararası teknik
mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek
amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyona ilişkin alım,
yenileme ve danışmanlık giderlerinin karşılanmasını kapsar
(karşılanma oranı: %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları
tutarındadır).
SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
5) TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ DESTEKLERİ;
MADDE 14 - (1) Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı
kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri
ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve
organizasyon giderlerinin karşılanmasını kapsar (karşılanma
oranı: %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD
Doları tutarındadır).
SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
6) DANIŞMANLIK DESTEĞİ;
MADDE 15 - (1) Sağlık turizmi şirketleri veya sağlık
kuruluşlarının Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın
aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler in
karşılanmasını kapsar (karşılanma oranı:%50 oranında ve yıllık
en fazla 200.000 ABD Doları tutarındadır).
SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
VERGİ İNDİRİMİ DESTEĞİ;
MADDE 36( ğ) Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri,
kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen
ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik,
tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı
merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan
hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi
olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de
yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran
bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si. vergi muafiyeti
kapsamındadır.
-BİLGİLERİNİZE ARZ EDERİM-

similar documents