En trygg dricksvattenförsörjning – lägesrapport från

Report
Dricksvattenutredningen
En trygg dricksvattenförsörjning
Seminarium Säkert dricksvatten – risk och beslutsstöd
VA-mässan, den 30 september 2014
En trygg dricksvattenförsörjning
Dricksvattenutredningen
- En trygg dricksvattenförsörjning (L 2013:02)
Gunnar Holmgren, särskild utredare
Sekretariat
Folke K Larsson
Ulrika Askling
Ida Lindblad Hammar
En trygg dricksvattenförsörjning
Arbetssätt
• Expertgrupp
Departement, myndigheter, SKL, Svenskt Vatten, LRF
• Referensgrupper
• Myndighets- och studiebesök
En trygg dricksvattenförsörjning
Utredningens direktiv (2013:75)
• Identifiera nuvarande och potentiella
utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning, på lång och kort sikt, för
allmän vattenförsörjning
• Föreslå lämpliga åtgärder
En trygg dricksvattenförsörjning
Fokusområden
•
•
•
•
•
•
Klimatanalys och -effekter
Ansvarsfrågor
Övervakning och kontroll
Skyddet av vattentäkter
Krisberedskap
Ledningsnät och distribution
En trygg dricksvattenförsörjning
Rapportering
• Delbetänkande juli 2014
– Material i kontakt med dricksvatten –
myndighetsroller och ansvarsfrågor
(SOU 2014:53)
• Slutbetänkande den 29 april 2016
En trygg dricksvattenförsörjning
Skyddet av vattentäkter
• Behov av skydd av vattenförekomster
• Processen, tillämpningen av regelverket
samt verktyg och metoder
• Beslutande myndighet
• Tilläggsdirektiv (2014:73)
– ramdirektivets krav på erforderligt skydd: skyldighet,
rollfördelning, tillsyn m.m.
– tillståndsplikt växtskyddsmedel
En trygg dricksvattenförsörjning
Utredningen har hittills diskuterat:
En trygg dricksvattenförsörjning
Planeringsperspektivet 1(4)
• Regionala vattenförsörjningsplaner bör tas
fram
– kommuner ges därmed ökat stöd i sina uppgifter att
säkerställa en trygg och säker dricksvattenförsörjning
av god kvalitet
– uppdateringar bör anknyta till det kommunala
planeringsarbetet
En trygg dricksvattenförsörjning
Planeringsperspektivet 2(4)
• Regional samverkan och samordning
– syfte att säkerställa ett regionalt perspektiv för skydd
av vattenförekomster
– förstärkt samverkan i vattendistriktet
– behoven kan variera i landet
• Central vägledning
– om framtagande och uppdatering av regionala
vattenförsörjningsplaner
En trygg dricksvattenförsörjning
Vattentäkternas skydd 3(4)
• Olika skyddsåtgärder
• Vattenskyddsområde
– Tydligare roll för länsstyrelsen
• under processen och vid beslutsfattande
– Effektivare process även genom
• samråd och ansökans innehåll
• konsekvensutredningar
• kompetensfrågor
En trygg dricksvattenförsörjning
Vattentäkternas skydd 4(4)
• Central vägledning
– process
– förvaltning och tillsyn
– tillstånd och dispens
• Kontinuerlig uppdatering av skyddet
En trygg dricksvattenförsörjning
Kommande frågor i arbetet
• Klimatförändringar
– analysunderlag under utveckling med koppling till
klimatförändringarna
• Övervakning, tillsyn och kontroll
– behovet av utvecklad råvattenkontroll
• Krisberedskap
• Statens roll i förhållande till kommunerna
• Kompetensfrågor på olika adm. nivåer
En trygg dricksvattenförsörjning

similar documents