Spillemiddelseminar

Report
Spillemiddelseminar
2011
Program:
PROGRAM:
18.00-18.05 Velkommen
18.05-19.00 Gjennomgang av spillemiddel
søknad
* generell info
* tips og råd
19.00-19.10 Pause
19.10-20.00 Gjennomgang av
Spillemidlersøknader fortsetter
20.10-21.00 Behandling av spillemidler
Spillemidlerseminarer 2011
• 30.4 Idrettsgalla avholdt ca. 40 deltakere
• 11.5 Grong kommune 15 deltakere
- Snåsa, Lierne, Namskogan, Røyrvik og Høylandet
• 19.5 Steinkjer 10 deltakere
- Namdalseid, Flatanger, Mosvik, Leksvik, Inderøy og Verran
• 30.5 Fosnes (Åsly forsamlingshus) 22 deltakere
- Overhalla og Namsos
• 6.6 Nærøy (kulturhuset) 20 deltakere
-Vikna - Leka
•9.6 Frosta (skolen)
- Stjørdal og Meråker
•16.6 Levanger
- Verdal
Ulike spillemiddelordninger
• Spillemidler til anlegg; forvaltes av
departementet
• Spillemidler til utstyr; forvaltes av særforbund
• Spillemidler til særforbund (post 1, 2 og 3 midler)
Post 1 = grunnstøtte NIF
Post 2= grunnstøtte særforbund
Post 3 =barn, ungdom og bredde
Post 4 = toppidrett
Prognosen for overskuddet sier at støtten vil ikke bli
økt i 2012.
Bakgrunn til SM seminar
• Ca. 150stk. /år ordinære søknader i de siste
årene
• Ca. 20stk. /år nærmiljøanlegg søknader
• Ca. 10stk. /år mindre kostnadskrevende
anlegg.
• Tilbakemelding fra revisjon = dårlig
søknadskvalitet
Hvem kan søke spillemidler ?
•kommuner/fylkeskommuner
•Idrettslag/organisasjonsledd i NIF
•Idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund
•Sammensettninger organisert under Norges Jeger- og
Fiskeforbund, det Norske Turistforening Norges
bilsportforbund eller Det frivillige Skyttervesen.
• aksjeselskaper/allmenn aksjeselskap og kommunale
foretak
•Stiftelser
•Andre sammenslutninger for eksempel velforeninger og
borettslag
NB! Tilskudd i form av spillemidler skal ikke danne
grunnlag for fortjeneste baserte eierformer.
Hvordan søker man spillemidler ?
• Ta kontakt med kommunen før du søker !!!
- kommunal plan for idrett
- anleggsnummer
- veiledning
• www.idrettsanlegg.no
Ulike søknadstyper
1. Ordinære anlegg – anlegg for
organisert idrett
2. Nærmiljøanlegg- anlegg for
egenorganisert idrett
3. Mindre kostnadskrevende anlegg
4. Friluftslivsanlegg i fjellet
5. Kulturbygg
Vedlegg i søknaden
1)
2)
3)
4)
5)
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Detaljert kostnadsoverslag
Finansieringsplan
Plan for drift
Dokumentasjon på rett bruk av grunn
Idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning
• Kommunen/departementet godkjenner
avhengig av anleggstype
• IKKE samme som byggesøknad !!!
• Planen må ha kommunens stempel, dato og
underskrift av den bemyndiget i kommunen
• 3 sett av tegninger !!!
• Departementet har inntil 2 måneders
behandlingstid.
Når det søkes idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning må også
følgende være å plass:
•
-
Følgebrev med følgende opplysninger:
Anleggets plass i kommuneplanen
Situasjonsplan i målestokk 1:1000 eller 1:500
Behovsanalyse
Enkel kostandsoverslag
Plan for drift
Dokumentasjon av anleggets tilpassning til
nabobebyggelsen.
Detaljert kostnadsoverslag
•Må være satt på en slik måte at det lar seg
kontrollere
• mengdeangivelse i m/m2/m3 skal referere til
planene og skal kunne kontrolleres.
•Adm. Utg. kan maksimalt utgjør 5% av
kostnadene.
• Dugnad må spesifiseres. Det må foreligge en
egen dugnadsoversikt og verdien av dugnad skal
beregnes av kvalifisert person for eksempel
entreprenør.
Finansieringsplan
•Alle finansieringspostene må dokumenteres !!!!
•kommunalt/fylkeskommunalttilskudd må være
bekreftet med kopi av vedtaket
•Egenkapital må bekreftes ved kontoutskrift.
•Private tilskudd/gaver, rabatter etc. må bekreftes
med et gavebrev
•Lån må være bekreftet med en kopi av lånetilsagn.
Plan for drift
• Plan for bruk.
-Åpningstider, bruken av anlegget
Dokumentasjon på rett til bruk av
grunn
• Søker må ha rett til bruk av grunnen hvor
anlegget skal ligge
- Tinglyst eiendomsrett, bekreftet utskrift av
grunnboken
- Tinglyst feste /leierett av minimum 40 år
- Kommunal/fylkeskommunal grunn skal det
foreligge avtale minimum 40 år om bruk av
grunnen.
Spillemidler til kulturbygg
Generelt:
Egnede lokaler, bygninger og uteareal som gir
rom for ulik kulturell virksomhet:
- Kulturhus
- Flerbrukslokaler
- Spesiallokaler for kultur for eksempel
bibliotek, konsertsal og formidlingslokaler for
billedkunst
• Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging
og modernisering av kulturbygninger, men
IKKE vedlikehold og drift.
• Vilkår:
• Lokalene må være planlagt ut i fra definerte
behov og sentralt i lokalsamfunnet.
* Ingen kan stenges ute av religiøse, sosiale eller
politiske hensyn.
Utforming
• Må følge plan – og bygningslov
• Fylkeskommune må kontaktes for å
kvalitetssikreplanene
• Universell utforming en absolutt krav
• Må benyttes til kulturformål 20 år etter
midlene er utbetalt
Midler
• Tilskuddet kan utgjøre 1/3 av godkjente
prosjektkostnader. For søkere som er
berettiget til mva refusjon skal
tilskuddsandselen beregnes ut i fra
prosjektkostandene fratrukket mva.
Vilkår
• Søknaden må inneholde følgende
opplysninger/vedlegg:
1)
2)
3)
4)
5)
Beskrivelse av funksjon, aktiviteter, behov og søker
Tegninger med beskrivelse av prosjektet
Finansieringsplan
Fremdriftsplan
Budsjett for prosjektet
6)
Driftsplan
Vanlige mangler
• Avvik mellom finansieringsplan og totale
kostnader, ofte at det er for lite finansiering.
Prosjektet må være fullfinansiert !!!
• Forhåndsgodkjenning er ikke stemplet
• Noen av vedleggene mangler
• Dugnadsoversikt mangler
Utfylling av søknadsskjema
Idrettsanlegg.no - regjeringen.no

similar documents