Rusbehandling Midt-Norge HF - Helse Midt

Report
Rusbehandling
Midt-Norge HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Liten virksomhet –
Stort samfunnsansvar
Hvordan ta vare på og
utvikle rehabilitering
innen rusbehandling?
Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler
• All behandling understøtte
visjonen
• Habiliterings- og
rehabiliteringsperspektivet helt
sentralt for å lykkes i
rusbehandling
Habilitering
eller rehabilitering?
Ideelle private aktører med driftsavtale
Samarbeid mellom HNT og RMN
Styret HMN RHF
Rammeavtale
Foretaksmøte
Styret i
Rusbehandling
Midt-Norge HF
Adm. Direktør
Dag Hårstad
Molde Behandlingssenter
Siv Kvamme
Tyrilistiftelsen
Lade
BehandlingsSenter
N.K.S.
Kvamsgrindkollektivet
Vestmo Behandlingssenter
Kari Nesseth
Trondheimsklinikken
Kristin Smedsrud
Stab
Kompetansesenter rus
Reidar Hole
ARP
døgn.
HNT
Valdres klinikken
Ideelle private aktører med driftsavtale
Samarbeid mellom HNT og RMN
Rammeavtale
Helse Møre og
Romsdal
HF
St Olavs
Hospital
HF
Helse NordTrøndelag
HF
Klinikk for rus og
avhengighetsMedisin
Universitetsklinikk for rus og
avhengighetsmedisin
Psykisk
Helsevern
Avdeling for TSB
Døgn TSB,
Levanger
Tyrilistiftelsen
Lade
BehandlingsSenter
N.K.S.
Kvamsgrindkollektivet
Valdres klinikken
Poliklinikk TSB
Namsos og
Levanger
Spesialisert rusbehandling i Midt-Norge
Avd. for rusrelatert psykiatri
Namsos
Levanger
Kompetansesenter rus
Levanger
Trondheim
Ålesund
Namsos
Steinkjer
Verdal
Levanger
Stjørdal
Trondheim
Kristiansund
Melhus
Molde
Sunndalsøra
Røros
Ålesund
Behandlingsklinikker
Trondheimsklinikken
Lade Behandlingssenter
NKS Kvamsgrindkollektivet
Tyrilistiftelsen
Veksthuset Molde
Vestmo Behandlingssenter
ARP, Levanger
Rusteam/ Psykiatrisk
UngdomsTeam
Trondheim
Kristiansund
Molde
Volda
Ålesund
Intergreringstiltak
Volda
Samarbeid mellom
Rusbehandling Midt-Norge og
kommunene
9 integreringstiltak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lia – Steinkjer
ATA – senteret Verdal
Brygga – Trondheim
Stia – Melhus
Øra integreringsbase – Sunndal
Vågebakken – Kristiansund
RIM - Molde
Integreringstiltaket – Ålesund
Rusteam Røros – Røros/Håltålen
LAR – Midt
(legemiddelassistert rehabilitering)
• R’en i LAR
• LAR er et individuelt rehabiliterings tilbud som med
bruk av metadon, eller Subutex/ Suboxone skal hjelpe
pasienten til å oppnå:
• Rusfrihet/mindre rusing
• Bedre livskvalitet
• Yrkesmessig og sosial
rehabilitering
• Reduksjon i kriminalitet
• Tilgang på helsehjelp
• I dag er det ca 500 pasienter som er i poliklinisk behandling.
Voksenavd
• 19 pasienter i døgnbehandling på
klinikken, og egen poliklinisk seksjon
for behandling
både før, under og etter behandling.
• Dagbehandling
• Aktivitetstilbud
Veksthuset Molde
•
Klinikken tilbyr behandling til rusavhengige
i aldersgruppen 18-40 år. Behandlingen er
spesielt tilpasset stoffavhengighet;
narkotiske stoffer og tabletter, også i
kombinasjon med alkohol. De fleste av
pasientene har også psykiske vansker av
ulik karakter og styrke.
•
Omfattende arbeidstrening, både i og utenfor institusjonen
•
Integrering i Moldesamfunnet, kultur, idrett, arbeidsliv
Avtale med N.K.S Kvamsgrindkollektivet AS
•
Har tre avdelinger:
Kvamsgrindtunet (primæravd) og adm ligger på Bjørkmyr
Borkny (primæravd) på Ler
Kløverheimen (videreføringsavd) på Nidarvoll
•
Tilbyr helhetlig behandlingsopplegg for ungdom i alder 16-24 år med poliklinisk oppfølging i
for- og etterkant av døgnoppholdet.
•
Medleverskap der elever og terapeuter bor sammen og
hvor langvarige og nære relasjoner er et grunnelement
i behandlinga.
•
Pasientene får tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)
som også inkluderer arbeid, skole og sosial trening.
•
Eies av Norsk Kvinners Sanitetsforening
Avtale med Lade Behandlingssenter
•
Klinikken har fire avdelinger og tilbyr behandling til
mennesker med alle typer rusrelaterte problemer:
• Poliklinikk
• Akuttavdeling
• Klinikkavdeling
• Avdeling for gravide og småbarnsforeldre
• Rusakutt med 5 plasser åpnet 01.12.10
•
Eies av Blå Kors
Avtale med Tyrilistiftelsen
•
Har avdeling i Trondheim, Høvringen i Trolla.
•
Tyrilistiftelsen tilbyr individuelt tilrettelagt behandling (TSB) av rusmiddelavhengige i alderen
16 år og eldre i fellesskap.
•
Rusbehandling Midt-Norge har avtale om 30
plasser. Tyrili Høvringen har 24 plasser.
•
Stifinneren – rehabiliteringsprogram i og etter fengsel
•
En av nestorene i norsk rusbehandling
Hvordan møte fremtidens utfordringer?
To tjenestenivå gir utfordringer
Samhandling
• Samhandlingsreformen en
retningsreform
• Integrerte pasientforløp
• Velge prosesser som gir eierskap til
oppgavene
• Krever ledere som er gode
ambassadører for fellesskapet
17
Helhetlig og robust
Arbeidsliv
Sykehusene
Virkemidler:
Pasientforløp
Pasient
Lett forståelige
retningslinjer/veiledere
Fastlege
Felles IKT løsning
–
fra send til hent
Økonomiske incitament
Pårørende
også for rus- og
psykiatripasienter
Ruskonsulent
(sostj/NAV)
Rusbehandler(e)
Psykatri
Brukermedvirkning
•
Brukerne er tydelige på at hele
forløpet må henge sammen
•
En rusavhengis sykdomsforløp er
sjeldent lineært
•
Krever fleksible systemer
•
Hvor endringsvillige er vi i
«systemene»?
Systemene må mykes opp gjennom mer brukermedvirkning
Krever økonomiske og faglige incitament som stimulerer til ønsket adferd i «alle» systemer

similar documents