Handelshøyskolen ved UiA

Report
Handelshøyskolen ved UiA
Campus Kristiansand
og Campus Grimstad
1
Fra 1. januar 2014
Handelshøyskolen i Kristiansand/
Institutt for økonomi
+
Institutt for arbeidsliv og innovasjon
i Grimstad
=
Handelshøyskolen ved UiA
Ca. 1700 studenter
Ca. 75 ansatte
Landets tredje største handelshøyskole
2
Hvorfor handelshøyskole?
• Internasjonalt:
• Nasjonal
Business Schools
trend
innenfor økonomiutdanningene
•
Akkreditering
3
Noen fakta om Handelshøyskolen ved UiA
•
Bachelor i markedsføring og ledelse er ny i vår
portefølje, første opptak var høsten 2013
•
Har gitt siviløkonomutdanning i mer enn 20 år
•
Mange gode muligheter for utveksling
•
Mange av programmene har egen linjeforening.
Mercurius (sivøk) er den største og eldste av disse.
•
Bachelorprogrammet i rettsvitenskap følger samme
studiemodell som UiB med Problembasert læring som
pedagogisk plattform.
•
Executive Master of Business Administration
Betalingsstudium som tilbys via EVU
4
Studieprogram i Kristiansand
•
Økonomi og administrasjon, bachelor
•
Økonomi og administrasjon – siviløkonom,
5-årig masterprogram
•
Økonomi og administrasjon – siviløkonom,
2-årig masterprogram
•
International Management, PhD-program
•
Markedsføring og ledelse, bachelor
•
Rettsvitenskap, bachelor
•
Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor
Knut Dagfinn Finstad, fikk
toppkarakterer på
mastervitnemålet i 2012.
Han skrev masteroppgave
om risikospredning på
Oslo Børs. Jobber nå som
transaksjonsrådgiver i
Ernst & Young i Oslo.
5
Studieprogram i Grimstad
•
HR og organisasjonsutvikling, årsstudium
•
Økonomi og administrasjon, bachelor
•
Innovasjon og kunnskapsutvikling, master
•
Industriell økonomi og teknologiledelse, master
6
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kristiansand og Grimstad
Samme studieplan
ulike søkerkoder i Samordna opptak
og ulike poenggrenser
7
Økonomi og administrasjon, bachelor
•
Nesten alle virksomheter behøver ansatte med økonomisk
og administrativ kompetanse.
•
Regnskap og controlling, økonomiske analyser og
utredninger, markedsføring, salg og kunderelasjoner,
innkjøp og logistikkfunksjoner samt personaladministrasjon.
•
Med regnskap for regnskapsførere som bredde vil du
oppfylle utdanningskravet for å kunne søke godkjenning
som autorisert regnskapsfører.
•
Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen
virksomhet.
•
Studiet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i
økonomi og administrasjon (Siviløkonom) ved UiA i tillegg til
tilsvarende masterutdanninger i Norge og i utlandet.
8
To veier til mastergrad og siviløkonomtittel
•
Opptak til 5-årig master program (Samordna opptak)
•
Opptak til 2-årig masterprogram etter fullført
bachelorprogram (Lokalt opptak)
MERK: Spesielle krav i matematikk for opptak til det 5årige løpet: R1/[S1 + S2], mens det kun kreves generell
studiekompetanse for opptak til bachelor
9
Økonomi og administrasjon 5-årig
masterprogram
= bachelor + master
Med opptak til 5-årig masterprogram
behøver du ikke søke opptak til de to
siste årene.
10
Økonomi og administrasjon, master
•
Spesialisering i finans, økonomisk styring eller
internasjonal ledelse + MMR– høst 16?
•
Mange og gode utvekslingsavtaler
•
Det er svært lav arbeidsledighet blant nyutdannede
siviløkonomer, det er derfor et trygt utdanningsvalg.
•
Jobber i det private næringsliv, som innenfor bank,
forsikring, revisjon og konsulentvirksomhet.
•
Jobber i offentlig forvaltning, som departementer,
universiteter og høyskoler eller i ideelle organisasjoner.
•
Varierte arbeidsoppgaver – alt fra økonomistyring,
regnskap og finans, til strategi, ledelse og
merkevarebygging.
11
MRR - Master i revisjon
•
Hvorfor MRR? Etterspørres av bransjen. Kun to tilbydere i dag.
•
Planlegges som et eget program og e spesialisering i master i
økonomi og administrasjon
•
Oppfyller utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor
12
Oversikt økonomistudiene
Ph.d.
Master
International
Management
Toårig øk. adm.siviløkonom
Master i
Innovasjon
og
kunnskapsut
vikling
Femårig master
øk. adm.siviløkonom
Bachelor
Øk. adm.
Øk. adm.
Kristiansand
Grimstad
13
Markedsføring og ledelse, bachelor
•
Nytt program høsten 2013
•
Gode søkertall 2014 – høy poenggrense (45.6/43.8)
•
For deg som vil jobbe med markedsføring, salg, merkevareledelse,
reklame, PR, markedsanalyse og/eller ønsker å lede markeds- og
salgsavdelinger.
•
Du lærer hva kundene er opptatt av, og hvordan du kan synliggjøre
virksomhetens produkter og kompetanse i markedet.
•
Godt utgangspunkt for å starte egen virksomhet.
•
OBS! Dersom du ønsker å gå videre på master i økonomi og administrasjon
må du ta bachelor i økonomi og administrasjon med bredde i markedsføring
14
Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor
•
Produktutvikling og markedsføring innenfor
reiselivs- og opplevelsesnæringene
•
Utveksling til f. eks Australia, Hawaii og Spania
•
Kvalifiserer til arbeid i virksomheter som utvikler
og driver reiselivsattraksjoner, i organisasjoner
som bidrar til koordinering og markedsføring av
reiselivstilbud, og i offentlig planlegging og
tilrettelegging av næringsutvikling rundt
reiseliv.
•
Kan danne grunnlag for å etablere egen virksomhet,
for eksempel som hotellentreprenør, turistguide,
eller festival-, event- og reisearrangør.
15
Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor
Studentene kan søke på stillingen «Trainee reiseliv»
Susanne har vært engasjert som trainee
hos Innovasjon Kvinesdal, og har jobbet
med å utvikle Utsikten området som
besøksattraksjon. Utsikten i denne
sammenheng består av Utsikten
kunstsenter, Utsikten hotell og Usikten
golf. Hun har hatt et særlig fokus på å
utvikle en såkalt "kortreist kulturmeny".
Dette er et nytt konsept som kan bidra til
å utvikle hele området i et
Helga Sandes (turistkontoret for Lindesnesregionen
besøksperspektiv.
og tidligere trainee på Lindesnes fyr), Susanne D.
vaf.no
Seljåsen og Hege Berven. Hege har nylig startetopp i
nytt trainee prosjekt, Opplev Marnardal
Rettsvitenskap, bachelor
•
Stillinger i privat næringsliv: industri, reiseliv, bank og
forsikring
•
Stillinger i lokal og sentralforvaltning: kommune eller
fylkeskommune, Skatteetaten, NAV, vei- og
samferdselsforvaltning, og politi og domstol
•
Til både bruker/kunderettede og bedriftsinterne
oppgaver
•
For å bli advokat, dommer eller politijurist må du ta
master i rettsvitenskap
•
Bachelor fra UiA gir fritak fra de tre første årene i
femårig master i rettsvitenskap i Bergen og Oslo
(forutsetter opptak med grunnlag i karakterene fra
videregående + tilleggspoeng)
•
Gir grunnlag for opptak til 2-årig master i Bergen
(midlertidig opprettet og avgjøres ikke før senere
hvorvidt videreføres). UiA fikk høsten 14 tildelt 7
plasser og karaktersnittet ble 3,13
17
HR og organisasjonsutvikling,
årsstudium
Både private bedrifter og offentlige
virksomheter trenger personer som kan arbeide
med personalledelse eller HR (human
resources).
Aktuelt for
- de som har mange år i arbeidslivet
- de som tar bredden som del av sin
bachelorgrad ved UiA (f.eks. som bredde i bachelor i
kommunikasjon, eller økonomi og administrasjon)
Studiet har en regional/lokal forankring i og
med at studentene koples til en virksomhet i
tillegg til at praksis inngår emne om ‘coaching’.
18
Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram
Studiet utdanner kandidater som kan arbeide med å
fremme innovasjonsaktivitet i samfunnet, samt utvikle
samhandling mellom offentlige og private aktører.
Kandidatene vil også ha relevant kunnskap for å
arbeide med innovasjons- og læreprosesser i større
organisasjoner.
Opptakskrav:
- Bachelor grad (180stp) eller
- 2-årig integrert studium eller fordypning på 80stp i
ledelses eller samfunnsfag.
- krav til samfunnsvitenskapelig metode
- karakterkrav på C eller bedre.
19
Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram
"Innovasjon er et bredt begrep som det kan være
vanskelig å definere og gjennomføre uten den nødvendig
kunnskapen. Her lærer vi å tilrettelegge for optimal
utnyttelse av kompetanse og nytenkning, og
mulighetene for jobb i ulike næringer er mange."
Jørgen Soot Kristiansen, masterstudent
"Et dagsaktuelt studie som sikrer en unik
kompetanse! Det var først etter at jeg begynte på
masteren jeg forstod hvor komplekst og spennende
innovasjonsbegrepet egentlig er, og hvor viktig det er å
stimulere innovasjonsaktiviteter. Spesielt med tanke på at
man i dag opererer i et marked hvor livssyklusen på
produkter og tjenester blir kortere, og den globale
konkurranseintensiteten er økende.«
Kine Storbukås, masterstudent
20
FAQ på utdanningsmesser
1.
Hvor mange plasser, og hva var poenggrensen ved
opptak høsten 2014?
2.
Kan en avslutte femårig master i økonomi og
administrasjon etter tre å og få vitnemål for
bachelor?
3.
Er det undervisning på engelsk?
4.
Hvordan kan en komme seg videre fra bachelor i
rettsvitenskap ved UiA til master i rettsvitenskap i
Oslo eller Bergen?
5.
Hvor kan jeg jobbe hvis jeg tar bachelor i
opplevelsesbasert reiseliv?
6.
Må en ha R1 matematikk (S1+S2) for å ta
bachelor i økonomi og administrasjon?
7.
Hvor kan jeg dra på utveksling?
8.
Kan må få jobb med en bachelor i rettsvitenskap?
21
Hvorfor velge studier ved UiA
•
Gode studietilbud
•
Godt tilrettelagt for utveksling i programmet
•
Mange og gode samarbeidspartnere i utlandet
•
Er på vei til å bli en akkreditert
Handelshøyskole
•
Aktive og dyktige linjeforeninger
•
Gode jobbmuligheter etter endt studie
•
Studiebarometeret
Bachelor i rettsvitenskap
•
Kandidatundersøkelsen
Industriell økonomi og teknologiledelse
22
STUDIUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Grimstad
HR og organisasjonsutvikling, årsstudium
Økonomi og administrasjon, bachelorprogram
Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram
Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram
Kristiansand
Opplevelsesbasert reiseliv, bachelorprogram
Rettsvitenskap, bachelorprogram
Markedsføring og ledelse, bachelorprogram
Økonomi og administrasjon, bachelorprogram
Økonomi og administrasjon - Siviløkonom,
2-årig masterprogram
Økonomi og administrasjon - Siviløkonom,
5-årig masterprogram
International Management, PhD Programme
Executive Master of Business Administration (MBA)
KONTAKTPERSON
Jorunn Våle
[email protected]
Tel 37 23 31 52
Anne Line Omsland
[email protected]
Tel 38 14 15 07
Gro Anita Homme
[email protected]
Tel 38 14 10 68
Nertila Stringa
[email protected]
Tel 38 14 14 70
23
Hvem er de? Har de noe felles?
24
QUIS
•
https://play.kahoot.it/#/?quizId=04e19dc9-c803439e-89b6-d6c241267781
Handelshøyskolen ved UiA 06.10.14
25

similar documents