presentasjonen

Report
Budsjett 2014
for
Helse Bergen
Styremøte
16. desember 2013.
Budsjettprosess
• Gjennomgåande gode prosessar i einingane
• Budsjettmøter mellom adm.direktør,
økonomidirektør og leiargruppene i alle einingane
• Dialog om budsjett på møter med nivå 2 og nivå 3
leiarane
• Alle einingane har sendt inn budsjettdokument
• Kvar eining har handsama/drøfta budsjettet i AMU
og med tillitsvalde
• Budsjettdokument for føretaket er handsama og
drøfta i FAMU og med føretakstillitsvalde
Budsjett 2014 - moment
• Effekt av ny inntektsfordelingsmodell 2012
• Effekt av justert inntektsfordelingsmodell 2013
har verknad først i 2015
• Prognose årsresultat 2013 kr. 230 mill
• Resultatkrav 2014 kr. 190 mill
• Årsverknad av tiltak 2013 som skal inn
• Område som må / skal styrkast
• Endring i ISF-grad fra 40% til 50%
• Overføring av likviditet frå Helse Vest.
Tiltak vedtekne i 2013 – heilårseffekt i 2014
• Dag-/thoraxkirurgi, oppstart 1.sept 2013
• Overtaking Akuttposten (Med.avdeling).
Nye kostnader 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
Drift nye maskiner radiologi, auka kapasitet
Styrking forsking og innovasjon
Styrking vedlikehald
Kommunikasjonsprogram
Prosjektleiing
Styrking Psykiatri
Auka stipendordning
Styrking kirurgiske einingar
Innretting i budsjettildelinga
• Styrking basert på utfordringsbilete
(ventetid, fristbrot, flaskehalsar….), strategi,
pålagde krav, nye tiltak
• Reallokering av ressursar mellom einingar,
basert på utvikling 2011, 2012, prognose
2013, kostnadseffektivitet, strategi
Innretting i budsjettildelinga
• Krav om kodeforbetring på 0,5% for
somatiske einingar
• Redusert budsjettramme for sentrale
administrative stabar
• Heilårsverknad gevinst talegjenkjenning
• Redusert gjestepasientkostnad
rusbehandling
• Innsparingskrav andre støttefunksjonar
Tildeling frå RHF
• tildeling som venta nivå
• øyremerka midlar frå RHF ikkje fordelt
– forsking
– kvalitetsregistre
– kvalitet og pasienttryggleik
– kreftstrategi, prostatasentre
– Norsk senter for partikkelterapi
– andre satsingar
Aktivitetsplan somatikk
Helse Bergen
Plan
2013
Prognose
2013
Plan
2014
endring
endring
endring
p13 - b13 b14 - p13 b14 - b13
Tal polikliniske konsultasjonar
425 382
436 054 437 003
2,5 %
0,2 %
2,7 %
Tal sjukehusopphald
100 757
102 849 107 092
2,1 %
4,1 %
6,3 %
- døgnopphald
72 517
75 751
77 450
4,5 %
2,2 %
6,8 %
- dagopphald
28 240
27 098
29 642
-4,0 %
9,4 %
5,0 %
125 348 128 368
0,5 %
2,4 %
2,9 %
Tal DRG-poeng
124 757
Aktivitetsplan psykiatri
Psykiatri
Plan
2013
Prognose
2013
Plan
2014
endring
b14 - b13
endring
b14 - p13
Vaksenpsykiatri
tal på opphaldsdagar
7 725
6 312
4 685
-39,4 %
-25,8 %
tal på opphaldsdøgn
88 430
89 991
86 346
-2,4 %
-4,1 %
tal polikliniske konsultasjonar
72 404
74 230
75 368
4,1 %
1,5 %
4 514
4 505
4 423
-2,0 %
-1,8 %
185
215
140
-24,3 %
-34,9 %
3 632
3 632
3 766
3,7 %
3,7 %
51 700
205
51 250
205
51 900
200
0,4 %
-2,4 %
1,3 %
-2,4 %
tal pasientar utskrivne
Barne- og ungdomspsykiatri
tal på opphaldsdagar
tal på opphaldsdøgn
tal polikliniske konsultasjonar
tal pasientar utskrivne
Aktivitetsplan rus
Aktivitet
Tal opphaldsdagar
Plan
2013
Prognose
2013
Plan
2014
endring
b14-b13
endring
b14-p13
800
344
200
-75,0 %
-75,0 %
Tal opphaldsdøgn
21 889
22 747
23 978
9,5 %
9,5 %
Tal polikliniske konsultasjonar
12 565
15 836
23 517
87,2 %
87,2 %
283
268
287
1,4 %
1,4 %
Tal pasientar utskrivne
Resultatbudsjett
Rekneskap Prognose Budsjett
2012
2013
2013
1 810,1
Stykkprisinntekt
1 936,8
1 866,8
317,1
Gjestepasientinntekt
251,7
231,7
412,5
Polikliniske inntekter/lab.inntekt
494,9
478,9
51,3
Anna pasientinntekt
51,6
38,6
Forslag
budsjett
2014
2 554,7
251,6
506,9
44,1
Ramme, tilskot, refusjonar
6 362,2
6 680,4
6 630,4
6 310,0
Sals-, leie- og anna inntekt
217,6
222,2
222,2
232,0
9 170,8
-941,4
9 637,7
9 468,7
9 899,2
-999,5
-944,5
-1 026,3
-94,7
-95,6
-90,6
-96,4
-6 049,5
-6 405,1
-6 426,1
-6 713,7
Kjøp av helsetenester
-337,5
-325,0
-285,0
-280,2
Kost utstyr
-143,1
-151,7
-136,7
-142,4
Kost lokaler
-248,1
-278,3
-258,3
-272,7
Avskrivingskostnad
-487,4
-488,1
-488,1
-450,0
Annan driftskostnad
-628,6
-635,4
-635,4
-692,7
-8 930,4
-9 378,7
-9 264,7
-9 674,2
259,0
204,0
225,0
Netto finansresultat
240,4
-30,8
-29,0
-39,0
-35,0
Resultat
209,6
230,0
165,0
190,0
Sum driftsinntekter
Varekostnad medikament
Mat, drikke o.a. varekostnader
Lønnskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Resultatbudsjett
Rekneskap Prognose Budsjett
2012
2013
2013
1 810,1
Stykkprisinntekt
1 936,8
1 866,8
317,1
Gjestepasientinntekt
251,7
231,7
412,5
Polikliniske inntekter/lab.inntekt
494,9
478,9
51,3
Anna pasientinntekt
51,6
38,6
Forslag
budsjett
2014
endr b14-p13
endr b14-b13
2 554,7
617,9
31,9 %
687,9
36,8 %
251,6
-0,1
0,0 %
19,9
8,6 %
506,9
12,0
2,4 %
28,0
5,8 %
-7,6 -14,7 %
5,4
14,1 %
44,1
Ramme, tilskot, refusjonar
6 362,2
6 680,4
6 630,4
6 310,0
-370,4
-5,5 %
-320,4
-4,8 %
Sals-, leie- og anna inntekt
217,6
222,2
222,2
232,0
9,7
4,4 %
9,7
4,4 %
9 170,8
-941,4
9 637,7
9 468,7
9 899,2
261,6
2,7 %
430,6
4,5 %
-999,5
-944,5
-1 026,3
-26,8
2,7 %
-81,8
8,7 %
-94,7
-95,6
-90,6
-96,4
-0,7
0,7 %
-5,7
6,3 %
-6 049,5
-6 405,1
-6 426,1
-6 713,7
-308,6
4,8 %
-287,6
4,5 %
Kjøp av helsetenester
-337,5
-325,0
-285,0
-280,2
44,8 -13,8 %
4,8
-1,7 %
Kost utstyr
-143,1
-151,7
-136,7
-142,4
9,3
-6,1 %
-5,7
4,2 %
Kost lokaler
-248,1
-278,3
-258,3
-272,7
5,6
-2,0 %
-14,4
5,6 %
Avskrivingskostnad
-487,4
-488,1
-488,1
-450,0
38,1
-7,8 %
38,1
-7,8 %
Annan driftskostnad
-628,6
-635,4
-635,4
-692,7
-57,2
9,0 %
-57,2
9,0 %
-8 930,4
-9 378,7
-9 264,7
-9 674,2
-295,5
3,2 %
-409,5
4,4 %
259,0
204,0
225,0
-34,0 -13,1 %
21,0
10,3 %
Netto finansresultat
240,4
-30,8
-29,0
-39,0
-35,0
Resultat
209,6
230,0
165,0
190,0
Sum driftsinntekter
Varekostnad medikament
Mat, drikke o.a. varekostnader
Lønnskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
-6,0
20,7 %
-40,0 -17,4 %
4,0 -10,3 %
25,0
15,2 %
Risikovurdering
• Løns- og pensjonskostnader
– bemanningsnivå
– lønsutvikling/lønsoppgjer
– pensjonskostnad
• Aktivitetsutvikling
• Einingar med store budsjettutfordringar
• Psykiatri
– omstilling og samhandling
• Kirurgiske fag
– flaskehalsar, omstilling, Dag-/Thorax
• Talegjenkjenning
Arbeidsmiljø
• Høgt fokus på HMS-området
• HMS-kartlegging med tilhøyrande tiltaksplan
• Drifts- og investeringsbudsjettet må bli sett i
samanheng. Oppdatert teknologi og betre lokalar
påverkar arbeidskvardagen og stiller krav til
omstilling hos den einskilde.
• Må sikre gode bygge- og omstillingsprosessar
• Trenden med redusert sjukefråvere skal
vidareførast
• Viktig med fagleg utvikling, forsking og leiarutvikling
for å utvikle og bevare eit godt arbeidsmiljø
Finansiering
år
Budsjettert driftsresultat
+ Avskriving
= Kontantstraum frå drifta
- Budsjettavvik frå året før inkl meiravskr.
- Tilføring av likviditet til Helse Vest IKT
+ Opptak av nye lån (BUSP trinn 1-2)
+ Opptak nye lån
- Avdrag lån
+ Sal av anleggsmiddel
+ stipulert etterslep
2013
165
488
653
70
-20
185
-66
33
2014
190
450
640
65
-23
205
28
-66
42
50
2015
220
450
670
2016
220
450
670
2017
220
450
670
2018
220
450
670
-15
122
39
-66
30
50
-10
65
21
-78
15
50
-5
140
63
-90
-5
160
34
-90
50
50
Finansieringsgrunnlag investeringar
855
941
830
733
828
819
Unytta finansiering føregående år
180
127
141
-2
-110
-6
1 035
1 068
970
731
718
814
Disponibel finansiering
Investeringsbudsjett
år
2014
2015
2016
2017
2018
1 068
970
731
718
814
Investering bygg ekskl. BUSP
365
388
328
242
339
Investering bygg BUSP trinn 1
300
350
293
0
0
Investering bygg BUSP trinn 2
20
30
20
280
345
140
100
100
100
100
Investering ambulansar
10
8
8
8
8
Investering teknisk anlegg / infrastruktur
50
50
50
50
50
Investering avdelingsvise
20
20
20
20
20
Investering anna
23
26
22
23
17
927
972
841
723
879
141
-2
-110
-6
-65
Disponibel finansiering
Budsjetterte investeringar:
Investering MTU
Sum investeringar
Akkumulert avvik mellom finansielt
grunnlag og planlagt investering
Investering bygg
Spesifikasjon av investeringar
Barne- og ungd.psyk. trinn 1
Barne- og ungd.psyk. trinn 2
Dag/Thorax
Mottaksklinikk inkl. ambulansehall
Traumesenter/Brannskadeintensiv
Poliklinikkavdeling i Sentralblokka
Areal 3tesla MR, 0 etg Sentralbl.
Sengebygg Sør fase 1
Ferdighetssenteret
Andre endringar Sentralblokken
Utvikling Nordås
KK / Øye
Nevrosenter
Kjøp Jonas Lies vei 68
KiH
Utvikling Voss (føreset samla plan)
Dr.Martens
Floen / Svingen
Kjøp sjukepleieskulen
Desinfeksjonshall Sterilsentral
Rokering IKT-Undervisningsbygg
Mindre ombygging somatikk mm
Mindre ombygging rus og psykiatri
Andre mindre bygginvesteringar
2014
300 000
20 000
10 000
50 000
0
2 000
40 000
100 000
4 000
12 000
0
4 000
0
13 000
0
10 000
5 000
0
40 000
0
15 000
20 000
6 000
34 000
2015
350 000
30 000
0
90 000
0
5 000
10 000
130 000
12 000
8 000
15 000
0
0
0
0
15 000
0
2 000
40 000
0
15 000
20 000
4 000
22 000
2016
293 000
20 000
0
85 000
5 000
20 000
0
135 000
0
0
30 000
0
0
0
0
15 000
0
2 000
0
0
0
20 000
4 000
12 000
SUM Bygg
685 000
768 000
641 000
2017
2018
0
280 000
0
0
15 000
30 000
0
0
0
18 000
90 000
0
0
0
10 000
20 000
0
0
0
345 000
5 000
15 000
20 000
4 000
15 000
25 000
15 000
20 000
4 000
22 000
522 000
684 000
0
40 000
83 000
0
0
0
0
49 000
10 000
50 000
0
10 000
0
0
11 000
Finansiering vs investering
• Avvik mellom finansiering og investeringsnivå
nokre av åra i perioden
• Erfaring tyder på etterslep i gjennomføring.
• Investeringsplanen er sett opp med forventning
om noko forskyving
• Oppdaterast årleg i høve til tilgjengeleg likviditet til
investeringar
• Føresetnad om lån frå Helse Vest til 2
investeringsprosjekt i perioden.
• Risikoen vert vurdert som handterleg

similar documents