Kap. 8

Report
BØK100
Bedriftsøkonomi 1
Kapittel 8
Produktkalkulasjon
Prinsipper og metoder
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
1
Læringsmål
Identifisere direkte og indirekte kostnader.
Sette opp og forklare selvkostkalkyle.
Selvkostkalkyle etter divisjons- og
ekvivalenskalkulasjon.
Selvkostkalkyle etter tilleggskalkulasjon.
Sette opp bidragskalkyle.
Sammenligne bidrags- og selvkostkalkyler.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
2
Formålet med produktkalkyler
Produktets enhetskostnad danner utgangspunktet for
bedriftens produktkalkyle for:
Fastsettelse av produktets pris.
Dekker totalt dekningsbidrag totale faste kostnader
og ønsket fortjeneste?
Lønnsomhetsvurderinger.
Lagervurderinger og resultatberegninger.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
3
Forkalkyler og etterkalkyler
Forkalkyler.
Formålet er å beregne hva et produkt eller en ordre
forventes å koste før tilbud gis eller produksjon
settes i gang.
Etterkalkyler.
Formålet er å vise hva som virkelig skjedde.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
4
Direkte kostnader
Kostnadsarter som er av vesentlig størrelse og som
kan knyttes direkte til produktet:
Direkte materialer
Direkte lønn
De direkte kostnader er i vår drøfting å betrakte som
variable kostnader.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
5
Indirekte kostnader
Indirekte kostnader er alle de andre kostnadene i
tilvirkningsavdelingene som ikke kan knyttes direkte
til produktet eller er uvesentlige i størrelse:
Indirekte materialkostnader
Indirekte lønnskostnader
Indirekte kostnader omfatter både variable og faste
kostnader.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
6
Indirekte tilvirkningskostnader:
materialhåndteringskostnader
indirekte materialer
indirekte lønnskostnader, inkl. sos. kostnader
lokalkostnader for produksjonsavdelingene
avskrivninger på maskiner og inventar
reparasjon og vedlikehold
renter på kapital investert i maskiner og utstyr
elektrisk kraft
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
7
Selvkostkalkylen
Direkte materialer
+ Direkte lønn
VK
VK
+ Indirekte tilvirkningskostnader
= Tilvirkningskost
+ Salgskostnader
VK + FK
+ Administrasjonskostnader
= Selvkost
+ Fortjeneste
VK + FK
VK + FK
(Totale kostnader)
= Salgspris
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
8
Kalkylemetoder etter selvkostmetoden
Divisjonskalkulasjon
Ekvivalenskalkulasjon
Tilleggskalkulasjon
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
9
Divisjonskalkulasjon
Passer for bedrifter som produserer ett produkt eller
har en ensartet produksjonsprosess.
Meget enkel metode, kostnad per enhet finnes ved å
dividere totalkostnader med produsert kvantum:
K ostnad per enhet 
T otale kostnader
T otal m engde
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
10
Divisjonskalkyle - eksempel
Produksjonskvantum: 200.000 enheter
Direkte materialer
Direkte lønn
Indirekte tilvirkningskostnader
Tilvirkningskost
Salgs- og adm. kostnader
Selvkost
Kostnad per enhet 
1 200 000
300 000
200 000
400 000
900 000
300 000
1 200 000
 6 , 00
200 000
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
11
Ekvivalenskalkulasjon
Benyttes når bedriften fremstiller flere produkter
basert på samme innsatsfaktorer og samme
produksjonsprosess, men hvor innsatsfaktorenes
sammensetning varierer fra produkt til produkt.
Mengdene som går med i de forskjellige produktene
regnes om til en felles benevning slik av de kan
sammenlignes:
Ekvivalensenheter
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
12
Eksempel - ekvivalens
En bedrift produserte 100 000 murstein og 200 000
takstein med samme innsatsfaktorer.
En takstein krever:
40 % av råvarer som går med til murstein
60 % av direkte lønn som går med til murstein
50 % av indirekte tilvirkningskostnader
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
13
Totale kostnader
Direkte materialer
Direkte lønn
Indirekte tilvirkningskostnader
Tilvirkningskost
Salgs- og adm. kostnader
Selvkost
270 000
220 000
400 000
890 000
300 000
1 190 000
Salg og adm. utgjør 300/890 = 33 % av tilvirkningskost
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
14
Ekvivalenstall
Mengde
Total
Ekvivalenstall
100000
200000
Ekvivalensmengde
Kostnadsart
kostnad Murstein Takstein Murstein
Direkte materialer
270000
1
0,4
100000
80000 180000
Direkte lønn
220000
1
0,6
100000
120000 220000
Indirekte tilvirkningskostnader
400000
1
0,5
100000
100000 200000
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
Takstein
Mengde
totalt
15
Ekvivalenskalkyle
Direkte materialer
Direkte lønn
Indirekte tilvirkningskostnader
Tilvirkningskost
Salgs- og adm. kostnad (S&A)
Selvkost
Mengde 100000 200000 Ekvivalensenheter
Total
Ekvivalenstall
Mengde Kostnad
kostnad Murstein Takstein
totalt pr enhet
270000
1
0,4
180000
1,50
220000
1
0,6
220000
1,00
400000
1
0,5
200000
2,00
890000
300000 S&A i forhold til tilvirkningskost 33,71 %
1190000
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
Ekvivalenskalkyle
Enhetskostnad
Murstein
Takstein
1,50
0,60
1,00
0,60
2,00
1,00
4,50
2,20
1,50
0,75
6,00
2,95
16
Tilleggskalkulasjon
Mer vanlig i praksis enn divisjons- og
ekvivalenskalkulasjon.
Direkte kostnader henføres direkte til det gjeldende
produkt eller ordre.
Indirekte kostnader belastes etter fordelingsnøkler.
Nøkkelbegreper:
Kostnadsgruppe: Hvor kostnadene oppstår/registreres
(avdelinger eller arbeidssteder).
Kalkyleobjekt: Bedriftens produkter eller ordrer i vår
drøfting.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
17
Tilleggskalkulasjon
Direkte henføring
Direkte kostnader
Produkt/ordre
Indirekte kostnader
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
Avdelingsvise
tillegg
18
Fordeling av kostnader
De indirekte kostnader varierer normalt med
forskjellige typer aktivitetsmål; kostnadsdrivere:
direkte materialforbruk er aktivitetsmålet som
materialhåndteringskostnadene varierer med.
maskintimer er aktivitetsmålet som reparasjon og
vedlikehold varierer med.
arbeidstimer eller direkte lønn er aktivitetsmålet
som indirekte lønnskostnader varierer med.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
19
Avdelingsvise tilleggssatser - selvkost
I selvkostkalkulasjon fordeles de indirekte kostnader
på bedriftens avdelinger iht. hvor kostnadene er
oppstått.
Summen av de indirekte kostnader per avdeling
regnes ut som et prosent- eller kronetillegg av et
forutbestemt fordelingsgrunnlag i avdelingen.
Avdelingsvis tilleggssats =
Indirekte kostnader forbrukt i avdelingen
Fordelingsgrunnlaget
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
20
Fordelingsgrunnlag
Indirekte materialkostnader:
direkte materialforbruk.
Indirekte tilvirkningskostnader:
maskintimer,
arbeidstimer.
Indirekte salg- og adm. Kostnader:
tilvirkningskost.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
21
Eksempel - materialforvaltning
Materialforvaltningskostnader er i en periode
60.000, mens direkte materialkostnader er 600.000.
Tilleggssats 60.000/600.000 = 10 %.
Hvis et produkt krever kr. 20.000 i materialkostnader,
skal det også belastes kr. 2.000 i materialforvaltning.
Dvs. 10% av kr. 20.000.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
22
Kalkyleoppsett - tilleggskalkyle
+
=
+
=
+
=
Materialkostnader
Foredlingskostnader
Tilvirkningskost
Salg og adm. kostnader
Selvkost
Tillegg for fortjeneste
Kalkulert salgspris
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
23
Eksempel
Kostnadsart
Direkte materialer
Direkte lønn
Sum direkte kostnader
Material
avdeling
1 200 000
Maskin
avdeling
Montasje
avdeling
1 275 000 2 000 000
1 200 000 1 275 000 2 000 000
Indirekte lønn
Driftsmateriell
Energikostnader
Rep og vedlikehold
Kontorholdskostnader
Salgskostnader
Husleie
Finanskostnader
Avskrivninger
Sum indirekte kostnader
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
40 000
10 000
10 000
8 000
2 000
80 000
110 000
40 000
96 000
4 000
80 000
60 000
20 000
16 000
4 000
10 000
30 000
10 000
120 000
60 000
80 000
300 000
770 000
40 000
20 000
40 000
280 000
Salg&adm
avdeling Sum kostnader
1 200 000
3 275 000
4 475 000
200 000
20 000
10 000
210 000
500 000
99 000
40 000
50 000
1 129 000
400 000
200 000
80 000
120 000
220 000
500 000
209 000
170 000
400 000
2 299 000
24
Beregning tilleggssatser for indirekte
kostnader
Materialavdelingen:
Materialtillegget skal innkalkuleres som et
prosenttillegg på direkte materialer.
Maskinavdelingen og monteringsavdelingen:
De indirekte kostnadene skal innkalkuleres som et
kronetillegg på medgåtte maskintimer.
Salg og adm. avdeling:
De indirekte kostnadene skal innkalkuleres som et
prosenttillegg på tilvirkningskost.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
25
Tilleggssatser
Kostnadsart
Sum direkte kostnader
Sum indirekte kostnader
tilvirkning
Tilvirkningskostnad
Fordelingsgrunnlag
Material
avdeling
1 200 000
Maskin
avdeling
1 275 000
120 000
770 000
Montasje Salg&adm
avdeling
avdeling
2 000 000
280 000
Sum
kostnader
4 475 000
1 170 000
5 645 000
% Direkte
Medgåtte
Medgåtte % tilvirk.material maskintimer maskintimer
kost
1 200 000
3850
8 000 5 645 000
Sats indirekte kostnader materialavdeling: 120 000/1 200 000 = 10% av dir. material.
Sats indirekte kostnader maskinavdeling: 770 000/3 850 = kr. 200,- pr. t.
Sats indirekte kostnader montasje: 280 000/8 000 = kr. 35,- pr. t.
Sats salgs&adm. avdeling: 1 129 000/5 645 000 = 20% av tilvirkningskost.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
26
Etterkalkyle
Ett av produktene som ble produsert forrige kvartal
hadde en pris på kr. 1 950,-.
Ressursbruket pr. enhet var:
Materialavdelingen:
Maskinavdelingen:
Kr. 300,2 maskintimer
2,5 arbeidstimer
Monteringsavdelingen: 0,5 timer
Timelønnen er kr. 250,Var produktet lønnsomt?
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
27
Etterkalkyle - Produktkalkyle
Avdeling
Materialavdeling
Direkte material
Indirekte kostnad
Materialkost
Maskinavdeling
Direkte lønn
Indirekte kostnad
Monteringsavdeling
Direkte lønn
Indirekte kostnad
Foredlingskost
Tilvirkningskost
Salgs&adm avdeling
Selvkost
Fortjeneste
Salgspris
Sats
10 %
2,5
2
0,5
0,5
20,00 %
Grunnlag
kr
kr
kr
kr
kr
kr
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
300,00
250,00
200,00
250,00
35,00
1 497,50
Kostnad
kr
kr
kr
300,00
30,00
330,00
kr
kr
kr
625,00
400,00
1 025,00
kr
kr
kr
125,00
17,50
142,50
kr
Sum
10% av
direkte material
kr
330,00
Kr. 200,pr. maskintime
kr
1 025,00
Kr. 35,pr. arbeidstime
kr
kr
142,50
1 167,50
299,50
20,00%
av tilvirkningskost
kr
kr
kr
kr
kr
kr
1 167,50
1 497,50
299,50
1 797,00
153,00
1 950,00
28
Etterkalkyle – Selvkostmetoden
Vi har konkludert med at dette ene produktet gir en
fortjeneste.
Vi kan likevel ikke konkludere med at bedriften går
med overskudd.
Selvkostkalkylen har fordelt faste kostnader basert på
et forutbestemt aktivitetsnivå.
Selvkostkalkylen vil bare beregne de faste
kostnadene korrekt hvis aktivitetsnivået faktisk blir
som planlagt.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
29
Tilleggskalkulasjon - bidragsmetoden
Direkte kostnader
Indirekte variable kostnader
Direkte
kostnadstilknytning
Kostnadsbærer
Kostnadsfordeling
iht. fordelingsgrunnlag
Indirekte faste kostnader
Periodekostnader
(Bedriftens driftsuavhengige
(faste) kostnader)
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
30
Bidragskalkylen
Direkte materialer
+ Direkte lønn
VK
VK
+ Indirekte variable tilvirkningskostnader
= Tilvirkningsmerkost
VK
VK
+ Variable salgs & administrasjonskostnader
= Salgsmerkost
+ Dekningsbidrag
VK
VK
= Salgspris
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
31
Avdelingsvise tilleggssatser -
Tilleggssa
ts 
Avdelingsv
ise indirekte
Fordelings
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
variable
kostnader
grunnlaget
32
Indirekte variable kostnader
Kostnadsart
Direkte materialer
Direkte lønn
Sum direkte kostnader
Indirekte lønn
Driftsmateriell
Energikostnader
Rep og vedlikehold
Kontorholdskostnader
Salgskostnader
Husleie
Finanskostnader
Avskrivninger
Sum indirekte kostnader
Derav:
Variable kostnader
Faste kostnader
Material
avdeling
1 200 000
Maskin
avdeling
Montasje
avdeling
1 200 000
1 275 000
1 275 000
2 000 000
2 000 000
40 000
10 000
10 000
8 000
2 000
80 000
110 000
40 000
96 000
4 000
80 000
60 000
20 000
16 000
4 000
10 000
30 000
10 000
120 000
60 000
80 000
300 000
770 000
60 000
60 000
146 300
623 700
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
Salg&adm
avdeling
200 000
20 000
10 000
Sum kostnader
1 200 000
3 275 000
4 475 000
40 000
20 000
40 000
280 000
210 000
500 000
99 000
40 000
50 000
1 129 000
400 000
200 000
80 000
120 000
220 000
500 000
209 000
170 000
400 000
2 299 000
112 000
168 000
96 050
1 032 950
414 350
1 884 650
33
Tilleggskalkulasjon - Bidragsmetoden
Direkte kostnader
Indirekte variable kostnader
Tilvirkningsmerkost
Indirekte variable kostnader
Salgsmerkost
Driftsinntekter
Dekningsbidrag
Faste kostnader
Resultat
Aktivitetsnivå
Sum indirekte kostnader
Tilleggssats
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
Material
avdeling
1 200 000
60 000
Maskin
avdeling
1 275 000
146 300
Montasje
avdeling
2 000 000
112 000
Salg&adm
avdeling
96 050
Direkte
material
1 200 000
60 000
5,00 %
Maskin
timer
3 850
146 300
38,00
Arbeids
timer
8 000
112 000
14,00
Direkte
kostnader
4 475 000
318 300
4 793 300
96 050
4 889 350
7 200 000
2 310 650
1 884 650
426 000
Tilvirknings
merkost
4 793 300
96 050
2,00 %
34
Etterkalkyle - Bidragsmetoden
Avdeling
Materialavdeling
Direkte material
Indirekte variable
Materialkost
Maskinavdeling
Direkte lønn
Indirekte variable
Monteringsavdeling
Direkte lønn
Indirekte variable
Foredlingskost
Tilvirkningsmerkost
Variable salgs&adm
Salgsmerkost
Dekningsbidrag
Salgspris
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
Sats
5,00 %
2,5
2
0,5
0,5
2,00 %
Grunnlag
Kostnad
Sum
300,00
300,00
15,00
315,00
315,00
250,00
38,00
250,00
14,00
1 148,00
625,00
76,00
701,00
125,00
7,00
132,00
23,00
701,00
132,00
833,00
833,00
1 148,00
23,00
1 171,00
779,00
1 950,00
35
Bidragsmetode - Selvkostmetode
Selvkostmetoden fordeler alle indirekte kostnader (både faste og variable)
på det enkelte produkt.
Bidragsmetoden fordeler kun de variable indirekte kostnadene på
produktene.
Full kostnadsfordeling (selvkostmetoden) kan benyttes i etterkalkyler for å
fordele lønnsomhet/tap, verdier av lagerbeholdninger, etc.
Vilkårlig fordeling av faste kostnader kan ikke benyttes til
beslutningsformål:
Kun kostnader og inntekter
som blir påvirket av en beslutning er relevant.
Bidragsmetoden kan benyttes også i forkalkyler (til beslutninger):
Endringen i totalt dekningsbidrag
må dekke endringen i totale faste kostnader.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
36

similar documents