Översikt och diskussion kring EA-ramverk, en uppdatering..

Report
Översikt och diskussion
kring EA-ramverk, en
uppdatering..
Vilka ramverk?
Ramverk
• Zachman
• TOGAF
• IRM
• Astrakan
Modelltekniker
• ArchiMate
• Business Canvas
Modelling
• Business System
Planning
• Operating Model (Ross
et.al)
© Biner Consulting
Zachman
Ett kategoriserande och analytiskt ramverk som vi kan
använda till att klassificera arkitekturarbete i andra
arkitektoriska ramverk – Zachmanramverket är det som
gör det möjligt och förstå hur andra ramverk är
uppbyggda
© Biner Consulting
Zachman
1. The columns have no ordering. No one is more important
than another but focusing on one may have significant
practical implications.
2. Each column represents a unique model.
3. Each column is unique although they are interconnected.
4. Each row represents a unique perspective.
5. Therefore, each cell is unique (no item should show up in
more than one cell).
6. Each row is a complete model from the row's perspective.
7. The logic is recursive and generic.
© Biner Consulting
The Zachman Frameworks Seven rules
What
How
Where
Who
When
Why
Scope
Strategists
Exec
Leaders
Ideas
Business
System
Architects
Technology
Engineers
Reality
Component
Technicians
Operations
Workers
© Biner Consulting
Inventory
Process
Network
Organizati
on
Timing
Motivation
What
How
Where
Who
Why
Scope
Strategists
Business
Exec
Leaders
System
Architects
Resource
Behavior
Technology
Engineers
Component
Technicians
Operations
Workers
Inventory
© Biner Consulting
When
Process
Network
Organizati
on
Timing
Motivation
What
Where
Who
When
Why
Scope
Idea Identification
Strategists
Business
Concept definition
Exec
Leaders
System
Logic representation
Architects
Technology
Physics specification
Engineers
Component
Component configuration
Technicians
Operations
Operations Instantiation
Workers
Inventory
© Biner Consulting
How
Process
Network
Organizati
on
Timing
Motivation
What
Where
Who
When
Why
Scope
Scope – Boundaries
Strategists
Business
Requirements – Concept
Exec
Leaders
System
Design – Logic
Architects
Technology
Plan – Physics
Engineers
Component
Part– Configuration
Technicians
Operations
Product–Instances
Workers
Inventory
© Biner Consulting
How
Process
Network
Organizati
on
Timing
Motivation
What
How
Strategists
Establishes the relationships between business concepts
Exec
Leaders
Schematic Models
Architects
Describes the logic which proves & supports the representation of the concepts
Blueprint Models
Specifies the physics constructs by which the logic and concept are made into reality
Listings
Instances
Allows the operation of the Enterprise by permitting workers to use real instances of things
Process
Network
Organizati
on
What we would expect see in each layer
Timing
Engineers
Technicians
Documents the configuration of the various components
Inventory
© Biner Consulting
Why
Semantic Models
Componen
t
Operations
When
Single words with dictionary meanings
Business
Technolog
y
Who
Lists
Scope
System
Where
Motivation
Workers
Olika branscher har fokus på
olika kolumner
•
•
•
•
•
•
Branscher som har sitt fokus i Vad kolumnen är tex
Försäkringsbolag.
Branscher som har sitt fokus i Hur kolumnen är tex Bilindustrin,
läkemedelsindustrin.
Branscher som har sitt fokus i Var kolumnen är tex DHL, ICA,
IKEA, Flygbolag, Shipping, Kraftnät.
Branscher som har sitt fokus i Vem kolumnen är tex Konsulter,
Universitet, Myndigheter och alla företag som använder
människor för att skapa tjänster.
Branscher som har sitt fokus i När kolumnen är tex Polis,
Brandkår, Musiker.
Branscher som har sitt fokus i Varför kolumnen är tex Samfund.
Källa Biner Consulting
What
How
Where
Who
When
Why
Scope
Strategists
Motivation
Design Objectives
Timing
Timing Diagrams
Organization
Operating Instructions
Component
Network
Drawings
Technology
Inventory
Bill of Material
System
Process
Functional specification
Business
Operations
Exec
Leaders
Architects
Engineers
Technicians
Workers
Inventory
Process
Network
Organizati
on
Timing
Motivation
Abstractions and where to start your effort based on focus of different industries.
”Operation Model”
•
Kan hjälpa till att klassa affären och ge en indikation på vilka
kolumner i Zachmanmatrisen som är mer intressant än andra i
just för denna affär
•
kan hjälpa till att klassa braschen och ge en indikation på vilka
kolumner i Zachmanmatrisen som är mer intressant än andra
What
How
Where
Who
When
Why
Scope
Strategists
Business
Exec
Leaders
System
Architects
Technology
Engineers
Component
Align horizontally
Transform vertically
Technicians
Operations
Workers
Inventory
Process
Network
Organizati
on
Timing
Motivation
TOGAF 9
ADM
ADM Guidelines
& Techniques
Architecture Content
Framework
Enterprise
Continuum
Reference
Models
Architecture Capability
Framework
© Biner Consulting
De sex stora delarna i TOGAF 9 specifikationen
© Biner Consulting
Each iteration = new decisions: Enterprise coverage, Level of detail, Time
horizon, Architecture asset re-use: previous ADM iterations other
frameworks, system models, industry models… Decisions based on:
Competence / resource availability, Value accruing to the enterprise.
TOGAF ”punsch”-lines
•
•
•
•
•
•
•
Views and Viewpoints
ADM
Principles
Repository(Zachman)
Referens models
Content
Kan göras nestat på olika nivåer i verksamheten
Arkitektur ala IRM
Hur hänger det ihop med Zachman och TOGAF?
Arbetsgång
•
•
•
•
•
Processkartläggning
Modelleringsseminarium
– Begreppsidentifiering (Vilka begrepp finns)
– Begreppskategorisering (Vilka är objekt vad är egenskaper)
– Informationsmodellering
Renritning
Återkoppling – datamodell
Matrisanalyser
– Process/Objektgrupp
– System/Objektgrupp
– Arkitekturmatris – naturliga moduler av Objektgrupper
IRM
Mappar direkt mot Zachman
© Biner Consulting
Zachman - IRM
IRM matrisanalyser lyfter kategoriserad
information från Zachman-matrisen
Domän
Begrepp
Information
Data
© Biner Consulting
Komponenter
Informationsnedbrytning av en domän mappat mot TOGAF 9 ADM för att
skapa arkitekturer
Astrakanmetoden
Är ett ypperligt komplement till IRM
Begreppstätning och
Processkarta
•
•
•
•
Man definierar alla begrepp som finns
Man använder inte ett begrepp utan att det finns en definition
Det får inte finnas en begreppsdefinition som innehåller begrepp
som inte är definierade
Processkartläggning
IRM – Astrakan
Kompletterar varandra – ger olika perspektiv på
nästan samma problemområde
IRM kan slarvar lite i begreppsdefinitionen där
Astrakan är bättre. Medan IRM transformerar
begreppen till en vettig datamodell – på processidan
skiljer det inte så mycket, dock så mappar IRM mot fler
celler i Zachman
Archimate
BCM
Ett sätt att fånga upp saker
Zachman rad 1 o 2 – flera kolumner
Operational Model
Ross et. al.
Arkitekturarbete
Arbete
• Governance – ta fram
• Kravinventering
• Kravanalys
• ”Ekorre” – den som spar
han har
Förutsättningar
• Sponsorer
• Governancestruktur
EA-ramverk och metoder
• Ingen generallösningar finns
• Ramverken ger dig bara förslag på hur du
•
•
skall göra – vilket iofs är vad ett ramverk skall
göra
Ramverk försöker säga att de är holistiska –
stämmer inte
Lite som religion – man blir frälst på sitt
Slutsats
Alla ramverk och modelltekniker kompletterar varandra
och representerar olika perspektiv.
Metabeskrivningarna till modellerna hjälper till att
beskriva vilken modell som passar bäst till vilket
problemområde. Det är här i svårigheten ligger. Den
ena modellen hjälper otroligt i ena fallet medans i ett
annat fall är utfallet inta alls lika bra.

similar documents