Държавно устройство и админастративно

Report
Държавно
устройство
Съгласно действащата
Конституцията на
България от 1991 година
България е парламентарна
република с местно
самоуправление.
Тя е унитарна държава – в
нея не могат да се създават
автономни териториални
образувания.
Основни конституционни
принципи
 Основните конституционни
принципи в Република
България са :
a) върховенство на
конституцията;
b) зачитане на межународното
право;
c)равноправие на гражданите
независимо : от техния пол,
етническа и религиозна
принадлеждност;
d) неприкосновеност на частна
собственост;
Разделение на властите
 Законодателна
 Изпълнителна
 Съдебна
 И трите власти са равностойни и независими една
от друга.
 Конституцията разрешава на гражданите да
образуват политически партии.
 Предвидена е многопартийна система на
управление.
Законодаделната власт
 Висш орган на законодаделната власт е Народното






събрание (парламентът).
То приема законите. Народното събрание се състои от 240
депутата. Те се избират на парламентарните избори за
срок от 4 години.
В парламента влизат партиите и коалициите, получили не
по-малко от 4% .
Парламентът одобрява и правителството (Министерски
съвет)
Държавен глава на България е Президентът.
Той е и главнокомандващ на въоражените сили (ако
има останали) и представлява нацията в
междунардните отношения.
Президентът се избира за не повече от два мандата.
Желю Желев – президент на България (1992-1996)
Петър Стоянов – президент на България (1997–2002)
Георги Първанов – президент на България (2002 - действащ)
Изпълнителната власт
 Централни ограни на на изпълнителната власт са
Министерският съвет, министърпредседателят и министрите.
 Министерският съвет се оглавява от министърпредседателя (премиера). Под ръководството на
правителството се провежда вътрешната и
външната политика.
 Премиерът носи пълна отговорност за дейността
на правителството.
Симеон Сакс-Кобурготски- министър-председател на България (2001-2005)
Серегей Станишев – министър-председател на България (2005-2009),
Бойко Борисов – министър-председател на България (2009 - действащ)
Съдебната власт
 По конституция съдебната власт е независима, за
да не могат останалите власти да влият на
решенията на съда.
 Висши органи са Върховният аминистративен
съд и Върховният касацион съд.
 Действа и
Висш съдебен съвет
Административно-териториално деление
 България е разделена на 28 области, 264 общини и 2545




кметства.
Областта е най-голямата единица. Начело стои
областният управител
Общината е единицата за местно самоуправление. Тя
се състои от едно или повече населени места.
Общинският съвет е е орган на местното
самоуправление, който се избира за срок от 4 години.
Кметът ръководи общинската администрация,
изпълнява решенията на общинския съвет и отговаря
за изпълнението на бюджета. Кмет се избира на 4
години.

similar documents