OFK-Komite for samferdsel 1x - 28 mars 2012

Report
Oppland fylkeskommune/
Statens vegvesen
- Organisering SVV/arbeidsform
- Drift, vedlikehold, forfall
- Utfordringer
Arild J. Evensen
avdelingsdirektør
Avdeling Oppland
Komite for samferdsel i Oppland fylkeskommune
28.mars 2012
Vi utvikler og tar vare på et
sikkert, miljøriktig og effektivt
transportsystem.
Dette skjer på godt faglig
grunnlag og i samspill med
politikere, brukere og andre
interessenter.
Store organisasjonsendringer i nyere tid….
2003:
Produksjon ble skilt ut som MESTA
19 vegkontor ble endret til
5 regioner med
30 distrikter
2010:
Forvaltningsreformen:
Fortsatt en samlet etat
5 regioner med
19 vegavdelinger
Lillehammer
Oslo
Vi kan fortsatt bidra til
koordinering over fylkesgrensene,
hvis fylkeskommunen ønsker det !
Høytidelig overrekkelse av nye fylkesveger….
Felles vegadministrasjon
» Statens vegvesen er felles vegadministrasjon for stat
og fylke
» Det innebærer at vi bistår både fylkene og staten med:
• Tilrettelegging for politiske beslutninger
• Investering
• Drift
• Vedlikehold
• Forvaltningsoppgaver
» Regionene har det operative ansvaret for sams
vegadministrasjon
Prinsippskisse: Felles vegadministrasjon på regionalt nivå
STORTING
Lover og bevilgninger.
Kommuneprp. m.m.
FYLKESTING
Regjering
Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør
Ulik organisering av
politiske organer
Samferdselsdepartement
Fylkesrådmannen eller
annen adm. leder
Vegdirektorat
Regionvegsjef
”Sams” vegadministrasjon
(”hører under” Veglovens §10 og instruksen)
Samlet kompetansemiljø i Statens vegvesen Region øst
» Strategi-, veg- og transportavdeling til overordnet
planlegging og som som faglig støtte og styringshjelp for
regionvegsjefen
» Fem vegavdelinger med nærhet til fylkeskommune og
kommuner. Ansvar for gjennomføring av de fleste
vegoppgaver i aktuelt fylke (og i Oslo)
» Prosjektavdeling for de store utbyggingsoppgavene
» Ressursavdeling med fagkompetanse som brukes primært
av vegavdelinger og prosjektavdeling
» Trafikant- og kjøretøyavdeling
» HR- og administrasjonsavdeling
Region øst - 2010
Statens vegvesen
vegavdeling Oppland
» Ca 65 medarbeidere på Lillehammer, Gjøvik, Otta
og Fagernes
» Organisatorisk delt i 3 fagseksjoner, Plan- og
trafikk, Utbygging og Drift
» Har det operative ansvaret (forvaltning og
produksjon) i Oppland inklusive felles
vegadministrasjon for fylkeskommunen
» Kjøper administrative tjenester fra SVV’s
regionale HR-og adm.avdeling og fra
Vegdirektoratet
» Kjøper tekniske tjenester fra SVV’s regionale
ressursavdeling (dekker 12 fagområder)
» Kjøper konsulentbistand fra private firmaer
» Kjøper anleggs-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver
fra private entreprenører etter åpen
anbudskonkurranse
Økonomi – Region øst
Tjener både Stat og Fylkeskommune
• 2010 - 10,7 mrd
(61% Rv, 39% Fv)
• 2011 – 10,1 mrd
(59% Rv, 41% Fv)
Driftskontrakter
• Gjøvik-Toten
2008-13
NCC Roads
• Land-Hadeland
2011-16
Mesta
• Valdres
2010-15
Mesta
• S.Gudbrandsdal
2010-15
Mesta
• N.Gudbrandsdal
2009-14
Mesta
• Ottadalen
2011-16
Mesta
• Elektro Vestoppland 2009-14
EG Energimont.
• Elektro Gudbr.dal
Eidsiva Anlegg
2009-14
Driftskontrakter – neste fornyelse
• Driftskontrakt Gjøvik-Toten fra 1.sept 2013
- Forberedende arbeid er godt i gang
- Veiledende kunngjøring i DOFFIN mai 2012
- Konkurransegrunnlag mai-okt 2012
- Utlysing åpen anbudskonkurranse i Norge
og EØS-området nov 2012
- Tilbudsfrist jan 2013
Omfatter rv4 Einavoll-Mjøsbrua, for øvrig
fylkesveger. Konkurranseattraktiv. Event
adskilt kontrakt forventes å gi økt kostnad.
Ny HB 111 – Driftsklasser vinter
Driftsklasse A –
DkA
Driftsklasse B –
DkB
Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt).
Driftsklasse C –
DkC
Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) i milde
perioder og hard snø/is i kalde perioder.
Driftsklasse D –
DkD
Driftsklasse E –
DkE
Godkjent føreforhold er hard snø/is.
Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) , hard
snø/is tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom.
Godkjent føreforhold er hard snø/is.
Friksjon ned til 0,15 aksepteres.
DkE skal ikke nyttes på riksveg.
Forfall ift gjeldende krav
Riksveger i Norge
• 25-40 milliarder kr
– 50% >Tunneler
– 20% > Vegfundament/-dekker
– 15% > Bruer og kaier
– 10% > Vegutstyr og miljøtiltak
–
5% > Drens- og avløpssystemer
Ta igjen forfall på riksveger
Riksveger i Norge (NTP-forslaget)
• Forfall 25-40 milliarder kr
– 15-22 milliarder kr (60-88% av laveste anslag)
Perioden 2014-2017:
- 5,7-8,7 milliarder kr (23-35% av laveste anslag)
I tillegg økes midlene til vedlikehold for at
forfallet ikke skal øke
Forfall ift gjeldende krav
Fylkesveger i Oppland
• 1 140 mill kr
– 45% >Vegfundament
– 17% > Faste vegdekker
– 13% > Grusdekker
– 12% > Vegutstyr
– 10% > Drens- og avløpssystemer
–
3% > Bruer og tunneler
Forfall Oppland
Årlig behov Oppland
En del av forfallet vil fjernes gjennom det normale vedlikeholdet. Derfor er tilleggs-behovet for
enkelte tiltaksområder lavere enn en tidel av forfallet.
Herav 215 mill. til reinvestering i 4 vegstrekninger
Fylkesveger i Oppland – Årlig behov
til drift, vedlikehold og fornyelse
Utgangspunkt:
• Ta igjen dagens forfall på 10 år
• Øke vedlikeholdsomfanget for ikke å øke
forfallet
Dagens bevilgningsnivå
261 mill kr
Behov for økning
167 mill kr
Sum årlig behov
428 mill kr
eller 64 %
Utfordring for OFK framover
• Hvordan håndtere forfallet på fylkesvegene ?
- Dagens budsjettnivå med økning av forfallet
- Økt budsjett - ikke øke forfallet
- Økt budsjett – ta igjen forfallet på X-Y-Z år
• Prioritering av drift/vedlikehold/fornyelse ift
nybygging *
- * som er :Nye veglinjer, mindre utbedringer,
gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak,
miljøtiltak,servicetiltak, kollektivtrafikktiltak
Dette blir sentralt i arbeidet med nytt
handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017
med planleggingsprogram 2018-2019

similar documents