declaració informativa d*operacions amb tercers model 347

Report
SESSIÓ FORMATIVA SOBRE ELS
CANVIS EN LA FISCALITAT
DECLARACIÓ INFORMATIVA
D’OPERACIONS AMB TERCERS
MODEL 347
Informació prèvia
Entitats de caràcter social (20.3 de la Llei
37/1992, de l’IVA)
• No tenir finalitat lucrativa.
• Els càrrecs directius no poden ser
remunerats.
• Els socis i familiars no poden ser els
destinataris principals, ni gaudir de
condicions especials. (excepte assistència
social i serveis esportius)
Què és el model 347?
• És una declaració informativa, no és un impost (no
s’ha de pagar)
• És obligatori presentar-la i té sanció en cas de no ferho dins dels terminis.
• Serveix a l’Agència Tributària per “creuar” dades i
detectar possibles fraus.
• Cal donar informació respecte a ingressos i despeses
amb un sol client o proveïdor (el mateix NIF) de més
de 3.005,06€/any.
• Els imports es desglossen per trimestres
Què ha canviat?
• Fins a 2013: No l’havien de presentar les
entitats de caràcter social, perquè eren
operacions expressament “no declarables”.
• Novetats 2014: S’elimina exempció a les
entitats de caràcter social.
Operacions a declarar
• Compres de més de 3.005,06€/any per proveïdor
(excepte les factures d’aigua, electricitat,
combustibles i assegurances).
• Subvencions públiques de qualsevol import.
• Ingressos de més de 3.005,06€/any per client
(excepte Quotes de socis i factures exemptes
d’IVA).
• Tot el que es declara en un altre model, no s’ha
de declarar (factures amb IRPF, lloguers
pagats,...).
Criteris d’imputació
• El criteri de meritació: Es té en compte la
data d’emissió del document (factura,...) i no
la de pagament o cobrament.
• Termini: xxxx de febrer
• Des de la declaració de l’exercici 2013 (febrer
2014) és obligatòria la presentació telemàtica
amb certificat digital a nom de l’entitat.
PRÀCTICA: Ingressos
•
•
•
•
•
•
•
•
Quota de soci de menys de 3.005,06€
Quota de soci de més de 3.005,06€
Donació de menys de 3.005,06€
Donació de més de 3.005,06€
Subvenció privada de menys de 3.005,06€
Subvenció privada de més de 3.005,06€
Subvenció pública de menys de 3.005,06€
Subvenció pública de més de 3.005,06€
NO
NO
NO
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
PRÀCTICA: Ingressos
• Factures a un client adm. Pública
de menys de 3.005,06€
NO
• Factures a un client adm. Pública
de més de 3.005,06€
NO
• Factures a un client privat
de menys de 3.005,06€
NO
• Factures a un client privat de més de 3.005,06€
• Entitats amb caràcter social
• Entitats sense caràcter social
• Lloguer cobrat on s’aplica retenció de més de
3.005,06€
NO
Sí
SÍ
PRÀCTICA: Despeses
• Qualsevol proveïdor de menys de 3.005,06€
NO
• Proveïdor de subministres d’aigua, electricitat o
combustible, o rebuts d’assegurança
de més de 3.005,06€
• Entitats amb caràcter social
NO
• Entitats sense caràcter social
Sí
• Qualsevol altre proveïdor de més de 3.005,06€ SÍ
PRÀCTICA: Despeses
• Proveïdor que se li aplica retenció
de més de 3.005,06€
• Nòmina d’un treballador de més de 3.005,06€
• Lloguer d’un local on s’aplica retenció
de més de 3.005,06€
• Subvencions o ajuts atorgats a tercers
de menys de 3.005,06€
• Subvencions o ajuts atorgats a tercers
de més de 3.005,06€
NO
NO
NO
NO
SÍ
Notes
Notes

similar documents