Teamledermodell ved Holt v/ Jørgen Bo Gundersen

Report
Workshop 30.4.2013
Kongsvinger
Ledelse i oppvekst
Hvor settes fokuset i fremtidens skole?
1. Profesjonalitet forutsetter kollektivitet (Erling Lars Dahle)
2. Skoleutvikling er da avhengig av samarbeid mellom de
profesjonelle, at vi i fellesskap jobber mot felles utviklingsmål –
dette krever teamsamarbeid
Fremtidens skole
I FREMTIDENS SKOLE:
1. Læreren bruker mer tid på læring
2. Adaptive tilbakemeldinger til
riktig tid
3. Litt mer oppmerksomhet til hver
enkelt elev – hvordan jobber du?
4. Relasjonsbyggende undervisning
5. Mer relevant informasjon til
foresatte
6. Vurdering for læring
7. Tverrfaglig profesjonalitet
8. Egenvurdering og elevaktivitet, eleven stiller forberedt
9. Kvalitetsarbeid som daglig praksis
10. Pedagogisk ledelse (Yngve Lindvig april 13)
Ledelse i oppvekst
Hvordan utvikler man seg profesjonelt i læreroppdraget:
1. Kontinuerlig undersøke hvordan du kan bli
bedre
2. Være en del av et høytpresterende team et ansvar for å lære fra
andre lærere og bidra til andre læreres læring
3. Være en del av lærerprofesjonen med ansvar for å utvikle den
Ledelse i oppvekst
1. Det mest misbrukte forskningsresultatet for
tiden er: «Kvaliteten til læreren er den
viktigste enkeltfaktoren for elevens læring».
2. Læreren er vitterlig nøkkelen. Men det betyr
ikke at vi skal fokusere på å utvikle og
belønne individuelle lærere.
3. Høytpresterende skolesystemer
kjennetegnes av at så å si samtlige lærere er
i bevegelse. Det er et skoleanliggende, et
profesjonsanliggende, et systemanliggende.
(Hargreaves og Fullan (2012))
Ledelse i oppvekst
1. Overordnede betingelser for en god skole (Dufour&Marzano 2011)
2. Maksimalt læringsutbytte for alle elever ift
forutsetningene; I læringsarbeidet trenger elevene hjelp og støtte fra
alle voksne på skolen og skolen må yte en felles innsats
3. Etablere en resultatorientert kultur slik at man har
kunnskap om elevene har et tilfredsstillende
læringsutbytte av den pedagogiske praksisen.
Hensikten er alltid å forbedre praksis.
4. I sum så betyr dette at skoleutvikling er utvikling av de
mennesker som arbeider i skolen, (og det forutsetter tett samarbeid
og oppfølging av den enkelte.)
Ledelse i oppvekst
1. Ben Levins* motto:
2. Linking research & practice and building capacity with focus on
results
3. «varig forbedring av elevresultater krever et varig
engasjement i å forandre skole- og klasseromspraksis».
4. Klare og få mål, mål som har fått stå fast over år, og som
skolestyrer og skoler dermed har rukket å realisere, er
andre sentrale faktorer i en historie som utgjør en av de
mest spektakulære suksesshistorier innen utdanningsfeltet de
senere årene.
* Ben Levin er arkitekten bak den formidable skoleutviklingen som har skjedd i
Canada de siste 8 år
Ledelse i oppvekst, teorigrunnlag
1. Målstyring blir instrumentell hvis den ikke tar hensyn
til følgende faktorer/teorigrunnlag:
2. Vurdering for læring, Hattie og Wærness
3. Balansert målstyring, Kaplan & Norton
4. Egenskaper ved kvalitetsarbeid, Knut Roald
5. Systemtenking, Bourdieu og Senge
6. ”Den fjerde vei” og ”profesjonell kapital”, Andy Hargraves
7. Profesjonell kompetanse, Erling Lars Dale
8. Kunnskap om grunnleggende statistikk
Holt teamledelse
Rektor
Teamleder
8.
Teamleder
9.
Teamleder
10.*
Holt – hva slags ledelse sikrer
måloppnåelse?
1. Visjon – vi skal mestre
2. Mål :
1.
2.
3.
4.
5.
Alle elever skal oppleve mestring hver dag.
Alle timer er gode undervisningstimer
Ingen skal ha dårligere karakter enn 2.
O-visjon mot ulovlig (stort)fravær
0-visjon mobbing – godt læringsmiljø
3. Holtmodellen
1.
2.
4.
5.
6.
7.
Forventes fulgt av alle i alle timer
Læreren - den tydelige klasselederen
SOL/læringsstrategier
Kurs/lese/ekstralærer på hvert trinn i basisfagene
Observasjon/ veiledning – med oppfølgingssamtale (medarbeidersamtale)
Kollegaveiledning med kollegafagsamtaler (tid gitt i arbeidstidsavtalen)
Teamledermodellen på Holt
1.
En av teamlederne har i alt 75 % stilling, 25% teamleder og 50% ass.rektor.
Ass.rektor har ansvar for vikarordningen, innkjøp, eksamensavviklingen,
timeplanleggingen og diverse adm. gjøremål.
Fordeler:
1. Gir mye tettere oppfølging av det pedagogiske arbeidet, og sikrer implementering av
nye satsinger
2. Vi sikrer veiledning til alle basert på skolens verdi – og teorigrunnlag.
3. Dette legger grunnlaget for kollektiv profesjonalitet
4. Skolens ledelse blir mindre sårbar ved fravær, flere med ansvar
Ulemper:
1. Det tar tid å sette den nye organisasjonens ansvarslinjer
2. Motstand
3. Samhandlingsarena:
Skolens ledelse har teamledermøte en g pr uke angående daglig drift,
satsingsområder, oppfølging og utvikling av undervisning. Teamledere har ukentlige
møter med sitt team hvor vedtak, satsinger m.m fra ledelsen blir implementert, dette
er også arena for refleksjon og utvikling.
Ansvar Teamledere
1.
Teamlederne har 25% adm ledelsesressurs. En av teamlederne har i alt 75 % stilling, 25% teamleder og 50% u.insp.
U.insp har ansvar for vikarordningen, innkjøp, eksamensavviklingen, timeplanleggingen og diverse daglige adm. gjøremål.
1.
2.
3.
4.
Ansvarsområder - teamleder
Skal lede og koordinere arbeidet på teamet.
Teamleder skal ikke være kontaktlærer
Har pedagogisk personalansvar for lærere og assistenter tilknyttet teamet;
1. Teamleders hovedfokus er pedagogisk utvikling
2. Ledervandring/observasjon i form av å være ekstra støttelærer i
klasser.
3. Pedagogiske oppfølgingsansvar
4. Ansvarlig for at fellesvedtak følges opp i praksis. (Eks SOL,
Holtmodellen, Ordensregler, felles ukeplaner og halvårsplaner
m.m)
5. Lærernes førstekontakt med administrasjonen i alle elevsaker.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Resultatutvikling og oppfølging av planer mot måloppnåelse i tråd med kvalitetsstyringssystemet
Avvikling og oppfølging av elevundersøkelsen
Skal ha oversikt over lærere og assistenter som tilhører teamet til enhver tid, og er ansvarlig for effektiv ressursutnyttelse.
Skal forberede, lede og skrive referat fra teammøtene.
Bytte av tilvalgsfag (etter 1. og 2.termin 8.trinn, og etter 1.termin 9.trinn)
Oppfølging av eksursjonsplanen
Gis delegert myndighet til å gi elevene permisjon (10 dager)
Stillingsressurser ledelse Holt
ungdomsskole
1. Rektor
2. U.insp
3. Teaml
Totalt
100%
50%
3x25%
225%

similar documents