JSI Jobbkompetanse * et unikt samarbeid

Report
Høstkonferansen 2012 - ASVL
Arvid Kaspersen
Daglig leder
JSI Jobbkompetanse – et unikt samarbeid
•
•
•
J = Jæren Industripartner AS
S = Sandnes Pro-Service AS
I = Invivo AS
•
Gjennom datterselskapet JSI Jobbkompetanse as, ønsker eierbedriftene å utvikle og utnytte
bedriftenes kompetanse, kapasitet og ressurser
I samarbeid kan vi styrke vår kvalitet, utvikle tjenester, metoder og verktøy
Vi levere våre tjenester lokalt og dekke hele sør-Rogaland, noe som gir nærhet til deltakerne,
ett stort nettverk av ressurser, og fleksible løsninger for både eierbedriftene og våre kunder
Sammen vil eierbedriftene være en solid leverandør som er til å regne med, og som står støtt
på sine verdier og ideelle formål
•
•
•
Hvem er vi?
JSI Jobbkompetanse as har hovedkontor på Sandnes, i lokalene til Sandnes Pro-Service
Daglig leder:
Arvid Kaspersen
Styret består av:
Oddvar Bjørkvik, Adm. dir i Sandnes Pro-Service (Styreleder)
Arild Kastmann, Adm. dir i Jæren Industripartner
Kurt Gjerde, Adm. dir i Invivo
Faglig ressursgruppe består av:
Bjørn Kulleseid, Attføringsleder i Sandnes Pro-Service
Ingrid Reve, Attføringsleder i Jæren Industripartner
Åse-Mari Frøyen Voll, Attføringsleder i Invivo
Hva gjør vi?
Først litt om eierbedriftene:
Jæren Industripartner, Sandnes Pro-Service og Invivo er alle arbeidsmarkedsbedrifter som leverer
tiltak og tjenester til NAV, kommunene og fylkeskommunen.
Alle eierbedriftene er kommunalt eide og har ideelle formål.
JSI Jobbkompetanse skal på vegne av eierbedriftene utarbeide tilbud til NAV, kommuner,
fylkeskommunen og det lokale næringslivet. Våre kjerneområder skal være tiltak som bidrar til å
kvalifisere enkeltpersoner til arbeid, hindre utstøting fra arbeid, og reetablering i arbeid.
Hvordan arbeider vi?
JSI Jobbkompetanse har en strategi på ulike satsingsområder. Vi følger med på offentlige
anskaffelser, oppsøker aktuelle kunder og utarbeider egne prosjekter ut fra etterspørsel og behov i
markedet.
JSI Jobbkompetanse utarbeider tilbud til våre kunder ut fra bestillinger, anbud eller andre
henvendelser. Det opprettes en prosjektgruppe for hvert tilbud som utarbeides. Prosjektgruppa
består av en person fra hver eierbedrift, og ledes av daglig leder i JSI Jobbkompetanse.
Eierbedriftene vil gjennom styret gi garantier for den kapasitet og kompetanse som kreves.
Når en kunde velger oss som leverandør, går vi fra forhandling til samarbeid. God dialog skal være
vårt kjennetegn. Vi lager rutiner og ordninger for å bygge opp og gjennomføre leveransene.
Eierbedriftene ansetter og kvalifiserer nødvendig personell for leveransen, mens JSI
Jobbkompetanse koordinerer og administrer tjenestene. Dersom eierbedriftene ikke har
tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse, benyttes eksterne leverandører. Det er også aktuelt å bruke
eksterne leverandører for å utvide vårt nedslagsfelt.
Visjon
JSI Jobbkompetanse skal være en toneangivende, betydelig og kompetent utvikler og leverandør av
arbeidsmarkedstiltak og tjenester.
Tjenesteområdene skal bidra til å hindre utstøting fra- og fremme inkludering og integrering i
arbeidslivet.
Våre tilbud skal tilbys både til NAV, offentlig og privat virksomhet.
Vårt kjennetegn skal være kompetanse, kvalitet, nærhet og fleksibilitet.
Og vi vet at vi lykkes når vi blir valgt på nytt!
Forretningsidé
Selskapet skal på vegen av eierbedriftene utvikle, tilby, selge og organisere tjenester til både
offentlig og privat virksomhet.
Selskapet skal gjennom å utnytte eierbedriftenes samlede kompetanse og kapasitet, være en
betydelig og kompetent leverandør til NAV av arbeidsmarkedstiltak og AMO - kurs utenfor skjermet
sektor i Sør – Rogaland.
Selskapet skal gjennom samordning av leveranser fra ulike tiltaksleverandører sørge for at NAV
gjennom å forholde seg til én leverandør, får tilbud om tjenester av høy kvalitet og god
tilgjengelighet der den overordnede målsettingen er å få flest mulig i ordinært arbeid.
Våre konkurransefortrinn vil være: Kompetanse, kvalitet, nærhet til brukerne med lokal levering, og
god fleksibilitet.
Strategi, fra ord til handling
Visjon
Forretningsidé
Marked
NAV
Marked
Næringskunder
Marked
Offentlig sektor
Organisasjon
Mål
Strategier
Mål
Strategier
Mål
Strategier
Mål
Strategier
Mål, strategier og resultater for hvert område følges opp I styret og
i Fagfora mellom JSI Jobbkompetanse og eierbedriftene
Nye mål og strategier utarbeides i årlig strategiprosess i juni og
fastlegges av styret i august og er grunnlag for budsjettprosess i oktober / desember
8
SWOT –
analyse
Styrker:
Svakheter:
Vi kjenner bransjen
Selskapet rår ikke over ressursene
Vi har kompetanse
Eierne har ulike kulturer
Vi har nærhet til markedet
Vi har tillit i markedet
Samarbeid mellom tre kulturer kan betyr
treghet i omstilling og redusert fleksibilitet
Vi har erfaring fra ulike tiltak
Ikke kommersielle nok
Vi har stort nettverk
Mangler spesialkompetanse
Vi har metoder og verktøy
Gjensidig avhengighet mellom eierne
Tilknytningen til skjermet sektor kan være en
ulempe
JSI Jobbkompetanse er ukjent
Muligheter:
Trusler:
God profilering og markedsføring av JSI
Jobbkompetanse
Å være en aktiv tilbyder til NAV
Mulig stigmatisering og uheldige holdninger,
både fra NAV og andre kunder og
samarbeidspartnere
Utvikle og tilby god kompetanse
Lite forutsigbarhet
Vise resultater
NAV kan in-source tiltak som Avklaring og
oppfølging
Aktivt salgsinnsats
Opparbeide troverdighet gjennom substans i
leveransene til både offentlig og privat
virksomhet
Korte tidsperspektiver
Risiko ved oppbygging av kapasitet
Kostnader til kompetanseheving
Eksempel 1:
Handlingsplan: NAV
•
Mål:


•
Hva skal gjøres?


•
Månedlige møter i styringsgruppa og veiledergruppa i Avklaringstiltaket
Månedlige styremøter og møter med faggruppa for JSI Jobbkompetanse
Hvem?


•
Bygge opp kvalitet, kompetanse, rutiner og samarbeid i Avklaringstiltaket
Overvåke Doffin daglig, vurdere anbud, evt etablere prosjektgruppe og utarbeide tilbud
Hvordan?


•
Å oppnå at NAV bruker opsjonen på to år i Avklaringstiltaket, og at vi deretter vinner tiltaket på nytt.
Å vinne minst ett nytt anbud i løpet av 2012
Daglig leder kaller inn til de faste møtene, og skriver referater og protokoller
Daglig leder leder eventuelle prosjektgrupper ved utarbeidelse av tilbud og oppbygging av leveranser
Når?

Etter vedtatt tidsplan i styret
Eksempel 2:
Handlingsplan: Organisasjon og kompetanse
•
Mål:



•
Hva skal gjøres?



•
Arrangere NAV-seminar våren 2012
Gjennom et konkret «ansikt» presentere oss i media innen sommeren 2012
Evaluere styremøter og fagledermøter en gang i året (siste møtene i året)
Hvem?


•
Merkevarebygging gjennom omtale i media, presentasjoner hos kunder, seminar for NAV-ansatte
Kompetanseøkning gjennom kurs og seminar for ansatte i eierbedriftene og samarbeidsbedriftene
Utvikle samarbeid gjennom månedlige styremøter og fagledermøter
Hvordan?



•
Bygge opp et renommé for JSI Jobbkompetanse som kompetent og betydelig aktør i markedet
Legge til rette for oppbygging av kompetanse i eierbedriftene og samarbeidsbedriftene
Utvikle et godt samarbeid mellom eierbedriftene
Fagledergruppa planlegger og gjennomfører NAV-seminar
Ta initiativ når en leverandør i Avklaringstiltaket har en god representant for en avisartikkel
Når?

Som angitt ovenfor.
Avklaring – første skritt for JSI Jobbkompetanse
JSI Jobbkompetanse har i konkurranse med andre tilbydere, vunnet ett anbud til NAV Rogaland på
Avklaringstiltak for sykemeldte og arbeidsledige.
Avklaring er en tjeneste som skal belyse en persons jobbmessige muligheter og ressurser. Gjennom
kartlegging- og veiledningssamtaler skal personen få hjelp til å finne riktig retning og passende
hastighet i sitt videre yrkesaktive liv. Det vil også komme frem hvilke forholds om er viktige for at en
person skal lykkes i å skaffe eller beholde ett arbeid.
JSI Jobbkompetanse skal til en hver tid ha 50 deltakere på tiltaket Avklaring. Hver deltaker kan i
gjennomsnitt delta i Avklaringstiltaket 10 timer pr uke i 4 uker. Denne tiden kan forlenges i inntil 12
uker dersom det er behov for det.
I tillegg til eierbedriftene, har vi knyttet til oss Avanti Ryfylke as og Arbeids- og kompetanseservice
as i Egersund. Dermed kan vi levere tjenesten lokalt i hele sør-Rogaland.
Avklaring – ett skritt videre for våre deltakere
Avklaring
- å se sine muligheter,
eller finne sin “firkløver”!
Foto: Gunleif Helland
Hva nå?
Muligheter?
Utfordringer?
JSI Jobbkompetanse – en mulighet!
•
Vi gleder oss over samarbeidet mellom Vekst-bedriftene!
•
Vi gleder oss over samarbeidet med NAV!
• Vi ser mulighetene lokalt!
• Men mest av alt håper vi at hver eneste deltaker får bedre
livskvalitet, og kommer ett skritt videre mot jobb!
• Takk for oppmerksomheten!

similar documents