جزوه آموزشی آتش نشانی

Report
‫عرض پلکان‬
‫بار تجمعی‬
‫‪1100‬میلی متر‬
‫کمتر از ‪ 2000‬متر‬
‫‪ 1400‬میلی متر‬
‫‪ 2000‬نفر وبیشتر‬

similar documents