01.02.2014

Report
Kur’ân Buluşmaları: 39
ÜMİT ŞİMŞEK
ِ ٰ ‫ُق ْل َم ْن ََك َن عَ ُدواًّ ِل ِج ْ ْ۪بي َل فَ ِان َّ ُه نَ َّز َ َُل عَ ىٰل قَلْب َِك ِ ِِب ْذ ِن ى‬
‫اّلل‬
‫ْشى ِللْ ُم ْؤ ِم ۪ن َْي‬
‫ُم َص ِٰدق ًا ِل َما ب َ ْ َْي يَدَ يْ ِه َو ُهدً ى َوب ُ ْ ى‬
De ki: Kim Cebrail’e düşman ise, bilsin
ki, senin kalbine Kur’ân’ı Allah’ın
izniyle, daha öncekileri doğrulayıcı ve
mü’minler için hidayet ve müjde
olarak o indirmiştir.
ِ‫ْمن ََك َن عَ ُدواًّ ِ ى ٰ ِّلل َو َم ىل ٰٓ ِئ َك ِت ۪ه َو ُر ُس ِ ِ۪ل َو ِج ْ ْ۪بي َل َو ۪م َيَك َل فَا َّن‬
‫اّلل عَ ُد ٌّو ِل ْل ََك ِف ۪ر َين‬
َ ٰ‫ى‬
Kim Allah’a, meleklerine,
peygamberlerine, Cebrail’e ve
Mikâil’e düşman ise, Allah da o
kâfirlerin düşmanıdır.
Sordukları sorulara doğru cevap alan
Yahudilerin “Bunu da doğru cevaplandırırsan
sana iman ederiz” diyerek sordukları son soru:
 “Sana vahyi kim getiriyor?”
 “Cebrail.”
 “Cebrail bizim düşmanımızdır; o savaş ve azap
ile ilgili şeyler indirir. Bizim meleğimiz
Mikâildir; o ucuzluk ve bolluk getirir. Sana
vahyi o getirseydi iman ederdik.”

 Taberî, İbni Kesîr

Abdullah b. Selâm bir peygamberden başka
kimsenin bilemeyeceği üç soruyu
Resulullahtan (s.a.v.) sorup cevabını aldı.
Resulullah “Bunları bana Cebrail haber
verdi” buyurunca, Abdullah b. Selâm “O
Yahudilerin düşman olduğu melektir” dedi
ve Kelime-i Şehadeti getirerek Müslüman
oldu.
 Buharî, Tefsir 2:6

Yahudiler ara sıra kendilerine uğrayan Hz. Ömer’den ümitli
olduklarını söyleyince, Hz. Ömer onlara Cebrail hakkındaki
düşüncelerini sordu.

“O bizim düşmanımızdır; çünkü sırlarımızı Muhammed’e haber
veriyor. Ayrıca o savaş ve azap meleğidir. Bizim meleğimiz ise
bolluk ve rahmet meleği Mikâildir” dediler.

Bu iki meleğin Allah katındaki derecelerini sorunca da “Cebrail
Rabbin sağında, Mikâil solundadır; aralarında düşmanlık vardır”
cevabını verdiler.
Hz. Ömer: “Dediğiniz doğru ise ikisi birbirine düşman olmaz; siz
de eşekten daha ahmaksınız demektir. Onlardan birine düşman
olan ikisine de düşman olur, ikisine düşman olan da Allah’a
düşman olur.”
 Resulullahın yanına varınca “muvafakat” ile müjdelendi.

 Taberî, İbni Kesîr

Cebrail (a.s.)
 Kur’ân’da adı en çok geçen melek; çeşitli isimlerle
anılır: Cibrîl, Ruh, Ruhu’l-Kudüs, Ruhu’l-Emîn
 Muazzam kuvvetler, üstün bir akıl ve dirayete sahip
(Necm, 53:5-6)
 Çok şerefli bir elçi, pek kuvvetli, Arş’ın Sahibi
yanında itibarlı, orada sözü dinlenir ve kendisine
güvenilir (Tekvir, 81:19-21)
 En önemli görevi: Peygamberlere vahiy ulaştırmak

Cebrail (a.s.) / devam
 Hz. Meryem’e insan suretinde görünerek Hz.
İsa’yı müjdeledi (Meryem, 19:17-21)
 Sahabeye zaman zaman insan suretinde
göründü
 Kadir Gecesinde meleklerle beraber yeryüzüne
iner (Kadir, 97:4)

Mikâil (a.s.)




Bu âyette ve hadislerde adı geçer
Dört büyük melekten biri
Rızıkların dağıtılmasıyla ilgili görevleri var
Sa’d b. Ebî Vakkas: Uhud Gününde Resulullahın
sağında ve solunda beyaz elbiseli iki adam gördüm;
onu yaman şekilde çarpışarak koruyorlardı. Onları
daha önce görmemiştim, sonra da görmedim.
(Müslim, Fedâil: 46-47).
 Bedir’de mü’minlerin yardımına gelen melek
ordusunun kumandanlarından (Müsned, 1:147).

Elçinin durumu: Cebrail’e düşmanlık =
Allah’a düşmanlık
 Peygambere itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.
Yüz çevirene gelince, Biz seni onların üzerine
bekçi göndermedik.
▪ Nisâ, 4:80
 Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin
▪ Nisâ, 4:59; Mâide, 5:92; Nur, 24:54; Muhammed,
47:33; Tegabün, 64:12

Senin kalbine indirdi
 Hiç şüphesiz, o Âlemlerin Rabbi katından
indirilmiştir.
 Onu Ruhu’l-Emin indirdi.
 Senin kalbine indirdi, uyarıcılardan olasın diye,
 Apaçık bir Arapça lisan ile.
▪ Şuarâ, 26:192-195
 İman, ilim, akıl etme, hatırlama mahalli

Mü’minler için müjde
 müjde-iman-İslâm-ihsan



Tâ sîn. Bunlar Kur’ân’ın ve apaçık bir kitabın
âyetleridir.
Mü’minler için bir hidayet ve müjdedir.
O mü’minler ki, namazı dosdoğru kılarlar,
zekâtı verirler. Onlar âhirete de kesin şekilde
inanmışlardır.
 Neml, 27:1-3

De ki: Onu, iman edenlere sebat vermek,
hakka teslim olanlara [Müslümanlara] da
hidayet ve müjde olmak üzere, Rabbinden hak
ile Ruhu’l-Kudüs indiriyor.
 Nahl, 16:102

Onun evvelinde, bir öncü ve bir rahmet olarak,
Musa’nın kitabı vardır. Bu ise, zulmedenleri
uyarmak ve muhsinler için de müjde olmak
üzere Arap lisanıyla indirilmiş, kendisinden
öncekileri doğrulayıcı bir kitaptır.
 Ahkaf, 46:12
ٍٍۚ َ‫َولَ َق ْد َا ْن َزلْـنَٰٓا ِالَ ْي َك ىا َي ٍت ب َ ِي ٰن‬
‫ات َو َما يَ ْك ُف ُر ِبَٰٓا ِا ََّّل‬
‫ون‬
َ ‫الْ َف ِاس ُق‬
Biz sana apaçık âyetler indirdik;
yoldan çıkmış olanlardan başkası
onları inkâr etmez.

Âyet
 Delil / mucize / Kur’ân sûrelerinin bölümleri /
tekvinî âyetler
 Buradaki mânâsı: Kur’ân âyetleri /
‫َا ْن َزلْـنَٰٓا‬
 Allah’tan geldiği açık olan ve Resulullahın
risaletini açıkça gösteren âyetler

Fâsıklar / yoldan çıkmış olanlar
 Sözleştikten sonra Allah’ın ahdini bozan,
Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi kesen,
yeryüzünde fesat çıkaranlar (Bakara, 2:27)
 Genellikle büyük günah işleyenler hakkında
kullanılır
 Her kâfir aynı zamanda fâsıktır / her fâsık kâfir
değildir
‫َا َو ُُكَّ َما عَا َه ُدوا َعهْد ًا ن َ َب َذ ُه فَ ۪ريقٌ ِم ْْنُ ْ ْۜم ب َ ْل اَ ْك َ ُث ُ ُْه ََّل‬
‫ون‬
َ ُ‫يُ ْؤ ِمن‬
Onların her söz verişinde, içlerinden
bir topluluk o sözü bozup bir kenara
atmadı mı? Doğrusu, onların çoğu
iman etmiyor.

Ümmî bir peygamberin elinde zuhur eden bir
kitap, Yahudi ulemasını köşeye sıkıştırıyor,
dönekliklerini tekrar tekrar yüzlerine vuruyor

Onların çoğu iman etmiyor
 Az da olsa, aralarında iman edenler var
 İçlerinden iman edenlerin olması onlar için de
aşağılayıcı bir durum: ümmî bir peygambere tâbi
olan ve kendileriyle mücadele eden âlimler



Allah katında yaratıkların en kötüsü, bir daha
iman etmeyecek şekilde kâfir olanlardır.
Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, ancak
her seferinde de pervasızca ahidlerini bozan
kimselerdir.
Savaşta onları ele geçirdiğin zaman öyle
cezalandır ki, arkalarındakiler darmadağın
olsun — belki böylece ibret alırlar.
 Enfâl, 8:55-57
ِ ٰ ‫َول َ َّما َج َٰٓاء ُ ُْه َر ُسو ٌل ِم ْن ِع ْن ِد ى‬
‫اّلل ُم َص ِٰد ٌق ِل َما َم َعه ُْم ن َ َب َذ فَ ۪ر ٌيق ِم َن َّ ۪اَّل َين‬
ِ ٰ ‫اب ى‬
َۗ َ َ‫ُا ۫وتُوا ْال ِكت‬
‫ون‬
َ ‫اب ِك َت‬
َ ‫اّلل َو َ ٰٓر َاء ُظه ُِور ِ ُْه ََكََّنَّ ُ ْم ََّل ي َ ْعلَ ُم‬
Onlara ne zaman Allah katından,
ellerindekini doğrulayan bir peygamber
geldiyse, kendilerine kitap verilenlerden bir
topluluk, Allah’ın kitabını, sanki hiç
bilmiyormuş gibi arkasına atıverdi.

Kendilerine kitap verilenler
 Ehl-i Kitap / Hıristiyan ve Yahudiler
 Ehl-i mektep

Onlardan bir kısmının yerleşmiş âdetleri:
 Peygamberleri inkâr etmek
 Kendilerine indirilen kitabı tasdik edeni inkâr etmek
 Allah’ın kitabını bir kenara atıvermek
 Bildiğini saklamak
‫َواتَّـ َب ُعوا َما تَ ْتلُوا ال َّش َي ۪اط ُْي عَ ىٰل ُم ْ ِ‬
‫ْل ُسلَ ْي ىم ٍَۚن َو َما َك َف َر ُسلَ ْي ىم ُن َو ىل ِك َّن‬
‫ون النَّا َس ال ِ ٰس ْح َ َۗر َو َ ٰٓما ُا ْن ِز َل عَ َٰل الْ َملَ َك ْ ِْي ِب َبا ِب َل‬
‫ال َّش َي ۪اط َْي َك َف ُروا يُ َع ِل ٰ ُم َ‬
‫وت َو َم ُار َ ْۜ‬
‫وت َو َما يُ َع ِل ٰ َم ِان ِم ْن َا َح ٍد َح ى ّٰت ي َ ُق َ ٰٓوَّل ِان َّ َما َ َْن ُن ِف ْتنَ ٌة فَ ََل‬
‫َه ُار َ‬
‫ون ِب ۪ه ب َ ْ َْي الْ َم ْر ِء َو َز ْو ِج ۪ ْۜه َو َما ُ ُْه ب َ ِٰٓض ٰ۪ار َين‬
‫ون ِم ْْنُ َما َما يُ َف ٰ ِرقُ َ‬
‫تَ ْك ُف ْ ْۜر فَ َي َت َعل َّ ُم َ‬
‫ِب ۪ه ِم ْن َا َح ٍد ِا ََّّل ِ ِِب ْذ ِن ى ٰ ِْۜ‬
‫ُض ُ ُْه َو ََّل ي َ ْن َف ُعه ْ ُْۜم َولَ َق ْد عَ ِل ُموا‬
‫ون َما ي َ ُ ُّ‬
‫اّلل َوي َ َت َعل َّ ُم َ‬
‫ش ْوا ِب ۪ ٰٓه َانْ ُف َسه ْ ُْۜم لَ ْو‬
‫لَ َم ِن ْاش َ ىَتي ُه َما َ َُل ِِف ْ ىاَّل ِخ َر ِة ِم ْن خ َََل ٍ۠ ٍق َولَ ِبئْ َس َما َ َ‬
‫ون‬
‫ََكنُوا ي َ ْعلَ ُم َ‬
Onlar, Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların
uydurduğu şeye uydular. Oysa Süleyman hiçbir zaman kâfir
olmadı. Fakat insanlara büyüyü ve Babil’de Hârut ile
Mârut’a indirileni öğreten şeytanlar kâfir oldular. Oysa o iki
melek “Biz imtihan için gönderildik; sakın kâfir olmayın”
demeden kimseye birşey öğretmezlerdi. Onlar ise, bu iki
melekten, karı ile kocanın arasını açacak şeyler
öğreniyorlardı. Gerçi Allah’ın izni olmadıkça onlar hiç
kimseye zarar veremezler. Fakat onlar, kendilerine yarar
değil, zarar getirecek şeyleri öğreniyorlardı. And olsun, o
büyüye müşteri olan kimsenin âhirette hiçbir nasibi
olmadığını onlar da biliyordu. Ruhlarını ne kötü birşeye
sattılar! Keşke bunu da bilselerdi.

Hz. Süleyman b. Davud (a.s.)
 Kur’ân’da 16 yerde adı geçer
 Peygamber-hükümdar
 “Ne güzel bir kuldu; hep Allah’a yönelirdi” (Sâd, 38:30)
 “Onun için katımızda bir yakınlık ve güzel bir âkıbet
vardır” (Sâd, 38:40)
 Rüzgâra hükmederdi (Enbiyâ, 21:80; Sebe’, 34:12)
 Hayvanların dilini anlardı (Neml, 27:16 v.d.)
 Cinlere hükmederdi (Sebe’, 34:12-14 ; Sâd, 38:37-39)

Yahudilere göre Süleyman (a.s.)
 Kral
 Yaşlılığında putlara tapmış
 Günahkârlığı yüzünden zaman içinde herşeyini
kaybetmiş

Süleyman aleyhisselâm’ın iktidarı hakkında
cinler tarafından üretilen asılsız haberler
(bugünkü medyanın pîrleri)
 Süleyman aleyhisselâm yalan haberlerle
insanları aldatan cinlerinin sırlarının yazılı
olduğu kâğıtları ele geçirerek tahtının altına
gömmüştü. Vefatından sonra şeytanlar bunu
ortaya çıkarıp “Süleyman’ın büyüsü” diye
yaydılar.
▪ Müstedrek, 2:291, no. 3050

Hârut ve Mârut
 Haklarında anlatılan efsaneler İsrailiyat
 Bazı kıraatlerde “melikeyn”
 Babil’de bulundular
 Günah olduğu uyarısında bulunarak insanlara
sihir öğrettiler

Mûbikat-ı Seb’a

Helâk eden yedi şeyden sakınınız:








Allah’a şirk koşmak
Sihir yapmak
Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymak
Faiz yemek
Yetim malı yemek
Düşmana hücum edildiği sırada savaştan kaçmak
Namuslu mü’minelere iftira atmak
Buharî, Vesâyâ: 23; Müslim, İman: 145

İblis tahtını su üzerine kurar, sonra askerlerini
etrafa gönderir. Ona en yakın olanlar, fitnesi
en büyük olanlardır. Onlardan biri gelir, “Ben
şunu şunu yaptım” der. İblis ona “Sen hiçbir
şey yapmamışsın” diye cevap verir. Sonra bir
başkası gelir, “Adamı karısından ayırıncaya
kadar onun yakasını bırakmadım” der. İblis
onu yanına çağırır ve “Sen ne kadar iyisin” der.
 Müslim, Münâfikîn: 67; Müsned, 3:314

Bunlar bu tarik ile karı ile koca beynini bile
ayırabilecek fesatlar çeviriyorlar; bunu yapabilecek
olan sihirlerle içtimaiyatta ne büyük fitneler
çıkarılabileceğini kıyas ediniz. Karı ile kocasını
ayıranlar, bu kadar kuvvetli bir rabıta-i içtimaiyeyi
kıranlar, bir heyet-i içtimaiyeye neler yapmazlar?
Komşular, hemşehriler beyninde neler yapmazlar?
Efrad-ı milleti birbirine mi düşürmez, hükûmet ile
tebaasının arasını mı açmaz, ihtilâller mi
çıkarmazlar?
 Elmalılı, 1:449

Şeytan, Arap yarımadasındaki namaz
ehlinin kendisine ibadet etmesinden
ümidini kesmiştir. Fakat onları birbirine
düşürmeye çalışacaktır.
 MÜSLİM, Münâfikîn: 65

Akşama ve sabaha erdiğinde İhlâs ile
Muavvizeteyn’i üçer defa okumak, her türlü
kötülükten korunman için yeter.

Ebû Dâvud, Edeb: 101; Tirmizî, Daavât: 116;
Nesâî, İstiâze: 1
‫بسم هللا اَّلي َّل يُض ‪‬‬
‫مع امسه يشء‬
‫ِف ا ألرض وَّل ِف السامء وهو السميع العلمي‬
‫)‪(Sabah-akşam üçer defa‬‬
‫‪‬‬
‫‪Ebû Dâvud, Edeb: 101‬‬
‫‪‬‬

Kim sabaha erişince Âyetü’l-Kürsî ile
beraber Mü’min Sûresini baştan üçüncü
âyetin sonuna kadar okursa, akşama kadar
bunlar sayesinde korunur. Kim akşama
erdiğinde bunları okuyacak olursa, o da
sabaha kadar bunlar sayesinde korunur.

Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân: 2

Kim evinden çıkarken “Bismillâh,
tevekkeltü alâllah, ve lâ havle ve lâ kuvvete
illâ billâh” derse, kendisine “Hidayet
olundun, kifayet olundun, korundun” denir.

Şeytan da diğer şeytana, “Hidayet
olunmuş, kifayet olunmuş ve korunmuş
kişiye sen ne yapabilirsin ki?” der.
 Ebû Dâvud, Edeb: 103
ِ ٰ ‫َول َ ْو َاَّنَّ ُ ْم ىا َمنُوا َوات َّ َق ْوا ل َ َمثُوب َ ٌة ِم ْن ِع ْن ِد ى‬
‫اّلل َخ ْ ٌْۜي ل َ ْو ََكن ُوا‬
‫ون‬
َ ‫ي َ ْعلَ ُم‬
Eğer onlar iman edip de sakınmış
olsalardı, Allah katından onlara
erişecek olan mükâfat, elbette daha
hayırlı olurdu. Keşke bilmiş olsalardı!

Allah katından onlara bir peygamber gelmişti
(101)

Mükâfatın en hayırlısı Allah katındadır.
 Âl-i İmrân, 3:195

Kim dünya mükâfatını isterse, Allah katında
hem dünyanın, hem de âhiretin mükâfatı
vardır. Ve Allah herşeyi işitir, herşeyi görür.
 Nisâ, 4:134

İnternet adresleri

[email protected]

utesav.org.tr

facebook.com/yazarumitsimsek

similar documents