Kaan Balcı

Report
ATATÜRK’ÜN MATEMATİK
ALANINDA YAPTIĞI
ÇALIŞMALAR
Matematik:
• Matematik, insanlık tarihinin en
eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden
matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak
tanımlanırdı. Matematik de diğer bilim dalları
gibi geçen zaman içinde büyük bir gelişme
gösterdi; artık onu birkaç cümleyle tanımlamak
mümkün değil. Matematik bir
yönüyle resim ve müzik gibi bir sanattır.
Matematik, başka bir yönüyle bir dildir.
Matematiğin Özellikleri:
1-)Matematik, matematikçilerin oynadığı bir
oyundur.
2-) Matematik bir yaşam biçimidir.
3-) Matematik, mantıksal bir sistemdir.
4-) Matematik, bir anahtardır.
5-)Matematik bir bilgi alanıdır.
6-) Matematik bir yaşam biçimidir.
Biraz da Eğlenelim…  
Atatürk ve Matematik
• Atatürk’ün yaşamında ilk olağanüstü başarısı
çocukluk çağında,orta öğrenim döneminde
matematik dersinde olmuş ve bunun sonucu
olarak dersin öğretmeni O’nun adına ‘’Kemal’’
adını vermiştir.Atatürk,Selanik Askeri
Rüştiyesinde geçen bu olayla ilgili anısını şöyle
anlatıyor:
‘’Rüştiyede en çok matematiğe merak sardım.Az
zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar
belki de daha fazla bilgi edindim.Derslerin
üstündeki sorularla uğraşıyordum,yazılı sorular
düzenliyordum.Matematik öğretmeni de yazılı
olarak cevap veriyordu.Öğretmenin ilk ismi
Mustafa idi,bir gün bana dedi ki:
-’’Oğlum senin de ismin Mustafa benim de.Bu
böyle olmayacak,arada bir fark
bulunmalı.Bundan sonra adın Mustafa Kemal
olsun.’’O zamandan beri ismim gerçekten
Mustafa Kemal oldu.
Atatürk’ün yaşamında matematiğin önemi
bugüne kadar bildiğimiz veya ilkokullarda
öğrenmiş olduğumuz gibi matematik
öğretmeninin Kemal ismini vermesinden çok
ötedir.
Cumhuriyetten önce çeşitli okullarda okutulmuş
matematik kitaplarını incelerseniz;içlerinde
Arap harfleriyle yazılmış formüller; müselles,
murabba veya hatt-ı mübas gibi günümüz
matematiğinde bir anlam ifade etmeyen bir çok
terim görürsünüz.
Atatürk 1937 yılında yayınlanan bir geometri
kitabı yazmıştır.Bu kitapta kullanılan yeni
terimler ayrıntılarıyla açıklanmış ve üzerlerine
örnekler verilmiştir.Bu kitap geometri
öğretenlere ve bu konuda bilgi edinmek
isteyenlere kılavuz olarak kültür bakanlığınca
yayınlanmıştır.
GEOMETRİ
KİTABINDAN
ÖRNEK
SAYFALAR
• Mustafa kemal bu geometri kitabını yazarak
matematiğe daha anlaşılır yeni terimler
kazandırmak istediğini bir geometri dersinde
ortaya koymuştur.
• Atatürk 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas’a gitmiş
ve 1919 yılında Sivas Kongresi’nin yapıldığı lise
binasında bir geometri dersine girmiştir.
• Atatürk ,’’Bu anlaşılmaz terimlerle bilgi
verilemez.Dersler Türkçe terimlerle
anlatılmalıdır.’’diyerek dersi kendi buluşu olan
Türkçe terimlerle ve çizimleriyle anlatmıştır.
Atatürk’ün Matematiğe Kazandırdıkları
• Cumhuriyetten Önce:
Müsellesin sathı yatalay,dikeley zarbının
müsavatına müsavidir.
• Cumhuriyetten Sonra:
Üçgenin alanı,taban ile yüksekliğinin çarpımının
yarısına eşittir.
Taban Alanı=taban x yükseklik
--------------------2
• Cumhuriyetten Önce:
Müsellesin,zaviyetan-ı dahiletan mecmu’ü 180
derece ve müellesi mütesaviyü’l-adla,zaviyeleri
birbirine müsavi müselles demektir.
• Cumhuriyetten Sonra:
Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve
eşkenar üçgen açıları birbirine eşit üçgen
demektir.
a+B+y=180
Yeni İsmi
Limit
Ondalık
Parabol
Piramit
Prizma
Sadeleştirme
Pay
Payda
Teğet
Üçgen
Bölen
Bölme
Bölüm
Eski İsmi
Gaye
Aşar’i
Kat’ı Mükafti
Ehram
Menşur
İhtisar
Suret
Mahrec
Hatt-ı Mümas
Müselles
Maksumunaleyh
Taksim
Haric-i Kısmet
Yeni İsmi
Eski İsmi
Bölünebilme
Çarpma
Çarpan
Çarpanlara Ayırma
Çember
Çıkarma
Dikey
Açı
Taban
Beşgen
Türev
Kenar
Köşe
Kabiliyet-i Taksim
Zarb
Mazrup
Mazrubata Tefrik
Muhit-i Daire
Tarh
Amudi
Zaviye
Kaide
Muhammes
Müştak
Dılı
Re’s
Yeni İsmi
Eski İsmi
Kare
Koni
Çap
Alan
Murabba
Mahrut
Kutur
Mesaha-i Sathiyye
Çok kenar-Çokgen(Poligon):
Yanda her biri ‘’b’’
uzunluğunda ‘’n’’ adet
kenara sahip olan düzgün
çokgene ait alan ve çevre
formülleri verilmiştir.
Çember:
• Çember, düzlemde sabit bir noktaya eşit
uzaklıkta bulunan noktaların kümesinin
oluşturduğu yuvarlak, geometrik şekil.
Çemberin Özellikleri:
• Çemberin iki noktası arasında kalan parçaya çember yayı
(çember parçası) denir.
• Bir kesenin, çember içerisinde kalan parçasına kiriş denir.
• Çemberi iki eş parçaya ayıran doğru parçasına çap denir.
Merkezden geçen kiriş, çaptır.
• Merkez ile, çember üzerindeki bir noktayı birleştiren doğru
parçasına yarıçap denir. Küçük r (r) ile gösterilir.
• Çember, bulunduğu düzlemi; çemberin iç bölgesi, dış bölgesi ve
kendisi olmak üzere üç bölgeye ayırır. Çemberin kendisi ve iç
bölgesinin birleşimine daire denir.
Çemberin Açıları:
• Çemberin merkezi, merkez açının köşesidir.
Çevre açının köşesi, çemberin üzerindedir. Merkez açının içinde
kalan çember
parçasına, merkez açının gördüğü yay; çevre açının içinde kalan
çember parçasına, çevre açının gördüğü yay denir. Merkez
açının kenarlarının, çemberi
kestiği noktaların arasındaki yaylardan birisi majör, yani büyük
çember yayı, diğeri de minör, yani küçük çember yayıdır.
Merkez açının gördüğü yay, minör yaydır. Merkez açının
ölçüsü, 0 ile 180 derece arasında, çember yaylarının ise, 0 ile
360 derece arasındadır.
Bir AB kirişi ve gösterilişi.
Bir AB çember yayı ve gösterilişi.
Bir çemberin çapı (R).
Bir çemberin yarıçapı(r).
Daire:
• Daire, çemberin içinde kalan alana verilen isimdir.
Burada alandan kasıt, bir çemberin çevrelediği
noktaların kümesi olmasıdır.
ADI:KAAN
SOYADI:BALCI
SINIFI:8/D
NUMARASI:918
OKULU:NURULLAH NARİN ORTA OKULU
DERS:MATEMATİK
KONU:ATATÜR’ÜN MATEMATİK ALANINDA
YAPTIĞI ÇALIŞMALAR
ÖĞRETMENİN ADI:GÜRKAN
SOYADI:SARIDAŞ
KAYNAKÇA:
tr.wikipedia.org
matematik-canavari.blogspot.com
www.google.com.tr
www.ataturkinkilaplari.com
turkoloji.cu.edu.tr
www.slideshare.net
www.sinavonline.net
Matematik.nedir.com
 www.isteataturk.com
İZLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER…
(THANK YOU FOR WATCHİNG…)

similar documents