2012 yılı anaç koyu-keçi desteklemeleri

Report
2012 YILI ANAÇ
KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
DESTEKLEME MEVZUATI
2012 Yılı Desteklemeleri Aşağıdaki Mevzuat Doğrultusunda Yapılmaktadır;
 BAKANLAR KURULU KARARI (KARARNAME):
07.05.2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2012 Yılında
Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”, Karar no: 2012/3106
 TEBLİĞ:
15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvancılık
Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği”, Tebliğ no: 2012/49
 GENEL MÜDÜRLÜK TALİMATLARI
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
2006 – 2011 Yıllarına Ait Anaç Koyun Keçi Destekleme Verileri:
Yıllar
Birim Destekleme
Çiftçi Sayısı
Miktarı (TL)
Hayvan sayısı
Destek Tutarı (TL)
2006
2007
5
5
2.291
68.076
286.400
8.169.200
1.432.000,00
40.846.000,00
2008
5
88.365
9.400.351
94.003.510,00
2009
10
116.798
13.687.082
136.870.820,00
2010
10
160.379
17.746.566
177.465.660,00
2011
15
179.804
18.729.028
280.935.420,00
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
Destekleme Şartları;
 Yetiştiriciler, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerine üye olmalı,
 Hayvanları, Koyun-Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemi
(KKBS)’ne kayıtlı olmalı (Anaç koyun- keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz),
 Anaç koyun-keçileri, 30 Kasım 2012 tarihi itibariyle en az 15 aylık olmalı (Yani
1 Eylül 2011 tarihinde veya öncesinde doğmuş olmalı),
 Hayvanları, 30 Kasım 2012 tarihi ile il/ilçe müdürlüğünün yerinde yapacağı
kontrol tarihine kadar KKKS ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı olması
gerekmektedir.
(!) Bu şartları taşımayanlara destek ödemesi yapılmaz.
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
Başvuru:
 Anaç koyun - keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi
bulunduğu örgüte ekinde, hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçe ile
1 Eylül 2012 – 15 Ekim 2012 tarihleri arasında başvurur.
 Damızlık koyun - keçi yetiştiricileri birlikleri, 16 Ekim 2012 ile 30 Kasım 2012
tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine üyeleri adına müracaat eder.
İstenecek Belgeler:
 Damızlık koyun - keçi yetiştiricileri birliklerince düzenlenmiş, ekinde
desteklemeden yararlanmak için müracaat eden üyelerinin isim listesi bulunan
dilekçe,
 CD/DVD’ye kayıtlı, üye yetiştiricilerin başvuruda birliğe vermiş oldukları
hayvanlarının kulak numarası listesi,
 Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi,
 İl Birliğinin İl/İlçe Müdürlüğüne başvurusunda eksik belge ve/veya düzeltilmesi gereken
bilgi var ise Birlikçe tamamlanması için 10 gün süre verilir.
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
İcmal Hazırlama:
 Tebliğde belirtilen takvime göre KKBS veri tabanı üzerinden İcmal-1
(askı) listeleri yayınlanır,
 İcmal-2 listeleri İlçe Müdürlüklerince hazırlanarak onaylanır ve İl
Müdürlüğüne gönderilir.
 İlçe Müdürlüklerinden gönderilen İcmal-2 listeleri dikkate alınarak
İl Müdürlüklerince İcmal-3 hak ediş listesi hazırlanarak onaylanır.
 Hak ediş listeleri (icmal-3) HAYGEM’e gönderilir.
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
İl/İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler:
 İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel
duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.
 Hayvanların, işletmede bulunduğuna ilişkin bilgileri KKKS ve KKBS üzerinden ve
kayıtlı oldukları işletmede yerinde kontrol eder.
 Müracaat listelerinde adı bulunan yetiştiricilerin sahip olduğu hayvanların KKBS
üzerinden destekleme kaydının yapılmasını sağlar.
 İşletme kontrol ve denetimlerini tamamladıktan sonra sistemden aldıkları icmal1’leri askıya çıkarır, itirazları değerlendirir. İcmal-2, icmal-3 listelerini KKBS’den
alarak hazırlar.
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
Anaç Koyun Keçi Desteklemesinde Sorumluluklar:
 Anaç koyun ve keçilerin ölüm, kesim, satış ile desteklemeye esas kayıtlarının
KKKS ve KKBS veri tabanlarına işlenmesi için gerekli bilgilerin bildirilmesinden
hayvan sahibi sorumludur.
 Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak işlenmesi, güncellenmesi ve
işletmelerdeki tüm koyun-keçiler ile ilgili verilerin KKBS’ye girilmesinden
birlikler sorumludur. KKKS’de kaydedilmemiş işletme ve hayvanlar için
KKBS’de hiçbir işlem yapılamaz.
 Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi
ve kuruluşlar doğrudan sorumludur.
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
Göçer yetiştiricilere ait hayvanların tespiti ve kontrolü:
 Göçer yetiştiriciler, bulundukları il/ilçe müdürlüklerinden alacakları hayvan sevklerine
mahsus yurt içi veteriner sağlık raporu ile gittikleri yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat
ederek desteklemeye esas tespitlerinin yapılmasını sağlarlar.
 Anaç koyun-keçiler kayıtlı olduğu il sınırları dışında ise; 30 Kasım 2012 tarihi ile icmal-1
askı tarihleri arasında;
 Göçer yetiştiricilerin, gittikleri yerlerdeki anaç koyun ve keçilerin tespitini yapan
il/ilçe müdürlükleri tespit tutanaklarını ve hayvanların sevk raporlarını kayıtlı olduğu
il/ilçe Müdürlüklerine gönderir. Hayvan sevklerine dair Veteriner Sağlık Raporu ile
nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.
 Göçer yetiştiricilerin, gittikleri yerlerdeki anaç koyun ve keçilerin tespitini yapan
il/ilçe müdürlükleri tespit tutanaklarını ve hayvanların sevk raporlarını kayıtlı olduğu
il/ilçe müdürlüklerine gönderir.
 Hayvan sevklerine dair Veteriner Sağlık Raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin
hayvan tespitleri yapılmaz. Göçer yetiştiricilerin hayvanlarının kayıtlı olduğu il/ilçe
müdürlükleri
kendilerine
ulaşan
tespit
tutanaklarını
KKKS
ve
KKBS
sistemleri üzerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.
 Göçer yetiştiriciler, ikamet ettikleri ildeki il birliği dışındaki birliklere kayıt
yaptıramazlar.
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
Üye yetiştiriciden kesinti (Madde 17):
 Merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri,
 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici
birlikleri,
 Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre
kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifleri üyelerine,
Ödenen desteğin %0,1’i oranında merkez birliklerine, %0,1’i oranında da
ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini
Güçlendirme adı altında toplam %0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır.
(!) Destekleme mevzuatında yukarda belirtilenin dışında hiçbir kesinti
öngörülmemektedir.
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
Ödemelerin Aktarılması (Madde 18):
1. Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere
yapılacak ödemeler, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan merkez
birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz
etmek koşuluyla örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir.
2. Örgütler, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin Bankadaki
hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç 7 gün içerisinde sadece banka
hesapları üzerinden üyelerine öder ve kesintileri de içeren ödemeye ilişkin
onaylı listeleri 15 gün içinde il müdürlüğüne gönderir. Ödeme evraklarının
düzenlenmesi, dosyalanması ve mali mevzuat kapsamında arşivlenmesinden
örgüt yönetim kurulu sorumludur.
3. Örgütler, üyelerine aktaracakları destek ödemesini hiçbir şekilde nakit
olarak çekemez ve üçüncü şahıs hesaplarına aktaramaz.
4. Örgütler, destekleme ödemelerinden Genel Kurul Kararı ve üyelerinin yazılı
muvafakatleri olmadan kesinti yapamaz.
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
Yetki ve Denetim (Madde 19):
1. İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını,
yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.
2. Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları
uygulanır. Ancak, bu Tebliğde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin
çözümünde, il müdürlükleri yetkilidir.
3. Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için,
il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır. Ödemeye esas icmaller HAYGEM’e
gönderilmeden önce örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için
en az % 5’e tekabül eden işletmede denetim yapar; kamu zararına dair bir
karine olması durumunda, söz konusu destek kaleminin tamamı incelendikten
sonra icmal gönderilir.
4. Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan
yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden, inceleme tamamlanıncaya kadar
destekleme ödemesi yapılmaz. Bu durumda üretici mağduriyetine ve bir kamu
zararına meydan vermeyecek tedbirlerin alınması şartıyla, il müdürlüğünce
hazırlanacak icmallere dayalı olarak, ödeme yapılır.
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
Haksız Ödemelerin Geri Alınması ve Hak Mahrumiyeti (Madde 21):
1.
Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak
çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin
hizmetlerinden yararlanılır.
2.
Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden,
kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur.
Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden
yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında
gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır.
3.
Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak
hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya
belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu
tutulurlar.
4.
Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan
ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmazlar.
5.
Desteklemeden men cezası il/ilçe müdürlüğü teklifi ile mülki idare onayıyla uygulanır.
6.
Üyelerinin destekleme ödemelerini, banka hesapları üzerinden 7 iş günü içinde ödemediği veya üyelerine
yaptığı ödemeye ilişkin belgeyi 15 iş günü içinde il müdürlüğüne bildirmediği tespit edilen örgütler
hakkında gerekli hukuki ve idari işlemler il müdürlüğünce başlatılır. Destekleme ödemelerini süresi
içerisinde üyelerine ödemeyen yetiştirici/üretici örgütleri yazılı olarak uyarıldıktan sonra ihmalin devamı
durumunda; yönetim kurulu hakkında il müdürlüklerince adli işlem başlatılır.
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
Sorumluluk ve Arşivleme (Madde 22):
Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi
ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar
doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan
belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere,
yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimlerin
arşivlerinde en az 5 yıl süre ile saklanır.
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
Dilekçe İle
müracaat eder.
Birlik
1
2
Yetiştirici
5
HAYGEM
Üye listeleri ve
CD/DVD’ye kayıtlı küpe
listelerini iletir.
İl/İlçe
Müdürlüğü
Desteklemeler Yetiştiricilerin
hesabına aktarılmak üzere İl
Birliklerine/Üreticiye Ödenir
3
4
İcmal-2 listelerini kontrol
ederek icmal-3 olarak
HAYGEM’e gönderir.
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İl
Müdürlüğü
Gerekli kontrollerini yapar.
İcmal-2 listelerini, İl
Müdürlüğüne gönderir.
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
Anaç Koyun Keçi Desteklemesinde Yetiştiricinin Birliğe Başvuru Dilekçesi:
……….İLİ
DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNE
Sahibi olduğum ………………… numaralı hayvancılık işletmemdeki, ekli listede belirtilen hayvanlarım için,
2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2012/3106) kapsamında verilecek olan desteklemeden
yararlanmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.
Adı Soyadı
İmza
…/…/2012
İşletme Tipi
:
T.C. no veya Vergi No :
Adı Soyadı
:
Baba Adı
:
Doğum Tarihi
:
Anaç koyun sayısı
:
Anaç keçi sayısı
:
Dişi kuzu sayısı
:
Erkek kuzu Sayısı
:
Koç sayısı
:
Teke sayısı
:
Not: Yukarıda sayıları belirtilmiş işletmemde mevcut hayvanlarımın Küpe numaraları dilekçe ekindeki listededir.
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
Anaç Koyun Keçi Desteklemesinde Birliğin İl/ilçe Müdürlüğüne Başvuru Dilekçesi:
…………………… İL / İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE
Üyelik durumu, işletme ve hayvan bilgileri birliğimizce güncellenen ekli listede adı-soyadı, adresleri ve birlik üye
numaraları bulunan …….…… adet üyemizin ekteki CD/DVD’de kaydedilmiş hayvanları için, 2012 Yılında Yapılacak
Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2012/3106) kapsamında Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları
Tebliğine (2012/49) göre verilecek olan desteklemeden yararlandırılmaları hususunda gereğini arz ederim.
Adı Soyadı
İmza
…/…/2012
EKLER:
- ………… Sayfa Üye Listesi
- Merkez Birliği Üyeliğine Kabul Belgesi
- Üyelere Ait Hayvan Listesi (CD/DVD Ortamında)
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
Anaç Koyun Keçi Desteklemesinde Birliğin İl/ilçe Müdürlüğüne Başvuru Dilekçesi:
--------------------------------- Birliği Üye Listesi (…/…/2012)
İşletme No
T.C.
No/Vergi No
Adı
Düzenleyen
Adı ve soyadı
İmza
Soyadı
İl
İlçe
Köy-Mahalle
İşletme Tipi
Onaylayan
Adı ve soyadı
İmza
Mühür
NOT: 1- Şahıslarda TC. Kimlik No, Tüzel Kişiliklerde Vergi No yazılacak; Adı ve Soyadı bölümüne
Tüzel kişiliğin Vergi dairesinde kayıtlı tam adı yazılacaktır.
2- Hayvan bilgilerini içeren (Koyun, Keçi, Koç, Teke, Kuzu, Oğlak v.b. ile Doğum tarihleri ve Irkı
belirtilecektir.) hayvanların kulak numarası listesi CD/DVD formatında teslim edilir. Mevcut
CD/DVD’ler İl/İlçe Müdürlüklerince muhafaza edilmelidir.
3- KKBS’de işlem yapılacak işletme ve hayvanlar KKKS sistemine kaydedilmiş olmalıdır.
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ
DESTEKLEMELERİ
TEŞEKKÜR EDERİM…
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

similar documents