Prof. Dr. Ziya KILIÇ

Report
Farabi Değişim Programı
PROTOKOL ve EKİ
Akademik tanınırlık
İşbirliği taahhüdü
Dengeli ve etkin dağılım (YÖK)
Protokol Eki’nin anlamı
ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ
Esaslar ve Koşullar
Süre
Not Ortalaması!
Yabancı dil
Alınacak derslerin kredisi
Ulusal/AKTS kredisi
Kontenjan!
Öğrencinin Hazırlaması Gereken Belgeler
BAŞVURU ve KABUL
1.
2.
3.
4.
5.
Başvuru Belgesi
Not çizelgesi
Yabancı dil belgesi(?)
Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi
Öğrenim Protokolü
DÖNÜŞTE
Not çizelgesi
2. Katılım belgesi
3.
Nihai rapor
1.
Öğrenim Protokolü
Sorunlar
1.
Derslerin denkliği açık değil
2.
Öğrencinin başarı oranını hesaplamak zor
3.
Bölüm Başkanı (2547/Madde 21)
4.
Yetkili imzalar başka sayfada
5.
Yetkili imzaların Yönetmelik’e uygunluğu
(Öğrenci/Bölüm Başkanı/Üst Yönetici veya Farabi Koordinatörü)
Madde 16/(2)
YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ
•
Alınacak dersleri öğrencinin taahhüdü
•
Yönetimin uygunluğu(?) – Akademik açıdan
•
Hangi derslerinin yerine hangi dersleri alacağı
•
Yönetim kurulu kararı
•
Protokolle kabul edilen program, öğrencinin öğrenim gördüğü
programın amacına uygun olmalı
•
Değişimden önce imzalanmalı
•
Değişiklik süresi: 30 gün
ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜN MUHATAPLARI
1. GÖNDEREN KURUM
a) Birim/Bölüm Koordinatörü (Bölüm Başkanı/Dekan)
b) Kurum Koordinatörü (Rektör)
2. KABUL EDEN KURUM
a) Birim Koordinatörü (Bölüm Başkanı/Koordinatör)
b) Kurum Koordinatörü (Rektör)
YENİ
PROTOKOL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
….... / ….... AKADEMİK YILI
….... DÖNEMİ
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
ÖĞRENİM PROTOKOLÜ
20__/20__ AKADEMİK YILI
GÜZ DÖNEMİ
Öğrencinin Adı-Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Yüksekokul/Fakülte/Enstitü
Bölümü
Gidilecek Yükseköğretim
Kurumu
BAHAR DÖNEMİ
GÜZ/BAHAR DÖNEMİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
….... / ….... AKADEMİK YILI
….... DÖNEMİ
Gidilen Üniversitede Alınacak
Dersler
Kodu
Dersin Adı
Kredi
Gönderen Üniversitede Sayılacak
Dersler
Kodu
Dersin Adı Kredi
1
2
3
4
5
6
7
8
Toplam Kredi
Toplam Kredi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
….... / ….... AKADEMİK YILI
….... DÖNEMİ
Öğrencinin İmzası:
………………………
Tarih:
GÖNDEREN KURUM: Öngörülen ders programının/öğrenim protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz.
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörü Kurum Koordinatörünün
Adı/Soyadı
Tarih
../…/201
Adı/Soyadı
Adı/Soyadı
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….........
…………………………………………………………
İmza
İmza
Tarih
İmza
KABUL EDEN KURUM: Öngörülen ders programının/öğrenim protokolünün uygun
olduğunu onaylıyoruz.
Birim (Fakülte/Enstitü/Y.Okul) Koordinatörü
Adı/Soyadı
Tarih
../…/201
İmza
…………………………………………………………………………..……….......
Kurum Koordinatörünün Adı/Soyadı
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tarih
../…/201
İmza
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
….... / ….... AKADEMİK YILI
….... DÖNEMİ
DERS PROGRAMINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
(Sadece gerekli olduğunda kullanınız. İlgili akademik birimin- Yüksekokul/Enstitü/Fakülte- değişen ders denkliğini onaylayan
Yönetim Kurulu Kararını ekleyiniz.)
Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler
Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler
Öğrenim Protokolünden Silinecek Dersler
Kodu
Dersin Adı
Kredi
Kodu
Dersin Adı
Kredi
1
2
3
Toplam Kredi
Toplam Kredi
Öğrenim Protokolüne Eklenecek Dersler
Kodu
Dersin Adı
Kredi
Kodu
Dersin Adı
Kredi
1
2
3
Toplam Kredi
Toplam Kredi
Toplam kredi?
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
….... / ….... AKADEMİK YILI
….... DÖNEMİ
Öğrenim Protokolünü imzalayan öğrenci;
• Öğrenci kaydı, ders kaydı ve ekle/sil uygulamasını gidilen
üniversitenin Akademik Takvimi’ne göre yapacağını,
• Ders geçme notunun, gidilen üniversitenin ilgili Yönetmelik
hükümlerine göre belirleneceğini,
• Kaldığı derslerin karşılığı olan dersleri, kendi üniversitesine
döndüğünde yeniden almak zorunda olduğunu,
• Devamsızlıktan kalması halinde, aldığı bursları iade etmeyi,
• Disiplin suçları durumunda, gidilen üniversitenin ilgili
Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağını
kabul etmiş sayılır.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
….... / ….... AKADEMİK YILI
….... DÖNEMİ
7
8
9
10
GİDİLEN
ÜNİVERSİTEDE
ALACAĞI DERSLER
Toplam Kredi
Gönderen Üniversitede Sayılacak
Dersler
Kodu
Dersin Adı Kredi
GÖNDEREN
ÜNİVERSİTEDE
SAYILACAK DERSLER
Toplam Kredi
19 kredi (30 ECTS/AKTS)
1
2
3
4
5
EN AZ 19 KREDİ
Gidilen Üniversitede Alınacak
Dersler
Kodu
Dersin Adı
Kredi
Öğrenim Protokolünde dersler eşleşmelidir.
Bir dersten kalınca, hangi ders veya derslerin alınacağı
Bir dersten geçince, hangi ders veya derslerden geçmiş
sayılacağı
Öğrenim Protokolünde açık olarak belirtilmelidir.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
….... / ….... AKADEMİK YILI
….... DÖNEMİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gidilen Üniversitede Alınacak
Dersler
Kodu
Dersin Adı
Kredi
Analitik Kimya
4
Elektroanalitik
2
Fizikokimya
6
Gönderen Üniversitede Sayılacak
Dersler
Kodu
Dersin Adı
Kredi
Analitik Kimya
6
Fizikokimya
Korozyon
4
2
NOT?
AĞIRLIKLI
ORTALAMA
Toplam Kredi
Toplam Kredi
Zorunlu durumlarda, Öğrenim Protokolü yıllık da yapılabilir.
Yıllık program uygulayan birimler
Güz/Bahar yarıyıllarında derslerin karşılıklı örtüşmesi
Tek dönemlik fazla kredili bir dersin, gidilen üniversitede 2
döneme yayılmış olması (veya tersi)
I.Dönem 1 kredi eksik, II.Dönem 1 kredi fazla (veya tersi)
Zorunlu Durum Örneği
Alınacak Dersler
HUK 205/206
İdare Hukuku I ve II
HUK202
Borçlar Hukuku (Bahar)
4
HUK204
Ceza Hukuku (Bahar)
4
…
…
6 (3+3)
Sayılacak Dersler
HUK 201
İdare Hukuku (Güz Dön.)
3
HUK207
Borçlar Hukuku (Güz)
3
HUK203
Ceza Hukuku (Güz)
3
…
…
SAĞLIK
Sosyal güvencesi olmayan öğrenciler için;
Sağlık giderlerinin, Gönderen Üniversite
tarafından karşılanacağına dair bir yazının
Öğrenim Protokolüne eklenmesi gerekebilir.
SONUÇ
1.Öğrenim Protokolünde dersler eşleşmelidir.
2. Yetkili imzalar Yönetmelik’e uygun olmalıdır.
3. Bilgisayar ortamında yazılmalıdır.
4. İmzaları da içerecek şekilde, bir sayfa
olmalıdır.
4. Ekle/Sil sayfası, ihtiyaç duyulduğunda
doldurulmalı ve başlangıçta imzalanarak
gönderilmemelidir.
HATALAR!!!
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
….... / ….... AKADEMİK YILI
….... DÖNEMİ
ÖĞRENİM PROTOKOLÜ
Alınacak Dersler
Ders Adı
Ders Kodu
Kredisi
1.
204A
Hayvan Histolojisi
2
2.
402A
Mikrobiyoloji
4
3.
211A
Omurgalı Hayvanlar
4
4.
308A
Seçmeli
2
5.
206A
Hayvan Histolojisi Lab
1
6
404A
Mikrobiyoloji Lab.
1
7
213A
Omurgalı Hayvanlar Lab
1
8
216
SINIF YÖNETİMİ
2
Sayılacak Dersler (yukarıdaki ders sırasına uygun olarak denklikleri kabul edilen dersler)
1.
202
Hayvan Histolojisi
202
2
204
Mikrobiyoloji
404
3
206
Omurgalılar Sistematiği
404
4
208
Seçmeli
202
5
252
Hayvan Histolojisi Lab
021
6
254
Mikrobiyoloji Lab.
021
7
256
Omurgalı lar Sistematiği Lab
021
8
202
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL
YÖNETİMİ
202
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
….... / ….... AKADEMİK YILI
….... DÖNEMİ
ÖĞRENİM PROTOKOLÜ
Alınacak Dersler
Ders Adı
Ders Kodu
Kredisi
1.
411
Halkla İlişkiler Tarihi
3
2.
421
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
3
3.
441
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
3
4.
451
Metin ve Yorumları
3
5.
461
Örgüt Sosyolojisi
3
6
251
Siyasi Tarih
3
7
241
Sosyal Psikoloji
3
Sayılacak Dersler (yukarıdaki ders sırasına uygun olarak denklikleri kabul edilen dersler)
1
202
Anayasa Hukuku
2
2
204
Temel Fotoğrafçılık
2
3
206
İletişim Psikolojisi
2
4
208
Türk Kültür Tarihi
2
5
210
Reklam Metin Yazarlığı
2
6
212
İstatistik
2
7
214
Piyasa ve Kamuoyu Araştırmaları
3
8
216
Atatürk İlke ve İnkılapları
2
9
220
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
2
10
222
Tüketici Davranışları
2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
….... / ….... AKADEMİK YILI
….... DÖNEMİ
ÖĞRENİM PROTOKOLÜ
1
2
3
4
5
6
7
8
Atatürk İlke ve İnkılapları
Yabancı Dil
Türkçe
Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
Özel Öğretim Yöntemleri
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Öğretmenlik Uygulaması
Rehberlik
Medeni Hukuk
Anayasa Hukuku
Yukarıdaki derslerin karşılığı olamaz.
Öğrenim Protokolünde
“Sayılacak Dersler”
olarak yazılanlar, karşılığında Alınan
Derslerden öğrencinin başarılı olması
durumunda; hiçbir koşulda,
tekrarlanamaz.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
….... / ….... AKADEMİK YILI
….... DÖNEMİ
1
2
Gidilen Üniversitede Alınacak
Dersler
Kodu
Dersin Adı
Kredi
M202 Mimari Proje VI
5
M322 Kent Kuramları
2
3
4
5
6
7
8
9
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Toplam Kredi
2
2
2
2
2
2
2
21
Gönderen Üniversitede Sayılacak
Dersler
Kodu
Dersin Adı
Kredi
302
Mimari Proje IV
6
304
Şehir Bölge ve
3
Planlama İlkeleri
Seçmeli
3
Seçmeli
3
Seçmeli (8.yarıyıl) 3
Seçmeli (8.yarıyıl) 3
Toplam Kredi
21
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
….... / ….... AKADEMİK YILI
….... DÖNEMİ
1
2
3
4
5
6
Gidilen Üniversitede Alınacak
Dersler
Kodu
Dersin Adı
Kredi
M202 Mimari Proje VI
5
M322 Kent Kuramları
2
Seçmeli 1
Seçmeli 2
Seçmeli 3
Seçmeli 4
Seçmeli 5
Seçmeli 6
Seçmeli 7
Toplam Kredi
2
2
2
2
2
2
2
21
Gönderen Üniversitede Sayılacak
Dersler
Kodu
Dersin Adı
Kredi
302
Mimari Proje IV
6
304
Şehir Bölge ve
3
Planlama İlkeleri
Seçmeli
3
Seçmeli
3
Seçmeli (8.yarıyıl)
3
Seçmeli (8.yarıyıl)
3
Toplam Kredi
21
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
….... / ….... AKADEMİK YILI
….... DÖNEMİ
1
Gidilen Üniversitede Alınacak
Gönderen Üniversitede Sayılacak
Dersler
Dersler
Kodu
Dersin Adı
Kredi Kodu
Dersin Adı
Kredi
BİY559 BİYOTEKNOLOJİ
3 BİYO5050 MİKROBİYAL
3
BİYOTEKNOLOJİ
2
3
Toplam Kredi
3
Toplam Kredi
3
Öğrenci mezun durumunda mı?
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
….... / ….... AKADEMİK YILI
….... DÖNEMİ
Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz.
Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık
değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
FARABİ
ÖĞRENCİLERİNİN
BAŞARI DURUMLARI
2009-2010
2010-2011
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
FARABİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN GİDEN ÖĞRENCİLER
2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Alınan
Kredi
Başarılan
Kredi
% Başarı
Öğrenci
Sayısı
Alınan
Kredi
Başarılan
Kredi
% Başarı
Bahar Dönemi
Öğrenci
Sayısı
Güz Dönemi
4
54
54
100
6
127
113
89
ORTALAMA
BAŞARI
92,27
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
FARABİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NE GELEN ÖĞRENCİLER
2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Alınan
Kredi
Başarılan
Kredi
% Başarı
Öğrenci
Sayısı
Alınan
Kredi
Başarılan
Kredi
% Başarı
Bahar Dönemi
Öğrenci
Sayısı
Güz Dönemi
96
1856
1447
78
161
3144
2576
82
ORTALAMA
BAŞARI
80,46
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
FARABİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN GİDEN ÖĞRENCİLER
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Alınan
Kredi
Başarılan
Kredi
% Başarı
Öğrenci
Sayısı
Alınan
Kredi
Başarılan
Kredi
% Başarı
Bahar Dönemi
Öğrenci
Sayısı
Güz Dönemi
31
582
553
95
48
899
773
86
ORTALAMA
BAŞARI
89,53
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
FARABİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NE GELEN ÖĞRENCİLER
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Alınan
Kredi
Başarılan
Kredi
% Başarı
Öğrenci
Sayısı
Alınan
Kredi
Başarılan
Kredi
% Başarı
Bahar Dönemi
Öğrenci
Sayısı
Güz Dönemi
249
4977
4283
86
318
6424
5828
91
ORTALAMA
BAŞARI
88,69
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
ÖĞRENCİLERİN FARABİ DEĞİŞİM
PROGRAMI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
45
40
35
30
Başvuru belgelerinin formatı
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
40
35
30
25
Farabi Değişim Programının yeterlilik düzeyi
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
35
Farabi öğrencisi olarak bağlı
bulunduğum Üniversitenin Farabi
Ofisinden aldığım destek düzeyi
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
30
25
Bağlı bulunduğum Üniversitenin
Farabi Ofis Çalışanlarının programa
hâkimiyeti, sorulara cevap verebilme
düzeyi
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
40
35
Farabi öğrencisi olduğum
Üniversitenin Farabi Ofisi
çalışanlarının programa
hâkimiyeti, sorulara cevap
verebilme düzeyi
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
45
40
35
Kendi Üniversitenize göre
geldiğiniz Üniversitenin eğitim
düzeyi
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
•
Burs miktarı yetersiz
•
Eğitim ve sosyal hayatına katkı sağlayacağı için
Programa katıldı
•
Ailesinin yanına gelmek için katıldı
•
Barınma sorunu (%20)
•
Bu Program yararlı oldu (%94)
•
Danışmanların bilgisi yetersiz
•
Tekrar tekrar kendi üniversiteme gitmek zorunda kaldım
•
Bütünleme sınavları (var/yok)
•
Yaz okulu (var/yok)

similar documents