11. Hafta

Report
1
2
 Her
projenin mutlaka belirgin
hedefleri ve kapsamı
olmalıdır.Tanıtımı gereğince
proje,her şeyden önce ,özgün
olmalıdır.
3
 Hedefler
ölçülebilmeli ,yani
istenen
niteliğe,kıstasa,maliyete ve
başarım ölçütüne sahip
olmalıdır.
4
 Projeye
gerçekçi ve somut
hedefler konmalı,müşteri
tatminini riske sokacak soyut
amaçlardan kaçınılmalıdır.
5
 Ortaya
konan hedeflerin
arkasında,hem resmi hem de
manevi değerlere
dayalı,yeterli destek ve inanç
bulunmalı,izlenebilirlik
sağlanmalıdır.
6
 Proje
yönetimi çeşitli alanları
kapsayan alt süreçler ve
onların bileşenleri halinde
yürütülür.
7
8
 Bu
alt süreçler,her biri ayrı
birer yönetim süreci olan şu
bileşenlerden oluşur:
9
 Projenin
resmi olarak
başlatılmasıdır.
10
 Bunun
için,proje sahibi yetkili
makam tarafından genellikle
proje beratı adı verilen bir
yetki belgesi ile ilk çekirdek
ekip görevlendirilir ve bir proje
yöneticisi belirlenir.
11
 Proje
beratı,proje ekibinin
yetki ve sorumluluklarını
tanımlayan imzalı bir
görevlendirme belgesidir.
12
 Çeşitli
proje unsurlarının
uygun bir eşgüdüm halinde ve
denetim altında yürütülmesini
sağlayan süreçleri tanımlar.
13
 Bu
yönetimi ,proje planı
oluşturma,proje planının
yürütülmesi ve tümleşik
değişiklik denetimi oluşturur.
14
 Projenin
öngörülen hedeflerine
başarıyla ulaşması için gerekli
ve yeterli tüm çalışmaların
yerine getirilmesini sağlayan
süreçleri tanımlar.
15
 Proje
başlama,kapsam
planlama,kapsam
tanımlama,kapsam doğrulama
ve kapsam değişiklik
denetimini içerir.
16
 Projenin
zamanında
tamamlanmasını sağlayan
süreçleri tanımlar.
17
 Etkinlik
tanımlama,sıralama,süre
tahmini,zaman programı
geliştirme ve denetimden oluşur.
18
 Projenin
onaylanmış bütçe
sınırları içinde tamamlanması
için gerekli süreçleri tanımlar.
19
 Kaynak
planlaması,maliyet
tahminleri,maliyet bütçeleme
ve maliyet denetimini kapsar.
20
 Öngörülen
proje
gereksinimlerinin uygun
şekilde karşılanmasını
sağlamak için gerekli süreçleri
tanımlar.
21
 Nitelik
planlaması,nitelik
güvencesi ve nitelik
denetiminden oluşur.
22
 Projede
yer alan bireylerin en
etkin kullanımı için gerekli
süreçleri tanımlar.Örgütsel
planlama,personel temini ve
takım geliştirmeyi kapsar.
23
 Proje
bilgilerinin zamanında ve
uygun bir şekilde
türetilmesi,toplanması,yayınlan
ması,düzenlenmesi ve
saklanmasını sağlayan süreçleri
tanımlar.
24
 İletişim
planlama,bilgi
dağıtımı,başarım raporlama ve
idari kapanış kapsanır.
25
 Proje
risklerinin
tanımlandığı,çözümlendiği ve
önlemlerin alındığı süreçleri
tanımlar.
26
 Risk
tanımlama,risk
niceleme,riske tepki geliştirme
ve riske tepki denetimini
kapsar.
27
 Malzeme
ve hizmetlerin proje
örgütü dışından sağlanması
için gerekli süreçleri tanımlar.
28
 Edinim,yani
tedarik,planlama,ihale
planlama,ihale,kaynak
seçimi,sözleşme idaresi ve
sözleşme kapanış
süreçlerinden oluşur.
29
 Projenin
sözleşme yada
görevlendirme ile belirlenmiş
hedeflere ulaşması sonucu
resmi olarak
sonlandırılmasıdır.
30
 Başlangıç
ve bitiş arasındaki
tüm etkinliklerin yönetim
tarafından denetlenmesi,kontrol
edilmesidir.
31
32
Proje Tümleştirme yönetimi
 Proje
tümleştirme yönetimi,
çeşitli proje unsurlarının uygun
bir eşgüdüm halinde
tümleştirmesini ve denetlemesini
sağlayan süreçli tanımlar.
33
 Bu
yöntem altında proje planı
oluşturma, proje planının
yürütülmesi ve tümleşik değişiklik
denetimi bulunur.
34
Proje Planı
 Proje
planı, diğer adıyla proje
yönetim planı stratejik planların
uygulanabileceği şekilde projenin
yürütülmesi ve denetlenmesine
ilişkin planlamaların yer aldığı bir
belgedir.
35
 Yürütmeye
ilişkin çeşitli
kılavuzluk bilgileri, tahminler,
paydaşlar arası ilişkiler, iş
paketleri, temel zamanlamalar,
önemli aşama noktaları,
kısıtlamalar, ölçme ve sabitleme
için dayanaklar ile gerekli görülen
diğer ayrıntılar bu belge içinde
tanımlanır.
36
 Eger
farklı sözleşme yüklenicileri
aynı proje altında çalışıyorlarsa bu
plan tümleşik proje planı adını alır.
37
 Yazılım
projeleri için plan
hazırlanmasında IEEE 1058-1998
sofrware project management
plans ve IEEEE\ EIA 12207
dikkate alınabilir.
38
 Proje
planı belirlenen kıstaslara
göre yürütülür ve uygulamalar
proje yöneticisi tarafından
denetlenir.
39
 Bu
amaçla örgüt politikaları
kullanılır gerekiyorsa risk önleyici
ve düzeltici tedbirler alınır.
40
 Uygulanan
her aşama sonunda bir
ürün yani teslimat kalemi ortaya
çıkar.
41
 Bu
aşama da ortaya çıkabilecek
değişiklik gereksinimleri
düzenleşim yöntemi denetiminde
yapılır.
42
İş Dağım Ağacı
dağılım ağacı proje kapsamını
tanımlayan ve düzenleyen
bileşenlerin ürüne veya hizmete
göre gruplanmasıdır.
 İş
43
 Bazen
iş kırınım ağacı veya iş
kırınım yapısı ya da iş dağılım
yapısı olarak adlandırılır. Her
azalan düzey daha fazla ayrıntıda
proje öğesinin tanımını temsil
eder.
44
 Her
öğe için maliyet kodu adıyla
ayrı bir tanımlayıcı belirlenir. En
alt düzeydeki öğeler iş paketi
olarak tanımlanır.
45
 Her
iş paketi için bir sorumlu
(örgüt yada birey) belirlenir ve
resmi olarak atanır.
46
paketi tanımları genelde bir
sözlük içinde toplanarak iş paketi
tanımları oluşturulur.
 İş
47
 Projelerde
yürütülecek
etkinliklerin ve işlerin tanımlaması
yapılırken iş dağılım ağacı
kullanılır.
48

Bu durumda sıralı bir liste
yapılarak her bir iş için ayrı bir
kod verilir. Buna iş kırınım yapısı
veya iş dağılım yapısı demeyi
tercih ediyoruz.
49
 Eğer
liste maliyeti de içeriyorsa
buna maliyet kırınım yapısı adı
verilir.
50
 Bu
liste herhangi bir proje de
temel alınıp ilgili kısımlar daha alt
düzeylere indirgenebilir veya
uygun olmayanlar çıkartılabilir.
51
 Önemli
olan temel süreçlerin ve
temel etkinliklerin atlanmayan
uygulamasıdır.
52
53
Kullanıcıya
teslim edilen
donanım öğelerinin hem
çalışır durumda tutulması
için alınması gereken
önlemleri hem de arıza
durumunda uygulanacak
onarım yöntemlerini içerir.
54
Bunun
yanında,bir
de,değişen teknolojinin
uygulanması da donanım
bakımının bir parçası kabul
edilebilir.
55
Her
donanım öğesinin planlı
ve düzenli bir şekilde
bakımdan geçirilmesi
gereklidir.
56
Bu
bakım sistemi tamamen
devre dışı bırakıp önemli
parçalarını yenilemekle de
yapılabilir.
57
Planlı
bir bakım için,kullanıcı ya
da üretici tarafından bir çizelge
hazırlanıp ne tür bakımlar
yapıldığı belirtilmelidir.
58
Bir
hava filtresinin ayda bir
temizlenip,yılda bir
değiştirilmesi,planlı bir
bakım etkinliğidir.
59
Sistem,
nasıl olsa
çalışıyor,mantığıyla kendi
haline bırakılmamalı,
mutlaka periyodik bakımlar
uygulanmalıdır.
60
Her
türlü mekanik ve
elektronik sistem gibi
bilgisayar sistemlerinin
donanımları da zaman
zaman arıza yapabilir.
61
Bellek
modüllerinin
arızalanması
 Sabit diskin bozulması
 Arayüz donanımlarının
yanması
 İletişim kablolarının ezilmesi
veya kopması bu tür arızalara
örnektir.
62
Bunların
bir kısmı kullanıcı
tarafından giderilebilir. Bir
kısmı içinse yerinde veya
fabrikasında sağlanacak
teknik servis desteği
gereklidir.
63
Hangi
onarımların ne şekilde
yapılması gerektiği
kullanıcıya teslim edilen
sistem ile ilgili belgelerde
belirtilmelidir.
64
Yedek
parça yönetimi
donanımı bakımının önemli
etkinliklerinden biridir.
65
Çok
sayıda sistem üretilip
kullanıcılara teslim
edilmişse,istatistiklere göre
en fazla arıza yapan donanım
biriminden yeteri kadar
stoklanmalıdır.
66
Donanım
geliştirici,anlaşmalara bağlı
olarak kullanıcının istediği süre
boyunca yeteri kadar yedek
parçayı stoklarında
bulundurmak, onarım
yapabilme yeteneğini, yani
ürün desteğini sürdürmek
zorundadır.
67
Donanım
öğelerini oluşturan
donanım birimlerinin bir
kısmı ya da tamamı zaman
içinde geçerliliklerini
kaybederler.
68
Günümüzde
yaklaşık altı
ayda bir yeni donanım
ürünleri piyasaya çıkmakta,
bir öncekinden daha
yetenekli ve daha ucuz hale
gelmektedir.
69
Piyasada
bulunan bir
donanım birimi,geliştirimi
tamamlanıp kullanıma
sunulduğu sırada piyasadan
kalkmış olabilir.
70
Bir
arıza durumunda,o
donanım için yeteri kadar
yedek stoklanmalı ya da
piyasada bulunan ona en
yakın yeni bir ürünle
değiştirilir.
71
Bu
durumda uyumluluk ve
beraber çalışabilirlik
ilkelerinin önemi ortaya
çıkmaktadır.
72
Kullanım
sırasında ortaya çıkan
yazılım kusurlarının
giderilmesi,işlevsel hatalarının
düzeltilmesi,sisteme yeni
özellikler kazandırılması ya da
var olanların değiştirilmesi
73
Tüm
bu etkinliklere yazılım
bakımı
(software maintanence)
adı verilmektedir.
74
75
SISTEM TESTI
 Sistem
isterlerinin doğru ve eksiksiz
olarak karşılandığını göstermek üzere,
hedef sistem üzerinde sistem
belirtimi ve arayüz isterleri belirtimi
belgelerinde yer alan isterlerin testleri
yapılır.
76
 Bu
testlerin amacı müşteriye
sistemin farklı kabul edilebilirliğini,
yani yeterliliğini kanıtlamaktır.
77
 Yeterlilik
testini yapacak kişi ya da
kişilerin tasarım ya da
gerçekleştirimde görev almamış
olması gereklidir.
78
 Nitelik
güvence sorumlusu yanında,
tümleştirme işlerini yürütmüş ekip
ile daha sonra sistemi bakımını
yürütecek ekibin temsilcileri ve tabii
ki müşteri temsilcisi bu testlerde
gözlemci olarak bulunur.
79
 Testler
için Kabul Testleri
tanımlaması kullanılır. Bu bölgede
test ortamı koşulları belirtilir, test
senaryoları, test yordamları ve
beklenen sonuçlar tanımlanır.
80
 Yeterlilik
testleri ile sistemin son
kabulü yapılacağı için her türlü
işlevsellik ve başarım testi gerçek
ya da gerçeğe en yakın koşullarda
yapılır.
81
 Gereken
test senaryoları ve
izlenecek program önceden
hazırlanır ve testler sırasında
kullanılır.
82
 Bu
amaçla, daha üst düzey
senaryoları içeren ve geçerleme
amaçlı olarak ayrı bir belge, Yerinde
Kabul Testleri tanımlaması belgesi
hazırlanabilir.
83
 Test
sonuçları bir Kabul Testi
Raporu ‘nda belirtilir. Bu rapordan
sonradan çözümlemesi
yapılabilecek sonuçlar ve testler
sırasında toplanan veriler
bulunabilir.
84
SISTEM TESLIMI
 Sistemin testlerden başarıyla geçip
kabul edilmesinden sonra sistemin
bakım ve onarım konularında gerekli
belgeler eğitimlerle birlikte kullanıcıya
teslim edilir.
85
EĞITIM
 Sistem
teslim edilmeden bir süre
önce sistemi kullanacak olan
personele eğitim verilmelidir.
86
 Bu
eğitim aynı zamanda büyük
sistemlerin testleri sırasında
personelden yararlanılabilmesi için de
gereklidir.
87
 Kurumsal
eğitim herhangi bir derslikte
sistem kullanıcı rehberleri üzerinden
verilebilir.
88
 Bundan
sonra çalışan bir sistemin
kullanıcı arayüzü üzerinde uygulamalı
eğitim yaptırılır.
89
 Salt
yazılımdan oluşan ve ticari
donanımı kullanan sistemler için
eğitim herhangi bir yerde verilebilir.
90
 Eğitimin
son aşaması kullanıcılar iş
başında iken verilir. Sistem
çalışacağı yere kurulduktan sonra
gerçek verilerle, gerçek koşullarda
kullanılmaya başlanır.
91
 Bu
arada kullanıcıların
karşılaşabilecekleri sorunları
gidermek, anlayamadıkları
kısımlarda kendilerine yardımcı
olmak üzere bir süre destek
sağlanır.
92
 Bu
yöntem ancak kullanım ortamının
gizlilik durumu elverdiği takdirde
uygulanabilir.
93
 Donanım
içeren sistemler için
ayrıca donanım bakım eğitimi verilir.
94
 Bu
eğitimde, sisteme nasıl düzenli
bakım uygulanacağı, bir arıza olması
durumunda ne tür arıza bulma
yöntemleri izleneceği, arızalanan
birimlerin nasıl değiştirileceği ve
onarımların hangi düzeyde, nasıl
yapılacağı kapsanır.
95
 Çok
sayıda dağıtımı yapılan paket
yazılım ürünleri için tanıtıcı düzeyde
ve ileri düzeyde kullanıcılar için
eğitimler verilebilir.
96
DESTEK
 Normal
olarak bir geliştirici,
piyasaya sürdüğü her ürün için
teknik destek sağlamalıdır.
97
 Bu
destek, yerinde eğitim
olabileceği gibi, sanal ortamda
eğitim, belge desteği ve çağrı
merkezi şeklinde olabilir.
98
 Kullanıcı
ilk kez bilgisayarlı bir
ortama geçiyorsa yerinde destek
adı verilen teknik yardım oldukça
büyük önem kazanmaktadır.
99
 Özellikle
bilgisayarı yeni öğrenen
personel ile kullanılacak
sistemlerin gerçekten verimli hale
gelebilmesi için bir süre teknik
destek ekibinin;
100
 kullanıcı
yerinde kalması, sorunlara
çare bulması, kullanıcıların
sorularını sabırla yanıtlaması ve
sistemi öğretmesi gereklidir.
101
 Bu
destek resmi anlamda bir eğitim
gibi olmayabilir. Bu durumda,
desteği alanın tam olarak ne
istediğini bilmesi önemlidir.
102
GARANTI
 Geliştirilen her sistem belirli süre
garanti altına alınır. Bu süre içinde
çıkan donanım arızaları ya ücretsiz
olarak ya da düşük bir bedelle onarılır.
103
 Yazılım
hataları ise genellikle ücretsiz
olarak giderilir.
104
 Özel
geliştirilmiş sistemlerin
donanım yazılımları sözleşmelerde
tanımlı süre boyunca ücretsiz
giderilir.
105
 Yazılımda,
isterlerin yanlış
anlatılmasından doğmuş kullanım
eksikliği varsa, bu düzeltmenin
garanti kapsamında mı yoksa
değişiklik olarak mı algılanacağı
yine ikili anlaşmalara bağlıdır.
106
 Bu
kararın nasıl bir yöntemle
verileceği konusunda baştan kara
alınması sonradan anlaşmazlık
çıkmasını önlemiş olur.
107
 Garanti
koşulları tamamen
geliştirici ve müşteri arasındaki
anlaşmaya bağlı olup belirgin bir
kuralı yoktur.
108
 Anlaşmazlığın
büyümesi halinde,
sözleşmede kabul edilmiş
hakemlere ya da mahkemelere
gidilir.
109
SISTEM BAKIMI
 Sistem kullanıcıya teslim edildikten
sonra belirli bir garanti süresi de dahil
olmak üzere bakım aşaması başlar.
Bakım aşamasında donanım ve
yazılım için ayrı yöntemler uygulanır.
110
111

similar documents