Ticaret Hukuku Slaytı

Report
TİCARET HUKUKU BİLGİSİ
Komandit Şirket
Kollektif Şirketle İlişkisi
• ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER KOLLEKTİF ŞİRKETE ÇOK
BENZERLER. ŞÖYLE Kİ, ADİ KOMANDİT ŞİRKETLERDE İKİ
TÜR ORTAK BULUNUR. BİRİSİ KOMANDİTE ORTAKTIR.
BU, ŞİRKET BORÇLARINDAN SINIRSIZ SORUMLU
ORTAKTIR. KOMANDİTE ORTAĞIN ŞİRKETTEKİ STATÜSÜ
KOLLEKTİF ŞİRKETTEKİ ORTAKLARIN STATÜSÜ İLE
AYNIDIR.
• ADİ KOMANDİT ŞİRKETTE BİR DE KOMANDİTER ORTAK
VARDIR. BU İSE ŞİRKET BORÇLARINDAN SINIRLI
SORUMLU ORTAKTIR. BU ORTAĞIN ŞİRKETİ YÖNETME
VE TEMSİL YETKİSİ YOKTUR. KOLLEKTİF ŞİRKETLE ADİ
KOMANDİT ŞİRKETİN BİRBİRİNDEN FARKLILAŞMASI DA
ESASEN BU TÜR ORTAK YANİ KOMANDİTER ORTAK
YÖNÜYLEDİR.
Tanımı
• TTK MD. 304, F. 1’DE ADİ KOMANDİT ŞİRKET
ŞU ŞEKİLDE TANIMLANMAKTADIR:” TİCARİ BİR
İŞLETMEYİ BİR TİCARET UNVANI ALTINDA
İŞLETMEK AMACIYLA KURULAN, ŞİRKET
ALACAKLILARINA KARŞI ORTAKLARDAN BİR
VEYA BİRKAÇININ SORUMLULUĞU
SINIRLANDIRILMAMIŞ VE DİĞER ORTAK VEYA
ORTAKLARIN SORUMLULUĞU BELİRLİ BİR
SERMAYE İLE SINIRLANDIRILMIŞ OLAN ŞİRKET
KOMANDİT ŞİRKETTİr”.
Özellikleri
• ADİ KOMANDİT ŞİRKET KOLLEKTİF ŞİRKET GİBİ EN AZ İKİ
ORTAKLA KURULUR. KOLLEKTİF ŞİRKETTE TEK TİP
ORTAK VARKEN VE BUNLARIN HEPSİ SINIRSIZ
SORUMLU ORTAKKEN, ADİ KOMANDİT ŞİRKETLERDE EN
AZ BİRİ SINIRSIZ SORUMLU (KOMANDİTE) ORTAK VE EN
AZ BİR DE SINIRLI SORUMLU (KOMANDİTER) ORTAK
OLMAK ÜZERE İKİ TÜR ORTAK BULUNMAK
ZORUNDADIR.
• ADİ KOMANDİT ŞİRKETTE KOMANDİTE ORTAĞIN
ŞİRKETTE SAHİP OLDUĞU KONUM, HAK VE YETKİLERİ,
SORUMLULUĞU, KOLLEKTİF ŞİRKETTE HER BİR
ORTAĞIN SAHİP OLDUKLARI İLE AYNIDIR. KOMANDİTER
ORTAK İSE ONDAN OLDUKÇA FARKLIDIR. KOMANDİTE
ORTAK İLE KOMANDİTER ORTAĞIN FARKLILIKLARI
ŞÖYLECE ÖZETLENEBİLİR:
Özellikleri
• KOMANDİTE ORTAK GERÇEK KİŞİDİR.
KOMANDİTER ORTAK GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ
OLABİLİr (TTK md. 304, f. 3)
• KOMANDİTE ORTAK EMEK VE TİCARİ İTİBAR
DÂHİL İKTİSADİ DEĞERİ OLAN HER VARLIĞI
ŞİRKETE SERMAYE OLARAK GETİREBİLİR.
KOMANDİTER ORTAKLAR EMEĞİNİ VE TİCARİ
İTİBARINI ŞİRKETE SERMAYE OLARAK
GETİREMEZ. NAKDİ VE AYNİ SERMAYE
KALEMLERİNİ SERMAYE OLARAK KOYABİLİr
(TTK md. 307, f. 2)
Özellikleri
• KOMANDİTE ORTAKLARIN ŞİRKETİ YÖNETİM
VE TEMSİL YETKİSİ VARDIR. KOMANDİTER
ORTAKLAR ŞİRKET İŞLERİNE MÜDAHALE
EDEMEZLER (TTK MD. 318)
• KOMANDİTE ORTAKLAR REKABET YASAĞI
ALTINDADIRLAR. KOMANDİTER ORTAKLAR
REKABET YASAĞINA TABİ DEĞİLDİR (TTK md.
311)
Özellikleri
• Adi komandit şirketin ticaret unvanı şahıs ismiyle
oluşturulanlardandır. Ticaret unvanının
oluşturulmasında en az ortaklardan birisini adı ve
soyadı ile şirketi ve türünü gösterir ifadeye yer verilir.
• Adi komandit şirketlerin ticaret unvanının
oluşturulmasında dikkat edilecek en önemli husus,
unvanda sadece komandite ortak ya da ortakların adı
ve soyadının yer alabileceğidir. Şayet komanditer
ortağın ismine de yer verilmişse, unvan geçersiz olmaz,
komanditer ortak üçüncü kişilere karşı komandite ortak
gibi sorumlu olur (TTK md. 320, f. 1).
Özellikleri
• Şirket temsilcileri unvanı, şirketin işletmesiyle
ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt ve
belgede, ticaret sicil numarası ve merkezi ile
birlikte kullanması gerekmektedir (TTK md. 39,
f. 2).
• Adi komandit şirketler TTK’nda düzenlenmiş
diğer tüm ticaret şirketleri gibi tüzel kişiliğe
sahiptir.
Adi Komandit Şirketin Kuruluşu
• Komandit şirket sözleşmesi yazılı şekilde
yapılmak zorundadır. Şirketin adi komandit
şirket olup olmadığı bu sözleşmede yer alan
kayıtlara göre belirlenir.
• Ortaklar tarafından şirkete verilen ad ve vasıf
yalnız başına o şirketin türünün belirlenmesine
esas olamaz (TTK md. 306, f. 1).
Adi Komandit Şirketin Kuruluşu
• Adi komandit şirket sözleşmesinin içeriğinde esas
itibarıyla kollektif şirket sözleşmesinde bulunması
gereken kayıtlar yer alır (TTK md. 305, f. 1).
• Onlara ilaveten komanditerlerin ad ve soyadları
ile her birinin koydukları veya koymayı taahhüt
ettikleri sermaye miktarları ve cinsi sözleşmeye
yazılır (TTK md. 305, f. 2, 307, f. 1).
• Komanditerler şahsi emek ve ticari itibarını
sermaye olarak koyamaz, sadece nakit veya ayni
sermaye getirebilir (TTK md. 307, f. 2).
Adi Komandit Şirketin Kuruluşu
• Kanunun belirlediği asgari içeriği taşıyan şirket
sözleşmesi düzenlendikten sonra ortaklarca
imzalanarak notere götürülür.
• Adi komandit şirket sözleşmesi noter
tarafından onaylandıktan sonra ticaret siciline
tescil ve ilana götürülür. Tescille adi komandit
şirket tüzel kişilik kazanır ve tacir sıfatını elde
eder.
Şirketin Yönetilmesi
• Adi komandit şirketlerde yönetim hak ve yetkisi tüm
ortaklara tahsis edilmemiştir. Şirketi yönetme yetkisi sadece
komandite ortakların uhdesindedir (TTK md. 309, f. 2).
• Komanditer ortaklar yönetim yetkisinden yoksun oldukları
için yönetici ortakların yönetim hak ve yetkisi çerçevesinde
yaptıkları işlere de engel olamazlar (TTK md. 309, f. 3). Yani
itiraz hakları da yoktur.
• Ancak olağanüstü iş ve işlemlerde şirket sözleşmesinin
değiştirilmesi, tür değiştirme, birleşme ve bölünme gibi
yapısal değişikliklerde; şirkete ortak alınması, çıkarılması ve
payın devri türünden temel işlemlerde komanditerler de oy
hakkını haizdirler.
Şirketin Temsili
• Adi komandit şirketi temsil yetkisi komanditelere
aittir (TTK md. 318, f. 1). Temsil yetkisinin tek
başına ya da birlikte kullanılacağına şirket
sözleşmesiyle karar verilir.
• Komanditer ortaklar şirketi temsil yetkisine sahip
değildir. Ancak komanditerler şirkete ticari
temsilci, ticari vekil veya ticari memur olarak
atanabilirler (TTK md. 318, f. 2). Böyle bir
durumda komanditerler şirketi temsil yetkisine
sahip olmakla birlikte, bu yetki ortaklık sıfatıyla
değil tacir yardımcısı sıfatıyla ortaya çıkar.
Komandite Ortağın Sorumluluğu
• Komandite ortaklar şirket borçlarından dolayı
tüm malvarlığı ile şahsen, müteselsilen, sınırsız
ve ikinci derecede sorumluluk esasına tabidir.
Bu kavramaların ifade ettiği anlam için kollektif
şirket ortağının sorumluluğuna ilişkin
açıklamalara bakılmalıdır.
Komanditerin Sorumluluğun Sınırları
• Komanditer ortaklar şirket borçlarından dolayı
taahhüt etmiş oldukları sermaye miktarıyla
sınırlı olarak sorumludurlar (TTK md. 319, f. 1).
Eğer komanditer ortak şirkete koymayı
taahhüt etmiş olduğu sermaye borcunu yerine
getirmişse şirket borçlarından dolayı
sorumluluğu yoktur.
Komanditerin Sorumluluk Sınırının Genişlemesi
• Komanditer ortağın sorumluluğu bazı hallerde
genişler:
• Komanditer ortağın isminin şirketin ticaret
unvanında yer alması.
• Komanditerin şirketi temsilen işlem yapması.
• Şirket, ticaret siciline tescil edilmeden önce
işlemler yapılmış olması.
• Dördüncü hal, alacaklı, komanditerin koyduğu
sermayeye biçilen değerin fazla olması
• Komanditerin yazılı taahhüt altına girmesidir.

similar documents