*adi* rastrový,elektroluminiscen*ní a vektorový

Report
ŘADIČ
RASTROVÝ,ELEKTROLUMINISCEN
ČNÍ A VEKTOROVÝ
ZOBRAZOVACÍ ŘADIČ

Prostřednictvím řadiče obrazové paměti se
generuje adresa obrazové paměti, a to jak při
zápisu, tak při periodickém obnovování stínítka
monitoru.
OBRAZOVÁ PAMĚŤ – ZNAKOVÝ A GRAFICKÝ
REŽIM
Obrazová paměť obsahuje informaci, ze které se
odvozuje jasová modulace bodů na stínítku.
 Existují dvě odlišné interpretace – grafická
(bodová) a znaková.
 Jednotlivé bity v obrazové paměti buď přímo
určují jas obrazových bodů na stínítku, nebo tvoří
součást kódu celé skupiny těchto bodů (buňky).
 V prvním případě je v obrazové paměti zapsána
grafická informace přímo, musí se ve druhém
případě k vytvoření obrazu na stínítku aplikovat
překlad generátorem tvaru znaků.

ŘADIČE RASTROVÝCH DISPLEJŮ - ŘADIČ
ZNAKOVÉHO DISPLEJE
Řadič znakového displeje
 Hodinový generátor generuje synchronizační
hodinový signál, ze kterého se postupným
dělením odvozuje bodová frekvence, znaková
frekvence, mikrořádková frekvence a nakonec i
frekvence snímková.
 Hodnota čítače znaků adresuje pozici právě
zobrazovaného znaku v obrazové paměti.
 Data na této pozici znamenají kód zobrazovaného
znaku.
 Ten se na obrazovce nevytváří najednou, ale po
mikrořádcích rastru

Aktuální adresa mikrořádku spolu s kódem
znaku tvoří adresu generátoru znaků – paměti
jejich tvaru.
 Takto se z generátoru přečte celý úsek
mikrořádku odpovídající danému znaku.
 Signály HSYNC a VSYNC slouží k synchronizaci
řádkových a znakových rozkladových obvodů.
 Oblast na obrázku na dalším slidu vymezená
čárkovanou čarou obsahuje obvody, které tvoří
tzv. zobrazovací řadič.

VSYNC
HSYN
C
VIDEO
ŘADIČE RASTROVÝCH DISPLEJŮ - ŘADIČ
GRAFICKÉHO RASTROVÉHO DISPLEJE S
PIXELOVOU PAMĚTÍ
Adresovatelným prvkem obrazové paměti tohoto
displeje je právě jeden bod (pixel).
 Pixel má svoji barvu, střídavě mění jas apod.
 Popis pixelu musí zahrnovat i informaci o
způsobu jeho zobrazení, určení jasových složek
použitých barev a o dalších atributech (blikání
apod.).
 U barevného dipleje můžeme zakódovat např.
jasové úrovně základních barev do tří bitů.

ŘADIČE RASTROVÝCH DISPLEJŮ - ŘADIČ
GRAFICKÉHO RASTROVÉHO DISPLEJE S
GRAFICKÝM PROCESOREM
V nejjednoduším případě lze obrazovou paměť
naplnit či modifikovat pixel po pixelu přímo
aplikačním programem běžícím na nadřazeném
PC.
 Ten vysílá prostřednictvím systémového
rozhranní obraz, popřípadě jeho změny rozložené
na jednotlivé pixely.
 Jedná se o obrovský objem dat!!
 Typickým příkladem je PC s obrazovým
adaptérem VGA.

Z důvodů uvedených na předchozím slidu
grafické displeje proto obsahují vlastní grafický
procesor.
 Jeho vstupem jsou grafické instrukce, které
vykonává, a podle nichž modifikuje pixely
obrazové paměti – ta nění součástí operační
paměti nadřazeného PC.
 Grafické instrukce mají nejčastěji podobu
příkazů vektorového typu.
 Grafický procesor tedy musí interpolovat – musí
umět zadané vektory rasterizovat.
 I tento řadič však obsahuje obvody řídící
obnovování obrazu i obvody generující
synchronizační frekvence.

Znaky se u tohoto displeje nejčastěji generují
zkopírováním příslušného tvaru do obrazové
paměti ze znakového generátoru v ROM paměti.
 Děje se tak vždy při vykonávání znakové
instrukce.
 Kromě grafických a znakových instrukcí mívají
grafické procesory i některé další instrukce, např.
řídící.

Řadič grafického rastrového displeje s grafickým
procesorem

similar documents