Personligtskydd - arbetshandska

Report
Personlig skyddsutrustning
Kerstin Bergemalm-Rynell
Kemist
Marianne Andersson
Mätingenjör
Arbets- och Miljömedicin,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
AFS 2001:3
Användning av personlig skyddsutrustning
• ”Avses varje utrustning som är avsedd att
bäras eller hållas av en person till skydd mot
en eller flera risker som skulle kunna hota
dennes säkerhet eller hälsa under arbetet
samt varje tillbehör, som är avsett att uppfylla
detta mål.”
AFS 2001:3
Användning av personlig skyddsutrustning
• Personlig skyddsutrustning skall användas när
risken inte kan undvikas eller begränsas
tillräckligt mycket genom allmänna tekniska
skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska
åtgärder
• Den personliga skyddsutrustningen som
används i arbetet skall tillhandahållas utan
kostnad för arbetstagaren
Olika slags personlig skyddsutrustning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Huvudskydd
Hörselskydd
Ögon- och ansiktsskydd
Handskar
Andningsskydd
Fot- och benskydd
Yrkes- och skyddskläder
Fallskydd
Första hjälpen
Hudvårdsprodukter
Skyddshandskar
Skall uppfylla kraven i AFS 1996:7 och
förpackningen ska vara märkt enligt följande:
• Tillverkare/representant inom EU
• Modell/beteckning
• Storlek
• Piktogram (symboler) som handskens
skyddsegenskaper uppfyller
• Sista förbrukningsdag (om relevant)
• CE-märkning som består av
CE+ 4 siffror
ADI 549 Skydda händerna
Skyddshandskar – välj rätt handskar mot kemikalier
• Är kemikalien i fast form, vätske-eller gasform
• Bör handsken skydda även mot mekaniska risker?
• Bör handsken skydda även mot elektriska risker?
• Bör handsken skydda även mot värme och kyla?
• Bör handsken skydda även mot biologiska risker?
• Finns det även andra risker?
ADI 549
EN 388
EN 407
EN 511
www.av.se
Kemikaliebeständighet
Tre olika kategorier:
1. Handskar som används vid lågrisksituationer
2. Alla typer av handskar som inte kategoriseras 1
eller 3
3. Handskar som skall användas i farlig miljö och
där stor risk föreligger för att en allvarlig skada
kan inträffa.
EN374-2 Skydd mot mikroorganismer
EN374-3 Skydd mot kemiska risker
Kod
A
B
C
D
Diklormetan
75-09-2
E
Koldisulfid
75-15-0
F
G
Toluen
Dietylamin
108-88-3
109-89-7
H
Tetrahydrofuran
109-99-9
I
J
Etylacetat
n-Heptan
Natriumhydroxid
40%
141-78-6
142-85-5
Kategori
Primäralkohol
Keton
Nitrilblandning
Klorinerad
paraffin
Svavel som
innehåller
organisk förening
Aromatisk kolväte
Amin
Heterocyklisk och
eterisk förening
Ester
Mättad kolväte
1310-73-2
Oorganisk bas
7664-93-9
Oorganisk
mineralsyra
K
L
Kemikalie
Metanol
Aceton
Acetonitril
Svavelsyra 96%
CAS nummer
67-56-1
67-64-1
75-05-8
EN374-2 Skydd mot mikroorganismer
EN374-3 Skydd mot kemiska risker
EN 374-2:2003
Nivå 3
Exempel på märkning
CATEGORY lll
EN 374-3:2003
EN 374-2:2003
EN 388:2003
CE
0120
AJKL
Level 3
3000
Large/9
Extra length: 300 mm
AQL 0,65 G1
Virus Resistant
Micro-organism Resistant
Handskmaterial
•
•
•
•
•
•
•
•
Naturgummi (latex)
Polyeten, PE
Vinyl
Nitril
Neopren
PVC
PVA
Butylgummi
Guider för val av rätt skyddshandske
• www.ansellpro.com/specware/
• www.guide.eu
• http://www.ejendals.se/1295.php
Val av rätt skyddshandske
Låg risk
Natur-gummi
PVC/Vinyl
Polyeten, PE
Hög risk
Neopren
?
Nej
Nej
Ja
Butyl
Viton
Plastlaminathandskar
Ejendals
Nitril
Översikt över olika handskmaterial
Grupper av
kemikalier
Naturgummi
Nitril
Neopren
PVC
PVA
Butyl
X
Lösningsmedel
Ketoner
Syror
Kolväten
Oljor
Fetter
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Organiska
lösningsmedel
-
X
X
-
-
EN 374 EU Guide
X
X
Allmänna råd
• Skyddshandsken skyddar inte hur länge som
helst…
• Tänk på var du slänger dina handskar
• Se till att förpackningar, behållare och
utrustning hålls rena utvändigt

similar documents