UAVT - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Report
NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ULUSAL ADRES VERİ TABANI
Şube Müdürü
Gazi Levent KURTOĞLU
Nisan 2011
SUNU PLANI
TARİHÇE
TANIMLAR
UAVT’ NDAN SORUMLU KURUMLAR
UAVT’ NIN GÜNCELLENMESİ – SİSTEM MİMARİSİ
TARİHÇE
1927 yılında çıkarılan “Binaların Numaralandırılması ve
Sokaklara İsim verilmesi Hakkında Kanun”
Yüksek Planlama Kurulu’nun 24/03/2005 tarih ve 5 nolu
kararında e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 eylem planındaki
29 nolu eylem
25/04/2006 tarihli 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve
bu kanuna dayanılarak oluşturulan Adres Kayıt Sistemi
Yönetmeliği , Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
15/08/2007’de UAVT’nın Genel Müdürlüğümüze devri.
ADRES TANIMLARI
ADRES
Herhangi bir toprak parçası veya binanın; İl, İlçe,
Mahalle, Cadde gibi bileşenlerle tanımlanan coğrafi
konumudur.
ADRES BİLEŞENİ
Bir adresin tanımlanmasında kullanılan İl, İlçe, Mahalle,
Cadde gibi coğrafi unsurlardır.
ULUSAL ADRES VERİ TABANI
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde adres bileşenleri
ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu merkezi
veri tabanıdır.
Ülkemizin İl, İlçe, Köy, Mahalle, Meydan, Bulvar,
Cadde, Sokak adı ve Kapı numarası gibi adres
bileşenlerinden
oluşan
UAVT,
Genel
Müdürlüğümüzce, Belediye, İl Özel İdareleri ve
OSB’lerce güncellenmektedir.
ULUSAL ADRES VERİ TABANI
Adresler standarda kavuşturulmuş, Türkiye’deki tüm
konutların numaraları ve adres bileşenlerinin levhaları
yenilenmiş, mükerrer mahalle, cadde ve sokak isimlerinin
birisi iptal edilip yeni isimler verilmiştir. Ayrıca, adres
bileşenleri değişmez sabit tanıtım numarası ile
tanımlanmıştır.
Ülke genelinde belediye, il özel idareleri ve OSB’lerce
güncelliği sağlanacak Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)
oluşturulmuştur.
UAVT DEN SORUMLU KURUMLAR
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
Belediyeler, İl Özel İdareleri ve OSB’ler
MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
SORUMLULUKLARI
TSE tarafından temmuz 2006 tarihinde 14142 sayılı
doküman ile yayımlanan adres standardının, İl özel
idareleri ve belediyelere bildirilmesi,
Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun
olarak, özel idarelerin ve belediyelerin numaralama ile
levhalama çalışmalarının takibi ve alanda kontrolü,
İl Özel İdare ve Belediyelerde Numaralama ve adres
bileşenlerinin güncellenmesinden sorumlu personel
istihdam ettirilmesi ve kontrollerinin sağlanması.
BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELER VE
OSB’LERİN SORUMLULUKLARI
Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak
numaralama çalışmasının zamanında tamamlanması,
UAVT’na, tespit
güncellenmesi,
edilen
adreslerin
işlenmesi
ve
Yapı belgelerinin, Ulusal Adres Veri Tabanı kullanılarak
verilmesi,
Adres Kayıt Sisteminin vatandaşlara tanıtılması.
UAVT NİN GÜNCELLENMESİ
ADRES BİLEŞENLERİNİN GÜNCELLENMESİ
Adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler yetkili
idareler tarafından UAVT’na işlenir.
Yetkili idareler söz konusu adresin UAVT’nda olup
olmadığını kontrol ederek veri tabanında bulunmayan
adresleri işlerler.
Yapı belgeleri UAVT’na işlenip usulüne
onaylanmasını takiben onay numarası alınır.
uygun
KULLANICI TANIMLAMASI
Ulusal Adres Veri Tabanı kullanıcı tanımlama işlemleri
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce
yapılmaktadır.
Yetkili idareler belirledikleri personellerin Ulusal
Adres
Veri
Tabanı’nda
yetkili
kullanıcı
olarak
tanımlanmasını resmi yazı ile talep ederler.
İlçe Özel İdareler ise bağlı bulunduğu İl Özel İdare
aracılığı ile şifre talebini bildirmelidir.
KULLANICI TANIMLAMASI
Şifre talebinde esas olarak belirtilmesi gereken bilgiler
şunlardır:
Kişinin TC Kimlik Numarası
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Kurum Telefon Numarası
Elektronik Posta (e-mail) adresi
Talep Edilen Yetki (UAVT, Yapı Belgeleri, Form-A)
KULLANICI TANIMLAMASI
Belirtilen bu bilgiler eksiksiz ve Kurumun en üst amiri
tarafından mutlak suretle mühürlü ve imzalı olarak Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildikten
sonra kullanıcı Ulusal Adres Veri Tabanı’nda tanımlanır.
İlgili kişinin e-mail adresine kişiye özel kullanıcı şifresi
gönderilir. (İlk kullanıcı şifresi kişinin nüfus cüzdanı seri
numarasının “no” kısmıdır)
Şifreyi alan kişi verilen şifre ile sisteme ilk girişini
yaptıktan sonra kendine özel bir şifre ile değiştirir, daha
sonra bu şifre ile sisteme giriş yapar.
KULLANICI TANIMLAMASI
Sistem üzerinden Sorgulama bölümünden Kullanıcı
Tanımlama Formunda belirtilen bilgiler doldurulup çıktısı
alındıktan sonra Kurumun en üst amiri tarafından mühürlü
ve imzalı olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü’ne gönderilerek de kullanıcı tanımlanabilir.
UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ
İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
Yeni mahalle oluşumu
Yeni oluşan mahallede muhtar seçimi yapılmadan
önce İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın kararına
göre UAVT’na işlenir.
UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ
İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
Bir köyün tamamının yada bir kısmının belediyeye yeni
mahalle olarak katılması.
Yeni oluşan mahallede muhtar seçimi yapılmadan önce
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın kararına göre UAVT’na
işlenir.
Köyde ilk mahalli idareler seçimlerine kadar numarataj
ve yapı belgeleri işlemlerinin UAVT’den yapılabilmesi için
belediyeye “köy” niteliği olarak yetki verilir.
UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ
İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
İl, ilçe ve belde kurulması hakkında çıkan kanunun
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nce uygulama
sürecinin başlatılması ile birlikte yeni il, ilçe ve belde
oluşumu
Nüfus
ve
Vatandaşlık
İşleri
Genel
Müdürlüğü’nce
Ulusal
Adres
Veri
Tabanı’nda
gerçekleştirilir. Ulusal Adres Veri Tabanı’nda var olan ve
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü veya İller İdaresi Genel
Müdürlüğü tarafından il, ilçe, belde güncellemesi, silme
ve bileşenlerinin bağlılığının değiştirilmesine ilişkin
onayın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne
gelmesi sonrasında Ulusal Adres Veri Tabanı’nda gerekli
işlemler yapılır.
UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ
İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9 uncu maddesi
gereğince Belediye sınırları içinde mahalle kurulması,
kaldırılması,
birleştirilmesi,
bölünmesi,
adlarıyla
sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi belediye meclisinin
kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayıyla
olur. Belirtilen bu evrakların Adres Kayıt Sistemi
Uygulama Yönergesi’nin 32 nci maddesi gereğince
Mahalli idareler Genel Müdürlüğü’ne gönderilerek yapılan
inceleme sonucunda uygun görüldüğünü belirten yazının
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gelmesi
ile Ulusal Adres Veri Tabanı’nda işlemleri yapılır.
UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ
İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yeni oluşturulmuş ve
tescil edilen köyler ile köy bağlıları (mevkii) UAVT’na
Genel Müdürlüğümüzce işlenir.
UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ
İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
Adres Bileşenlerinden köy ve mahalle isimlerinin
güncellenmesi UAVT’ na Genel Müdürlüğümüzce işlenir.
Bu güncellemeler için dayanak belgelerinin
Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
Genel
UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ
MÜCAVİR ALANLAR
Mücavir Alan Yetkilendirme Talep Formu
Belediye Meclis Kararı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Onayı
UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ
KURUMSAL ADRESLER İÇİN
ADRES BİLEŞENLERİNİN GÜNCELLENMESİ
Belediye ya da Özel İdareler kendi sınırları içerisindeki
Kurumsal Adreslerin “Bina ve Bağımsız Bölüm Niteliğini”
uygun hale getirmesi gerekmektedir.
Kurumsal Adresler için Bina Nitelikleri Kurumsal İşyeri
adı altında “YURT, CEZAEVİ, HUZUREVİ” olarak
geçmektedir.
UAVT’ NİN GÜNCELLENMESİ
BİLEŞENLERİN SİLİNMESİ
Özel idareler ve belediyeler Ulusal Adres Veri Tabanı’na,
kendi sorumluluk alanlarındaki adres bileşenlerini
(cadde, sokak, bulvar, meydan, küme evler, sabit tanıtım
numarası ve bina numarası) oluşturma, güncelleme ve
silme işlemlerini yapar.
Silme
işlemi
düzenlenebilir.
yetkisi
Genel
Müdürlükçe
tekrar
SİSTEM MİMARİSİ
OLAĞANÜSTÜ
YEDEKLEME
SİSTEMİ
SSK
ASKİ
KPS
.
.
.
MERNİS
ULUSAL ADRES
VERİ TABANI
GENEL MÜDÜRLÜK
ANKARA
OSB
Belediye
Muhtarlar
İl Özel
İdaresi
NÜFUS
MD.
NÜFUS
MD.
...
NÜFUS
MD.
ASKİ
İL
BELEDİYELERİ
...
İSKİ
Hizmet veren kurumlar
Kurumlar
957 ilçe nüfus müdürlüğü
NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES DAİRE BAŞKANLIĞI
ULUSAL ADRES VERİ TABANI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
TELEFON : 0312 591 22 36
0312 591 23 54
FAKS : 0312 397 33 85
E-MAİL : [email protected]
Sunum Sona Ermiştir
Teşekkür Ederim
Gazi Levent KURTOĞLU

similar documents