Sunumu izlemek için lütfen tıklayınız.

Report
Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe
E.A.H
Hastane yöneticisi
Bu sunu birçok eğitim ve araştırma hastanesi yönetcileriyle görüşülerek hazırlandı.
Yeni dönemde hastanelerin adlarının ne olacağı hususunda kafalar karışık
Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe
E.A.H
Hastane yöneticisi
Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, İstanbul İli Anadolu
Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe
E.A.H
Hastane yöneticisi
Yöneticiye nasıl hitap edileceği konusunda kafalar karışık
Yöneticiye nasıl hitap edileceği konusunda kafalar karışık
Efsane başhekim döneminin sonu
Yönetici, hastaneyi geliştirmek atak yapmak açısından yetkileri sınırlandırılmış
Belki de birlik bunları başka bir hastanede düşünecek
Her şeyin adı değişti tek başhekimin adı değişmedi, peki yetkisi de değişmedi mi?
GENEL
SEKRETER
TIBBİ
HİZMETLER
BAŞKANLIĞI
İDARİ
HİZMETLER
BAŞKANLIĞI
HASTANE
YÖNETİCİSİ
BAŞHEKİMLİK
İDARİ VE MALİ
İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKIM
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ
HİZMETLER
BAŞKANLIĞI
İç ve dış yazışmalar konusunda kafalar karışık
• Hastaneye gelen dış yazılar eski alışkanlık
olarak Başhekimlik makamına geliyor.
• Ya hastane içi yazılar, hekimler hastane
yöneticiliğine mi başhekimliğe mi hitaben
yazacaklar.
Bu görev kimin başhekimin mi
hastane yöneticisinin mi?
Başhekim nerede?
KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ
GENEL
SEKRETER
TIBBİ
HİZMETLER
BAŞKANLIĞI
İDARİ
HİZMETLER
BAŞKANLIĞI
HASTANE
YÖNETİCİSİ
BAŞHEKİMLİK
İDARİ VE MALİ
İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKIM
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ
HİZMETLER
BAŞKANLIĞI
GENEL
SEKRETER
Tıp Fakt.
TIBBİ
HİZMETLER
BAŞKANLIĞI
İDARİ
HİZMETLER
BAŞKANLIĞI
HASTANE
YÖNETİCİSİ
BAŞHEKİMLİK
İDARİ VE MALİ
İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKIM
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ
HİZMETLER
BAŞKANLIĞI
3359 sayılı Kanunun;Ek 1 inci maddesi
• Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim
görevlilerinden biri hastane yöneticisi tarafından
bir yıllık süre için ilgili birimin eğitim sorumlusu
olarak görevlendirilir, idarî sorumlusu ise aynı
süreyle ilgili daldaki uzmanlar arasından seçilir.
Birimin eğitim sorumlusuna idarî sorumluluk
görevi de verilebilir.
663 KHK Madde 30
4. Madde
Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından
yönetilir. Hastane yöneticisine bağlı olarak
başhekimlik, idarî ve malî işler ile sağlık bakım
hizmetleri müdürlükleri kurulur. Kurum tarafından,
birliklerin ve hastanelerin büyüklükleri dikkate
alınarak belirlenen hallerde, birlik ve hastanelerdeki
yönetim görevleri tek kişiye verilebilir, hastanedeki
müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir ve bu
durumda görev dağılımları yeniden belirlenir
Ortak kullanımda hastaneleri kimin yöneteceği hususunda benim kafam karışık
12 Temmuz 2012 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28351
KANUN
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
• 3359 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile
üniversitelerin ilgili birimleri, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte
kullanılabilir. Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, Bakanlık ve
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü alınarak, il valisi ile
üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir.»
«Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri,
Sağlık Bakanlığı uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dâhil olmak üzere, ilgili
mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki ve sorumluluğunda yürütülür.
Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat
uyarınca işletilir ve tesis, üniversitenin görüşü alınarak Bakanlıkça atanan
başhekim tarafından yönetilir. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisinin kamu
hastane birliği kapsamında olması hâlinde, o tesise ait yönetici
görevlendirmeleri kamu hastaneleri birliği mevzuatı çerçevesinde yapılır.»
12 Temmuz 2012 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28351
KANUN
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
• 3359 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
«Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile
üniversitelerin ilgili birimleri, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde
birlikte kullanılabilir. Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, Bakanlık ve
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü alınarak, il valisi ile
üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir.»
«Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans
eğitimleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dâhil
olmak üzere, ilgili mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki ve
sorumluluğunda yürütülür. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri,
Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca işletilir ve tesis, üniversitenin
görüşü alınarak Bakanlıkça atanan başhekim tarafından yönetilir.
Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisinin kamu hastane birliği
kapsamında olması hâlinde, o tesise ait yönetici görevlendirmeleri
kamu hastaneleri birliği mevzuatı çerçevesinde yapılır.»
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları
Hakkındaki yönerge
Genel Sekreterliğin eğitim kapsamındaki görevleri
aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:
• Birlik bünyesinde birden fazla eğitim ve araştırma
hastanesi ya da üniversite ile birlikte kullanılan
sağlık tesisi bulunması halinde eğitim
hizmetlerinin koordinasyonu dekan, Kurumun
belirleyeceği başhekim ile bu başhekimin eğitim
görevlisi, profesör veya doçentler arasından
görevlendireceği 3 üye ile birlikte 5 üyeden
oluşan kurulca yürütülür.
Hiyeraşi konusunda kafalar karışık
Yeni dönemde yöneticiler için artan iş yükü
Maaş ve ek ödeme gelirleri
GERÇEK
• Genel sekreterlik ya da hastanede çalışmakta olan
yöneticilerin çoğunluğu kliniklerinde çalışan
uzmanlardan daha az ek ödeme alıyorlar.
• Üniversite personelinin akademik süreleri
dondurulmuş durumda.

similar documents