Yeni Kasko Dönemi (Power Point)

Report
HOŞGELDİNİZ
BİREYSEL SİGORTALAR / HASAR DEPARTMANI
YENİ KASKO GENEL
ŞARTLARINDAKİ ÖNEMLİ
HUSUSLAR
(1.04.2013)
BİREYSEL SİGORTALAR / HASAR DEPARTMANI
2012 – SEKTÖR KASKO SONUÇLARI
ARAÇ ADETİ / SİGORTALI ARAÇ ADETİ ORANI
22%
Toplam Araç Sayısı
Sigortalı Araç Sayısı
78%
Toplam Araç Sayısı
Sigortalı Araç Sayısı
:16.867.000
: 4.777.000
2012 – SEKTÖR KASKO SONUÇLARI
SİGORTALI ARAÇ DAĞILIMI
8%
3% 2%
Otomobil
Minibüs/Midibüs
24%
Otobüs
Kamyonet
Kamyon/Çekivi/Tanker/Römork
Traktör
0%
3%
60%
Otomobil Sayısı
Kamyonet Sayısı
Diğer Araçlar
: 2.888.000
: 1.140.000
TEMEL DEĞİŞİKLİKLER
1- POLİÇE ŞABLONU
2- SİGORTA KONUSU
3- SİGORTA KAPSAMI
4- EK SÖZLEŞME
5- TEMİNAT DIŞI ZARARLAR
6- SİGORTA BEDELİ
7- HASAR VE TAZMİNAT
8- PRİM ÖDEME / TEMERRÜT / CAYMA / FESİH
POLİÇE
ŞABLONU
1- POLİÇE ŞABLONU
Bölüm 1. ÜRÜN ADI : Genel Şartlarda belirlenen içeriğe uygun ürün adı
verilir.(En az 16 punto)
Bölüm 2. SÖZLEŞME TARAFLARI
Sigorta Şirketi Unvanı
:
Sigortalı Adı/Unvanı
Adresi
:
Adresi
Acente Adı/Unvanı
:
Adresi
:
Levha Kayıt No
:
Düzenleyen Teknik Personel Adı Soyadı :
Düzenleyen Teknik Personel Sicil No
:
Bölüm 3. SİGORTA KONUSU ARAÇ BİLGİLERİ
Plaka
:
Motor No
:
Şasi No
:
Türü
:
Markası
:
-2-
:
:
1- POLİÇE ŞABLONU
Bölüm 4. TEMİNAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1-)Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko ve Tam Kasko ürünlerinde
hangi riskler için teminat verildiği,
2-)Hasar durumunda sigortalının üzerinde kalacak tutara, varsa diğer
muafiyetlere,(14 Punto)
3-) Prim tutarına taksitle ödeme durumunda taksit vade ve tutarlarına,
4-) Sigortacının sorumluluğunun prim veya poliçenin teslimiyle
başlayacağı hususuna,
5-)Sigorta Bedeli kısmında belli bir tutar yer almayacak olup bu
kısımda “Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar
teminat altına almıştır.” ibaresine,
6-)Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacaktır ibaresine,
-3-
1- POLİÇE ŞABLONU
7-) Belli günler, belli mesafeler ve kişiler için teminat verildiyse bu
husustaki bilgilere (14 punto)
8-) Hasar durumunda istenecek belgelere
9-)Hasar tarihi itibariyle rayiç değerin tespitinde esas alınacak
referansa,
10-)Hasar tazmin yöntemine (onarım yerine tedarik/parçanın
onarımı mümkün değilse tedarik v.b.),
11-) Tedarikin yapılacağı parça türüne (orjinal / eşdeğer parça),
12-) Onarımın sigortalının mı yoksa sigorta şirketinin mi belirleyeceği
servis/tamirhanede yapılacağı hususuna,
14-) Yapılan indirim ya da zamlı prim uygulamasına ve bunların
nedenlerine
-4-
1- POLİÇE ŞABLONU
15-) Kısmi hasarlarda sözleşmeyi fesih hakkına,
16-) Şirketin tahkim sistemine üye olup olmadığına, üye ise Sigorta
Tahkim Komisyonu iletişim bilgilerine
17-) Sigortalının da eksper tayin edebileceği bilgisine,
Varsa diğer hususlar ve özel şartlara,
yer verilecektir.
Bölüm 5. Diğer Hususlar
-5-
SİGORTA
KONUSU
VE
TEMİNAT
KAPSAMLARI
2- SİGORTA KONUSU
A.1
Karayolunda kullanılan motorlu ve motorsuz kara araçları - römork –
karavanlar - iş makineleri - lastik tekerlekli traktörlere, diğer zirai tarım
makineleri ilave edildi.
a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu,
motorsuz araçlarla çarpışması,
b) Mevcut ile aynı ( Kullananın iradesi dışında ani ve harici etkiler )
c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketlere fiil
ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar ilave edildi.
d) Mevcut ile aynı ( Yanma )
e) Mevcut ile aynı ( Çalınma )
-6-
2- SİGORTA KONUSU
A.1
- Ürün isimleri 4 grup altında toplandı -
Dar Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın
verildiği üründür.
Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın
verildiği üründür
Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu
Genel Şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil
edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu Genel
Şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm
riskler için teminatın verildiği üründür.
Sigorta teminatının kapsamına ilişkin olarak
belirtilen ifadeler dışında ifade kullanılamaz.
-7-
3- SİGORTA KAPSAMI
A.3.
Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine
fabrika çıkışında standart donanım
olarak monte edilmiş her türlü ses,
iletişim ve görüntü cihazları ile poliçede
belirtilmeleri koşuluyla araçta
standardının dışında yer alan, fabrika
çıkışında veya sonradan ilave edilmiş
aksesuarlar sigorta kapsamı içindedir.
-8-
4- EK SÖZLEŞME
A.4.
İlk 12 maddesi mevcut ile aynı.
Teminatlardan bazıları detaylandırılmış. Toprak kayması –
Fırtına – Dolu – Yıldırım ilave edildi
Yeni
ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde
diğer hayvanların vereceği zararlar,
nedeniyle meydana gelen zararlar,
Yeni
Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir
olayla sonuçlanmadıkça
Yeni
.
-9-
5- TEMİNAT DIŞI ZARARLAR
A.5.
Mevcuttaki 2 maddesi Ek Sözleşme Maddelerine eklendi.
Yeni
Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık
kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb)
hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu
bendlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin
tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden
ayrılması. İlave edildi.
Mevcutta yer alan Eksik Sigorta ve Aşkın Sigorta
maddeleri kaldırıldı.
-10-
SİGORTA
BEDELİ
Yeni
6- SİGORTA BEDELİ
Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç
değerine kadar teminat altına alır.
Tazminat hesabında rizikonun gerçekleşmesi
anındaki rayiç değerleri esas alınır.
Rayiç değer için esas alınacak referansa veya
rayiç değeri belirleme yöntemine poliçede
yer verilir.
Bu yönde bir referans belirlenmemişse TSRSB
tarafından belirlenerek ilan edilen riziko
tarihi itibariyle geçerli rayiç değer esas
alınır.
-11-
Yeni
YENİ KLOZ
Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın 3.3.2.2 maddesi
gereğince aracın tam hasara uğraması halinde aracın hasar
anındaki rayiç değeri, 3.3.2.4 maddesi gereğince aracın
çalınması halinde çalınma günündeki rayiç değeri ödenir. Rayiç
değerin tespiti konusunda taraflar aşağıdaki koşullarda mutabık
kalmışlardır.
Rayiç değer tespiti için aracın kilometresi, bakım durumu
(paslanma, çürüme vb. emareler), geçmiş hasar verileri ve şase
üzerinden yapılacak kontrol sonucu çıkacak araç tipi
gözetilerek;
Eksper tarafından raporda belirtilen rayiç değer,
2.el satışı yapılan internet siteleri verileri
Yetkili servis ikinci el satış ve
İkinci-el galeri verilerinin ortalamasına göre tespit edilir.
-12-
YENİ KLOZ
Aracın standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında
veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar, Lpg, kasa vb.
eklentiler poliçede ayrıca belirtilmeleri ve ayrıca teminat
altına alınmaları şartıyla rayiç değer tespitinde
değerlendirmeye alınır.
-13-
HASAR
VE
TAZMİNAT
7- HASAR VE TAZMİNAT
B.1
Mevcutta yer alan B.1.1.6 ve B.1.1.8 maddeleri kaldırıldı
Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bildirim ve sigorta
konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmelerini sigortacıya
bildirmek.
B.3.
Bildirim
Sigortacı poliçe metninde muhtemel hasarlar için talep edeceği
belgelere yer verir. Sigortacı hasar ihbarı üzerine üç iş günü
içinde hak sahibine, poliçe metninde yer verdiği belgeler
dışında talep ettiği belgeleri, yazılı veya taraflarca
kararlaştırılan iletişim vasıtalarıyla bildirir.
-14-
7- HASAR VE TAZMİNAT
Mevcutta yer alan B.3.2 Zararın Tespiti maddesine “Tayin
edilecek sigorta eksperi vasıtasıyla tespit edilir” cümlesi
ilave edildi ve Hakem Bilirkişi Tespiti bölümü kaldırıldı.
Yeni
TAZMİNATIN HESABI VE ÖDENMESİ
Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilir.
Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe
belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından
belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı hususu açıkça
yer alır.
Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer gibi
parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı belirtilir.
Bu yönde bir belirleme olmazsa sigortalının tercih ettiği tazmin
yöntemi, servis ve parça esas alınır.
-15-
ORJİNAL – EŞDEĞER PARÇA ORANI
2012 KASKO HASAR PARÇA
KULLANIMI
%3
ORJİNAL
EŞDEĞER
% 97
-16-
KASKO BRANŞI SERVİS DAĞILIMI
2012 KASKO HASAR PARÇA
KULLANIMI
% 39
ANLAŞMALI
% 61
ANLAŞMASIZ
-17-
7- HASAR VE TAZMİNAT
Yeni
YENİ KLOZ
Sigortalı aracın hasara uğraması durumunda öncelikle zarar
gören parça ve/veya parçaların onarımı yoluna gidilecektir.
Onarımının mümkün olduğu tespit edilen parçalar özelliklerine
ve türlerine göre sigorta şirketince anlaşma yapılmış parça
onarım firmalarında onartılacaktır.
Parça ve / veya parçaların onarılmasının mümkün olmadığı
durumlarda ise hasarlı parçanın değişimi sağlanacaktır. Hasarlı
parçanın değişiminde sigorta şirketi parça tedarik uygulaması
yapacaktır.
Servis veya tamirhaneler sigorta şirketinin sistemindeki parça
fiyat ve iskontolarını kabullenmeleri şartıyla parçayı kendileri
temin edebilirler.
Akü, lastik, katalitik konvertör, egzoz vb. parçalarda ilgili
parçanın hasar tutarı üzerinden azami % 50 olmak üzere
Kıymet Kazanma Tenzili yapılacaktır. (Muafiyetler kısmına da
ayrıca yazılacak)
-18-
7- HASAR VE TAZMİNAT
YENİ KLOZ
Sigortalı araca takılacak parça ve/veya parçalar 0 – 3
yaş arası araçlarda orijinal, 4 yaş ve üzeri araçlarda
eşdeğer parça olacaktır.
Tedarik yapılacak parça 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe
giren 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey
Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti
Tebliği’ne uygun parça olacaktır.
Orijinal Yedek Parça ve Eşdeğer Kalitede Yedek Parça
tanımları aşağıdaki gibidir.
-19-
7- HASAR VE TAZMİNAT
YENİ KLOZ
Orijinal Yedek Parça
Bir motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan
parçalarla aynı kalitede olan ve söz konusu motorlu aracın
üretiminde veya montajında kullanılan parçaların veya yedek
parçaların üretiminde sağlayıcı tarafından getirilen
spesifikasyonlara ve üretim standartlarına göre üretilmiş yedek
parçalar anlamına gelmektedir.
Aracın parçaları ile aynı üretim bandında üretilen yedek
parçalar da bu kapsamdadır. Bu parçaların, söz konusu aracın
montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olduğunun ve
araç üreticisinin spesifikasyonlarına ve üretim standartlarına
göre üretildiğinin parça üreticisi tarafından belgelendirilmesi
halinde, aksi kanıtlanana kadar, orijinal yedek parça olduğu
varsayılır.
-20-
7- HASAR VE TAZMİNAT
YENİ KLOZ
Eşdeğer Kalitede Yedek Parça
Bir motorlu aracın montajında kullanılan parçalarla eşdeğer
kalitede olduğu varsa mevzuat gereği aranan mecburi
standartlara uygunluğunun üreticisi tarafından belgelendirilmesi
gereken parçalardır.
Cam Hasarlarında:
Sigorta şirketi öncelikle kırılan camın onarımını yaptıracaktır.
Onarımın mümkün olmadığı cam hasarlarında Sigorta Şirketinin
anlaşmalı cam servisleri kullanılacak olup, bu servislerde
eşdeğer cam takılacaktır. Camın anlaşmalı cam servislerinin
dışında başka bir serviste takılması durumunda hasar
tutarından % 20 muafiyet uygulanacaktır.
-21-
7- HASAR VE TAZMİNAT
TAZMİNATIN HESABI
Onarım masrafları ile ilgili bölümde; Aracın tam hasara
uğraması halinde rayiç değerinin ödeneceği belirtiliyor.
Aracın hasarlı haliyle sahibine terk edilmesine onay vermesi
halinde, aracın riziko tarihindeki rayiç değeri ile hasarlı hali
arasındaki tutar sigortalıya ödenir.
Sigortacı, sigortalıya bildirdiği sovtaj bedelini bildirimden
itibaren 1 aylık süreyle sınırlı olarak garanti etmiş sayılır.
-22-
7- HASAR VE TAZMİNAT
TAZMİNATIN ÖDENMESİ
Sigortacı talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz olarak
verilmesi ve eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10
işgünü içinde Genel ve Özel Şartlar kapsamında gerekli
incelemeleri tamamlamak ve ödemeye engel bir durumun
bulunmaması halinde tazminat miktarını tespit edip sigortalıya
ödemek zorundadır.
Tazminat ödeme borcu her halde hasarın ihbarından itibaren 45
gün sonra muaccel olur.
-23-
7- HASAR VE TAZMİNAT
TAZMİNATIN ÖDENMESİ
İncelemeler hasar ihbarı üzerine üç ay içinde
tamamlanamamışsa; sigortacı, tazminattan veya bedelden
mahsup edilmek üzere, tarafların mutabakatı veya anlaşmazlık
hâlinde mahkemece yaptırılacak ön ekspertiz sonucuna göre
süratle tespit edilecek hasar miktarının en az yüzde ellisini
avans olarak öder.
-24-
7- HASAR VE TAZMİNAT
TAZMİNATIN ÖDENMESİ - ÇALINMA
Çalınmış olan aracın 30 gün içinde bulunamaz ise; sigortalı
durumu ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle,
sigortacıya bildirir.
Araç kayıtlarına çalınma durumunu gösteren şerh ve sair
açıklamanın konduğunu ve aracın ilgili mevzuata göre
devrine engel teşkil edebilecek kısıtlamaların
bulunmadığını gösteren belgeler sigortacıya teslim edilir.
Sigortacı bu genel şartlara göre tazminatı öder.
-25-
7- HASAR VE TAZMİNAT
B.4.
HASAR VE TAZMİNAT SONUÇLARI
Rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği
takdirde sigorta teminatı sona erer.
Yeni
Teminatın sona ermesi ile sigortacı primin tamamına hak
kazanır.
4.2. Kısmi hasarlarda sigortacının sözleşmeyi feshi hakkı ve
şartlara poliçede yer verilir.
Yeni
Sigortacı fesih hakkını bu genel şartlar uyarınca
tazminatın ödenmesinden sonra kullanabilir. (Mevcutta
fesih hakkı tazminat ödenmeden önce kullanılıyordu)
-26-
PRİM ÖDEME
TEMERRÜT
CAYMA
FESİH
8- PRİM ÖDEME - TEMERRÜT CAYMA - FESİH
C.1.
Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının
Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
 Peşinat ödenmedikçesigortacının sorumluluğu başlamaz
Peşinat veya Taksitler Vadesinde ödenmediği takdirde ; Yeni
Eski Genel Şartlar
Temerrüde Düşer
İlk 15 gün teminat var
Yeni Genel Şartlar
Temerrüde Düşer
Yazılı ihtardan itibaren 10 gün
teminat var
15 gün sonunda teminat 10 gün sonunda teminat durur
durur
15 gün içinde ödenirse 10 gün içinde ödenirse teminat
teminat devam eder
devam eder
15 gün sonunda ödenmez 10 gün sonunda ödenmez ise
ise fesh olur
fesh olur
Riziko gerçekleşince
ödenecek tazminatı
aşmayan kısım muaccel
olur
Riziko gerçekleşince ödenecek
tazminata ilişkin primlerin tümü
muaccel olur
-27-
8- PRİM ÖDEME - TEMERRÜT CAYMA - FESİH
C.2.
Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Sözleşme
Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü – CAYMA –
Önemli bir husus bildirilmemiş veya yanlış bildirilmiş
olduğu takdirde;
Eski Genel Şartlar
Sigortacı durumu
öğrenmesinden itibaren
30 Gün içinde cayabilir
veya prim farkı isteyebilir
Yeni Genel Şartlar
Sigortacı durumu
öğrenmesinden itibaren 15 Gün
içinde cayabilir veya prim farkı
isteyebilir
İstenilen prim farkının 8 gün İstenilen prim farkının 10 gün
içinde kabul edilmemesi
içinde kabul edilmemesi halinde
halinde sözleşmeden
sözleşmeden cayılmış olur
cayılmış olur
-28-
Yeni
8- PRİM ÖDEME - TEMERRÜT CAYMA - FESİH
C.3.
Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi
İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları – FESİH Rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut durumun
ağırlaşması ihtimalini öğrendiği takdirde ;
Eski Genel Şartlar
Bu tarihten itibaren 8 Gün
içinde sözleşmeyi
feshedebilir
Veya prim farkı isteyebilir
İstenilen prim farkının 8 Gün
içinde kabul edilmemesi
halinde sözleşme
feshedilmiş olur
Yeni Genel Şartlar
Bu tarihten itibaren 30 Gün
içinde feshedebilir
Veya prim farkı isteyebilir
İstenilen prim farkının 10 Gün
içinde kabul edilmemesi halinde
sözleşme feshedilmiş olur
-29-
Yeni
MUHTEMEL KASKO ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
ORJINAL
DAR
X
DAR
X
EŞDEĞER
X
X
DAR
X
X
KASKO
X
KASKO
X
GENİŞLETİLMİŞ KASKO
X
GENİŞLETİLMİŞ KASKO
X
TAM KASKO
X
X
X
X
X
X
X
GENİŞLETİLMİŞ KASKO
TAM KASKO
X
X
X
X
X
X
KASKO
GENİŞLETİLMİŞ KASKO
ANLAŞMASIZ
SERVİS
X
DAR
KASKO
ANLAŞMALI
SERVİS
X
X
X
X
TAM KASKO
X
TAM KASKO
X
X
X

similar documents