A fiatal Lukács György (1885

Report
A fiatal Lukács György (18851971) művészetfelfogása
-- A 20.század egyik legjelentősebb,
nemzetközileg elismert magyar filozófusa.
--Lukács ellentmondásos életének sajátos
összegzése: „A megváltásról álmodozott fiatal
korában, és öregkorában öncsaló módon
kapaszkodott abba, amit egykor messianisztikus
szenvedéllyel megváltásnak vélt. Ezt a szellemi
színvonalával oly kevéssé harmonizáló öncsaló
pátoszt nem lehet megérteni, sem megvédeni.”
(Eörsi István, hajdani Lukács-tanítvány egyik,
2000-ben megjelent írásából egy részlet)
Lukács György életútjának fontosabb
állomásai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Budapesten született 1885-ben nagypolgári családban.
Egyetemen (Budapest, Berlin) filozófiát, jogot, irodalom- és művészettörténetet
tanult, Kolozsváron jogi doktorátust szerzett.
Thália Társaság megalapítása barátaival (Benedek Marcell, Hevesi Sándor).
Az első világháború alatt nagyobb részt Heidelbergben él, kapcsolat az ottani
neokantiánusokkal (pl. Max Weberrel).
A kapitalizmus pesszimista kultúrkritikája, majd Marx műveinek tanulmányozása.
Fordulat: 1918 végén belép a KMP-be, a Tanácsköztársaság alatt közoktatásügyi
népbiztos.
A Kommün bukása után Bécsbe emigrál.
Élete végéig kitart a marxi filozófia és a kommunista mozgalom mellett.
Hitler hatalomra jutása után Szovjetunióba kerül, ahonnan 1945-ben tér haza,
Magyarországra.
Itthon a kommunista párt kulturális harcának egyik ideológusa.
Az 50-es években revizionistának bélyegzik, több előadásában elítéli a sztálinista
terrort.
56-ban egy ideig a Nagy Imre-kormány tagja.
A forradalom leverése után is kitart a szocializmus eszméje mellett, de a
szocializmus demokratizálódását sürgeti.
A fiatal Lukács (a marxista fordulatig)
írásai
• Filozófiai hatások: klasszikus német filozófia,
Kierkegaard és Nietzsche életfilozófiája, Simmel,
Dilthey.
• Kulturális, illetve irodalmi hatások:
–
–
–
–
–
–
Ady költészete
Móricz írásai
Balázs Béla költészete
Német irodalom: főleg Goethe és Thomas Mann
Orosz irodalom: főleg Dosztojevszkij
Kortárs drámairodalom: Ibsen
• Első írásai: kritikák (főleg színházi kritikák)
• Első könyve: A modern dráma fejlődéstörténete
(1906-1907), 1908-ban a Kisfaludy Társaság
pályadíját nyeri el, 1911-ben jelent meg. A dráma
számára kitüntetett műfaj; történeti-szociológiai
módszer alkalmazása.
• Heidelbergi tartózkodása alatt, a világháború
éveiben: nagyszabású művészetfilozófia és
esztétika kidolgozásának kísérlete: néhány fontos
fejezet készült el (pl. az alkotói és befogadói
folyamat fenomenológiájáról), de nem fejezte be;
főként kantiánus szemlélet jellemzi. Halála után
jelent meg (Heidelbergi művészetfilozófia és
esztétika címmel).
A fiatal Lukács esszéi
• Esztétikum és etikum, művészetfilozófia és
életfilozófia összekapcsolódása.
• Az egyetemes filozófia a művészet filozófiájaként
jelenik meg nála.
• A lélek és a formák (Die Seele und die Formen):
magyar és német nyelven is megjelent esszékötet
(1910-1911): a megformált élet kísérlete.
– Levél a kísérletről: a kötet bevezetője; esszé jelentése:
‚kísérlet’; az „élethez forduló” kritika eszménye.
• „A forma a valóság a kritikus írásaiban, és rajta
keresztül kérdezi ő végső kérdéseit az élettől.”
• Kierkegaard és Regine Olsen:
– Fiatalkori életfilozófiájának összefoglalása.
– A gesztus életértéke: „a formák értéke az életben,
a formák életadó, életfokozó értéke.”
– Az életek közötti ellentét:
• Abszolút élet: az életproblémák „vagy-vagy”
formában vannak feltéve (Lásd Kierkegaard).
• Relatív élet: az életproblémák az „így is-úgy is”
formájában jelennek meg.
• A Reginével történő szakítás „becsületessége”.
• Kierkegaard becsületessége: „élesen külön
látni mindent: a rendszert az élettől, az egyik
embert a másiktól, az egyik stádiumot a
másiktól. Abszolútumokat látni az életben,
nem sekély megalkuvásokat.”
• A szeretet felfogása Kierkegaard-nál: abszolút
szeretet, amelyet csak isten adhat meg.
• Kierkegaard heroizmusa: „formát teremteni
akarni az életből”.
• A tragédia metafizikája:
– A tragédia mint életfilozófiai szempontból
kitüntetett műfaj.
– A játék és az élet a tragédiában.
– A tragédia világában véletlennek nincs helye, a
tragédiának egyetlen kiterjedés van: a magasság.
– „Mezítelen lelkeknek dialógusa mezítelen
sorsokkal.”
– A tragédia metafizikai lényege: „A drámai tragédia
a lét csúcspontjainak, végső céljainak és végső
határainak formája.”
– Az emberek és események egyszerűsítése.
• „A forma az élet bírája. Ítélő erő és etikai
valami a megformálhatóság, és értékelés
van minden megformáltságban. A
megalakítás minden fajtája, az irodalom
minden formája az életlehetőségek
hierarchiájának egy foka.”

similar documents