Nagy László képversei

Report
NAGY LÁSZLÓ KÉPVERSEI




11.
TÉMAKÖR: LÁTÁSMÓDOK
Tétel: Nagy László képversei
Feladat: Nagy László Seb a cédruson című versén
keresztül mutassa be a verbális és vizuális kód
együttes hatásának poétikai többletét!
Kérdések a vers értelmezéséhez





1. Melyek azok a verbális elemek, melyek épp a vizualitás
révén kapnak külön hangsúlyt?
2. Mi olvasható ki a vers képi formájából? Melyik karakter
emelkedik ki a többi közül? Fűzz hozzá értelmező
magyarázatot!
3. Milyen retorikai, stilisztikai alakzatokat találsz a
versben? Melyek fontosak a képi megjelenítés
szempontjából?
4. Kiket ismersz a megidézett alakok közül? Kikből
rajzolódnak ki az egyes testrészek? Hogy kerültek ők egy
társaságba?
5. Mi mindennel azonosítódik a libanoni cédrus sebe?
Nagy László



Nagy László ipar-és képzőművész, magyar-szociológiafilozófia szakon tanult, majd később orosz szakos lett.
Állandó dilemmája, hogy költő vagy képzőművész legyen.
Mivel első verseivel sikert ért el az irodalom mellett
döntött, de a képzőművészettel sem szakított a képvers
lehetőséget teremt a kettő szintézisére
Nagy László bő kéttucatnyi, a vizuális költészet körébe
sorolható alkotásainak többsége ,Képversek és
betűképek’ (1973) címmel szerveződik ciklussá, s „jórészt
azt a hangmódosulást készítik elő Nagy László
költészetében, amely a játékos és groteszk elemek
erősödését hozza a »lehetetlenért« hadban álló költő
életművében”.
Helye az életműben




Nagy László Seb a cédruson című alkotása az azonos
című ciklus nyitó darabja, a Versben
bujdosó kötet egyetlen vizuális költeménye.
Nyomtatott és kéziratos formája is létezik.
GÖRÖMBEI ANDRÁS szerint „ez Nagy László
legtökéletesebb képverse (…) Első változata még fát
ábrázolt, a Magányos cédrust, a végleges változatban
azonban a kalligramma profilból nézett emberi fejet és
szemből nézett felsőtestet mutat (…)”
Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrusa
Tisztelgés, memento.
A képversek




A vizuális líraiság gyökere az antikvitásba nyúlik, a
középkorra is jellemző. Meghatározó a XX. sz-i avantgard
idején lesz.
A vizuális és a verbális kód egyszerre érvényesül. A
jelentésteremtésben mindkettőnek fontos szerepe van. A
képvers a verbális (nyelvi) és a verbális matériából
felépített képi komponens egymástól elválaszthatatlan
egysége nyelv és grafika sajátos szintézise. A szavak és
azokból kirajzolódó vizualitás egymás jelentését
kölcsönösen gazdagítja.
Számos változata létezik. Van olyan tipológia, ami 64
vizuális költeményformát különböztet meg.
Nagy László verse klasszikus kalligramma.
Keletkezéstörténet



CZINE MIHÁLY a következőket jegyezte fel
keletkezéstörténetéről:
„Író – olvasó találkozókon többször hallottam Nagy
Lászlótól egy képverset a cédrusról. Elmondta »történetét«
is. Van egy libanoni cédrusdarabja, azon van egy
forradás. Egy emberalakra hasonlító seb. A sebet kivágta
a fából, de az emberarc ott maradt, negatívban. A
libanoni cédrus négyezer évet is megél: láthatta Mózest,
Jóbot, Jézust, Spartacust; népeket és történelmeket;
sebeket és mindig sebeket. Ezt írta meg Nagy László a
cédrus sebére hasonlító képversben.”
A verbális anyag tehát a seb motívum körül építkezik.
A kép-vizuális kód



A csupa nagybetűvel írt szöveg emberalakot formál az
ősi ábrázolásoknak megfelelően mindent a legjellemzőbb
nézetében megmutatva.
Feltűnő a vízszintesen elfordított „Ó”, amely a szemet
formázza. a látás érzékszerve + a látvány tudati
feldolgozása „sokat látott”  (tapasztal, tud, megért,
tudomásul vesz)
Ez az évezredes tapasztalás kap nyomatékot a versben!
A megidézett alakok





Homlokán elárvulva a József Attilai-i
„szellem és szerelem” (Ars poetica)
Alatta az áldozati állatok antropomorf sebe: „emberarcú
szentség”
Válla a történelem sorsfordító alakjainak nevéből
rajzolódik ki (Jób, Istár, Ekhnaton, Jézus, Prométheusz,
Spartacus, Johanna, Dózsa)
Törzsét tragikus sorsú alkotók neve (Csokonai, Edit Piaf,
Petőfi, Van Gogh, Majakovszkij, Attila, Radnóti, Dylan
Thomas és Kondor)
+a cédrus motívumon keresztül Csontváry Kosztka Tivadar:
Magányos cédrusa  Memento Csontváryról



Karjait pedig a JAJ és a SEBE szövegszavak
alakítják.
Az utolsó tétel a ’jeltelenek’-é.
A közös bennük: a magányos áldozatvállalás
hősei! Sebük a világ sebe.
Alapmotívumok
1. A címben külön kiemelt cédrus – egy sok ezer évig is
elélő örökzöld.
- Archetípus: az örök növekedés, folytonos megújulás összetett
jelentésű jelképe.
- Tanúja évezredeknek, emberi küzdelmeknek, sorsoknak.

2. A cédrushoz kapcsolódva a seb kap külön nyomatékot.
- Variánsaiban 18-szor ismétlődik
- Egyetemes történelmi és sorsszimbólum – megsebzettség


A cédrus sebe = a világ sebe + személyes
sorsként önmagára is vonatkoztatja („sebem”)
A megválthatatlanság tapasztalata
„PIRAMISFAL TÉGLAVÖRÖS LEJTŐ/MÉRTANÁBAN
GYÖTRŐDIK A MÁJUS”
 Május tavasz időtoposz: remény, újjászületés, virágzás,
fiatalság
 De a piramisfal téglavörös mértanában gyötrődik
kibonthatatlan bezártság, megvalósíthatatlanság
 a megváltás beteljesedésének sokezer éves vajúdása

A megválthatatlanság tapasztalata







Az embert megváltani akaró hősi küzdelem a megidézett
alakok képében ölt testet
Értékteremtés + értékpusztulás =a létezés tragikuma
Mártírok, áldozatok, a mást akarók, lázadók, művészek
sora – 17 név, 17 sors + a jeltelenek + a lírai én
önvallomása
Áldozathozatal biblikus képei: „bárányhús pirosa”,
„birkahús vöröse”
Az áldozat a megváltásban nyer értelmet
Ady hiába-mégis morálját idézi
Bár nincs megváltás, de mégis van értelme az
áldozatnak!!!!
Poétikai eszközök




Az ismétlődésen alapuló retorikai/stilisztikai alakzatok
A szakrális szövegeket megidéző  gondolatritmus
és mondatpárhuzam: „CSUPA VÉRÁROK, CSUPA
HÁNTÁS, CSUPA LÁZ A SEBED, CSUPA FÁZÁS”
Szótőismétlés figura etimologica „SEBED/SEBEM/
Hangalakzatok: összecsengésekből fakadó fokozott
zeneiség: „VISELED, SEBEDET, VÉRDÚS/LIBÁNUSFA,
LIBANONI CÉDRUS”

Interpunkció (központozás) hiánya az

írásjelek hiánya, a szövegegységek jelöletlen
határai nyitottá teszi az értelmezést!
Erőteljes metaforahasználat, intenzív képiség (a
szavak által vetített képek!) gazdag asszociációs
teret nyit.

similar documents