Egészségtudatosság, felelősség, a lelki élet fenntartható fejlődése

Report
Prof. Dr. Bagdy Emőke
Károli Egyetem Pszichológiai Intézete
Magyar Fenntarthatósági Csúcs II:
A gondolkodás, értékrend-váltás és cselekvés jegyében
2011. november 24.
1/ Jelen helyzet: biztonsághiány, egészséghiány,
boldogsághiány
2/Torzulások a valóságviszonyban:
a konzumizmus élet-tükre
(homo consumens)
3/ Helyreállítandó humán értékek
4/ Hogyan kezdjünk hozzá?
Lehetőségek, teendők,
tűzoltástól az újraépítésig.
*Konzumizálódott, fogyasztói szemlélet
*Eldologiasodott kapcsolatok, elidegenedés
/”robotember”/
*Félreértett „önmegvalósítás” az
önaktualizáció helyett /Maslow/
*A kölcsönös egymásrautaltság
élettörvényének megsértése /Csányi/
*Materiális értékközpontúság
/”Az vagy, amid van, amit birtokolsz”/,
az identitást a pénz és tulajdon határozza meg
/Sartre üzenete/
*A spirituális létdimenzió tagadása (Maslow:
Öntranszcendáló és önmegvalósító dimenziók
viszonyának fejlődése!)
*A társas támasz coping elsorvadása, hiánya
*Krónikus boldogtalanság és „beteg állapot”
/Kopp, 2008/
*individualizmus (a közösségiséggel szemben)
*a genuin altruizmus károsodása
*pesszimizmus, reménytelenség, a jövőkép
hiánya /Seligman/
*felelősségvállalás és elköteleződés hiánya
*önreflektív képesség gyengesége
/önismereti és társismereti zárlat/
*egészség-betegség dichotómia a
gondolkodásban
*betegség-központú, medikalizáló gondolkodás:
redukcionista materializmus
*fogyasztáskultusz: gyógyszeripar!!! „Vedd meg,
vedd be, nincs idő a fájdalomra”, lelki
öngyógyítás kémiai kényszerzubbonnyal
*pszichológiai (mély)kulturálatlanság,
„magyar lelkiállapot” /Kopp, Skrabsky, Vitray,
Uniós összehasonlítás/
*szociális hiánybetegségek és addikciók
(szerfüggések és viselkedési addikciók)
*szemléletváltozásra átnevelés
(paradigmaváltás):
pozitív gondolkodás, életminőség mint cél,
szalutogenézis, egészségtudatosság
*Eszközök, utak: iskola /új NAT/, képzések,
média hatalma /főként TV sorozatok/
az egészséges „boldog” életről.
I. ÖNISMERET
*”Léleknevelés”(stresszkezelés, megküzdési
módok tanítása, PÉLDÁK, BIZONYÍTÉKOK,
SORSOK tükrében)
*együttműködő, „erőszakmentes”
kommunikáció iskolázása
*az emberi fejlődés útjának tanítása:
várandósságtól az idős korig,
szembesítés a normatív krízisekkel
(pl. életközépi krízis)
*életcélok, pályakép, képességek, küldetés,
hivatásszolgálat
• felkészülés a párkapcsolatra, együttélésre
• családi életre nevelés, szülők iskolája
• pozitív életpéldákon át a vonzás és motiváció
megteremtése
• társas kapcsolatok, közösségépítés, társas élet
• altruizmus, elköteleződés, kölcsönösség,
felelősségvállalás
• A munka becsülete és öröme
Kezdjük magunknál: „egyedül nem megy” /Hofi/
„egész világ nem a mi birtokunk” /Vörösmarty/
Hosszú távon a jövőnek dolgozunk!!
KERESSÜNK SZÖVETSÉGESEKET!

similar documents