Prezentace_Závěr. konference NSK2_Dagmar Kuchtová

Report
Národní soustava
kvalifikací
Proč jsme to celé dělali?
Závěrečná konference NSK2, 17. února 2015
Proč se podílíme na tvorbě NSK?
 Jako jeden z největších zaměstnavatelských svazů v
České republice jsme neustále dostávali stížnosti a
volání zaměstnavatelů a podnikatelů po nápravě
kritické situace na trhu práce.
 Zaměstnavatelé projevili vůli a ochotu přímo se
podílet na tvorbě prvků NSK, základny systému
dalšího profesního vzdělávání, ne jen pasivně čekat.
 Jednou z hlavních deklarovaných priorit Svazu
průmyslu a dopravy ČR je právě trh práce a
vzdělávání.
2
Proč se podílíme na tvorbě NSK?
 Rostou požadavky na lidský kapitál a jeho kvalitu.
 Vzdělávací soustava není dostatečně přizpůsobena
potřebám zaměstnavatelů.
 Současný systém financování škol není optimálně
nastaven (preference kvantity před kvalitou).
 Máme kritický nedostatek zaměstnanců  ohrožení
konkurenceschopnosti a podnikání zaměstnavatelů.
 Proto sázíme na cestu dalšího profesního vzdělávání,
schopnou operativně řešit disproporce na trhu práce.
3
Proč se podílíme na tvorbě NSK?
 Národní soustavu kvalifikací a s ní související Národní
soustavu povolání považujeme za jedinečný nástroj k
řešení neuspokojivé situace na trhu práce!
 Realizace ukázala, že trend zapojení zaměstnavatelů
do procesu ovlivňování rozvoje lidských zdrojů je při
současné složité situaci rozhodně správný!
4
Zapojení zaměstnavatelů
 Pro realizaci Národní soustavy kvalifikací se nám spolu s
Hospodářskou komorou ČR a Agrární komorou ČR podařilo
ustavit celkem 29 sektorových rad, pokrývajících národní
hospodářství České republiky a složených z
reprezentativních zástupců zaměstnavatelů a
vzdělavatelů.
 Do sítě sektorových rad se zapojilo více než 1 400 osob, ať
už jako členů SR, pracovních skupin, stvrzovatelů a
dalších.
 Přímé zapojení zaměstnavatelů zajistilo především to,
že byly vytvářeny profesní kvalifikace aktuální a
potřebné pro trh práce.
5
Systém dalšího vzdělávání v ČR
Co znamenají obě soustavy pro zaměstnavatele a
systém celoživotního učení
 Reálnou možnost uvést požadavky praxe do systému
celoživotního učení.
 Vybudování odpovídající kvalifikačního
systému schopného reagovat pružně na
situace na trhu práce.
 Vytvoření podmínek pro zákonné napojení
rekvalifikací na Národní soustavu kvalifikací
a zákon č. 179/2006 Sb. (vyhláška 176/2009
Sb.), což přináší zaměstnavatelům zvýšení
záruky kvality.
6
Budoucnost
 SP ČR je po skončení realizace veřejné zakázky „Národní
soustava kvalifikací 2“ připraven pokračovat ve spolupráci s
partnery.
 Naší snahou je zajistit s pomocí zaměstnavatelů udržitelnost,
aktuálnost a rozvoj obou soustav.
 Jako pomoc pro trh práce v současné době realizujeme i další
projekty, např. „Sektorové dohody“.
 Významnou aktivitou je také vyhlášení roku 2015 „Rokem
průmyslu a technického vzdělávání“, k níž se mohou všichni
aktéři trhu práce připojit.
7
Děkuji Vám za pozornost!
Děkuji za pozornost
Ing. Dagmar Kuchtová
GenerálníDivišová
ředitelka
Ing. Dagmar
Svaz průmyslu
a dopravydohod
ČR
Manažerka
sektorových
8

similar documents