Státní podpora sportu pro rok 2013

Report
NSK – zhodnocení
aktuálního stavu a
výhled do budoucna
1
Konference NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ
POMÁHÁ ZAMĚSTNAVATELŮM
TOP HOTEL Praha a Congress Centre
PhDr. Martin Sycha, Ph.D.
17. 2. 2015
Hlavní cíl
Umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány skutečné znalosti
a dovednosti, bez ohledu na to, jakou cestou je získali ve škole,
v kurzu, praxí, sebevzděláváním
Vytvořit otevřený prostor pro celoživotní učení
Rozvoj systému uznávání výsledků neformálního
vzdělávání i informálního učení.
3 roviny, ve kterých je tento cíl rozvíjen:
• Právní: Zákon 179/2006 Sb., o uznávání výsledků DV
• Systémová: NSK
• Procesní: vytvoření uceleného systému (návaznost PV)
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
2004 - záměr vytvořit zákon o dalším vzdělávání
2005 – 2008 - Projekt Národní soustava kvalifikací (NSK1)
2006 - schválen zákon o uznávání
2007 - nabyl účinnosti zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
2007 - nabyla účinnosti vyhláška č. 208/2007 Sb.
2007 – 2008 - Projekt Národní soustava povolání (NSP)
2009 - nabyla účinnosti vyhláška č.176/2009 Sb.
2009 - nastartování projektu NSK2
2010 - nastartování projektu NSP II
2012 - novelizace zákona č. 179/2006 a vyhlášky č. 208/2007 (zákon
č.53/2012 Sb. a vyhl. č. 110/2012 Sb.)
2013 - Usnesení vlády č. 135/2013, o podpoře využívání NSK a zákona
179/2006 Sb.
2015 - druhá novela zákona č. 179/2006 Sb. a vyhlášky č. 208/2007 Sb.
4
•
Transparentnost a využitelnost v personálních systémech a procesech firem a
při hledání zaměstnanců
– předloží-li uchazeč o práci osvědčení o kvalifikaci NSK, zaměstnavatel
podle standardu kvalifikace přesně uvidí, co všechno držitel kvalifikace
musel prokázat u zkoušky.
– zaměstnavatelé si mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovníků a zvýšit
konkurenceschopnost
– Řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly (především v technických
oborech)
 NSK již využívá přes 1100 firem, více než 6000 firem bylo osloveno
•
Záruky aktuálnosti - standardy jednotlivých kvalifikací tvoří zaměstnavatel
 29 SR – zapojilo se více než 500 odborníků (s členy pracovních skupin a
stvrzovateli přes 3500 expertů)
• Klíčová role pro nastavení a fungování celého systému!!!
•
Zaměstnavatelé:
–
–
–
–
–
–
–
Analyzují aktuální situaci, trendy a změny na trhu práce,
Vytvářejí standardy nových profesních kvalifikací
Revidují standardy již schválených profesních kvalifikací
Mohou se podílet na kontrolách zkoušek profesních kvalifikací
Mohou se stát autorizovanou osobou
aktivně podporují vzdělávání a rozvoj odborných dovedností
Podílí se na osvětě, propagaci a zvyšování informovanosti o možnostech, které
NSK nabízí
– Svým působením tedy ovlivňují kvalitu zkoušek i absolventů
5
Zákony
upravující
kvalifikace
Nabídka
vzdělávání
Personální
praxe
Živnosti
Rekvalifikace
6
NSK
a zákon č.
179/2006
Sb.
Mezinárodní
srozumitelnost
(EQF)
Autorizující orgán
MD
MK MMR MPO MPSV MŠMT
MV
MZdr
MZe
MŽP
Celkem
Počet profesních kvalifikací
v gesci
23
6
56
395
12
26
14
8
145
3
688
Počet autorizovaných osob
1
0
151
229
91
132
248
0
108
2
962
Počet autorizací PK
9
0
799
1300
197
156
430
0
579
2
3472
Počet realizovaných zkoušek
12
0
6212 6280
1179
5027
89689
0
2776
0
111175
Počet zkoušejících
201
0
2401 3243
503
300
753
0
1483
5
8889
7
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Jan/09
Jul/09
Jan/10
MD
8
Jul/10
MK
Jan/11
MMR
Jul/11
MPO
Jan/12
MPSV
Jul/12
MŠMT
Jan/13
MV
MZE
Jul/13
MŽP
Jan/14
Jul/14
25000
20000
15000
10000
5000
0
Jan/09
Jul/09
Jan/10
MD
9
Jul/10
MK
Jan/11
MMR
Jul/11
MPO
Jan/12
MPSV
Jul/12
MŠMT
Jan/13
MZE
MŽP
Jul/13
Jan/14
Jul/14
MD
1%
21%
3%
1%
MK
8%
MMR
1%
MPO
2%
MPSV
4%
MŠMT
2%
MV
MZd
MZe
57%
10
MŽP
2%
6%
6%
1%
4%
MD
MK
MMR
MPO
MPSV
MŠMT
MV
MZdr
MZe
MŽP
81%
11
12
8000
7000
6000
5000
Počet zkoušek v
měsíci
4000
3000
2000
1000
0
Měsíc
12
5.09
10.09
3.10
8.10
1.11
6.11
11.11
4.12
9.12
2.13
7.13
12.13
5.14
10.14
• vytvářet podmínky pro rozvoj dostatečně pestré nabídky dalšího
vzdělávání,
• vytvářet informované prostředí stimulující poptávku po dalším
vzdělávání především s ohledem na nízko kvalifikované a sociálně
znevýhodněné občany,
• podporovat a rozvíjet práci škol, školských zařízení a knihoven
jako center celoživotního učení, která poskytují nejen počáteční
vzdělávání pro žáky a studenty, ale i širokou nabídku dalšího
vzdělávání (profesního, zájmového, občanského, rekvalifikací)
zaměřeného na dospělou populaci, včetně seniorů, a podílejí se
na systému uznávání založeném na Národní soustavě kvalifikací
pro nejrůznější skupiny dospělých,
• prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací usměrňovat rozvoj
nabídky dalšího vzdělávání úzce provázaného s potřebami trhu
práce a umožňovat její propojování s nástroji aktivní politiky
zaměstnanosti (např. rekvalifikace).
13
• Využívání Usnesení vlády č. 135/2013 (únor 2013) – odstranění
legislativních duplicit, snížení administrativy
• Propojování PV a DV - užší provazování PK s RVP
• Novelizace zákona č. 179/2006 Sb. (povinná ISKA, mistrovská zkouška)
• Další provázání NSK se živnostenským zákonem
• Provazování NSK s ECVET
• Nastavení Českého rámce kvalifikací
• Užší provázanost s rekvalifikacemi – kvalita, modularizace rekvalifikací,
možnost hradit pouze zkoušku PK
• Řešení implementace zákona č. 179/2006 Sb. po skončení projektu NSK2
14
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!
Martin Sycha
[email protected]
15

similar documents