NUDP - SWG ARD - ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

Report
ບ
້ າຂອງ
ື ບໜ
ົ ດລາຍງານຄວາມຄ
ແຜນງານພັດທະນາເຂດເນ
ູ ງ
ີ ນສ
ພາກເໜ
ື ອ (NUDP)
ກອງປະຊ
ິ ຊາການ
ຸ ມວ
ີ່ີທສະພາແຫ
ີ່ ງຊາດ, ວັນທ
ີ 10 ີມນາ 2014
NUDP ແມ
ີ່ ນຫຍັງ?
ແຜນງານພັດທະນາເຂດເນ
ູ ງພາກເໜ
ີ ນສ
ື ອ (NUDP)
ແມ
ດ (PBA) ເຂ
ີ່ ນການລ
ໍ າໃຊ
້ ແຜນງານແບບຄ
ິ ເລ
ີ ້ ມນ
ົ ບຊ
ົ້ າ
ຸ
ີ່ິ ງແມ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕ
ີ່ ນຄວາມພະຍາຍາມ
ິ ບັດ ເຊ
ຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຄ
ູ ີ່ ຮ
ີ່ ວມພັດທະນາ ີ ອງ
ຕາມຖະແຫ
ຼ ງການຮ
ີ່ ວມວຽງຈັນ:
• ມ
ໍ າພາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕ
ີ ການນ
ິ ບັດໂດຍ ລັດຖະບານ
ີ່ິ ງກະຊວງກະສ
ເຊ
ຸ ດປະສານງານ.
ັ ນຈ
ໍ າ ແລະ ປ
ີ່ າໄມ
້ ເປ
ິ ກ
• ໄດ
ູ ນ ຈາກ 4 ຄ
ູ ີ່ ຮ
້ ຮັບການສະໜັບສະໜ
ີ່ ວມພັດທະນາ.
• ໍນາໃຊ
ຸ ້ ມຄອງຂອງ
້ ບັນດາອ
ົ ງກອນແລະລະບ
ົ ບການຄ
ລັດຖະບານ.
• ເປ
ູີ່ 3 ແຂວງ ແລະ 9 (10)
ົ ້ າໝາຍຂອງແຜນງານແມ
ີ່ ນຢ
ເມ
ື ອງ ໃນເຂດພາກເໜ
ື ອຂອງ ສປປ ລາວ.
ໃຜເປ
ູ ້ ໃຫ
ັ ນຜ
້ ທ
ຶ ນແຜນງານ?
NUDP ໄດ
ູ ນຈາກ:
້ ຮັບການສະໜັບສະໜ
ີ່ໍ ແມ
• ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ (ບ
ີ່ ນເງ
ິ ນສ
ົ ດ),
ີ່ື ອການພັດທະນາ (AFD),
ີ່ ັ ງເສດເພ
• ອ
ົ ງການຝຣ
• ສະຫະພາບເອ
ີ ຣ
ົ ບ (EU),
• ອ
ີ່ ວມມ
້ ານການພັດທະນາຂອງປະເທດສະ
ື ດ
ົ ງການຮ
ີ ວດ (SDC)
ແລະ;
• ກະຊວງຮ
ີ່ ວມມ
້ ານເສດຖະກ
ື ທາງດ
ິ ດຂອງປະເທດເຢຍ
ລະມັນ (BMZ) ໂດຍຜ
ີ່ ານການຈັດຕັ້ງປະຕ
ິ ບັດໂດຍອ
ົ ງການ
GIZ.
ແຜນງານ ຈັດຕັ້ງປະຕ
ູີ່ ໃສ?
ິ ບັດຢ
ີ່ິ ນ
ຂັ້ນທ
້ ອງຖ
ີ່ີ ຈະໄດ
ກ
ຸ ີ່ ມເປ
ົ ້ າໝາຍທ
້ ຮັບຜ
ີ່ ນກວມເອ
ື ອງ
ົ ນປະໂຫຍດແມ
ົ າ 9 (10) ຕ
ົ ວເມ
ຢ
ູີ່ 3 ແຂວງ ຢ
ູີ່ ທາງພາກເໜ
ື ອຂອງ ສປປ ລາວ:
1. ແຂວງຜ
ີ່ , ເມ
ໍ າພັນ
ີ : ເມ
ື ອງໃໝ
ື ອງຂວາ, ເມ
ື ອງສ
ົ ້ ງສາລ
2. ແຂວງຫ
ຼ ວງພະບາງ: ເມ
ໍ າ.
ື ອງປາກແຊງ, ໂພນໄຊ, ເມ
ື ອງວຽງຄ
3. ແຂວງຫ
້ ຽມ),
ື ອງວຽງທອງ (ເມ
ື ອງຊອນແລະເມ
ື ອງຫ
ົ ວພັນ: ເມ
ເມ
ື ອງວຽງໄຊ, ເມ
ື ອງຫ
ື ອງ.
ົ ວເມ
ຢ
ຸ ີ່ ມບ
ຸ ີ່ ມບ
ີູ່ ແຕ
ີ່ ລະເມ
ໍ ານ
້ ານ (ລວມ 27 ກ
້ ານ) + 1
ື ອງກ
ົ ດເອ
ົ າ3ກ
ຂັ້ນສ
ູ ນກາງ
ີ່ີ ກ
ີ່ີ ມ
ບັນດາກະຊວງ, ອ
ູີ່ ຂັ້ນສ
ູ ນກາງທ
ີ່ ຽວຂ
້ ອງຢ
ີ
ົ ງກອນ ແລະ ສະຖາບັນທ
ໃນປະຈ
ຸ ບັນ
ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕ
ິ ບັດຂອງແຜນ
ງານ
ີ່ີ ມຈັດຕັ້ງປະຕ
• ເລ
ີ 2010
ິ ບັດແຜນງານໃນຕ
ົ ້ ນປ
• ໃນເບ
ື ້ ອງຕ
ິ ບັດແຜນ
ົ ້ ນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕ
້ ນສ
ງານແມ
ີ 2014.
ຸ ດລ
ີ່ ນຈະໄດ
້ ິສ
້ າຍປ
ົ ງໃນທ
ີ່ໍ ອາຍ
• ແຕ
ຸ ບັນ, ໄດ
ຸ ຂອງແຜນ
ີ່ ປະຈ
້ ມ
ີ ການຕ
ີ່ື ມອ
ີ່
ກຈ
ນຮອດເດ
ອນ
ງານຕ
ມ
ນາ
2016
ເພ
້
ີ
ີ
ື ອໃຫ
ື
ົ
ສອດຄ
ີ່ ອງກັບໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕ
ິ ບັດ
ີ່ື ອມຕ
ີ່ໍ ໄລຍະທ
ແຜນຫ
ີ ລວມທັງໄລຍະເຊ
້ າປ
ີ 2
ຂອງແຜນງານ.
້ົ າໝາຍຂອງແຜນງານ
ເປ
• ເປ
ົ ້ າໝາຍລວມ:
ີ່ື ອປະກອບສ
– ເພ
ຸ ກຍາກ
ີ່ ວນລ
້ າງຄວາມທ
ຶ ບລ
ແລະ ບັນລ
ຸ ການພັດທະນາແບບຍ
ູີ່
ື ນຍ
ົ ງຢ
ເຂດເນ
ູ ງພາກເໜ
ີ ນສ
ື ອຂອງ ສປປ ລາວ.
• ເປ
ົ ້ າໝາຍສະເພາະ
ີ່ື ອຄ
i) ເພ
ໍ ້ າປະກັນ ແລະ ຍ
ີ ິ ວດການ
ົ ກລະດັບຊ
ເປ
ູີ່ ຂອງປະຊາຊ
ູ້ ທ
ຸ ກຍາກຢ
ູີ່ ເຂດຈ
ຸ ດ
ັ ນຢ
ົ ນຜ
ສ
ຸ ມເນ
ູ ງ ໂດຍອ
ຸ້ ມຄອງ-ນ
ີ່ ການຄ
ໍ າໃຊ
້ ີ່ີທ
ີ ນສ
ີ ງໃສ
ໍ າ ມະຊາດ ແບບ
ິດນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ
ຸ ດພ
ີ່ ພ
ື ຍນຍ
ີ ງໃສ
ື ້ ນຖານ, ຈ
ິ ເສດ, ແລະ
ົ ງ ໂດຍອ
ີ່ິ ນ.
ທ
ີ່ າແຮງຕ
ີ່ ລະທ
້ ອງຖ
ິ ງຂອງແຕ
ົ ວຈ
ii) ເພ
ຸ້ ມຄອງທ
ີ່ ວຍເຫ
້ ມ
ື ອຄ
ຶ ນການຊ
ື ຼ ອໃຫ
ີ ປະສ
ິ ດ
ີ່ົ າ.
ຕ
ຼ າຍກ
້ ຫ
ີ່ ວາເກ
ິ ຜ
ົ ນ ໃຫ
ການຄ
ຸ້ ມຄອງແຜນງານ
ລະດັບສ
ູ ນກາງ
ີ່ີ ກ
ຄະນະຊ
ູ ນກາງຈາກບັນດາກະຊວງແລະຮອງເຈ
ີ່ ຽວຂ
້ ອງ,
ີ ້ ໍນາຂັ້ນສ
ົ ້ າແຂວງທ
ູ ນກາງ, ຫ
ູ ນກາງ ແລະ ຜ
ູ້
້ ອງການປະສານງານຂັ້ນສ
ີ ທມງານປະສານງານຂັ້ນສ
ຮັບຜ
ິ ຊອບແຕ
ີ່ ລະອ
ົ ງປະກອບ
ຂັ້ນແຂວງ
ຄະນະຊ
ີ ້ ໍນາແຜນງານຂັ້ນແຂວງ, ີທມງານປະສານງານຂັ້ນແຂວງ,
ຫ
້ ອງການປະສານງານຂັ້ນແຂວງ
ຂັ້ນເມ
ື ອງ
ໜ
ັ ນ
ີ່ ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕ
ີ່ ນຮອງເຈ
ິ ບັດຂັ້ນເມ
ື ອງ ໂດຍແມ
ື ອງເປ
ົ ້ າເມ
ີ່ີ ກ
ຫ
້ າ-ຫ
້ ອງການ ກປເມ
້ ອງການທ
ີ່ ຽວຂ
້ ອງ
ື ອງ ແລະຫ
ົ ວໜ
ີ່ີ ຄ
ບັນດາຂະແໜງການທ
ຸ້ ມຄອງ
ແຜນງານ
• ກະຊວງກະສ
ຼ ັ ກໃນການປະສານ
ໍ າ ແລະ ປ
ີ່ າໄມ
້ ແມ
ີ່ ນໜ
ີ່ ວຍງານຫ
ິ ກ
ການຈັດຕັ້ງປະຕ
ິ ບັດ
–ກ
ັ ນໃຈກາງໃນການປະສານ
ີ່ ວມມ
ື ເປ
ົ ມແຜນການແລະການຮ
ງານ
ີ່ີ ິ ດນກະສ
ີ່ີ ຮັບຜ
–ກ
ດຊອບ
ຸ້ ມຄອງແລະພັດທະນາທ
ິ
ໍ າ ີມໜ
້ າທ
ິ ກ
ົ ມຄ
ີ່ີ ິ ດນ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕ
ຸ ້ ມຄອງທ
ິ ບັດອ
ົ ງປະກອບການຄ
ີ່ີ ຮັບຜ
ີ່ົ ງເສ
–ກ
ິ ດຊອບໃນ
ໍ າ ແລະ ສະຫະກອນມ
້ າທ
ີ ມກະສ
ິ ກ
ີ ໜ
ົ ມສ
ການສ
ງ
້ າງຕັ້ງອ
ິ ກອນ, ບັນດາອ
ົ ງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສ
ົ
ີ່ົ ງເສ
ປະກອບຕ
ຼ າດ ແລະ ວຽກງານສ
໋ ອງໂສ
້ ການຕະຫ
ີ ມການ
ຜະລ
ັ ນສ
້ າ.
ິ ດເປ
ິ ນຄ
– ສະຖາບັນຄ
ິ ດຊອບ
້ າກະສ
ໍ າ ແລະປ
ີ່ າໄມ
້ ແຫ
ີ່ ງຊາດ ຮັບຜ
ິ ກ
ົ ້ ນຄວ
ອ
້ ວາກ
ີ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍ
ົ ງປະກອບການຄ
ົ ້ ນຄ
• ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ
ໍ າມະຊາດ ແລະ ີ່ິ ສງແວດລ
້ ອມ ີ່ ຈັດຕັ້ງ
ປະຕ
ຸ້ ມຄອງທ
ິ ບັດອ
ີ ິ ດນ
ົ ງປະກອບການການວາງແຜນ ແລະຄ
• ຄະນະຊ
ຸ ກຍາກແຫ
້ າງຄວາມທ
ີ່ ງ
ີ ້ ໍນາພັດທະນາຊ
ື ບລ
ົ ນນະບ
ົ ດ ແລະລ
ຊາດ ຮ
ຈັດ
ີ່ ວມກັບ ກະຊວງແຜນການແລະການລ
ຶ ນ (ກຊຜທ)
ົ ງທ
ີ່
້ຕັງປະຕ
ຸ ້ ມຄອງທ
້ ອງຖ
ິ ບັດອ
ິ ນ
ົ ງປະກອບການວາງແຜນແລະຄ
• ກຊຜທ ແລະ ກະຊວງການເງ
ນ ແມ
ນເປ
ມງານປະສານງານຂັ້ນ
ັ ນທ
ີ່
ິ
ີ
ສ
ູ ນກາງ ແລະ ຄະນະຊ
ູ ນກາງ ໂດຍສະເພາະແມ
ີ່ ນຊ
້ ານ
ີ ້ ໍນາຂັ້ນສ
ີ ້ ໍນາດ
ເນ
ື ້ ອໃນຂອງແຜນງານ
ອ
້ ານ
ົ ງປະກອບສະເພາະດ
(ຈ
ຸ ລະພາກ)
ີ່ີ ິ ດນ
ການວາງແຜນ ແລະຄ
ຸ ້ ມຄອງທ
ີ່ິ ນ
ການວາງແຜນ ແລະ ຄ
ຸ້ ມຄອງທ
້ ອງຖ
ສະໜັບສະໜ
ູ ນຊ
ູ ້ ການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວ
ຸ ກຍ
ກະສ
ິ ກອນ
ການເອ
ຸ ງ ເສດຖະກ
ໍ ານວຍ ໃຫ
້ ແກ
ີ່ ການປັບປ
ື ້ ອອ
ິ ດ
ຂອງ
ຜ
ູ້ ທ
ຸ ກຍາກ
ສ
້ າງຄວາມເຂ
້ ພາກລັດ ໃນການບ
ໍ ິ ລການ
ັ້ ມແຂງໃຫ
ດ
້ ານກະສ
ໍ າ
ິ ກ
ການຄ
ໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ
(ສ
ຸ ດແລ
້ ວ)
ິ ້ ນສ
ີ່ີ ິດນ
ການວາງແຜນ ແລະຄ
ຸ ້ ມຄອງທ
ອ
ຸ ລະພາກ)
້ ານ (ຈ
ົ ງປະກອບສະເພາະດ
ີ່ີ ໄດ
ພັດທະນາຂ
ຸ້ ມຄອງແຜນງານທ
້ ຮັບ
ີ ດຄວາມສາມາດ ໃນການຄ
ການຊ
ີ່ ວຍເຫລ
ື ອຈາກສາກ
ົ ນ ແລະການກະກຽມແຜນງານ
ແບບຄ
ົ ບຊ
ຸ ດ
ການວາງແຜນ ແລະ ຄ
ຸ ້ ມຄອງ
ີ່ິ ນ
ທ
້ ອງຖ
ສ
ຼ ງການຮ
ີ່ ວມວຽງຈ
ີ ມການຈັດຕັ້ງປະຕ
ິ ບັດ ຖະແຫ
ັັ ນ
ົ ງເສ
ການສະສ
ໍ ານ
ົ ມບ
ົ ດຮຽນ ແລະ ການກ
ົ ດນະໂຍບາຍ
ສ
້ ພາກລັດ ໃນ
້ າງຄວາມເຂ
ັ້ ມແຂງໃຫ
ການບ
ໍ າ
້ ານກະສ
ໍ ິ ລການ ດ
ິ ກ
ການຄ
ໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ (ສ
ິ້ ນ
ສ
ຸ ດ)
ການເອ
ີ່ ການ
້ ແກ
ໍ ານວຍ ໃຫ
ື ້ ອອ
ປັບປ
ຸ ກ
ູ້ ທ
ຸ ງ ເສດຖະກ
ິ ດຂອງຜ
ຍາກ
ສະໜັບສະໜ
ູ້
ູ ນຊ
ຸ ກຍ
ການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວ
ກະສ
ິ ກອນ
້ື ອໃນຂອງແຜນງານ
ເນ
ອ
ົ ງປະກອບລວມ (ມະຫາພາກ)
ີ່ີ ິດນ
ການວາງແຜນ ແລະຄ
ຸ ້ ມຄອງທ
ອ
ຸ ລະພາກ)
້ ານ (ຈ
ົ ງປະກອບສະເພາະດ
ີ່ີ ໄດ
ພັດທະນາຂ
ຸ້ ມຄອງແຜນງານທ
້ ຮັບ
ີ ດຄວາມສາມາດ ໃນການຄ
ການຊ
ີ່ ວຍເຫລ
ື ອຈາກສາກ
ົ ນ ແລະການກະກຽມແຜນງານ
ແບບຄ
ົ ບຊ
ຸ ດ
ການວາງແຜນ ແລະ ຄ
ຸ ້ ມຄອງ
ີ່ິ ນ
ທ
້ ອງຖ
ສ
ຼ ງການຮ
ີ່ ວມວຽງຈ
ີ ມການຈັດຕັ້ງປະຕ
ິ ບັດ ຖະແຫ
ັັ ນ
ົ ງເສ
ການສະສ
ໍ ານ
ົ ມບ
ົ ດຮຽນ ແລະ ການກ
ົ ດນະໂຍບາຍ
ໍ າ
ິ ກ
ິນເວດກະສ
ພ
ໍ າຊ
ີ່ າງກະສ
ິ ກ
ື ້ ນຖານໂຄງລ
ົ ດ
ົ ນນະບ
ຂະ
ໜາດນ
້ ອຍ
ສ
້ ພາກລັດ ໃນ
້ າງຄວາມເຂ
ັ້ ມແຂງໃຫ
ການບ
ໍ າ
້ ານກະສ
ໍ ິ ລການ ດ
ິ ກ
ການຄ
ໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ (ສ
ິ້ ນ
ສ
ຸ ດ)
ການເອ
ີ່ ການ
້ ແກ
ໍ ານວຍ ໃຫ
ື ້ ອອ
ປັບປ
ຸ ກ
ູ້ ທ
ຸ ງ ເສດຖະກ
ິ ດຂອງຜ
ຍາກ
ສະໜັບສະໜ
ູ້
ູ ນຊ
ຸ ກຍ
ການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວ
ກະສ
ິ ກອນ
້ື ອໃນຂອງແຜນງານ
ເນ
ອ
ົ ງປະກອບລວມ (ມະຫາພາກ)
ແຜນງານແບບຄ
ົ ບຊ
ຸ ດ
Programme Based Approaches (PBA) ແມ
ີ່ ນຫຍັງ?
ບຊ
ດ (PBA)
ູ ບແບບແຜນງານແບບຄ
ີ່ OECD DAC, ຮ
ີ ອງໃສ
ົ
ຸ
້
ີ່ ັ ງລ
ແມ
ຼ ັ ກການດ
ຸ ີ່ ມນ
ີ່ ນປະກອບດ
້ ວຍຫ
ີ :
ີ່ີ ເປ
•ມ
ຼ ອ
ັ ນເຈ
ໍ າພາໂດຍປະເທດ ືຫ
ີ ການນ
ົ ງການທ
ົ ້ າພາບ
•ມ
ີ ແຜນງານ ແລະ ກອບງ
ົ ບປະມານອັນດຽວ
ີ່ື ອການປະສານງານກັບຜ
•ມ
ທ
ນຫ
ວມ
ຼ ຄ
ູ ້ ໃຫ
ູ ີ່ ຮ
້
ີ່
ີ ຂະບວນການເພ
ຶ
ື
ີ່ື ອມໂຍງທາງດ
ພັດທະ ນາ ແລະ ການເຊ
ຼ ັ ກການ
້ ານລະບຽບຫ
ໃນການລາຍງານ, ງ
ຸ ້ ມຄອງການເງ
ິ ນ ແລະ
ົ ບປະມານ, ການຄ
ການຈັດຊ
້ າງ
ື ້ ຈັດຈ
້ ມການນ
•ມ
າໃຊ
ລະບຽບຫ
ຼ ັ ກການ
ໍ
້
ີ ຄວາມພະຍາມໃນການເພ
ີ
ີ່ິ ນ ເຊ
ີ່ິ ງເລ
ຂອງ ທ
ີ່ ການອອກແບບ, ການຈັດຕັ້ງ
້ ອງຖ
ີ ້ ມຕັ້ງແຕ
ປະຕ
ຸ ້ ມຄອງການເງ
ິ ບັດ, ການຄ
ິ ນ, ແລະ ການຕ
ິ ດຕາມ ແລະ
ປະເມ
ີ ນຜ
ົ ນ
້ ີ ດຂອງ PBA
ໍຂ
ີ່ື ອມໂຍງ ລະຫວ
• ີມການເຊ
ີ່ າງ ນະໂຍບາຍ, ງ
ົ ບປະມານ,
ການຈັດຕັ້ງປະຕ
ິ ບັດ ແລະ ການຕ
ິ ດຕາມ-ກວດກາ.
• ີມຄວາມເປ
ັ ນເຈ
້ ານ
ົ ້ າການຂອງລັດຖະບານທາງດ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ (ແຜນ
ພັດທະນາມ
ີ່ ອງ ແລະ ີມຄວາມກ
ີ ຄວາມສອດຄ
ົ ມກຽວ
ກັບແຜນຍ
ຸ ດທະສາດຂອງລັດຖະບານ).
ີ່ື ອມໂຍງລະຫວ
• ີມການເຊ
ີ່ າງ:
– ແຜນແຫ
ີ່ ງຊາດ ແລະແຜນຂອງຂະແໜງການ
–ງ
ີ່ າຍ
ົ ບປະມານ ແລະ ລາຍຈ
–ທ
ີ່ ວຍເຫ
ຶ ນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ທ
ຶ ນຊ
ືຼ ອ
ີ່ິ ງມ
•ຫ
ຼຸ ດຜ
ຸ ້ ມຄອງບ
ີ່ ອນຄ
ີ່ າໃຊ
້ ຈ
ີ່ າຍໃນການຄ
ໍ ິ ລຫານ ເຊ
ີ
ຫ
ຼ າຍໂຄງການ/ອ
້ ບ
ົ ງປະກອບ ີ່ີທໍນາໃຊ
ົ ບລາຍງານອັນ
ດຽວ,
ີ່ິສງທ
້ າທາຍຂອງ PBA
ໃນຂະແໜງກະສ
ໍ າແລະພັດທະນາ
ິ ກ
ຊ
ົ ນນະບ
ົ ດ
• ຂະແໜງກະສ
ໍ າແລະພັດທະນາຊ
້ າງຂວາງ
ິ ກ
ີ ຄວາມກວ
ົ ນນະບ
ົ ດມ
ີ່ີ ທ
ີ່ົ ງພຽງ
ປານໃດ? ເຂດເນ
ຼ າຍກ
ູ ງແມ
ຸ ກຍາກຫ
ີ່ ນເຂດທ
ີ່ ວາເຂດທ
ີ ນສ
• ການປະສານງານ – ແລກປ
ຸ ດທະສາດໃນບັນດາຂະແ
ີ່ ຽນແຜນຍ
ີ່ີ ກ
ໜງການ ແລະກະຊວງທ
ັ ນອັນ
ີ່ ຽວຂ
້ ອງ ແມ
ີ່ ນຄວາມຈ
ໍ າເປ
ພ
ື ້ ນຖານ.
ີ່ື ອ
• ລະບ
ູ ນເພ
້ ອງການຂ
ໍ້ ມ
ິ ດຕາມແລະປະເມ
ີ ນຜ
ົ ບການຕ
ົ ນ ຍັງຕ
ີ່ິ ງຜ
ເບ
ິ ບັດ ແລະ ປະເມ
ີ ນຄວາມອາດ
ົ ນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕ
ສາມາດຂອງໜ
ີ່ ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕ
ີ່ ລະໄລຍະ.
ິ ບັດແຜນງານໃນແຕ
•ມ
ູ ງໃນໄລຍະຕ
ີ່ າໃຊ
້ ຈ
ີ່ າຍສ
ິ ບັດ (ໂດຍ
ີ ຄ
ົ ້ ນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕ
ສະເພາະການສ
ຸ ້ ມຄອງ).
້ າງຂ
ີ ດຄວາມສາມາດໃນການຄ
ຜ
ໍ າເລ
ໍ າຄັນ (1)
ັ ດອັນສ
ົ ນສ
ີ່ີ ິ ດນ
ອ
ຸ ້ ມຄອງທ
ົ ງປະກອບ B1: ການວາງແຜນ ແລະຄ
• ໍ ສາເລ
ໍ າໃຊ
້ ີ່ີທິ ດນແບບມ
ີ່ ວນ
ີ ສ
ັ ດການວາງແຜນການນ
ຮ
ົ ້ າໝາຍທັງ
ີ່ ວມໃນ 86 ບ
້ ານ ຂອງຈ
ໍ ານວນ 231 ບ
້ ານເປ
ໝ
ື ອງ.
ົ ດຂອງ NUDP ໃນ 9 ເມ
ີ່ີ ິ ດນໃນ 22 ບ
• ໍ ສາເລ
້ ານ.
ັ ດການຈ
ົ ດທະບຽນທ
ີ່ີ ຢ
• ໄດ
ູີ່ ໃນ
້ ມອບໃບຕາດ
ໍ ານວນ 1014 ໃບ ບັນດາບ
້ ານທ
ິ ນຈ
2 ເມ
ົ ້ າໝາຍຂອງ NUDP.
ື ອງເປ
• ໄດ
ີ ຍແຜ
້ ເຜ
ີ່ ິນຕ
ໍ າໃຫ
້ ແກ
ີ່ ຊ
້ ານຂອງຈ
ໍ າ
ິ ກ
ົ ນໃນ 181 ບ
ຸ ມຊ
ນວນ 229 ບ
ົ ້ າໝາຍຂອງ NUDP ໃນ 9 ເມ
້ ານເປ
ື ອງ.
ຜ
ໍ າເລ
ໍ າຄັນ (2)
ັ ດອັນສ
ົ ນສ
ີ່ິ ນ
ອ
ຸ ້ ມຄອງທ
້ ອງຖ
ົ ງປະກອບ B2: ການວາງແຜນ ແລະ ຄ
ກ) ການວາງແຜນພັດທະນາບ
ຸ ີ່ ມບ
້ ານ ແລະ ກ
້ ານ.
• ໍສາເລ
ົ ້ າໝາຍຂອງ
້ ານ ໃນເຂດເປ
ັ ດການວາງແຜນພັດທະນາບ
ແຜນງານ ທັງໝ
້ ານ.
ົ ດ 229 ບ
• ໍສາເລ
ຸ ີ່ ມບ
ຸ ີ່ ມ
້ າງແຜນພັດທະນາກ
້ ານ (ເມ
ື ອງລະ 1 ກ
ັ ດການສ
ບ
ົ ້ າໝາຍ).
້ ານໃນ 9 ເມ
ື ອງເປ
ຜ
ໍ າເລ
ໍ າຄັນ (3)
ັ ດອັນສ
ົ ນສ
ີ່ິ ນ
ອ
ຸ້ ມຄອງທ
້ ອງຖ
ົ ງປະກອບ B2: ການວາງແຜນ ແລະ ຄ
ຂ) ການສ
້ າງຂ
ີ ດຄວາມສາມາດ.
• ຄ
ູ ີ່ ືມການວາງແຜນແບບມ
ີ່ ວນຮ
ີ່ ວມໄດ
້ ືຖກສ
້ າງຂ
ີ່ ວມກັບ
ີ ສ
ຶ ້ ນຮ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ
ີ່ ານຄະນະກ
ໍ າມະ
ຶ ນ ໂດຍຜ
ົ ງທ
ການປະສານງານຂອງຫ
ຼ າຍອ
ົ ງການ.
• ການຝ
ລຫານແຜນ
ຶ ກອ
ູ ີ່ ືມການຄ
ຸ ້ ມຄອງບ
ໍ າໃຊ
້ ຄ
ໍ
ິ
ົ ບຮົມໃນການນ
ງານໄດ
ຸ ີ່ ມ
້ ຕອບສະໜອງໃຫ
້ ພ/ງ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມ
ື ອງ ແລະ ກ
ບ
ຼ າຍກ
ຶ ກອ
ູ ້ ເຂ
້ ານ. ແຕ
ີ່ ລະຄັ້ງມ
ີ່ ວມຝ
ີ່ ວາ 100 ຄ
ີ ຜ
ົ ້ າຮ
ົ ບຮົມຫ
ົ ນ.
• ີ ຂດຄວາມສາມາດໄດ
ຸ ງ ໂດຍການຕອບສະໜອງ
້ ຮັບການປັບປ
ອ
ຸ ປະກອນສ
ໍ າລັບວຽກງານການວາງແຜນ ໃຫ
້ ຂັ້ນເມ
ື ອງ, ຂັ້ນ
ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນສ
ູ ນກາງ.
• ຖານຂ
ູ ນແຫ
ຸ ີ່ ມ
ໍ້ ມ
ີ່ ງຊາດກ
ີ່ ຽວກັບແຜນພັດທະນາບ
້ ານ ແລະ ກ
ບ
້ ານໄດ
້ ສ
້ າງຂ
ີ່ ວມກັບຄະນະຊ
ຶ ້ ນຮ
ີ ້ ໍນາພັດທະນາຊ
ົ ນນະບ
ົ ດ ແລະ
ຸ ກຍາກແຫ
້ າງຄວາມທ
ີ່ ງຊາດ.
ື ລບລ
ຜ
ໍ າເລ
ໍ າຄັນ (4)
ັ ດອັນສ
ົ ນສ
ໄດ
້ ມ
ີ່ າງໆ ແລະ ີ ຂດຄວາມ
ີ ການພັດທະນາບັນດາລະບ
ົ ບຕ
ສາມາດ:
• ໄດ
ຸ ້ ມຄອງການ
້ ສ
້ າງບັນດາລະບຽບການ ດ
້ ານການຄ
ເງ
ຸ ້ ມຄອງແຜນງານ.
ິ ນ ແລະ ການຄ
ີ່ີ ເປ
• ໄດ
ຼ າຍກວ
ຶ ກອ
ັ ນທາງການຫ
້ ຈັດການຝ
ີ່ າ 30
ົ ບຮົມທ
ຄັ້ງໃຫ
້ ແກ
ີ່ ພ/ງ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມ
້ ານ
ື ອງທາງດ
ການຄ
ຸ ້ ມຄອງແຜນງານ ແລະ ການເງ
ິ ນ.
• ມາຮອດປະຈ
ຼ າຍ
ຸ ບັນນ
ີ ້ , ລັດຖະກອນ ແລະ ພ/ງ ໂຄງ ຫ
ກ
ຶ ກອ
ີ່ ວາ 360 ຄ
້ ຮັບການຝ
ົ ນໄດ
ົ ບຮົມ.
ຜ
(5)
ຜ
ນສ
າເລ
ດອ
ນສ
າຄ
ນ(5)
ໍ ໍ າເລ
ໍ ໍ າຄ
ັ ັ ດອ
ັ ັ ນສ
ັັນ
ົ ົ ນສ
ອ
ງປະກອບB.3
B.3 ການສະໜ
ການສະໜ
ບສະໜ
ນຊ
ກຍ
ການຈ
ດຕ
ງຂອງຊາວ
ູູ ນ
ູ ້ ູ ້ ການຈ
ັ ັ ບສະໜ
ັ ັ ດຕ
ັ້ ັ້ ງຂອງຊາວ
ົອ
ົ ງປະກອບ
ຸຊ
ຸ ກຍ
ກະສ
ກະສ
ກອນ
ິ ິ ກອນ
້ ນໃນ 9 ເມ
້ ງຂ

ກ
ມຊາວກະສ
ກອນຈ
ານວນ
94
ກ
ມໄດ
ສ
າງຕ
ອງ
ຸ
ຸ
້
ີ່
ໍ
ີ່
້
້
ິ
ຶ
ື ອງ
້
ັ
ກ
ກອນຈ
ານວນ
94
ກ
ມໄດ
ສ
າງຕ
ງຂ
ນໃນ
9
ເມ
ຸແລະ
ຸ
ີ່ ມຊາວກະສ
ໍ
ີ່
້
້
ິ
ຶ
ື
ັ
ຫ
າຍກວ
2,200 ຄ
ຄ
ວເຮ
ອນໄດ
ເຂ
າຮ
ວມ:
ຼຼ າຍກວ
ີ່ີ່ າາ 2,200
້້ ເຂ
ີ່ ວມ:
ີມຫ
ືື ອນໄດ
ົົ ວເຮ
້ົ ົ ້ າຮ
ແລະ ີມ
ີ່
ີ່ີ ເນ
ີ່ີ ີມຄວາມເຂ
້ ນໃສ
້ ມແຂງ

ກ
ມຊາວກະສ
ກອນທ
ການຕະຫ
າດທ
ຼ
ຸ
ີ່
ີ່
ິ
ັ
ັ
ີ່
ີ່
້
້
ກ
າດທ
ມແຂງ
ຸ ີມ
ີ່ ມຊາວກະສ
ີ່ ການຕະຫ
ິ ກອນທ
ີ ື ເນ
ີ ີມຄວາມເຂ
ັ ນໃສ
(52 ກ
ຄ
ອນ)
ແລະ
ກ
ກ
ຸ ີ່ ມ; 1,646
ຸ ີ່ ມປ
ູ ຼ ກໝາກແໜ
ຸ ີ່ ມ ;
ີ່ ງມ
ີ ັ (23
ົ ວເຮ
ກ
1,646 ຄ
ແລະ ກ
(23 ກ
ຸ ີ່ ມ;
ຸ ີ່ ມປ
ູ ກໝາກແໜ
ຸ ີ່ ມ;
ີ່ ງມ
ີມ
ືກ
877(52ຄ
ແລະ
ມປ
(21
ກ
ົ ວເຮ
ຸ ີ່ ອນ)
ູ ກກາເຟ
ຸ ີ່ ມ ; 689 ຄ
ື ອນ)
ື ີ ອນ);
ົ ວເຮ
ົ ວເຮ
ຄ
ມປ
(21 ໝ
ກ
ອນ).
ຸ ີ່ ຽງໄກ
ູ ີ່ ກກາເຟ
ຸ ີ່ ູ ມ;ີມ689
ື ອນ)
ົ ວເຮ
ົກ
 877
ການລ
ການລ
, ແບ
(33ຄ
ມື ; 359
ຄ
ຸ ີ່ ວເຮ
້ ຽງສ
້ກ
້ ແລະ
ັ ດ: ແລະ
ົ ວ
ເຮ
 ການລ
ື ອນ);
ູ ີມ (33 ກ
ຸ ີ່ ມ; 359 ຄ
້ ຽງສັດ: ການລ
້ ຽງໄກ
ີ່ , ແບ
້ ແລະ ໝ
ົ ວ
ເຮ
ອນ);ູ ກພ
ຼ ັ ກ (ເຂ
ຸ ີ່ ມ ແລະ 97 ຄ
ື ການປ
ື ດອາຫານຫ
ື ອນ.
ົ ້ າ): ີມ 9 ກ
ົ ວເຮ
 ໄດ
ບຮ
ມດ
ຶ ກອ
ຸ ີ່ ມຊາວກະສ
້ ຝ
້ ານການສ
້ ື ພ/ງ
ການປ
(ເຂ
9ກ
97 ຄ
ອນ.
ິ ກອນໃຫ
ຼ ັ ກ້ າງຕ
ັ້ ງກ
ູ ົ ກພ
ຸ ີ່ ມ ແລະ
ື ົ ດອາຫານຫ
ີມ
ົ ້ າ):
ົ ວເຮ
້ າຮ
ຫ
ອງການ
ກະສ
ກ
າ
ແລະ
ປ
າໄມ
ເມ
ອງ
ໃນ
2
ແຂວງ,
ມ
ຜ
ເຂ
ູ
້
ໍ
ີ່
້
້
ີ່ ວມ
ິ
ື
ີ
ົ
 ໄດ
ກອ
ບຮ
ມດ
ານການສ
າງຕ
ງກ
ມຊາວກະສ
ກອນໃຫ
ພ/ງ
ຶທ
ຸ
້69 ຝ
້
້
ີ່
້
ິ
ັ
ົ
ົ
ີ່ ານ. ກະສກາ ແລະ ປາໄມເມອງ ແລະ ຫອງການທ
ີ່ີ
ຫ
ອງການ
້
ີ່
້ ື
້
ິ ໍ
ກ
ຼ າຍກ
ູ ້ ເຂ
ີ່ ຽວຂ
້ ອງ ໃນ 3 ແຂວງ, ີມຜ
ີ່ ວມຫ
ີ່ ວາ 100 ຄ
ົ ້ າຮ
ົ ນ.
ຜ
ໍ າເລ
ໍ າຄັນ (6)
ັ ດອັນສ
ົ ນສ
ອ
ູ ນການພັດທະນາເສດຖະກ
ິ ດຂອງ
ົ ງປະກອບ B.4 ສະໜັບສະໜ
ປະຊາຊ
ູ້ ທ
ຸ ກຍາກໃນເຂດພ
ູ ດອຍ.
ົ ນຜ
 ໍສາເລ
ຼ າດ ແລະ ການປະ
ຶ ກອ
້ ານຕ
໋ ອງໂສ
້ ການຕະຫ
ັ ດການຝ
ົ ບຮົມດ
ເມ
ຼ າດແບບວ
້ ານການຕະຫ
ີ່ ອງໄວໃຫ
້ ພ/ງ ພະແນກກະສ
ໍ າ ແລະ
ີ ນດ
ິ ກ
ີ່ົ ງເສ
ປ
ີ່ າໄມ
້ ແຂວງ, ຂະແໜງສ
ໍ າ ແລະ ສະຫະກອນ ປະຈ
ໍ າ
ີ ມກະສ
ິ ກ
ແຂວງ ແລະ ພ/ງ ພະແນກອ
ຸ ດສາຫະກ
ໍ າ ແລະ ການຄ
້ າແຂວງ (37
ທ
ີ່ ານ) ໃນ 3 ແຂວງ.
 ໍສາເລ
ຼ າດແບບຮ
໋ ອງໂສ
້ ການຕະຫ
ີ່ ວນ 3 ຄັ້ງ ໃນ 3
ຶ ກສາຕ
ີ ບດ
ັ ດການສ
ແຂວງ;
 ໍສາເລ
ຼ າດໃນເມ
໋ ອງໂສ
້ ການຕະຫ
ຶ ກສາຕ
ື ອງໂພນໄຊ (ສາລ
ີ ).
ັ ດການສ
 ໍສາເລ
ຼ າດ 3 ຄັ້ງໃນແຂວງຜ
໋ ອງໂສ
້ ການຕະຫ
ຶ ກສາຕ
ີ
ັ ດການສ
ົ ງສາລ
(ໝາກແໜ
ີ່ ງ; ແຂມ; ຍານ).
 ໍສາເລ
ຶ ກອ
ູ້
ີ ຜ
ັ ດການຝ
ັ ດສັນຍາສອງສ
ົ ບຮົມການເຮ
ົ ້ ນໃນ 3 ແຂວງ, ມ
ເຂ
ີ່ ວມ 70 ຄ
ົ ້ າຮ
ົ ນ.
 ຶສກສາສັນຍາສອງສ
ູີ່ ).
ໍ າລັງດ
ໍ າເນ
ີ ນຢ
ົ ້ ນ 14 ສັນຍາ (ກ
ີ່ີ ມສ
 ເລ
ັ ນ
້ າງຕັ້ງຄະນະກ
ໍ າມະການໃນການສ
້ າງສັນຍາສອງສ
ົ ້ ນ ເປ
ເຈ
ົ ກຄອງເມ
ໍ ານາດການປ
ື ອງ ໂດຍການສະໜັບສະໜ
ົ ້ າການໂດຍອ
ຜ
ຜ
ນສ
າເລ
ດອ
ນສ
າຄ
ນ(7)
(7)
ໍ ໍ າເລ
ໍ ໍ າຄ
ັ ັ ດອ
ັ ັ ນສ
ັັນ
ົ ົ ນສ
້ ມແຂງໃຫ
ງປະກອບ B.5.
້ ພາກລ
ໍ ິ ລການດ
້ ານ
ອ
B.5.ສ້ສ
າງຄວາມເຂ
ດ ໃນການບ
ັ້ ມແຂງໃຫ
ັ ດ ໃນການບ
ົ ງປະກອບ
້ າງຄວາມເຂ
້ ພາກລ
ໍ ິ ລການ
ັ
ັ
ົອ
ໍ າິ ກ
ິ ກ
ດ
ານກະສ
້ ກະສ
ໍ າ
້ າຮ
• ພ/ງ ຫ
ຶ ກ
້ ອງການກະສ
ໍ າ ແລະ ປ
ີ່ າໄມ
້ ເມ
ີ່ ານ ໄດ
້ ເຂ
ີ່ ວມການຝ
ິ ກ
ື ອງ 61 ທ
ົ
• ພ/ງ
ກ
ປ
ແລະ
ຄອບຄ
ອ
2ຊ
ກນ
ກເຂ
ກເຂ
້ ິ ານເຕ
້ າກ
ີ່
້ ມອງການກະສ
ໍ າັ ແລະ
ີ່ າໄມ
້ ູ ເມ
ິ ກການປ
ີ ບດຽວ/ການປ
ື ອງ
ົ ບຮົຫ
ົ ້ າກ
ົ ້ າໄຮ
ົ ວຕ
ົ ູ ວແບບ
ຸ ດ ທາງດ
ການລ
ຽງສ
ດ. ໄດ
ຫ
າຍກ
ຄ
ຼ ແລະ
ຶ ກອ
ີ່ ວາ ້ 200
້ ເຂ
ີ່ ວມການຝ
້ ານເຕ
ິ ກ
ັ ກນ
ົັ ນ
ົ ້ າຮ
ົ ບຮົມ ທາງດ
ີ່ ັ ນ:ຶ ການປ
ີ່ື ົ ້ ນໆ
ີ່ົ ງເສ
າກ
າກ
າໄຮ
ການ
ູ ົ ກເຂ
ູ ີ ກເຂ
• (ເຊ
ການຝ
ກອ
ມອ
້ ແລະ
ວຽກງານສ
ມດ
ີ່ ແລະ
ີ ບດຽວ/ການປ
ູ ກຜ
ົ ້ ້ ານການປ
ັ ກປອດ
ົ ບຮ
ູ ກກາເຟ, ໝາກເກ
ຸ ງຮັກສາລະບ
ໍ າລ
ລ
ຽງສັດ).
ີ , ການປ
ົ າ, ການບ
ົ ບ
້ ສານເຄມ
ຊ
ກະສ
ູ ກພ
ໍ ານ
ື ດແບບປະສ
ິ ກ
ິ ເວດ, ການ
ົ ນລະປະທານ, ການປ
ົ ມປະສານ,
ີ່
ີ່
ີ່
• ການຝ
ກອ
ບຮ
ວຽກງານສ
ານການປ
ກ
ເຮ
ການເຮ
າສະກ
ແລະ
້ ັ ອງ
ຶ ີ່ ຸ ນບ
ູ ນໄພປ
ູ ກຜ
ໍ ້ ແລະ
້ຢາສະໝ
ີ ວະພາບ
ື ນໆ
ີ ມດ
ັ ດຝ
ັ ດນ
ັ ດຊ
ົ ົ ມ,
ົ ມອ
ົ ງເສ
ກັນກ
ດ, ການຂະຫຍາຍພ
ແລະ
ການຕ
້ ົ ໃຫ
້ ໝາກ
ໍ ີ່ າຈັດສັດຕ
ື ການປ
ັ ນໄມ
ັດ
ປອດສານເຄມ
າ,
ການບ
າລ
ງຮ
ກສາ
ູ ກກາເຟ, ໝາກເກ
ຸ
ໍ
ີ ູ ,ພ
ັ
ີ່ົ ວເຫ
ແຕ
ແລະ ຖ
ອງ.
ູ ກໝາກແຕງລາຍ
ີ່ ົ ງກ
ີ່ າ, ການປ
ິ ົ ງງ
ລະບ
ບຊ
ນລະປະທານ,
ການປ
ກະສ
ູ ກພ
ໍ າ
ື ດແບບປະສ
ິ ກ
ົ ື ຼ ມປະສານ,
ີ່ີທເວດ,
ີ່ົ ້ ມ,
ີ່ໍ -ແມ
້ ພ
ແຂວງຫ
• ິນ
ໄດ
ຕອບສະໜອງ
ພັີ ນໄກ
ການເຮ
ການເຮ
ດນ
າສະກ
ວະພາບ
ແລະ
ຢາ
ຼ ວງພະບາງ,
ີ່ ັ ດຊ
ີ່ ໃຫ
້ ຊາວກະສ
ິ ກອນ
ີ່ ຸ ນບ
ໍ
ັ ດຝ
ັ
້
ີ່
ີ່
ຜ
າໝ
ູ້ ທ
ຸ ກຍາກກວ
ູ ີ່ ັ ໃນບ
ົ າໝາຍເພ
ໍ ້ າ.ໃຫ
ີ ມປະຕ
ິ ບັດກ
ິ ດຈະກ
ສະໝ
ນກ
າຈັດສ
ການຂະຫຍາຍພ
້ ີ່ ອງກ
ູ ນໄພປ
ູ ພ
້
ໍ ້ ານເປ
ື ື ດ,ອເລ
ັ ນໄມ
ັ ດຕ
້
ີ່
• ໝາກ
ໄດ
ງສ
ກໃນທ
ການຕ
ການປ
ແລະ
ຸ ແລະ
ູ ນບ
ົ າໝາຍ.
້ ປັບປ
ໍ ິ ລການເຕ
ູ ກໝາກແຕງລາຍ
ື ອງເປ
ັ ກນ
ີ່ ິ ງກ
ີ່ າ,ຸ ກເມ
ິ ງງ
ັ ດແຕ
ີ່ົ ວເຫ
ຖ
ື ຼ ອງ. ັ ບສະໜ
• ໃຫ
ຼ ວງພະ
ູ ນກ
້ ການສະໜ
ໍ າສວນຄ
ິ ດຈະກ
ົ ວໂຮງຮຽນີ່ີທແຂວງຫ
ບາງ.
ີ່ -ແມພນໄກໃຫຊາວ
• ີ່ທແຂວງຫ
ຼ ວງພະບາງ, ໄດຕອບສະໜອງ ພ
ີ
້
ໍ
ີ່ ັ
ີ່ ້
ີ່ື ອເລ
ີ່ີ ມປະຕ
ກະສ
ູ້ ທ
ຸ ກຍາກກວ
ູ ີ່ ໃນບ
ົ ້ າໝາຍເພ
ີ່ າໝ
້ ານເປ
ິ ກອນຜ
ິ ບັດ
ກ
ໍ າ.
ິ ດຈະກ
ຜ
(8)
ຜ
ນສ
າເລ
ດອ
ນສ
າຄ
ນ(8)
ໍ ໍ າເລ
ໍ ໍ າຄ
ັ ັ ດອ
ັ ັ ນສ
ັັ ນ
ົ ົ ນສ
ອ
ໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ (ໄດ
້ ໍສາເລ
ັ ດອ
ົ ງປະກອບ B 6. ການຄ
ົ ງ
ປະກອບນ
ທ
ນວາ 2011).
2011).
ີ ້ ໃນເດ
ື ອນ ທ
ັ ັ ນວາ
• ໍສາເລ
ໂຄງການ (51 ບ
ີ່ າງຂະໜາດນ
້ ອຍ 35 ໂຄງການ
້ ານໄດ
້
ັ ດໂຄງການໂຄງລ
ຮັບຜ
47%, ເສ
ເສ
ນທາງເຂ
ໍ ້ າສະອາດ 47%,
ົ ນປະໂຫຍດ) (ການສະໜອງນ
ັ້ ັ້ ນທາງເຂ
ົ ້ ົ ້ າາ
ຫາບ
31%).
ົ ບຊ
ົ ນລະປະທານ 31%).
້ ານ 22%, ລະບ
• ພ/ງ
ພ/ງ ໂພສະນາການ
ໂພສະນາການ4747ທ
ທ
ານໄດ
ບການຝ
ກອ
ບຮ
ມ.
ຶ ຶ ກອ
ີ່ ີ່ ານໄດ
້ ້ ຮຮ
ັ ັ ບການຝ
ົ ົ ບຮ
ົ ົ ມ.
• ພ/ງ
ພ/ງ ຫ
ຫ
ອງການກະສ
ແລະປ
າໄມ
ເມ
ອງ3232ທ
ານໄດ
ໍ າາແລະ
ີ່ າໄມ
ີ່ ານໄດ
ັ ບການຶ ກ
້ ້ ອງການກະສ
ໍກ
ີ່ ປ
້ ້ ເມ
ີ່ ທ
້ ້ ຮັຮບການຝ
ິິ ກ
ື ື ອງ
ີ່ົ ງເສ
ຝ
ກອ
ບຮົມວຽກງານສ
ງເສ
ກພ
ດຜັກສວນຄ
ຶ ົ ບຮ
ີ ມການປ
ື ັ ກສວນຄ
ອ
ູ ກພ
ີ ີ່ົ ມການປ
ື ູ ດຜ
ົ ົ ມວຽກງານສ
ົ ວ. ົ ວ.
ີ່ົ ີ່ົ ງເສ
• ພ/ງ
ພ/ງ ສ
ສ
ງເສ
ມວຽກງານໂພສະນາການປະຈ
າບ
ານຈ
ານວນ142
142
ໍ ໍ າບ
້ ້ ານຈ
ໍ ໍ ານວນ
ີ ີ ມວຽກງານໂພສະນາການປະຈ
ທ
ຶ ກອ
ີ່ ານໄດ
້ ຮັບການຝ
ົ ບຮົມ.
• 1060 ຄ
້ ຮັບແນວພັນຜັກ.
ື ອນໄດ
ົ ວເຮ
• 29 ບ
ຶ ກອ
ຸ ມໜ
ູ ; 18 ບ
້ ານໄດ
້ ຮັບການຝ
້ ານໄດ
້
ົ ບຮົມໃນການຄວບຄ
ຮັບຢ
ີ່ າສະມ
ໍ າຈັດໜ
ຸ ນໄພກ
ູ .
ຜ
ໍ າເລ
ໍ າຄັນ (9)
ັ ດອັນສ
ົ ນສ
ີ່ີ ມເຕ
ອ
ີ່ າງຂະໜາດນ
້ ອຍເພ
ີ ມ:
ົ ງປະກອບໂຄງລ
• ຍ
້ ອນເຫ
້ ເຖ
ໍ າເລ
ິ ງຜ
ິ ດຕ
ິ ຜ
ັ ນໄດ
ັ ດ ແລະ ປະສ
ົ ນສ
ົ ນຂອງ
ພ
ີ່ າງ ຂະໜາດນ
້ ອຍ, BMZ ໄດ
້ ຕອບສະໜ
ື ້ ນຖານໂຄງລ
ີ່ີ ມເຕ
ອງທ
ູ ໂຣ ໃຫ
ົ ້ າໝາຍ ໃນ
້ ເມ
ຶ ນເພ
ີ ມ500,000 ຢ
ື ອງເປ
ີ່ໍ ສ
ທ
ີ 2012 ແລະກ
ີ 2013.
້ າຍປ
້ າງສ
ໍ າເລ
ັ ດໃນປ
ີ່ໍ ສ
• ໄດ
້ ກ
້ າງພ
ີ່ າງຂະໜາດນ
້ ອຍຈ
ໍ ານວນ 22
ື ້ ນຖານໂຄງລ
ີ່ ັ ນ: ຊ
້ າລ
ໂຄງການ (ເຊ
້ ອຍ, ໍນ
ິ ນ
ົ ນລະປະທານຂະໜາດນ
ແລະ ທາງຊອຍ) ລວມທັງໝ
້ ໍ ສາເລ
ັ ດ 53 ໂຄງການ.
ົ ດໄດ
ຜ
ໍ າເລ
ໍ າຄັນ (10)
ັ ດອັນສ
ົ ນສ
ອ
ພັດທະນາຂ
ຸ ້ ມຄອງ
ີ ດຄວາມສາມາດ ໃນການຄ
ົ ງປະກອບ C.1
ີ່
ແຜນງານທ
້ ຮັບ ການຊ
ີ່ ວຍເຫລ
ີ ໄດ
ື ອຈາກສາກ
ົ ນ ແລະການ
ກະກຽມແຜນງານແບບຄ
ົ ບຊ
ຸ ດ
• ພະນັກງານລະດັບການນ
ໍ າ ໃນລະດັບ ລັດຖະມ
ີ່ ວຍ, ຫ
ີ ຊ
ົ ນຕ
ົ ວໜ
ຢ
ູີ່ ປະເທດ: ກ
ູ ເຈຍ,
້ ູາແລະຄະນະກ
້ ໄປທັດສະນະສ
ໍ າປ
ຶ ກສາ
ົ ມ ໄດ
ີ່
ີ່
ເຄ
ີ່ ຽນບ
ື ອເພ
ື ອແລກປ
ັ ນຢາ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ເພ
ົ ດຮຽນໃນ
ການດ
້ ານປະສ
ີ່ ວຍເຫ
ິ ດທ
ິ ຜ
ື ຼ ອ ແລະການຈັດຕັ້ງ
ົ ນຂອງການຊ
ປະຕ
ິ ບັດແຜນງານແບບຄ
ົ ບຊ
ຸ ດ.
ີ່ື ອນໄຂຂອງແຜນງານແບບ
• ໍສາເລ
ື ນບັນດາເງ
ັ ດການທ
ົ ບທວນຄ
ຄ
ູ ງຢ
ູີ່ ໃນ ສປປ. ລາວ
ີ ນສ
ົ ບຊ
ຸ ດ ໍສາລັບການພັດທະນາເຂດເນ
ີ່ໍ ກອງປະຊ
ແລະ ໄດ
ັ ນຄັ້ງທ
້ ໍນາສະເໜ
ໍ າອ
ີ່ ວຍງານຂະແ
ີ ີ່ ເປ
ິ ດຕ
ຸ ມໜ
ໜງການຍ
ູ ງ ໃນເດ
ີ່ ອຍເພ
ື ອການພັດທະນາເຂດເນ
ີ ນສ
ື ອນ
ພ
ຶ ດສະພາ 2013.
ີ່ື ອຮ
• ໍສາເລ
ຶ ກສາຫາລ
ີ່ າງລະບຽບການ
ື ແລະ ກະກຽມແຜນເພ
ັ ດປ
ແລະຂ
ໍ ້ ແນະນ
ໍ າໃນການສ
້ າງແຜນງານແບບຄ
ົ ບຊ
ຸ ດ - ກຊຜທ.
ຜ
ໍ າເລ
ໍ າຄັນ (11)
ັ ດອັນສ
ົ ນສ
ອ
ຼ ງການຮ
ີ່ ວມ
ີ ມການຈັດຕັ້ງປະຕ
ິ ບັດ ຖະແຫ
ົ ງປະກອບ C.2 ສ
ົ ງເສ
ວຽງຈ
ັັ ນ
• ໜ
ີ່ ວຍງານຂະແໜງການກະສ
ໍ າແລະພັດທະນາຊ
ິ ກ
ົ ນນະບ
ົ ດ ແລະ
ີ່ື ອພັດທະນາເຂດເນ
ຂະແໜງການຍ
ູ ງ ໄດ
ີ່ ອຍເພ
້ ມ
ີ ນສ
ີ ການຈັດຕັ້ງ
ີ່ໍ ີ ປ
ປະຕ
ັ ນປ
ົ ກກະຕ
ີ່ າງເປ
ໍ າເນ
ິ ບັດຢ
ິ ໂດຍມ
ີ ການດ
ີ ນກອງປະຊ
ຸ ມ 3 ຄັ້ງຕ
ທັງສອງລະດັບ.
• ມ
ມໜ
ຶ ກສາຫາລ
້ ານນະໂຍບາຍໃນກອງປະຊ
ີ່ ວຍງານ
ີ ການປ
ື ສະເພາະດ
ຸ
ີ່ ັ ງກ
ຂະແໜງການແລະຂະແໜງການຍ
ີ່ ອຍດ
ີ່ າວ.
ີ່ື ອການພັດທະນາເຂດ
• ກອງປະຊ
ອຍເພ
ີ່ ວຍງານຂະແໜງການຍ
ີ່
ຸ ້ ມໜ
ີ່ໍ ກັນເປ
ເນ
ີ ີທ 3 ໂດຍ
ູ ງ ຂັນແຂວງໄດ
ັ ນປ
ັ ນປ
ົ ກກະຕ
້ ຈັດຂ
ີ ນສ
ຶ ້ ນເປ
ິ ຕ
ິ ດຕ
ີ່ິ ນ
ັ ນເຈ
້ ອງການ ແລະຄວາມເປ
້ ອງຖ
ີ ອງຕາມຄວາມຕ
ົ ້ າການຂອງທ
ີ່ີ ເດ
(ບ
ູ ີ່ ຢ
ູີ່ ແຂວງຜ
ີ່ ວາໝ
ີ ).
ັ ນກ
ົ ດຮຽນທ
ົ ້ ງສາລ
ີ່ື ອໃຊ
• ຍ
ຸ ດທະສາດການພັດທະນາເຂດເນ
ູ ງ ໄດ
ັ ນ
້ ຖ
ີ່ າງຂ
້ ເປ
ີ ນສ
ື ກຮ
ຶ ້ ນ ເພ
ີ່ື ອຈະນ
ພ
ໍ າໃຊ
້
ື ້ ນຖານໃນການອອກແບບແຜນງານແບບຄ
ົ ບຊ
ຸ ດ ເພ
ເຂ
ິ ບັດ.
ົ ້ າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕ
ຜ
ໍ າເລ
ໍ າຄັນ (12)
ັ ດອັນສ
ົ ນສ
ອ
ໍ ານ
ົ ງປະກອບ C.3 ການສະສ
ົ ມບ
ົ ດຮຽນ ແລະ ການກ
ົ ດ
ນະໂຍບາຍ
້ ອໃນຈ
• ຶທນຄ
ຸ ດສ
ຸ ມຂອງ
້ ານະໂຍບາຍດ
້ ານກະສ
ໍ າ, ກອບເນ
ິ ກ
ື
ົ ້ ນຄວ
້
້
້
ການສ
້ າ ໄດ
້ ຮັບການສ
້ າງຕັງຂ
້ ກ
ຶ ກສາຄ
ຶ ນພາຍໃຕ
ົ ນຄວ
ົ ນໄກ
AgriNet.
ີ່ ັ ງໃສ
• ໍສາເລ
້ າໃນ 6 ຫ
ໍ ້ ີ່ີ ທເລ
ີ່ ການຄ
ໍ ້ າປະກັນສະບຽງ
ັ ດການຄ
ົ ້ ນຄວ
ົ ວຂ
ີ່ີ ສ
ອາຫານແລະໂພສະນາການ, ການຜະລ
ູ ງທ
້ າງ
ິ ດໃນເຂດເນ
ີ ນສ
ລາຍຮັບໃຫ
້ ແກ
ີ່ ປະຊາຊ
ີ່ ິ ຍງໃນວຽກກະສ
ໍ າ.
ິ ກ
ົ ນ, ບ
ົ ດບາດແມ
້ ນຄວ
• ບ
ງເລ
ວຂ
້ າລ
້ ານວ
ໍ ້ ໂດຍ
ີ ການຄ
ິ ກດ
ິ ຊາການ 3 ຫ
ົ ດສະເໜ
ົ
ົ
ົ
ຜ
ີ່ ານກອງທ
້ າກະສ
ໍ າລາວ (LARF/NAFRI) ໄດ
້ ຮັບການ
ຶີ່ ນຄ
ິ ກ
ົ ້ ນຄວ
ອະນ
ີ 2013-14.
ຸ ມັດເພ
ື ອຈັດຕັ້ງປະຕ
ິ ບັດໃນສ
ົ ກປ
• ບ
ານການ
ີ 2013-14) ໂດຍຜ
້ າ 10 ຫ
ໍ ້ (ສ
ີ່
ີ ການຄ
ົ ດສະເໜ
ົ ້ ນຄວ
ົ ວຂ
ົ ກປ
ເປ
ີ ດກ
ຸ ມັດແລະເລ
້ ວາງແຂ
ີ່ ງຂັນ ໄດ
້ ຮັບການອະນ
ີ ້ ມການສ
ຶ ກສາ.
• ໍສາເລ
ີ ດກ
້ ວາງການແຂ
ີ່ ງຂັນສ
ໍ າລັບງວດ
ັ ດການກະກຽມການເປ
ສອງ (ສ
ີ 2014-2015).
ົ ກປ
ີ່ິສງທ
ີ່ໍ ໄປ
້ າທາຍ ແລະ ບາດກ
້ າວຕ
ີ່ ັ ງການຈັດຕັ້ງປະຕ
ເລ
ໍ າພາກສະໜາມ
ິ ບັດກ
ິ ດຈະກ
ແລະ ການໃຫ
້ ການບ
ໍ ິ ລການແກ
ີ່ ຊາວກະສ
ິ ກອນ
ີ່ ັ ງການນ
• ຕ
້ ອງໄດ
້ ເລ
ໍ າເອ
້
ົ າຜ
ົ ນປະໂຫຍດມາໃຫ
ບັນດາຊາວກະສ
ິ ກອນໃນໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະ
ກາງ.
• ການຈັດຕັ້ງປະຕ
ິ ບັດແຜນງານແບບຄ
ົ ບຊ
ຸ ດ
ໃນເບ
ີ່ ນຮຽກຮ
້ ອງເຖ
້ າງຂ
ຶ ້ ອງຕ
ິ ງການສ
ີ ດ
ົ ້ ນແມ
ຄວາມສາມາດໃຫ
ຸ ກລະດັບ
້ ແກ
ີ່ ພະນັກງານໃນທ
ີ່ື ອງ ແລະຕ
ີ່ິ ງ
ີ່ໍ ເນ
ແມ
ັ ນວຽກຕ
ີ່ ນເປ
້ ອງໃຊ
້ ເວລາ ເຊ
ມັນຕ
ິ ດ ຊອບ
ີ່ ງຄວາມຮັບຜ
ິ ດພັນກັບການແບ
ີ່ິ ນ.
ແລະມອບຄວາມເປ
ັ ນເຈ
້ ແກ
ີ່ ທ
້ ອງຖ
ົ ້ າການໃຫ
ການສ
້ າງຂ
້ ານ
ີ ດຄວາມສາມາດທາງດ
ການຄ
ຸ ້ ມຄອງ, ການເງ
ິ ນ ແລະ ິ ວຊາການ
ຂັ້ນເມ
ື ອງ
• ໄດ
້ ມ
້ າງຂ
ີ ຄວາມພະຍາຍາມສ
ີ ດຄວາມສາມາດ ໂດຍເລ
ີ້ ມ
ີ່ໍ ເປ
ຈາກການເຜ
ູ ້ ແລະຄວາມເຂ
ົ້ າ
ີ ຍແຜ
ີ່ ຄວາມຮ
ົ ້ າໃຈ ຕ
ໝາຍຂອງແຜນງານ, ບັນດາກ
ໍ າ ແລະ ລະບຽບ
ິ ດຈະກ
ການຕ
ີ່ າງໆ.
ີ່ີ ຈະຕ
ີ່ໍ ຝ
• ຍັງມ
ຶ ກອ
ັ ນທ
ໍ າເປ
້ ອງສ
ີ ຄວາມຈ
ື ບຕ
ົ ບຮົມທາງ
ດ
ຸ ້ ມຄອງແຜນງານ ໃຫ
້ ານລະບຽບການຄ
້ ແກ
ີ່
ີ່ື ມອ
ພະນັກງານຂັ້ນເມ
ື ອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງຕ
ີ ກ.
ີ່ໍ ຝ
• ື ສບຕ
ຶ ກອ
້ ານວ
ິ ຊາການແລະການເຮ
ິ ງ
ັ ດຕ
ົ ບຮົມ ດ
ົ ວຈ
ີ່ີ ການຜະລ
ໃນສ
ູ ນບ
ໍ ິ ລການ ແລະພ
ື ້ ນທ
ິ ດ ໃນຂັ້ນເມ
ື ອງ
ແລະຂັ້ນບ
້ ານ.
ການປັບປ
ຸ ງກ
ົ ນໄກການປະສານງານ
ການປະສານງານໂດຍສະເພາະແມ
ີ່ ນການປະສານ:
o ແຜນໄຕມາດ ໃນລະດັບສ
ູ ນກາງ
o ແຜນປະຈ
ໍ າເດ
ື ອນໃນລະດັບແຂວງ
o ແຜນປະຈ
ຼ ສອງອາທ
ໍ າອາທ
ິ ດ ືຫ
ິ ດໃນລະດັບເມ
ື ອງ
ການປະສານງານກັບບັນດາອ
ີ ມ:
ີ ້ ມເຕ
ົ ງປະກອບ/ໂຄງການເພ
o ໂຄງການນ
ຸ້ ມຄອງແລະພັດທະນາ
ໍ າ ຈັດຕັ້ງປະຕ
ິ ເວດກະສ
ິ ກ
ິ ບັດໂດຍກ
ົ ມຄ
ີ່ີທິດນກະສ
ໍ າ ແລະ ອ
້ ວາຝຣັງເສດ (CIRAD)
ິ ກ
ົ ງການຄ
ົ ້ ນຄ
o ອ
ີ່ າງຂະໜາດນ
້ ອຍ (ທ
ື ້ ນຖານໂຄງລ
ຶ ນເພ
ີ ້ ມເຕ
ີ ມຈາກ AFD)
ົ ງປະກອບພ
ີ່ິ ງອາດຈະຮ
ຈັດຕັ້ງປະຕ
ີ່ ວມມ
ິ ບັດໂດຍ ກປ ແຂວງແລະເມ
ື ກັບ
ື ອງ ເຊ
ອ
ົ ງການ GIZ
ີ່ີ ຈັດຕັ້ງປະຕ
ີ່ີ ດຽວ
ການປະສານກັບບັນດາໂຄງການທ
ິ ບັດໃນພ
ື ້ ນທ
ີ່ ັ ນ: ໂຄງການກ
ກັນ ເຊ
້ າ
ີ່ ຽວກັບການປ
ີ່ ຽນແປງສະພາບດ
ິ ນຟ
ອາກາດຂອງໂລກ ໂດຍການສະໜັບສະໜ
ູ ນຂອງ EU, ີ່ື ອນໆ.
ຍ
ຸ ດທະສາດການພັດທະນາເຂດເນ
ູ ງ
ີ ນສ
ີ່ໍ ໄປ
ບາດກ
້ າວຕ
• ການອະນ
ຸ ມັດຍ
ຸ ດທະສາດການພັດທະນາເຂດເນ
ູ ງ ໂດຍ
ີ ນສ
ີ່ີ ກ
ີ
ີ່ ວນຮ
ີ່ ວມຈາກບັນດາກະຊວງທ
ີ່ ຽວຂ
້ ອງ (ຄາດວ
ີ່ າໃນປ
ີມສ
2014).
ີ່ື ອຈັດຕັ້ງ
• ຮ
ີ່ າງແຜນດ
ໍ າເນ
ີ ນງານ ແລະ ແຜນການລ
ຶ ນເພ
ົ ງທ
ປະຕ
ິ ບັດ.
• ກະກຽມການນ
ໍ າໃຊ
້ ແຜນງານແບບຄ
ົ ບຊ
ຸ ດໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕ
ຸ ດທະສາດການພັດທະນາເຂດເນ
ູ ງ (ພາຍໃນ
ິ ບັດຍ
ີ ນສ
ີ ປ 2014-2015):
ສ
ູ ີ່
້ າງຕັ້ງທ
ີ ມງານສະເພາະກ
ິ ດ (ໂດຍມ
ີ ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄ
ີ່ື ອກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕ
ຮ
ຸ ດທະສາດ
ີ່ ວມພັດທະນາ) ເພ
ິ ບັດຍ
ການພັດທະນາເຂດເນ
ູ ງ.
ີ ນສ
ີ່ື ອຈັດຕັ້ງປະຕ
ສ
ຸ ດທະສາດການພັດທະນາ
ຶ ນເພ
ິ ບັດຍ
ົ ມທ
ົ ບທ
ເຂດເນ
ູ ງ.
ີ ນສ
ີ່ື ອຈັດ
ຮ
ີ່ າງບັນດາແຜນງານ/ໂຄງການພ
້ ອມດ
້ ວຍແຜນເງ
ິ ນ ເພ
ຕ້ ງປະຕບດຍ
ຸ ດທະສາດ(2015).
ໍຂຂອບໃຈ

similar documents