Detaljer om cochleære defekter og hvorfor der skal tages hensyn til

Report
Detaljer om cochleære defekter og
hvorfor der skal tages hensyn til
hørehandicappede selv om disse
har optimal høreapparat-/CIbehandling.
Ture Andersen
Overlæge Audiologisk Afd OUH.
Lektor Syddansk Universitet.
02.12.13
Det positive ved aktuelle
behandlingsmuligheder:
• Langt oftest giver HA/CI god taleforståelse ved
distinkt tiltale med normal stemmestyrke, når
der tiltales på 1 til 3 meters afstand uden
baggrundsstøj.
MEN:
• Sker tiltalen selv med distinkt udtale i:
– 1) et akustisk hårdt rum med en afstand på mere
end ca 3 m uden baggrundsstøj.
– 2) et akustisk dæmpet rum med afstand på blot 2
til 3 m og samtidig baggrundsstøj.
– 3) kombination af 1 og 2 med baggrundsstøj.
Da vil der – om end med stor individuel variation –
være risiko for mærkbart generende nedsat
skelneevne selv med den mest optimale
behandling.
MEN:
• Sker tiltalen selv med distinkt udtale i:
– 1) et akustisk hårdt rum med en afstand på mere
end ca 3 m uden baggrundsstøj.
2) et
akustisk
rum med afstandvil
påden
blot 2
Selv–om
der
netopdæmpet
opnås taleforståelse,
til 3 m og samtidig
baggrundsstøj.
hørehandicappede
skulle
anvende så mange
– 3) kombination
af 1 og
medhurtigt”
baggrundsstøj.
ressourcer
på at forstå,
at2”der
opnås
udtrætning – koncentrationen nedsættes og
Da vil der – om end med stor individuel variation –
resultatet
er,foratmærkbart
barnet får
mindre udbytte
være risiko
generende
nedsat af
undervisningen.
skelneevne selv med den mest optimale
behandling.
Anatomisk deles øret i:
Mellemøre
Ydre øre
Hørenerven
Indre øre =
cochlea
5
Langt de fleste af de børn vi taler om her har
hørehandicap pga defekt i cochlea.
Mellemøre
Ydre øre
Hørenerven
Indre øre =
cochlea
6
Lys grøn:perilymfe, mørk grøn:endolymfe
Aquaductus vestibularis
Sacculus endolymphaticus
= ductus
cochlearis
7
Cochlea
1: scala media 2: scala vestubuli 3: scala tympani 4:ganglion spirale
5: modiolus
8
Tværsnit af én vinding i cochlea
Cortiske organ
med
+ 80 hårceller
mV
Basilarmbranen
9
Den Passivt Vandrende Bølge vil nok give max
bevægelse ved sit ”frekvens place” (her eksempel med
lavfrekvent lyd), men vil også give bevægelse af
basilarmembranen basalt for dette place.
engelsk: Traveling
Wave
10
.
Lydenergi flowet vil afhængig af frekvensen brede sig et bestemt stykke op i cochlea til
”sit frekvens place”.
Aquaductus vestibularis
• `Basilarmembranens struktur giver således
en vis frekvensanalyse evne vha. den
passivt vandrende bølge.
• Detectionen vil herved kunne ”tune ind” til
detektion af frekvensforskelle på 100 til
120 Hz.
• MEN behov for finere tuning da:
• information i den menneskelige stemme bl.
a. indeholdes i frekvensvariation på blot 10
til 15 Hz.
12
Tectorial memb. og basilar memb./cortiske org. forskydes i forhold til
hinanden ved passiv vandrende bølge pga forskudte drejepunkter.
Dette vil aktivere de Ydre Hårceller, men kun på bølgens toppunkt.
X
Cilier afbøjes lat.
Ydre
Hårceller
X
Basalmemb.
Bevæges opad
13
OHC motorik aktiverer IHC vha. endolymfe flow
OHC motorik der er “tunet
ind til èn frekvens”
Det er først nu at IHC cilierne afbøjes og først nu at IHC depolariseres (K ioner
løber ind i IHC) . Først nu sendes Aktionspotentialer i de efferente baner fra
14
cochlea til nucleus cochlearis
De Indre Hårceller er vores mikrofon. Det
er herfra hørenerverne udgår.
Indre
Hårcelle
IHC
Ydre
Hårcelle
OHC
15
16
Den normale cochlea kan vha. passivt
vandrende bølge kombineret med Ydre
Hårcellers forstærkning og tuning give
os den formidable frekvensanalyse
evne normalt hørende har.
• Normalthørende kan op til ca 2.000 Hz høre
toneforkskelle på ca. 3 Hz. !!!
• Ved ca 6.000 Hz forskelle på ca 12 Hz.
Generelt vil hørehandicappede have en
udtalt/total skade af de Ydre Hårceller.
Frekvensanalysen er her reduceret til den del, der udføres af den
passivt vandrende bølge dvs reduceret til skelneevne ved 2.000
Hz på kun ca 100 Hz.
• HA/CI kan ”fint” kompensere for selve
høretabet = den manglende hørbarhed af
talens indhold.
• MEN:
• Hverken HA eller CI kan kompensere for
den markant nedsatte frekvensanalyse
evne.
Hvad betyder nedsat frekvensskelneevne:
• Talens komponenter kan ikke analyseres ned i
samme detaljer som den normale cochlea kan.
• Evnen til at fokusere på èn lydkilde blandt
flere er markant nedsat.
Hvad betyder nedsat frekvensskelneevne:
• Talens komponenter kan ikke analyseres ned i
samme detaljer som den normale cochlea kan.
Forudsat at der er optimale lytteforhold vil dette
dog mht. HA behandling ikke give markante
problemer hvis der er tilstrækkeligt mange
velfungerende Indre Hårceller
og ligeledes mht CI behandling ikke give markante
problemer hvis der er mange velfungerende
nervebaner i hørenerven.
Men hvis der er begge disse faktorer er gældende:
• Talens komponenter kan ikke analyseres ned i
samme detaljer som den normale cochlea kan.
• Evnen til at fokusere på èn lydkilde blandt
flere er markant nedsat. Nu altså flere
lydkilder.
Så vil STREAMING være MARKANT nedsat,
Det auditive system kan IKKE opdele delkomponenterne af det
samlede lydinput i øret i komponenter der kommer fra en
lydkilde (stream) og fra andre lydkilder (andre streams).
Streaming
• Det auditive systems evne til at rubricere hver
enkelt inputlyd så den perceptionsmæssigt
placeres i sin specifikke lydinput stream.
Alle disse lyde vil
summeres på
trommehinden og
det auditive system
skal så opdele disse i
hver sin stream og
fokusere på den
ønskede stream
Tegning
Problem vdr hørehandicappede i
børnehaver/skoler
• 1) Er der kendskab til de krav som selv
optimalt behandlede hørehandicappede børn
har.
• 2) Er der mulighed for Teleslynge eller FMmikrofon.
• 3) Er der acceptable akustiske forhold i
rum/klasseværelser.

similar documents