Presentatie – Financiering van HIC

Report
Financiering van HIC
Michiel van Hees
directeur CQ procesmanagement
Opzet
• Essentie zorgverkoop
– Mogelijke financiers
– Definieer zorg
– Hoe kunnen we dit verkopen?
– Opbrengsten vs. kosten
Doelgroep
• De HIC neemt cliënten met ernstige
psychiatrische aandoeningen (inclusief
verslaving) op die in een psychiatrische
crisissituatie verkeren en die een groot risico
lopen op schade en/of verdergaand verlies
van regie over het eigen functioneren.
Zelf betalen
AWBZ
+ eigen bijdrage
zorgverzekering
+ aanvullende
zorgverzekering
+ eigen risico
WMO
Re-integratie
Jeugdzorg
Definieer zorg
• HIC bestaat uit volgende componenten
– Verblijf
•
•
•
•
High Care: 9 bedden/ afdeling
Intensive Care: 1 bed/ afdeling (extra beveiligde afd.)
1-op-1 begeleiding
Familiekamer?
– Behandeling
• Inzet van behandelaren
• Familie, vrienden en naasten maken onderdeel uit van
behandeling
• Inzet ervaringsdeskundigen
Voorwaarden
• HIC is ondersteunend aan ambulant traject
• Een beste IC is een lege IC
Hoe kunnen we dit verkopen?
Verblijf
• High Care: 9 bedden/ afdeling
• Intensive Care: 1 bed/ afdeling
(extra beveiligde afd.)
• Familiekamer?
• Twee scenario’s voor bezetting:
• 9-9-4 (bron business case)
• 6-6-3 + erv. deskundige (bron F. Bovenberg)
Verblijf
• Tarief prestatie verblijf afhankelijk van inzet
VOV-personeel
Personeelsbezetting scenario 1
• De bezettingsgraad:
– 1 verpleegkundige op 3 cliënten.
• Diensten scenario 1:
– 9 dagdiensten (3 per 10 bedden)
– 9 late diensten (3 per 10 bedden)
– 4 nachtdiensten
– 1,5 FTE meewerkende teamleider
HIC monitor niveau 4
Personeelsbezetting scenario 1
Scenario 1
vroeg
laat
nacht
uur
aantal
8
8
9
9
9
4
72
72
36
180
65700 uur op jaarbasis
1350 uur/ FTE
48,67
1,50 FTE
meewerkend teamleider
50,17
IC is bij voorkeur leeg
27 bedden
1,86 FTE/ bed -->
Tarief
bezetting
aantal verblijfsdagen
omzet
G
€
770,88
90%
8869,5
€ 6.837.320,16
categorie G
Personeelsbezetting scenario 2
• De bezettingsgraad:
– 1 verpleegkundige op 5 cliënten.
• Diensten scenario 2:
– 6 dagdiensten (2 per 10 bedden)
– 6 late diensten (2 per 10 bedden)
– 3 nachtdiensten
– 3 FTE ervaringsdeskundigen
– 1,5 FTE meewerkende teamleider
HIC monitor niveau 2
Personeelsbezetting scenario 2
Scenario 2
vroeg
laat
nacht
uur
aantal
8
8
9
6
6
3
48
48
27
123
44895 uur op jaarbasis
1350 uur/ FTE
33,26 FTE
1,50 FTE
3,00 FTE
37,76
meewerkend teamleider
ervaringsdeskundige
IC is bij voorkeur leeg
27 bedden
1,40 FTE/ bed -->
Tarief
bezetting
aantal verblijfsdagen
omzet
E
€
318,71
90%
8869,5
€ 2.826.798,35
categorie E
Mogelijkheden vanuit ZVW?
Kolom1
Tarief
bezetting
aantal bedden
aantal verblijfsdagen
omzet
€
G
770,88
90%
27
8869,5
6.837.320 €
F
386,46 €
90%
27
8869,5
3.427.707 €
E
318,71
90%
27
8869,5
2.826.798
Bron: tarieven DBC 2012
Mogelijkheden vanuit AWBZ?
• Maximale tarief:
– ZZP-GGZ-B7 incl. dagbesteding: € 334,08
NB: dit is inclusief behandeling
• Niet voldoende om HIC te financieren
Bron: tarieven AWBZ 2012
Mogelijkheden vanuit Justitie?
• Bekostiging verblijf afhankelijk van aantal FTE
sociotherapeuten per patiënt.
•
•
• Op basis van spelregels is intensiteit Hoog van toepassing.
• Voorwaarde is wel dat er productieafspraken gemaakt kunnen
worden.
Bron: spelregels Forensische DBBC 2012
Mogelijkheden vanuit gemeente?
• Niet direct voor verblijf cliënten.
• Mogelijk voor familiekamer.
– Past binnen doelstelling WMO
• Ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers
– Afspraken met afzonderlijke gemeentes
noodzakelijk.
Wet WMO
De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen
door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid
tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente.
De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers.
Behandeling
Behandelaren
• Psychiater
• VPK specialist
• Psycholoog
• Ervaringsdeskundige
• Dag activiteiten
• Maatschappelijk werker
1,0
1,0
0,5
3,0
3,0
0,5
• Totaal
9,0 FTE
Opbrengst behandeling
Behandelaar
FTE
Psychiater
VPK specialist
Psycholoog
Dag activiteiten
Maatschappelijk werker
Ervaringsdeskundigen
totale inzet behandelaars
1
1
0,5
3
0,5
3
9 FTE
Beschikbare tijd per FTE
bezetting
1500 uur
65%
aantal uur behandeling op HIC / jaar
8775 uur
gemiddelde opbrengst per behandeluur.
€
93,23
totale omzet behandeling
€
818.093
Inzet ervaringsdeskundigen
• De inzet van ervaringsdeskundigen kan op de
volgende manieren worden bekostigd:
– Toerekenen aan bed (VOV-personeel)
– Inzetten in dagbesteding
– Inzetten in contacten (aparte afspraken met
zorgverzekeraar maken)
– Inzetten vanuit WMO
– Inzetten vanuit extramurale begeleiding AWBZ
Maximale opbrengst HIC
• HIC bedden inzetten op niveau G
• Ervaringsdeskundigen inzetten als
behandelaar
• Familiekamer bekostigen door gemeente
Maximale opbrengst HIC
Verblijf categorie G (90% bezetting)
Behandeling incl. ervaringsdeskundigen
bekostiging familiekamer
totaal
€
€
€
€
6.837.320
818.093
25.000
7.680.413
Ir. M. van Hees
CQ PROCESMANAGEMENT
VRAGEN?
Printerweg 16
3821 AD Amersfoort
033-4555322
www.cqprocesmanagement.nl
[email protected]

similar documents