Powerpoint Themamiddag 3 april 2014 VVzB

Report
(Centrale) proces sturing/
(Centrale) regie sturing zuiveringen
3 april 2014
Hotel Princeville Breda,
Princenhagelaan 5,
4813 DA Breda
Doel van deze middag
• Begrippenkader Helder
- centrale regie (en regiekamer)
- centrale operating (processturing)
-operating lokaal
• Argumenten van de keuze uitwisselen
we delen dezelfde visie (routekaart 2030)
De rol van ICT bij het toekomstig
beheer van RWZI’s. (STOWA 2003)
• Focus op ICT
• Visienotitie: Informatietechnologie rond
zuiveringsbeheer (STOWA 2001-10)
• Kernvraag : Rol van ICT, voor beheer van RWZI-2010
• RWZI van de toekomst
• een architectuur blauwdruk (RAZ)
• WIA
• WILMA
• Etc.
Visie:RWZI 2010 is onbemenst en
samenwerking staat centraal
… met 5 aandachtsgebieden
1. Kern Taken/Competenties
–
–
–
–
–
–
Goed zuiveren
Mens onafhankelijk
Op afstand
Professionalisering medewerkers, Human
Resource Management (HRM)
Verticale integratie
Andere zuiveringstechnologieën
3.


4.
All-in waterprijs, één waterloket
Sturing waterhoeveelheden
Afhakers voorkomen
Meedenken grootverbruikers + gemeenten
Diensten voor derden
Stimuleren afkoppeling



5.
Niet per se fysiek samen gaan
Samenwerking op gebied van: kennis,
energie, IT, slib, inkoop, bedrijfsvergelijking
Integraal Logistiek Management (ILM)

2. Samenwerking in keten
–
–
–
–
–
–
Schaalvergroting Zuiveringsbeheer
PPS projecten (Publiek Private
Samenwerking)
Uitbesteden (onderhoud, logistiek)
Gecertificeerde partners
Drijfveer = kwaliteit + kosten
Total Quality Management (TQM)




Van proces naar keten denken
Certificering noodzakelijk
Duurzaam ondernemen
Kwaliteit van medewerkers en organisatie
Visie
De visie kan leiden tot een volgend
toekomst scenario
Het zuiveringsbeheer van Nederland vindt in de toekomst (ca. 2010) plaats vanuit 4 centrale
meldkamers (Noord, Oost, Zuid en West). Vanuit de centrale meldkamers vindt beheer op
afstand plaats van alle in die regio aanwezige RWZI’s, gemalen en transportstelsels. Binnen
een centrale meldkamer kunnen de volgende functies worden onderscheiden:
• Bedienende wacht: controleren afvalstromen, inspelend
op extreme regenval, onverwachte extra lozingen/
vervuilingen, optimaliseren naar energie-verbruik kwaliteit
van het effluent, verbruik chemicaliën enz.
• Onderhoudswacht: voor monitoring van de
werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie,
aansturing incidenteel (correctief) onderhoud en
coördinatie van het preventieve onderhoud (preventief
onderhoud is dan voor 100% uitbesteed),
• Calamiteiten team: niet fysiek aanwezig in centrale meldkamer,
maar worden wel aangestuurd vanuit de centrale meldkamer. Het
calamiteiten team bestaat uit een pool van mensen dat lokaal in
actie komt op verzoek van onderhoudswacht of bedienende wacht
voor het lokaal oplossen van incidenten in de bedrijfsvoering.
Visie
Programma
12.00- 13.00 inloop en lunch
13.00: Opening door dagvoorzitter Douwe Jan Tilkema
13.10: 4 Pitches rond proces en regie
- Motivering door Vitens
- Motivering lokale proces sturing
- Motivering centrale proces sturing
- Motivering centrale regie sturing
14.30: Pauze
14.50: Inleiding 2e deel (Stellingen)
15.35: Plenaire terugkoppeling uit de groepen
15.50: Samenvatting door dagvoorzitter
(wat neem je nu mee naar huis)
16.00: Sluiting
Napraten bij de borrel
• https://www.youtube.com/watch?v=PyMZsYS
LeWk
Bedrijfsstrategie
Centrale Waterverdeling
Joukje Keuning
3 april 2014
Vitens in cijfers
Aantal klanten
5,4 mln
Aantal aansluitingen
2,4 mln
Marktaandeel
31%
Totale wateromzet (m3)
350 mln
Gemiddeld verbruik per aansluiting
Gemiddeld kleinverbruiktarief
Aantal medewerkers
100
Leidingen in km
47.500
Aandeelhouders (gemeenten en provincies)
3 april 2014
€ 1,28
1.700
Productiebedrijven
Bedrijfsstrategie Centrale Waterverdeling
120 m3
9
114
Strategische focus
Leidend, publiek drinkwaterbedrijf:
–Kwaliteit
–Landelijk en lokaal verankerd
–Operational excellence
–Innovatie & ondernemerschap
–Export van expertise
–Duurzame bedrijfsvoering
–Mensen centraal
Bedrijfsstrategie Centrale Waterverdeling
3 april 2014
10
Positionering
Projecten
Productie
Laboratorium
Distributie
CWV
Communicatie
Storingseiland
Derden
Bedrijfsstrategie Centrale Waterverdeling
3 april 2014
11
Samenwerking binnendienst
Klantcontacten
PI data
CWV
Binnendienst
Netbeheer &
Levering
Social media
(human sensor)
On-line
sensoring
Bedrijfsstrategie Centrale Waterverdeling
3 april 2014
12
Taken voor CWV
• Regievoering op waterverdeling
– Productieplan, vergunningen
– Planning werkzaamheden
– Aangeven setpoints
– Afspraken maken met uitvoering
• Datamanagement
– Waterkwaliteit
– Rapportage
– Energie
• Storingen & wachtdienst
Bedrijfsstrategie Centrale Waterverdeling
3 april 2014
13
Niveaus
Strategisch
Tactisch
Operationeel
Bedrijfsstrategie Centrale Waterverdeling
3 april 2014
14
Metafoor
Bedrijfsstrategie Centrale Waterverdeling
3 april 2014
15
Veranderingen
•
•
•
•
•
•
Van 5 provincies naar 1 waterbedrijf
Van operationeel naar tactisch
Steeds meer data
Social media
Klanten mondiger
Overal toegang tot internet
Bedrijfsstrategie Centrale Waterverdeling
3 april 2014
16
Toekomst?!
Bedrijfsstrategie Centrale Waterverdeling
3 april 2014
17
Vertaling in de praktijk
•
•
•
•
•
•
•
Vanwege schaalgrootte 2 storingskringen binnen CWV
Loslaten
Twee volledig ingerichte CWV ruimtes
Arnhem en Zwolle: back-up
Hier ook calamiteiten ruimtes
Flexibel werken
Overal waar internet verbinding is
Bedrijfsstrategie Centrale Waterverdeling
3 april 2014
18
Strategische focus – bijdrage CWV
–Kwaliteit
–Landelijk en lokaal verankerd
–Operational excellence
–Innovatie & ondernemerschap
–Export van expertise
–Duurzame bedrijfsvoering
–Mensen centraal
Bedrijfsstrategie Centrale Waterverdeling
3 april 2014
19
Vragen?
Bedrijfsstrategie Centrale Waterverdeling
3 april 2014
20
Processturing op
Locatie bij
Zuiderzeeland
LELYSTAD
3 april 2014
Processturing bij ZZL
Het volgende wil ik aan u presenteren:
-
Sturing bij Zuiderzeeland;
Sturingfilosofie Zuiderzeeland;
Vertaling naar afdeling ZG;
Formatie en taakverdeling afdeling ZG;
Werkwijze processturing binnen afdeling ZG;
De resultaten;
Aandachtspunten;
Besparingen in de afvalwaterketen tot 2020.
Processturing bij ZZL
De sturing bij Zuiderzeeland berust op 2 pilaren:
- Lijnsturing
- Projectsturing
Processturing bij ZZL
Sturingsfilosofie Zuiderzeeland:
1. Er wordt gestuurd op vertrouwen in professionaliteit
van medewerker en leidinggevende;
2. In een consequent doorgevoerde opdrachtgever- en
opdrachtnemerbenadering;
3. Toegepast in een duidelijke en transparante PDCAcyclus.
Processturing bij ZZL
Sturingsfilosofie Zuiderzeeland in concreto:
-
Verantwoordelijkheden laag in de organisatie;
Fouten maken mag > maar daar wordt van geleerd;
Blijvende ontwikkeling van medew./leidinggevenden;
Aanspreken en aangesproken worden is normaal;
Leidinggevende creëert randvoorwaarden om goed te
kunnen werken;
- Een ieder staat voor de uitvoering van zijn/haar taak en
krijgt hiervoor de benodigde regelruimte;
- Relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is
gelijkwaardig.
Processturing bij ZZL
Vertaling naar afdeling ZG:
- Medewerkers zijn bevoegd en worden verantwoordelijk
gesteld om hun taken goed uit te voeren;
- medewerkers en leidinggeven willen zich ontwikkelen;
- Leidinggevenden creëert randvoorwaarden om goed te
kunnen werken;
Processturing bij ZZL
Vertaling naar afdeling ZG:
- Gildeprincipe (meester-leerling):
- Technicus A
- Technicus B
- Technicus C
- Technici zijn allround > Beheer en onderhoud niet
gescheiden uitgevoerd
- Bemande hoofdobjecten (3-5 medewerkers)
- Aanstelling procesverantwoordelijke en
onderhoudsverantwoordelijke per hoofdobject
- Centraal Planvorming
Processturing bij ZZL
Formatie en taakverdeling afd. ZG:
- 2 teams Zuiveringen (22 fte)
- Beheer (= proces) en onderhoud 5 zuiveringen, ca. 70
RG, 240 Km persleiding
- Beheer en onderhoud ca. 625 Iba’s
- Beheer en onderhoud van rioleringen en
gemeentelijke RG’s incl. drainages (Zeewolde)
- 2 teams (Polder)Gemalen (18 fte)
- Beheer en onderhoud 7 hoofdgemalen, 6
ondergemalen, ca. 200 overige objecten
- Onderhoud stedelijke waterobjecten
Processturing bij ZZL
Formatie en taakverdeling binnen afd. ZG:
- Centrale Planvorming (12 fte)
-
Projectvoorbereiding
Plannen beheer en onderhoud
Applicatiebeheer, onderhoudsbeleid en assetmanagement
Conditiebewaking
Systeembeheer TA
Technologie
Contractbeheer
Installatieverantwoordelijke, Atex-coördinatie
Energiebeheer
Innovatie, MJA-3
Aanbestedingen
Gegevens en informatievoorziening
Processturing bij ZZL
Werkwijze processturing binnen afdeling ZG:
De virtuele regiekamer
Processturing bij ZZL
Processturing bij ZZL
Processturing bij ZZL
De resultaten:
- Zeer betrokken medewerkers;
- die zich verantwoordelijk voelen voor de processen en
de objecten;
- Goede samenwerking tussen teams Zuiveringen,
Gemalen en Planvorming;
- Volledige draagvlak bij medewerkers.
Processturing bij ZZL
De resultaten:
- Zuiveringsrendement van 92,3 %
- Dalende directe kosten van € 47,- (2009) naar € 45,(2012) > onder landelijk gemiddelde
- Laagste energieverbruik
Processturing bij ZZL
Aandachtspunten:
-
Discrepantie
Slibontwatering
Productie biogas
Voldoende niveau procesverantwoordelijken
Goede verbinding blijven houden tussen objecten en de
rest van Zuiderzeeland
- Planvorming mag gevraagd en ongevraagd advies
uitbrengen.
Processturing bij ZZL
Besparingen in de afvalwaterketen tot 2020:
-
Samenwerking Zuiveringen en Gemalen
Levensduurverlenging Assets
Implementatie onderdelen Assetmanagement
Meer productie biogas/afname slibproductie
Kostenvermindering door procesoptimalisaties
De afgesproken besparingen zal Zuiderzeeland behalen.
Wij hopen dit te doen door samenwerking met onze
partners in ons gebied.
Processturing bij ZZL
Vragen?
Centrale proces sturing
Strategische keuze Waterschap
Rivierenland
Inhoud presentatie
•
•
•
•
•
Areaal
Aanleiding
Strategische keuzes
Voordelen
Aanbevelingen
De brugwachter heeft zijn langste tijd gehad!
Aanleiding:
• Vervanging van verouderde installaties E&A
• Verbetering informatiesystemen (visie op
zuiveringsinformatie)
• Kostenreductie
• Zwaardere wettelijke eisen (KRW etc)
• Optimalisatie van zuiveringsproces
• Procesgericht werken organisatie
• Vergrijzing
• Behoud van kennis
Strategische keuzes
Uit visie op informatie voorziening (2007):
•Informatie digitaal
•Eenmalige opslag/meervoudig gebruik
•Bediening op afstand
•Plaats onafhankelijk werken
Uit businesscase iPA 2010:
•Innovatie in proces, beheer en onderhoud
•Bedrijfsmatig- en projectmatig werken, toepassen assetmanagement
•Besparen op materiële en personele kosten
•Transparant worden in- en externe verantwoording
•Ontwikkelen naar centrale geïntegreerde (aan)sturing zuiveren en peilbeheer (stapsgewijs)
Plaats onafhankelijk werken
Bedrijfsmatig werken (lean):
Voordelen
Zuiveringsbeheer





Betere sturing op zuiveringsprestaties
Optimaliseren bedrijfsvoering
Snellere signalering van verstoringen
Reduceren energieverbruik
Minder formatie operationeel zuiveringsbeheer
Afbakening bediening (processturing)
Onder de bediening van de zuiveringstechnische werken wordt
verstaan:
Alle handelingen nodig voor de proces sturing, proces controle en
proces administratie alsmede het schoonhouden van de productielijn
met als doel het produceren van effluent van de vereiste kwaliteit.
Impact organisatie
Nieuwe werkwijze:




Meer op afstand, minder in het veld
Meer geautomatiseerd, minder handmatig
Meer standaard (WSRL-breed), minder maatwerk
24/7 beschikbaarheid
Aanbevelingen
• Creëer een gezamenlijk doel
• Denk in processen
• Schep randvoorwaarden:
• Procesautomatisering
• Maak rollen helder
• Train medewerkers
• Laat medewerkers toepassingen ontdekken
• Implementeer stapsgewijs
• Lokaal → centraal → centrale controlekamer
• Stimuleer uitwisseling binnen- buiten
• Organiseer “Kaizen” sessies om werkwijze te verbeteren
Operations room WSRL
Tot slot

Vragen?
Standpunten/randvoorwaarden

Regiekamer en géén controlekamer


Om uitholling van functie huidige buitenoperators te voorkomen;
Op natuurlijke momenten kan men stapsgewijs overgaan van
regiekamer naar controlekamer.

Buitenoperator blijft verantwoordelijk voor proces

Buitenoperator beheert 1 of meerdere zuiveringen

Paneeloperator gaat frequent naar buiten


Waarborging van kennis en affiniteit met het buitenwerk.
Versterking van de banden met de buitendienst en daarmee de
teamgeest. (hier hecht de groep grote waarde aan)
Missie en visie
OBS, AQV, config beheer
Beheer, onderhoud
operators, wachtdienst
Functiebeschrijving
Concept functie beschrijving Paneloperator gereed.
Organisatie model
overgangsperiode
Wachtdienst in 4 regio’s buiten werktijd
T-TIB (4 fte)
CRK
Wachtdienst in werktijd
T-TBx
Procesoperator
Basisoperator
Procesoperator
Basisoperator
Procesoperator
Procesmedewerker
Procesoperator
Procesmedewerker
Overzicht functionaliteit CGOO
Start
•
•
•
Proces besturen (1)
Procesoperator
Procesoperator
Procesoperator
Procesoperator / Teamleider /
Technoloog
(1)
Uitvoeren metingen
(2)
Vergelijken en analyseren
(3)
Maatregelen nemen /
proces bijsturen
(4)
Analyseren / evalueren
storing (2e lijn)
Uitvoeren van
kwantitatieve en
kwalitatieve metingen aan
het zuiveringstechnische
werk.
Metingen betreffen:
controle gegevens BBS /
rapportages /
storingsmeldingen /
bemonstering lab RWZI /
zintuigelijke
waarnemingen
Doel is gegevens
verzamelen om het proces
te kunnen toetsen aan
gestelde normen, eisen
en/of stuurwaarden
•
•
In: beheerplan
Uit:meetresultaten
•
•
•
•
•
•
•
Vergelijken van de
meetresultaten met de
normen (IB-plan)
Vergelijken van de
meetresultaten met de
BBS-gegevens
Analyseren uitkomsten
m.b.v. ervaring/kennis /
routine beheerder. Er zijn
geen uniforme
bandbreedtes m.b.t.
afwijkingen (per locatie
verschillend)
Bepalen of melding van
incident of calamiteit nodig
is
Doel: bepalen of het
proces (op korte termijn)
moet worden bijgestuurd
In: meetresultaten
Uit: analyses/maatregel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maatregelen nemen +
vastleggen. Maatregelen
kunnen betrekking hebben
op:
Calibreren
procesapparatuur
Procesparameters
aanpassen en vastleggen
Melden indien sprake van
grote afwijking / lozing
Onderhoudsdienst
waarschuwen bij
mechanisch/elektrisch
falen
Afstemmen met andere
teams
Evt. terugkoppelen naar TL
en Technoloog
Maatregel geslaagd, dan
terug naar stap 1
In: analyses/maatregel
Uit: terugkoppeling
•
•
•
•
•
•
Procedure voor
terugkoppelen in IB-plan
Indien analyse c.q.
maatregel door beheerder
geen oplossing biedt dan
analyse i.s.m. Teamleider
en Technoloog
Indien oplossing gevonden
die direct te
implementeren is dan
terug naar stap 3
Geen directe oplossing,wel
gewenste verbetering
(LT): naar stap 5
Geen directe oplossing en
geen gewenste
verbetering: einde proces
(of calamiteit)
Resultaat communiceren
naar beheerder
•
•
In: analyse /
terugkoppeling
Uit: maatregel
Proces besturen (2)
Finish
Procesoper / Teamleider /
Technoloog / Vakspecialist
(6)
Nader onderzoek /
opstellen verbetervoorstel
•
Indien voorgaande analyse
geen oplossing biedt dan
analyse i.s.m. technoloog
EN vakspecialist
Opstellen verbetervoorstel
voor de lange termijn
(naar TL)
•
•
•
In: analyses
Uit: nader onderzoek /
verbetervoorstel
Centrale
Procesregie/sturing
Presentatie huisstijl
PowerPoint template
Centrale procesregie/sturing
61
De Regiekamer volgens Vallei en Veluwe:
Een kenniscentrum bestaande uit specialisten die het
totale rendement van het waterketenbeheer binnen
Vallei en Veluwe waarborgen, bewaken en
optimaliseren
De focus ligt hierbij op:
 Procesoptimalisatie
 Processturing
 Kostenreductie



Energie-efficiëntie
Chemicaliënreductie
Optimalisatie Samenwerking in de Waterketen
Centrale procesregie/sturing
62
Procesregie is meer dan
sturing alleen
Procesregie houdt ook in:







Samenhang bewaken tussen transporteren en zuiveren
Logistieke planning externe afvalstromen en communaal slib
Afstemming/planning met onderhoud
Afstemming/planning met projectrealisatie
Input leveren voor planvorming
Rapportage
Assetmanagement
Centrale procesregie/sturing
63
Waarom Centrale
Regie als sturing?
Complexe zuiveringsprocessen als:
o Demon,
o Nereda,
o SlibHydrolyse/Gisting,
o Bio P verwijdering,
o Grondstoffen en energieterugwinning;
vragen tegenwoordig andere capaciteiten van mensen.
Centrale vraag:
Mag en kan men tegenwoordig van de “gemiddelde bedieningsman” op locatie,
verwachten dat de huidige kostbare en complexe installaties hun maximale
rendement halen tegen de laagste maatschappelijke kosten?
Antwoord van Waterschap Vallei en Veluwe
Nee,
Maar wel met behulp van Centrale Regie
Centrale procesregie/sturing
64
Taken en verantwoordelijkheden
De Regiekamer is verantwoordelijk voor het resultaat:


Naleven eisen uit de Waterwet
Programma en resultaat indicatoren
Beheer is verantwoordelijk voor:

Naleven eisen Omgevingsvergunning
De Focus van zuiveringstechnici (lokaal) ligt vooral op:
o
o
o
o
o
o
Monstername
Slibindikking en ontwatering
Alarmafhandeling
1e lijns onderhoud
Reinigen
Controle
Centrale procesregie/sturing
65
Wie vormen de
regiekamer:
• 5 Procesoperators
• 3 Technologen
• 1 Procesregisseur
De Procesoperator:
• Bewaakt en stuurt de processen op afstand
• Analyseert de processen op afstand
• Optimaliseert de processen
• Vergelijkt de onderlinge processen
• Structureert de bedrijfsgegevens (kwaliteit v gegevens)
• Communiceert met de zuiveringstechnici/OTI
• Adviseert bij prioritering van storingen
Centrale procesregie/sturing
66
Technologen:
• Normerend
• Adviserend
• Kaderstellend
Procesregisseur:
• Geeft leiding aan de Regiekamer
• Structureert het proces waterketen (rol procesmanager)
• Ontwikkelt procedures
• Verduidelijkt en verdeelt rollen
• Organiseert en bevordert het samenwerken binnen en buiten
regiekamer
• Stelt planningen op
• Bespreekt de voortgang
Centrale procesregie/sturing
67
Enkele behaalde
resultaten 2013
•
•
•
•
•
Efficiëntere sliblogistiek SEA
Record hoeveelheid gas/energieopwekking
Bio P optimalisatie beheersgebied/minder chemicaliën.
Optimalisatie beluchting Harderwijk
Succesvolle in bedrijfname Demon Amersfoort en optimalisatie
Demon Apeldoorn
• Succesvolle in bedrijfname
NBI Soest
• Alle procesdoelstellingen
2013 behaald
Centrale procesregie/sturing
68
Wat levert het op?
Enerzijds:
• direct geld (door efficiëntie en optimalisatie)
Anderzijds:
Binnen de maatschappelijke functie die een Waterschap heeft draagt de
regiekamer bij aan:
• Uitstraling (zowel voor in- als externen)
• Samenwerking in de keten
• Een klantvriendelijke organisatie in de vorm van een centraal
aanspreekpunt voor in- en externen
Motto:
De Regiekamer helpt mensen verder!
Centrale procesregie/sturing
69
“Kennisdeling is kracht”
Vragen??
Centrale procesregie/sturing
70
Definitie
Centrale proces sturing
Centrale processturing
Het op een centrale plaats bewaken en
besturen, door procesoperators, van meerdere
proces controle systemen, toegerust voor het
besturen van het waterzuiveringsproces op
diverse productie locaties.
Centrale Regie Kamer
De centrale processturing van
waterzuiveringsinstallaties, het analyseren van
procesdata, het regelen van de logistiek rond
grondstoffen, hulpstoffen, afvalstoffen en
halffabricaten, het plannen van productie stops
en noodzakelijk onderhoud, het adviseren rond
modificaties van de productie systemen.
Stelling 1
Centrale regie is strijdig met
samenwerking in de waterketen
(Sturing op zuiveringskring niveau)
Stelling 2
Op de huidige moderne RWZI is
horen, ruiken, zien en voelen niet
meer nodig (centrale sturing)
Stelling 3
Centrale regie levert een forse
besparing op in menskracht en
kosten (centrale regiekamer is ‘in no
time’ terugverdiend)
Stelling 4
Om onze visie (routekaart 2030) te
realiseren is invoering van centrale
procesregie noodzaak!!!
Stelling 5
Centrale sturing bevordert de
uniformering/standaardisatie van
processturing en daarmee de
continuiteit van de
zuiveringsprocessen

similar documents