Yves Sales` præsentationx

Report
Sikker medicinering og datafangst
Yves Sales
Praktiserende læge m.m.
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
1
Medicingennemgang
”En struktureret og kritisk gennemgang af
patientens medicin, med det formål at optimere
den medicinske behandling”
Dorte Glintborg, MPL januar 2011
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
2
En rigtig medicingennemgang
forudsætter
en rigtig kommunikation
mellem
rigtige aktører
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
3
Sundhedstyrelse: VEJLEDNING OM EPIKRISER VED
UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. (2007)
•
Epikrisen bør indeholde oplysninger om:
•
1. Årsag til indlæggelsen eller til det ambulante forløb, henvisningsdiagnoser.
•
2. Udskrivende sygehusafdeling, dato for indlæggelse og udskrivelse.
•
3. Kort resumé af forløbet. Herunder diagnoser, væsentlig behandling og udførte
undersøgelser, evt. prognose samt væsentlige overvejelser og fund. Desuden bør
epikrisen indeholde vigtige parakliniske undersøgelsesresultater (billeddiagnostik,
laboratoriesvar, patologisvar).
•
4. Medicinstatus. Hvis der er sket ændringer i patientens medicinering under
indlæggelsen, skal det af epikrisen altid fremgå: lægemidlernes betegnelse,
indikation, lægemiddelform, styrke, dosis, doseringshyppighed samt evt.
administrationsvej. Behandlingens varighed, begrundelse for ændringen i
medicinen herunder seponering af medicin, bør desuden fremgå.
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
4
RegionH: Vejledning epikriser
•
•
•
•
•
Epikrisen indeholder:
Årsag til indlæggelsen
Resumé af sygdomsforløbet, væsentlige fund og resultater af undersøgelser.
Alle udførte invasive indgreb, behandlinger og diagnostiske procedurer, herunder transfusion af blod under
forløbet
Medicinsk behandling:
–
–
–
•
Oplysninger om patientens aktuelle helbredsmæssige tilstand, herunder
–
–
–
–
•
Funktionsniveau ved udskrivelsen
Udfærdiget genoptræningsplan
Ernæringsmæssig risiko, plan for energibehov og kostform, hvor relevant
Socialmedicinske foranstaltninger, herunder kontakt til socialrådgiver, plejeorlov m.m.
Instruktion givet til patient (eller pårørende), herunder
–
–
–
•
•
•
Begrundelse for væsentlige ændringer i hidtil given medicin
Medicinafstemning ved udskrivelsen dvs. den medicin patienten udskrives med (f.eks. skift til analoge præparater, som patienten
sædvanligvis anvender). Disse oplysninger hentes fra EPM ”Medicin ved udskrivelsen”
For patienter, der ved indlæggelsen modtager dosisdispenseret medicin fra et apotek i primærsektor, tages stilling til, om
apoteket fortsat skal dosisdispensere medicin efter udskrivningen
Medgivet medicin og evt. recept ved udskrivningen og eventuel angivelse af behandlingsvarighed.
Aftalte kontrolbesøg på hospitalet, hos egen læge eller andet behandlingssted
Anbefalinger om opfølgning og videre behandling, herunder sundhedsfremme og forebyggelse
Genoptræningsplan og foranstaltede kontakter.
Angivelse af evt. udestående af undersøgelsesresultater, som vil blive eftersendt
Alle diagnoser og diagnosekoder, herunder bidiagnoser anført i epikrisens diagnosefelt.
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
5
RegionH: Vejledning epikriser
• Medicinsk behandling:
– Begrundelse for væsentlige ændringer i hidtil given
medicin
– Medicinafstemning ved udskrivelsen dvs. den medicin
patienten udskrives med (f.eks. skift til analoge præparater,
som patienten sædvanligvis anvender). Disse oplysninger
hentes fra EPM ”Medicin ved udskrivelsen”
For patienter, der ved indlæggelsen modtager
dosisdispenseret medicin fra et apotek i primærsektor,
tages stilling til, om apoteket fortsat skal dosisdispensere
medicin efter udskrivningen
– Medgivet medicin og evt. recept ved udskrivningen og
eventuel angivelse af behandlingsvarighed.
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
6
Hvor stort er problemet?
(1/5)
• DPSD modtog i 2009 8.151 rapporter om
medicineringsfejl fra sygehuse i Danmark.
• = 32 % af alle indrapporterede UTH
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
7
Hvor stort er problemet?
(2/5)
• Der er fejl i ca. 50% af ordinationerne i
overgangene fra hospital og primærsektor
H.Balle , Jepsen HP, Bjørn C et al. 2007-2008
Medicinafstemning – erfaringer fra Gentofte og Hvidovre Hospital.
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
8
Hvor stort er problemet?
(3/5)
• 69% af patienter indlagt på medicinsk afdeling
var berørt af medicineringsfejl
• 18% patienter blev udsat for en potentiel
alvorlig medicineringsfejl
Medicineringsfejl ved indlæggelse på sygehus august 2006
Michael Due Larsen, Lars Peter Nielsen, et al.
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
9
Hvor stort er problemet?
(4/5)
• 6,5 % af alle akutte indlæggelser skyldes
medicinrelaterede UTH.
• 60% kunne undgås
• Dødeligheden af disse hændelser er 0,15 %
Pirmohamed M, James S, Meakin S et al.
Adverse drug reactions as cause of admission to hospital: prospective
analysis of 18820 patients. BMJ. 2004).
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
10
Hvor stort er problemet?
(5/5)
• 2.214 korrektioner fra 62 apoteker i Danmark.
November 2007
• 47 ville medføre indlæggelse hos enhver
patient
• Omregnet til årsværk i Danmark svarer dette
til 7 hændelser dagligt
Analyse af receptkorrektioner på apotek December 2008
Mille Holst Thomsen et al.
Danmarks Apotekerforening og Lægeforeningen
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
11
Medicineringsprocessen
Apotek
Hospital
Indlæggels
e
Egen læge
Hjemmeplejen
Hospital
Ambulatorier
Patient
Skadestue /
lægevagt
Speciallæge
Tandlæge
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
12
Medicineringsprocessen
Apotek
Egen læge
Hjemmeplejen
Hospital
Ambulatorier
Patient
Hospital
Indlæggels
e
Skadestue /
lægevagt
Speciallæge
Tandlæge
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
13
Den grundlæggende trekant
Sygehusvæsenet
Den vertikale
koordinering I:
• LEON-princippet
Landsfunktioner
(lavest effektive
omsorgsniveau)
• faglig visitation
Praksiskoordinatorer
Vertikal koordinering II
• har været forsømt
• savner systematisering
Landsdelsfunktioner
Amtets hovedsygehus
Lokal-sygehuse
PORTVAGT
Almen praksis
horizontale koordinering
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
Primærkom.
sundheds- og
socialtilbud
14
Tværsektoriel ledelse
Patient / borger
hospital
Ledelse
kommune
Personale
Faglighed
Ledelse Personale
Faglighed
Patient / borger
Praktiserende læger
Ledelse
Personale
Faglighed
Patient / borger
Tværsektoriel ledelse
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
15
Tværsektoriel ledelse
Patient / borger
hospital
Ledelse
kommune
Personale
Faglighed
Ledelse
Personale
Faglighed
Patient
Patient / borger
Ledelse
Praktiserende læger
Personale
Faglighed
Patient / borger
Tværsektoriel ledelse
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
16
Tværsektoriel ledelse
Patient / borger
hospital
Ledelse
Patient
kommune
Personale
Faglighed
Ledelse Personale
Faglighed
Patient / borger
Praktiserende læger
Ledelse
Personale
Faglighed
Patient / borger
Tværsektoriel ledelse
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
17
Tværsektoriel ledelse
Patient / borger
hospital
Ledelse
kommune
Patient
Ledelse Personale
Faglighed
Personale
Faglighed
Patient / borger
Praktiserende læger
Ledelse
Personale
Faglighed
Patient / borger
Tværsektoriel ledelse
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
18
Tværsektoriel ledelse
Patient / borger
hospital
Ledelse
kommune
Ledelse Personale
Faglighed
Personale
Faglighed
Patient
Patient / borger
Praktiserende læger
Ledelse
Personale
Faglighed
Patient / borger
Tværsektoriel ledelse
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
19
Tværsektoriel ledelse
Patient / borger
hospital
kommune
Ledelse
Patient
Ledelse
Personale
Faglighed
Personale
Faglighed
Patient / borger
Praktiserende læger
Ledelse
Personale
Faglighed
Patient / borger
Tværsektoriel ledelse
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
20
Tværsektoriel ledelse
Patient / borger
Bispebjerg Hospital
Københavns kommune
Ledelse
SCØ, andre kommunale aktører
Personale
Faglighed
Ledelse
Personale
Faglighed
Patient
Patient / borger
Praktiserende læger
Ledelse
Personale
Faglighed
Patient / borger
Tværsektoriel ledelse
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
21
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
22
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
23
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
24
Eksempler på dårlig
kommunikation
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
25
Hvad sker der her?
• En psykisk handicappet patient, som bor på
institution, fik af egen læge på et tidspunkt
ordineret Ibuprofen til 14 dage for en akut lidelse.
• Patienten følges hos psykiater, som ordinerer
”psykiatrisk” medicin + Ibuprofen som
dosisdispensering
• Fejlen opdages først efter 2 år, fordi Ibuprofen er
blevet forlænget sammen med anden medicin.
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
26
Manglende kommunikation
• En patient følges på cardiologisk afdeling på et
hospital og på endokrinologisk afdeling på et
andet hospital. Den ene afdeling ordinerer
Simvastatin, den anden Atorvastatin.
Patienten tager begge dele.
• Hvad skal hun have?
• Opfylder hun klausuler for Atorvastatin?
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
27
Generisk substitution
Hjemmesygeplejerske bestiller Apydan 300 mg
1 x 3. Patienten får i forvejen Trileptal 300 mg
1 x 3, men har tidligere fået Apydan.
Pt. blev indlagt hospital på grund af konfusion,
fejlen opdages, og pt. kommer hurtigt hjem
igen.
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
28
Manglende medicinafstemning ved udskrivning
• 82-årig ”multi-syg” og polymedicineret (18 præparater!)
patient med rask ÆF (tidl. sygehjælper) udskrives efter
11 dages indlæggelse på HvH. ÆF får udleveret
medicinstatus og opdager 4 fejl:
• Der står Digoxin, Selozok og Kaleorid, som pt. hverken
har fået eller skal have
• Der står anført Moxalole, men da hun kommer på
apoteket, er der recept på Laktulose
• I epikrise til egen læge står der, at der er opstartet
laksantia – ellers intet om medicin
• Egen læge modtager efterfølgende korrigerende brev fra
afd. med opdateret medicinliste
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
29
Manglende oplysninger om medicin ved udskrivning
• 88 årig mand indlagt kirurisk afdeling
• Egen læge modtager 3 liners epikrise uden medicin-liste
• 3 uger efter udskrivning FAXER hjemmeplejen en
medicin-liste til egen læge, hvor bl.a. hans antimani
behandling ikke fremgår (tidl. indlagt x 2 til NCE, forløb
med geronto-psykiater og egen læge på evindelige
sygebesøg). Antihypertensiv behandling fremgår heller
ikke
• Egen læge kontakter telefonisk afd.: afd. kendte ikke til
denne mani-behandling, som ellers fremgår af fast
medicin liste fra hjemmeplejen
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
30
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
31
Marevan - Digoxin
Patient i Marevanbehandling.
Sidste 2 INR-værdier på h.h.v. 1,1 og 1,2. Normalt
ligger værdien mellem 2 og 3.
Kontakt til hjemmesygeplejerske, der
opdager at man har taget fejl og givet patienten
Digoxin i stedet for Mareven, da begge tabletter
er blå.
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
32
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
33
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
34
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
35
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
36
Medicinrekvisition
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
37
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
38
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
39
Den alternative medicinering
Hvad er det dog for en medicin, de har givet deres kone
- Jeg købte den på en auktion for et år siden
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
40
De 7 basale medicineringsfejl
- Forkert dosis af det rigtige præparat
- Forkert præparat
- Ingen medicin
- Forkert patient
- Forkert tidspunkt
- Medicin trods kendt allergi
- Forkert administrationsvej
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
41
De 7 basale medicineringsfejl
- Forkert dosis af det rigtige præparat
- Forkert præparat
- Ingen medicin
- Forkert patient
- Forkert tidspunkt
- Medicin trods kendt allergi
- Forkert administrationsvej
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
42
Strategi for apotekerne i Danmark (1/2)
Apotekerne tager medansvar for borgernes
sundhed og livskvalitet ved at identificere, løse
og forebygge lægemiddelrelaterede problemer
Strategipapir for apotekerne i Danmark
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
43
Strategi for apotekerne i Danmark (2/2)
”Med udgangspunkt i et helhedssyn på
borgernes behandling og sundhed skal apoteket
være med til at skabe sammenhæng mellem de
forskellige dele af sundhedssektoren”
Strategipapir for apotekerne i Danmark
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
44
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
45
3 udsagn
•
Der skal mere fokus på polyfarmacipatienter. Ældre medicinske patienter og
kronikere, som får 6 typer medicin eller mere, skal have tilbudt medicingennemgang ved udskrivelse fra sygehus eller én gang årligt ved praktiserende
læge.
•
Der er derfor behov for, at patientens praktiserende læge med jævne mellemrum
kigger på patientens medicinstatus og overvejer, om patienten bør stoppe med
nogle af præparaterne.
•
For at sikre sammenhængende patientforløb og skabe bedre koordinering mellem
forskellige sektorer eksempelvis mellem praktiserende læge og sygehus er det
vigtigt, at lægerne har et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering.
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
46
Medicingennemgang
• Medicinafstemning
– Hvad er der ordineret til patienten
– Hvad tager patienten (inkl. håndkøbsmedicin)
• Farmaceutisk vurdering af medicineringen
– Interaktion
– Administrationsvej
– Administrationstidspunkt
• Lægelig gennemgang af (fortsat) indikation og
dosis.
• Møde mellem læge og farmaceut
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
47
Medicingennemgang
• Kendskab til kliniske vejledninger
• Adgang til patientens data på receptserveren
• Adgang til databaser om interaktion
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
48
Forslag til forbedring
• Ændre kultur hos sundhedsprofessionelle:
– bedre forståelse for patientens bevægelse gennem
sundhedsvæsenet
• Overholdelse af gældende vejledninger:
– konsekvent videregivelse af medicin-oplysninger ved
indlæggelse, udskrivelse og ambulante besøg. Det er
(også) et ledelsesansvar!
• Mere farmakologi-undervisning på medicinstudiet
• Flere farmaceuter på hospitaler
• Aftale om formaliseret samarbejde mellem
praktiserende læge og apoteksfarmaceuter om
medicingennemgang/medicinafstemning
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
49
Komplians
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
50
Ny overenskomst om almen praksis
• ICPC
• Datafangst
• FMK
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
51
§ 97 ICPC kodning
Alle praktiserende læger skal ICPC-kode henvendelser vedrørende følgende
diagnoser:
•
•
•
•
•
•
•
•
KOL
Astma
Kroniske muskel- og skeletlidelser
Osteoporose
Hjerte-karsygdomme
Cancer
Diabetes
Ikke-psykotiske psykiske lidelser.
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
52
§ 98 Datafangst
• Alle praktiserende læger skal hurtigst muligt og inden for overenskomstperioden
tage datafangstmodulet i anvendelse.
• Fra det tidspunkt, hvor datafangstmodulet installeres i lægens journalsystem,
påbegynder lægen anvendelsen af de indikatorsæt der er udviklet for: Diabetes, KOL,
hjerteinsufficiens, iskæmisk hjertesygdom, stress, angst og depression.
• Indikatordata sendes til DAMD-databasen og lægen modtager herfra løbende
feedback på egne data. De praktiserende læger arbejder med tilbagemeldingerne fra
Den Almenmedicinske Database med henblik på en kontinuerlig kvalitetsudvikling af
patientbehandlingen.
• Regionerne modtager kvartalsvis aggregerede, online rapporter fra DAMDdatabasen, hvori der præsenteres data på indikatorniveau for de aftalte
folkesygdomme.
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
53
§ 99 Det Fælles Medicin Kort (FMK)
• Inden udgangen af 2011 skal praktiserende læger anvende Det Fælles Medicinkort
(FMK), dog tidligst når alle sygehuse og Lægevagten i regionen har sat FMK i drift
• Alle regioner forpligtes til at sørge for, at sygehusene i den enkelte region har
opstartet/opdateret patientens FMK, når patienten forlader sygehuset/ambulatoriet,
eller når der sker medicinændringer ved telefonisk kontakt mellem patienten og
sygehuset/ambulatoriet
• Praktiserende speciallæger: Overenskomst pr. 1. okt. 2011
• Kommunerne skal - via sundhedsaftaler - sørge for, at den enkelte kommunes
hjemmepleje og plejecentre benytter oplysningerne i FMK
Sikker medicinering og datafangst
langt ude på landet 13. maj. 2011
54

similar documents