Sankt Annæ Campus - Sankt Annæ Gymnasium

Report
Campus for sang, musik og kreativitet
- lokalt, nationalt og internationalt


SAG har en lang række udviklingsønsker, der
forudsætter andre bygningsmæssige rammer og
politisk opbakning i øvrigt. Det gælder
kapacitetsudvidelse af både gymnasium og
folkeskole, oprettelse af SFO/KKFO,
kompetencecenter for sang og musik, udvikling af
MGK, en modernisering af bygningsmassen etc..
Beslutning i borgerrepræsentationen september
2011 ”rette henvendelse til Undervisningsministeriet
med ønske om at starte en Europaskole (type II) op i
København i tilknytning til Sankt Annæ Gymnasium…
med planlagt optag fra august 2013”.





Udvikling og fremtidssikring af Sankt Annæ
Gymnasium i respekt for og med afsæt i vores profil og
værdigrundlag
Sang, musik og kreativitet er den naturlige
sammenhængskraft i en campus
Fastholdelse og udvikling af et talentudviklingsmiljø,
hvor der i særdeleshed tages hensyn til det høje
internationale niveau i korarbejdet
Fastholdelse og udvikling af det høje faglige niveau i
uddannelserne
SAG er i forvejen i rivende udvikling, men er kommet i
en politisk situation hvor SAG anerkender at
samfundet har behov for at etablere en Europaskole

En campus for uddannelses- og kulturinstitutioner,
hvori følgende indgår:







Sankt Annæ Gymnasium med folkeskole, gymnasium og
sangafdeling, herunder Københavns Drengekor, Sankt
Annæ Pigekor og Sankt Annæ Gymnasiekor
Kompetencecenter for musik, sang og kreativitet
Musikskoleafdeling og MGK
Europaskolen med obligatorisk sang- eller
musikundervisning
Fritidstilbud med vægt på sang og musik
SFO/KKFO med kreative tilbud
Fælles lokaliteter for sprog, science, idræt og
studiemiljøer, spisested/café
Et fysisk samlingssted for sang, musik, kreativitet
og international uddannelse og kultur

Campus giver mulighed for at skabe et unikt
uddannelses- og kulturmiljø med vægt på
sang, musik og kreativitet med henvisning til
lokale, nationale og internationale
samarbejdsmuligheder. En campus giver
endvidere mulighed for høj grad af udveksling
på sang, musik og andre faglige
undervisningsforsøg/tiltag

Nærhedsprincippet er vigtigt – derfor
selvstændige enheder, der vægter relationer,
fokus, tryghed og overskuelige rammer for
både elever, forældre og medarbejdere set i
fysiske, organisatoriske og ledelsesmæssige
rammer








Mulighed for udvikling inden for alle fagområder (kor,
ensembler, kompetencecenter med muligheder for forsøg,
forskning og formidling)
Mulighed for jobswop mellem de forskellige enheder (fx
mellem SAG og ES)
Muligheder for nye efteruddannelsestilbud, herunder også
internationale og i sammenhæng med det etablerede
kompetencecenter
Gode fysiske rammer: kontorpladser til administrationen,
gruppe- og mødelokaler samt lokaler til lærerforberedelse
Faciliteter inden for idræt og musik
Sundhedsordning
God kantine
Etc.
For at skabe dette unikke campusmiljø er det
vigtigt at kunne tiltrække talentfulde elever,
dygtige og motiverede medarbejdere og ledere.
Derfor også vægt på fritidstilbud,
studiemiljøer, plads til lærerforberedelse mm.,
på væresteder i det hele taget, gode udemiljøer
og på life-work-balance.
Campus for Sankt Annæ Gymnasium med tilknyttede institutioner og faciliteter
Attraktiv beliggenhed med moderne faciliteter under hensyntagen til nutidige pædagogiske
undervisningsprincipper - med udviklingsmuligheder
Kompetencecenter for
sang og musik:
Musiktilbud:
•Musikskoleafdeling
•Ensembler
•SAGs instrumentalundervisning
•Øverum og øvefaciliteter
Fritidstilbud:
•SFO/KKFO
med kreative tilbud
•Uderum / legepladser
•SAIF
Sankt Annæ
Idrætsforening
Sankt Annæ Gymnasium
Folkeskole
Sangskole
Københavns Drengekor
Sankt Annæ Pigekor
Sankt Annæ Gymnasiekor
Gymnasium
MGK
•Forsøg, forskning og formidling
•Kurser for lærere og korledere
Kostafdeling:
Kollegium for
gymnasieelever fra
andre dele af landet
Europaskole
Nursery- Primary - Secondary
Kulturscener :
Sund mad:
Sund bevægelse:
Attraktiv arbejdsplads
•Koncertsal
•Caféscene
•Dramasal
•Elevkantine
•Personalekantine
•Café/Bistro
•Idrætshaller
•Svømmehal
•Motionsfaciliteter
•Studiemiljøer
•Forberedelsesmiljøer
•Administration






Heldagsskole: høj grad af motivation, tryghed og høj faglighed
Innovation: Et kreativt innovativt miljø som giver elever
mulighed for selv at etablere uformelle netværker med hovedvægt
på det musikalske fællesskab
Talentudvikling inden for sang og musik: God talentpleje inden
for sang og musik indebærer fokus, koncentration samt opbakning
fra forældre, medarbejdere, ledelse, bestyrelse og politikere til
dette særlige projekt
Højt fagligt niveau: Viden om transfereffekter, samarbejde på
tværs af enheder og talentudvikling inden for alle fagområder
Værdier, dannelse og uddannelse: Alle skal inddrages debatter
om de særlige værdier der knytter sig til Sankt Annæ
Gymnasium. Herunder også formålet med dannelses- og
uddannelsesprojektet
Samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner, organisationer,
erhvervsliv, kultur- og kunstinstitutioner
Talentudvikling af børn og unge inden for sang og musik på
internationalt niveau

Fastholdelse og udvikling af den musikalske fødekæde i København og
Danmark og varetagelse af en unik drengekorstradition

Et kulturelt fyrtårn, som hvert år leverer flere hundrede koncerter i
indland og udland

Uddannelse af ca. 80 afgangselever fra folkeskolens 9. klasse pr. år, blandt
landets højeste snit, hvoraf samtlige elever fortsætter på en
ungdomsuddannelse

Uddannelse af ca. 200 studenter pr. år blandt landets højeste gennemsnit,
hvor en overvejende del læser en lang videregående uddannelse

Samarbejder om forskning inden for sang og musik (fx
pubertetsprojektet) og inden for transfereffekter (forholdet mellem de
kreative og boglige fag, KULT)

Samarbejder med kunstnere, kulturliv, uddannelsesinstitutioner og
erhvervsliv lokalt, nationalt og internationalt

Et lokalt center for idræt og fritid
KONKLUSION: SAG bidrager til et stærkt brand for Københavns kommune
primært pga det høje niveau i sang og musik i forbindelse med
internationale koncerter og aktiviteter, sekundært pga det høje faglige
niveau i øvrigt






Behovet for yderligere forskning inden for
innovation, kunst og kreativitet, derfor et
kompetencecenter, der også skal bidrage med
formidling af resultater
Behovet for international arbejdskraft og deraf en
international skole i København
Behovet for flere gymnasiepladser gennem flere
spor
Behovet for flere folkeskolepladser evt. ved
tidligere optag
Behovet for et kultur- og uddannelsescentrum for
børn og unge



Medarbejdere skal være med til at udfolde
visionen og beskrive de forskellige dele af campus
Europaskolens opbygning er fastlagt. Samarbejde
mellem Europaskolen og SAG vil derfor foregå ud
fra hver skoleforms faglighed, sådan som de er
fastlagt i læreplaner og bekendtgørelser. Det giver
rum til delte ansættelser, f.eks. i musik, kunstfag,
fællesfag på andet fremmedsprog, sprog og evt.
naturvidenskab. Men også jobswop, videndeling,
fælles arrangementer, frivillig idræt, musik mm.
?
Interessenter
Hvornår?
Hvordan?
Hvem?
Medarbejdere
31.1 kl. 12-14
28.2 kl. 14-16
21.3 kl. 14.45-16.45
Oplæg om vision og
arbejdsgrupper
PO, MH, TK, ME og HMG
TK facilitering
PO fremlægger kommissorium
Arbejdsgrupper
SAG, værdidebat og
udviklingsfokus –
undergrupper
Synergigruppe
Pædagogisk gruppe
Anlægsgruppe
Opstartsgruppe
Finansieringsgruppe
Nedsættelse af arbejdsgrupper
den 31.1
Midtvejsmøde, 28.2, hvor
arbejdsgrupperne får mulighed
for at sparre med alle
medarbejdere.
Afsluttende opsamling 21.2
Endelig udtalelse fremsendes
til BUF uge 16
Gruppemøder på og uden for
SAG
Bestyrelse
9.2 kl. 16-19
29.3 kl. 16-19
Forældre
21.2 kl. 17.30
Oplæg med vores nye vision
Stillingtagen til endelig
udtalelse
Stormøde
PO og bestyrelsen
Elever
Den 6.2: Info til fo
Den 9.2: Info til gy
K-sal for alle elever
PO, TK, ME
Politiske niveauer
BUF
KK
UVM
Fonde
Virksomheder
Etc.
-Repr alle afd og elever
-10 i alt, repr alle afd og elever
- Pæd gr.: PO +
- Anlæg: LA, SD, PO +
- PO +
- HMG og PO
Ledelsen

similar documents